Als de naam van de auteur blauw is, kunt u daarop klikken, u krijgt dan de informatiebladzijde van deze auteur in het Digitaal Trësor der Hollandsche Waterbouw.

In de kolom referenties is de referentie gegeven in de vorm van een afkorting. Door op de blauwe i te klikken krijgt u een bladzijde met een volledige lijst van afkortingen van de referenties en verklaring in een aparte tab in uw browser. Het symbool geeft een link naar de referentie van de illustratie.
Er is ook een aparte lijst van afkortingen die gebruikt worden in de persoonsbescrijvingen (en dus geen referenties). Deze lijst vindt u hier .

U kunt deze lijst ook openen gesorteerd op geboortedatum of overlijdensdatum.
Door op het wikipedia-logo te klikken opent de betreffende wikipedia bladzijde (of gelijksoortige internetbron) in een nieuw tabblad.
auteur voornamen biografie referenties

Wijk, van

Jacob
0-0
(18e eeuw), uitgever. Was uitgever in Gorinchem en schrijver van zijn enige eigen werk: Beknopte beschryving van de noodlijdende en overstroomde landstreeken in Zuid-Holland en een gedeelte van Gelderland, met een dagregister van alle de inbraken en een korte beschrijving van den Alblasserwaard (1741).
i

Vierlingh,

Andries
1507-1597

(ca. 1507 - ca. 1579), waterbouwkundige, dijkgraaf. Was o.m. schepen te Breda, rentmeester van Steenbergen en dijkgraaf aldaar. Schreef het vermaarde Tractaet van Dyckagie (onvoltooid, beëindigd ca. 1578) dat in 1920 werd uitgegeven door J.de Hullu en A.G.Verhoeven. Het geeft een beeld van de waterstaatkundige praktijk en het dijkwezen in de 16e eeuw. In 1973 verscheen daarvan een herdruk, uitgegeven door de Ned. Ver. van Kust- en Oeverwerken te Rotterdam
Klik op naam links voor meer publicaties
i EZ, GTW, JCBG, NGL, OTAR 1958 n3 p231-234, PT 1982 n2, SWW 1976 n2 p31-33.

Waghenaer,

Lucas Janszoon
1534-1593

(Enkhuizen ca. 1534 - Enkhuizen 1593), zeevaarder, cartograaf. Grotendeels gebaseerd op eigen waarnemingen stelde hij een zeeatlas samen: Spieghel der Zee-vaert (2 dln.; 1584-1585), die meermalen werd herdrukt en vertaald. Deze bevatte zeilaanwijzingen en een beschrijving van de kusten, eilanden, geulen en ondiepten.
i Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen(1984), NBW7, WP7.

Haeyen,

Aelbert Hendrikszn
1550-1613
(Haarlem ca. 1550 - ca. 1613), zeevaarder. Was als één der meest bekwame stuurlieden een erkend leermeester in de zeevaartkunde. Vervaardigde in opdracht van de stad Amsterdam een nieuwe kaart van de zuidoostelijke Noordzeekust: Amsterdamsche Zee-Caerten (1585)
i NBW1

Blaeu,

Willem Jansz.
1571-1638

(vader van de bekende cartograaf Joan Blaeu; Alkmaar of Uitgeest 1571 - Amsterdam 21 okt. 1638), cartograaf, drukker, uitgever. Verwierf grote bekendheid door kaartboeken en atlassen w.o. Het licht der Zeevaert (1608) en De Zeespiegel (1624).

i NBW10, NGL

Leeghwater,

Jan Adriaensz
1575-1650

(De Rijp 1575 - Amsterdam 1650), waterbouwkundige. Verkreeg in 1605 octrooi voor de 'waterconste', een duikerklok waarmee werkzaamheden onder water verricht konden worden. Als opzichter en molenmaker werkte hij mee aan de droogmaking van de Beemster (1612), Purmer (1622), Wormer (1626), Schermer (1635) en andere meren. Grote bekendheid verwierf hij met het Haarlemmer-meerboeck(1641; vele herdrukken), een pleidooi voor droogmaking. Zijn naam is gegeven aan het gemaal in de Haarlemmermeer bij De Kaag.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AWN3, GTW, D.de Herder e.a.Jan AdriaenszLeeghwater, idealist en molenmaker (1975), JCBG, J.C.F.LastLeeghwater maalt de meren leeg (1942), J.MensWaterland (1943), NBW6, NGL, OTAR 1976 n1 p12-13, PT 1983 n11, J.G.de RoeverJan AdriaanszoonLeeghwater; het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige (1944), SGN, TWG 1992 n2 p70-75, TWG 1993 n2 p66, TWG 2003 n1 p1-10, WP7.

Rijckelsma,

Victor GZn
1589-0
(Amsterdam ged. 23 mrt. 1589 - ?), predikant, dichter. Studeerde theologie in Leiden, was predikant in Kralingen en van 1617-1620 predikant en conrector van de Latijnse School in Haarlem. Van hem is onder meer bekend: Lantwinninghe ofte Loff van de Beemster (1621).
i 81e jaarboek Amstelodam 1989

Vermuyden,

Cornelis
1590-1677

(Sint-Maartensdijk, 1590 - Londen, oktober 1677) Vermuyden werd geboren op het Zeeuwse eiland Tholen. Hij volgde een opleiding tot landmeter en werkte tijdens het Twaalfjarig Bestand mee aan bedijkingen in Zeeuws-Vlaanderen en op de Bevelanden. In 1619 haalde zijn zwager hem over naar Engeland te komen en introduceerde hem bij het Engelse hof. Kort daarop kreeg hij de opdracht een doorgebroken dijk bij Dagenham aan de Theems te dichten en de koninklijke tuinen bij Windsor Castle te ontwateren. Hij werd beroemd vanwege zijn werkzaamheden in Hatfield Chase en The Fens. Cornelis Vermuyden werd in 1633 tot Engelsman genaturaliseerd. Doordat enkele projecten financieel mislukten raakte hij in de schulden en belandde hij in de gevangenis. Hij werd op 15 oktober 1677 begraven in Westminster. Zijn grootste bekendheid kreeg Vermuyden echter met de drooglegging van The Fens (ook: "Great Fen", thans "Bedford Level"), een veengebied in East Anglia aan The Wash tussen King's Lynn, Cambridge en Lincoln groter dan de provincie Overijssel. Onder zijn leiding ontstond een uitgebreid stelsel van ontwateringskanalen, afvoerleidingen en sluizen.
Klik op naam links voor meer publicaties
i wikipedia

Oudenhoven, van

Jacobus
1600-1690
van (Den Bosch ca. 1600 - Haarlem begr. 11 jan. 1690), predikant. Na zijn studie theologie in Leiden, was hij sinds 1626 predikant in Aalburg en Heesteren en sinds 1631 in Nieuw-Lekkerland. Hij schreef een aantal boeken over steden als Den Bosch, Heusden en Dordrecht en: Ingebroken Alblasser-Waerd in Zuydt-Hollandt etc. (1659). In 1665 ging hij met emeritaat naar Haarlem
i NBW2

Stevin,

Hendrik
1614-1668

(tweede zoon van Simon Stevin; Den Haag 1614 - na 1668), wiskundige. Studeerde wiskunde in Leiden en was tot zijn dood 'ambachtsheer' te Alphen aan de Rijn. Heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door behoud, bewerken en uitgeven van zijn vaders manuscripten. Schreef zelf Wisconstich filosophisch bedrijf (14 boeken; 1664-1668) waarin, in het Twaalfde Boek, het oudst bekende voorstel voor afsluiting van de Zuiderzee voorkomt (25e voorstel, blz 47)
Klik op naam links voor meer publicaties
i GPZ, NBW5, WP7.

Goos,

Pieter
1615-1675

(Amsterdam ca. 1615 - Amsterdam 1675), cartograaf, uitgever. Uitgever van zeeatlassen en boeken over de zeevaart. Zijn meest bekende werk is De Zee-Atlas ofte Water-Wereld (1661), waarin de kusten van de gehele wereld nauwkeurig zijn weergegeven.
i NBW10

Gabbema,

Simon Abbes
1628-1688

(Leeuwarden okt. 1628 - Leeuwarden 1688), historicus. Studeerde te Leiden en Utrecht. Verzorgde als historieschrijver van Friesland de provinciale archieven en verzamelde vele historische documenten. Tobias Gutberleth, bibliothecaris der hogeschool te Franeker, gaf postuum enige van zijn werken uit w.o. Nederlandsche Watervloeden, of nauwkeurige beschrijvingen van alle watervloeden voorgevallen ... nabuirige landen (1703).
Klik op naam links voor meer publicaties

i EF, NBW6, WP3.

Meijer,

Cornelis Janszoon
1629-1701

(Amsterdam, 1629 - Rome, 1701) was een Nederlandse waterstaatkundig ingenieur. Hij werkte onder andere in Italië aan de verbetering van de afvoer van de Tiber. In de Italiaanse literatuur wordt hij Cornelio Meyer genoemd.
Klik op naam links voor meer publicaties

i Hoogewerff, G.J., Cornelis Jansz. Meijer, Amsterdamsch Ingenieur in Italië (1629—1701), Oud Holland, Vol. 38 (1920), pp. 83-103 Uitgeverij Brill, Leiden

Vechoven, van

Johannes
1657-1727
(Aalburg 13 sep. 1657 - Dordrecht 26 aug. 1727), predikant, hoogleraar. Studeerde in Utrecht en werd predikant in Dussen, Tiel, Delfshaven en Dordrecht. Was aldaar tevens hoogleraar in godsdienst, oosterse talen en oudheden. Schreef over godsdienstige en historische onderwerpen w.o. De noodlijdende Alblasserwaardt ofte omstandig verhaal van de dijk- en inbreuken sedert 1500 en bijsonderlijk de in- en doorbrake van den Langedijk in 1726 (1727).
i NBW10

Outhof,

Gerardus
1673-1733
(Amsterdam 27 jan. 1673 - Kampen 20 jan. 1733), predikant. Was, na zijn studie theologie in Groningen, Franeker, Utrecht en Leiden, predikant in Emden en Kampen. Schreef Verhaal van alle hooge watervloeden ... met een nieuw kaartje van 't verdronken landt in den Dollaart ... kersvloet van 1717 en tafels der watervloeden ... (1718).

i NBW2

Gutberleth,

Tobias
1675-1703
(Leeuwarden 1675 - Franeker 1703), jurist, bibliothecaris. Was bibliothecaris van de Hogeschool te Franeker, schrijver en uitgever. Schreef o.m. Nauwkeurige beschrijving der gedenkwaardigste watervloeden (1718). Gaf ook enige werken uit van S.A.Gabbema, zie daar.
i EF

Seeratt, van

Thomas
1676-1736

Commies-provinciaal en vanaf 1721 rentmeester van de provinciegoederen in de provincie Groningen. Hij is van grote betekenis geweest voor de waterstaatsorganisatie in de provincie.
i Zijlma, NNBW

Cruquius,

Nicolaas Samuelsz.
1678-1754

(eigenlijk: Nicolaas Kruik; Delft 2 dec. 1678 - Spaarndam 5 feb. 1754), waterbouwkundige, cartograaf. Was aanvankelijk landmeter, sinds 1733 belast met het toezicht op de uitwateringswerken in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maakte een ontwerp voor droogmaking van het Haarlemmermeer en een plan voor doorgraving van de Hoek van Holland. Kreeg voorts bekendheid door zijn kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland. Van zijn geschriften noemen we: Rapport van den professoren 's Gravesande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haaregedaane inspectie van de Merwede van Gorinchem af beneedenwaarts, en wegens de voorgeslagen middelen tot voorkoming van inundatiën(1730). Naar hem is genoemd het in 1846 in gebruik genomen stoomgemaal bij Heemstede, sinds 1934 ingericht als museum. Zie ook: J.G.Bijl, Z.W.Sneller.
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, WND, WP7

Loré,

Willem
1679-1744

(Leeuwarden, 1679 - Franeker, 22 mei 1744). Hij is bekend geworden door de dijken die hij heeft ontworpen, waaronder die voor de Nieuwe Bildtpolder, en de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Voor de aanleg van dijken kwam Willem Loré met een revolutionair ontwerp. Door de dijken breder te maken, en vooral door ze een flauwere glooiing te geven, werd de kracht van de golven op de dijk niet zozeer gebroken als wel uitgeput. Zo konden de dijken een halve meter lager worden dan bestaande dijken terwijl ze toch sterker waren. Bovendien kon het paalwerk komen te vervallen dat aan de buitenkant van de bestaande dijken was geplaatst ter bescherming. Daardoor waren aanleg en onderhoud van de nieuwe dijken een stuk goedkoper.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Deure, van der

Pieter
1685-1760

Bovenkarspel - Grootebroek Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriesche zeedijken, zonder dat het voortknagend zeegewormte daaraan eenige hindernis kan veroorzaken(met P.Straat; 1733; nader ontwerp: 1735)
i BW

Lakenman,

Seger
1685-1760

(ca. 1685- 1760) waterschapsambtenaar. Was secretaris van het hoogheemraadschap Drechterland. Schreef: Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedijken, door 't afknagen van 't paalwerk zeer gevaarlijk geworden in 1733, te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake(1733) en Dringende nootzake om aan alle de zeedijken, gelegen aan de Zuiderzee en 't IJe te maken nieuwe buitenwerken tot bescherminge van Holland en Westvriesland (1735).
i BW

Straat,

Pieter
1685-1760

(ca. 1685-1760), dichter te Bovenkarspel. Schreef: Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriesche zeedijken, zonder dat het voortknagend zeegewormte daaraan eenige hindernis kan veroorzaken (met P.van der Deure; 1733; nader ontwerp: 1735).
i BW

Mieris, van

Frans
1689-1763

(Leiden 24 dec.1689 - Leiden 22 okt. 1763), schilder, historicus. Werd door zijn vader opgeleid in de kunst, maar kreeg vooral bekendheid door zijn publicaties op het gebied van munt- en penningkunde en geschiedenis, zoals: Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland(4 dln., 1753-1756)

i NBW8, NGL, WP7.

Vegelin van Claerbergen,

Jhr. Johan
1690-1773

(Oldeboorn 1690 - Langweer 1773), burgemeester. Was van 1722 tot 1772 'grietman' van Doniawerstal en lid van GS. Kreeg vooral bekendheid door verveningen bij Langweer en zijn verhandeling tegen het onoordeelkundig uitvenen: ,Remonstrantie aan de Staten van Friesland over het regt van vergraving der laage veenen in de grietenijen Aengwirden, Schoterland, enz. (1766).
i EF

Barnevelt, van

Martinus
1691-1775

(roepnaam: Mart; Gorinchem 30 juli 1691 - Gorinchem 17 jan. 1775), burgemeester. Heeft zich als burgemeester van Gorinchem tevens verdienstelijk gemaakt met plannen en adviezen om rivieroverstromingen te voorkomen, vooral door de aanleg van regulerende werken en overlaten. Schreef daarover o.m. Rivierkundige waarnemingen uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste rivieren in Gelderland en Holland (1773).

i NBW7

Beijerinck,

Frederik
1694-1779

(1694 - 1779), landmeter. Door jarenlange ervaring met afvoermetingen op de Grote Rivieren ook wel als rivieringenieur beschouwd. Schreef o.m. het commentaar op de studie van Van Velsen: De rivierkundige verhandeling van Cornelis Velsen van verscheide misvattingen gesuijverd voornamelijk betrekkelijk het Pannerdensch Canaal(1770)
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, NBW1

Epie, l'

Zacharias
1695-1760

(Enkhuizen ca. 1695 - Enkhuizen ca. 1760), jurist, bestuurder. Studeerde in 1715 af in de rechtswetenschappen aan de Hogeschool in Franeker bij RuardusAndala. Was schepen van Enkhuizen en werd beschouwd als een vermaard filosoof en waterbouwkundige. Rond 1730 stelde hij voor de Zuiderzee en Waddenzee af te sluiten als maatregel tegen het paalwormprobleem. Hij publiceerde in de periode 1715-1753 onder meer: Onderzoek over de oude en tegenwoordige natuurlijke gesteldheijd van Noord-Holland en West-Friesland, deszelfs rivieren en landen etc. (1734).
i BW5

Velsen,

Cornelis
1703-1755

waterbouwkundige. Schreef enkele werken op rivierkundig gebied w.o. Rivierkundige verhandeling afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen en toepasselijk gemaakt op den Rhijn, de Maas, de Waal, de Merwede en de Lek (1749, 2e dr. 1768).
Klik op naam links voor meer publicaties
i BW, WND.

Bolstra,

Melchior
1704-1779

(Leiden 1704 - Leiden 1779), landmeter, cartograaf. Was sinds 1731 in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland als landmeter en studeerde enige tijd wiskunde in Leiden. Verrichtte metingen van de ligging van bodem, oevers en kustlijn en adviseerde over de verdediging ervan. Maakte een atlas van 24 bladen van de waterstaatkundige toestand van Rijnland. Publiceerde over de verzanding van de Grote Rivieren, hoge rivierstanden en maatregelen ter voorkoming van overstromingen zoals in Memorie van nadere consideratiën over de middelen welke aangewend zouden kunnen worden, om het eminente gevaar .... te ontwijken, of merkelijk te doen verminderen (met J.Lulofs; 1763)
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBW6

Knoop,

Johann Hermann
1706-1769
(Kassel 1706 - Amsterdam 1769), geleerde (autodidact). Was in Leeuwarden achttien jaar werkzaam als hovenier op Mariënburg, de buitenplaats van Prinses Maria Louise, weduwe van Johan Willem Friso. Kreeg bekendheid als promotor van de teelt en consumptie van aardappelen. Ontwikkelde zich als schrijver van leerboeken op het gebied van pomologie, tuinkunst, wiskunde, astronomie en geografie. We noemen: Tegenwoordige staat of historische beschrijving van Friesland (1763).
i NBW3

Berger, den

Matthijs
1707-1762

(Enkhuizen ca. 1707 - Enkhuizen 1762), opzichter. Werd in 1743 aangesteld als opzichter van 's lands werken op het Eijerland, Vlieland en Terschelling. In 1747 werd hij opzichter van De Schans op Texel en was daarnaast ook werkzaam op de eilanden Wieringen en Urk. Hij schreef: Nieuw ontwerp om den Drechterlandschen Noorder Zeedijk door middel van hardsteene blokken of blauwe zarken secuur te stellen (1742).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Lulofs,

Johannes
1711-1768

(Zutphen 5 aug. 1711 - Leiden 4 nov. 1768), wiskundige, waterbouwkundige, hoogleraar. Sinds 1742 hoogleraar in de wis- en sterrenkunde en sinds 1744 ook in de wijsbegeerte te Leiden. Was daarnaast een man van grote verdienste op het gebied van waterbouwkundige problemen en werd in 1754 als eerste benoemd tot IG van de Rivieren in Holland. Hij schreef o.m. Aanmerkingen over het rijzen der zee en het zinken der landen aan de Nederlandsche kusten (1755). Zie ook: M.Bolstra.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BW11, GTW, HZH, WND, WBV

Heurn, van

Johan Hendrik
1716-1779
(Den Bosch 13 aug. 1716 - Den Bosch 1779), wethouder, regionaal historicus. Was schepen en raad alsmede griffier van de leen- en tolkamer van Den Bosch. Verrichtte daarnaast uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van zijn woonplaats en omgeving. Schreef o.m. het zeer omvangrijke werk Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant (4 dln., 1776-1778; in 1974 herdrukt)
i BB3, NBW8

Boom,

Nicolaus
1720-1779
(Amsterdam 1720 - Haarlem 1779), predikant. Was predikant van de lutherse gemeente in Bodegraven en van 1758 tot zijn dood in Haarlem. Schreef onder meer: Eene bondige redevoering tegen de doorsnydingtusschen de Leck en Merwede (1754).
i

Camper,

Petrus
1722-1789

(Leiden 11 mei 1722 - Den Haag 17 apr. 1789), filosoof, medicus, hoogleraar. Was hoogleraar te Franeker, Amsterdam en Groningen; voorzitter van de Raad van State. Internationaal erkend geleerde op wetenschappelijk en praktisch gebied. Heeft zeer veel gepubliceerd, o.m. een briefwisseling over steenzettingen aan de Vijfdeelsdijken in Friesland (1777-1778).

i EF, Ons Amsterdam 1950 p185.

Bleiswyk, van

Pieter
1724-1790

(Delft 1724 - Delft 1790), pensionaris [stadsadvocaat] van Delft. Studeerde rechten, wis- en natuurkunde en promoveerde in 1744 op Specimen physico-mathematicum inaugurale de Aggeribus quod annuente deo ter opt. max.. Dit werk is vertaald door Esdré in 1788: Natuur- en wiskundige verhandelingen over het aanleggen en versterken van dijken. Hij was curator van de Leidse Hoogeschool. Ref.: De physique existentie dezes lands (1987)
Klik op naam links voor meer publicaties

i NBW10

Goudriaan,

Barend
1728-1805

Landmeter en waterbouwkundige, wekte aan de Haarlemmermeerplannen en bij Texel. Hij was later verantwoordelijk voor de baggerwerken in Amstedam
Klik op naam links voor meer publicaties

i Westphal,, M., Adrianus François Goudriaan (1768-1829) : biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat

Redelykheid,

Cornelis
1728-1787

(Rotterdam 13 aug. 1728 - na 1787), ingenieur (autodidact). Ontwikkelde zich tot water-, werktuigbouw- en vestingbouwkundige. Vestigde zich in Den Haag en verwierf bekendheid door zijn veelzijdigheid en vindingrijkheid. Schreef diverse rapporten w.o. De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren etc.(1774) en De voornaamste dijkbreuken in 't Drostampt van Vollenhove door den zwaaren storm en hoogen vloed van den 20sten en 21sten November des jaars 1776 (1776).
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBW8

Brandligt,

Laurens
1730-1800

(Amsterdam ca. 1730 - Haarlem ca. 1800), zeevaarder. Was aanvankelijk beurtschipper van Amsterdam op Rouen, Bremen en Hamburg; later kapitein op de vaart naar Suriname. Schreef drie publicaties over de slechte toegankelijkheid van Amsterdam vanuit zee w.o. Scylla en Charybdis; behelzende een project ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel en aanwinning van eenige duizend morgen land (1780)
Klik op naam links voor meer publicaties
i BW

Hering,

Johan Hendrik
1731-1790
(Rotterdam 11 dec. 1731 - Amsterdam ca. 1790), historicus. Autodidact die schreef over diverse onderwerpen w.o. enige biografiëen en Bespiegeling over Neêrlandsch waternood tusschen den 14den en 15den November 1775 (1776) en Bespiegeling over Neêrlandsch waternood tusschen den 21sten en 22sten November 1776 (1778).
i NBW8

Steenstra,

Pibo
1731-1788

Hij was mathematicus te Franeker. In juni 1759 deed hij belijdenis[, en vertrok direct daarna naar Leiden. Hij was daar bij de universiteit benoemd tot Lector in de Nederduitsche Mathématique; hij begon zijn lessen in 1759 met een redevoering in het Nederlands (dus niet in het Latijn, wat heel bijzonder was). Na drie jaar vertrok hij. Zelf kondigt hij zich aan als ‘Doctor en Lector der Wiskunde, Zeevaart en Sterrenkunde’. Hij aanvaardde in 1763 dezelfde betrekking aan de Universiteit van Amsterdam, waarschijnlijk omdat hij dacht daar door te kunnen groeien naar een professoraat. Een poging daartoe in 1771 is vruchteloos gebleken. Steenstra schreef veel elementaire leerboeken op het gebied van de wis-, natuur- en sterrenkunde. Ook was hij actief bij het zoeken naar oplossingen voor het stinken van het IJ. Hij was lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen sinds 1771. Er zijn een tweetal boekjes verschenen van een "Liefhebber der Waterloopkunde". Door verschillende bibliotheken wordt aangenomen dat dit een pseudoniem is van Pibo Steensta. Op deze werkjes is inhoudelijk nogal wat kritiek gekomen door Laurens Brandligt. Maar omdat deze in zijn boekje onderscheid maakt tussen kritiek op de "Liefhebber" en kritiek op Pibo Steenstra, lijkt het voor de hand te liggen dat dit niet dezelfde personen zijn. Dit temeer omdat Brandligt in een latere publicatie over Den Helder nadrukkelijk steun vraagt en krijgt van Steenstra.
i

Stapert,

Sjoerd
1735-1816

architect van 's lands werken in Friesland.
i Ramaer

Brunings,

Christiaan
1736-1805

(neef van Chr. Brunings (1756); Neckerau 3 nov. 1736 - Den Haag 16 mei 1805), waterbouwkundige. Als 'Inspecteur-Generaal van 's lands rivieren' kwamen sinds 1769 onder zijn leiding vele verbeteringen tot stand aan de Grote Rivieren. Behoorde, met Jan Blanken en Adriaan Goudriaan, tot de belangrijkste adviseurs van Koning Willem I op waterstaatkundig gebied. Schreef o.m.: Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnijdingen en werken, welke sedert de convertie van den jaare 1771 op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem zijn aangelegd ...(2dln., 1798). Zie ook: J.H.Ferrand.
Klik op naam links voor meer publicaties

i M.DendermondeDe dijken (1957), GWG, GTW, HZH, JCBG, NBW1, P.van Schaik Christiaan Brunings 1736-1805; waterstaat in opkomst (1984), WND, WP7.

Paludanus,

Rutgerus
1736-1788

(oorspronkelijke familienaam: Van den Broecke; Sint Maartensbrug 1736 - Alkmaar 23 okt. 1788), jurist, burgemeester. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Vestigde zich in Alkmaar waar hij achtereenvolgens schepen, schout, thesauriër en burgemeester werd en secretaris van De Zijpe en Hazepolder. Schreef o.m. Oudheid- en natuurkundige verhandelingen, meestal betrekkelijk tot Westvriesland en het Noorderkwartier (1776), een belangrijke bijdrage tot de historische geografie van de Kop van Noord-Holland
i HOL 1983 n3-4 p129-136

Zillesen,

Cornelis
1736-1828

(1736 - Rotterdam 25 mrt. 1828), ambtenaar, landmeter. Werkte als belastingbeambte in Schoonhoven en Schiedam, als patriot verbannen. Maakte tijdens jarenlange omzwervingen notities die hij na 1800, woonachtig te Rotterdam, publiceerde. Schreef over financiële onderwerpen, vaderlandse geschiedenis en waterstaat, w.o. Plan hoe alle rivieroverstroomingen bij open water of ijsverstopping ... zouden kunnen worden voorgekomen ...(1821).
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBW9, WBV

Dautun,

Daniel Hendrik
1740-1820
(geschat: ca. 1740 - ca. 1820), onderwijzer, schrijver. Woonde en werkte te Amsterdam en (volgens BW) te Zwolle. Was daar werkzaam als kostschoolhouder en onderwijzer en schreef een tiental boekjes voor het onderwijs. In het veelbelovende Waterbeschrijving der Vereenigde Nederlanden (1771) geeft hij slechts een opsomming van de wateren in ons land en een kaartje van het Benedenrivierengebied.
i BW

Berger, den

Leendert
1743-1892

Waterbouwkundige op Texel
i Ramer

Verhees,

Hendrik
1744-1813

(Boxtel 9 nov. 1744 - Boxtel 23 apr. 1813), aannemer. Werkte als landmeter, architect en aannemer, actief in de politiek en lid van de TK. Schreef: Verhandeling over de hinderpaalen tot het graaven van een kanaal van 's-Hertogenbosch tot Maastricht of Luik (1787). Dit kanaal, de Zuid-Willemsvaart, is in 1826 onder het bewind van Koning Willem I tot stand gekomen.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BB3, NBW9

Esdré ,

Jan
1748-1823

Als zoon van een militiecommandant te Curaçao geboren. Latijnse school in 's-Hertogenbosch, daarna studie in Leiden, promotie in 1773. Na zijn promotie werd hij docent in Dordrecht en in 1760 verhuisde hij naar zijn ouders in Heusden.In 1787 hielp hij daar de orde te handhaven en werd daardoor belastingontvanger in Heusden. Om politieke redenen kreeg hij van 1795 ontslag hiervoor. In 1813 werd hij weer aangesteld. Naast zijn dissertatie en de vertaling van het werk van Van Bleiswyk schreef hij ook een Mineralogisch zak-Laboratorium (1780), een Inleiding tot de kennisse der natuurlijke wijsbegeerte in 6 delen (1782-1788)
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Kros,

Simon
1749-1813

(1749 - dec. 1813), sluis- en molenbouwer. Leverde een belangrijk aandeel in de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk (1804-1807) waarover hij, met F.W.Conrad Sr. (zie daar) en A.Blanken, een rapport schreef
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBW7

Ypey,

Adolf
1749-1820

(Franeker 14 juni 1749 - Leiden 27 feb. 1820), medicus, hoogleraar. Vestigde zich, na zijn studie wijsbegeerte en medicijnen in Franeker, in 1769 als arts aldaar. Had een zeer brede belangstelling, werkte ook als lector in de botanie, medicijnen en anatomie en sinds 1788 als hoogleraar in de scheikunde en medicijnen te Franeker en sinds 1813 te Leiden. Schreef o.m. Verhandeling over de zeedijken in het algemeen en die der Vijfdeelen in het bijzonder (1777) en Verhandeling over de Texelsche zeegaten (1784)

i EF, NBW5

Stolker,

Adriaan
1751-1835
(Den Haag 18 apr. 1751 - Rotterdam 2 mei 1835), predikant. Was, na zijn studie aan het seminarie te Amsterdam, predikant te Schoonhoven, tijdelijk te Brussel en lange tijd in Rotterdam. Naast zijn grootste verdienste, het onderzoek naar de geschiedenis van de Remonstranten, publiceerde hij over heel andere onderwerpen, zoals: Belang van Gelderland, Utrecht en Holland bij het afsluiten van de Lek, en geschiedenis van die rivier enz.(1809).
i NBW4

Schraver,

Andries
1754-1827

(Brouwershaven 27 feb. 1754 - Terneuzen 17 juni 1827), ingenieur (autodidact). Was aanvankelijk zeeman, later werkzaam in de bouw. Maakte studie van wiskunde en waterbouwkunde en won een prijsvraag over oeververdediging. Werd inspecteur van Schouwen, Duiveland, Tholen en Sint Philipsland. Schreef Over de uitloozing van het landwater uit het eiland Walcheren (1807).
Klik op naam links voor meer publicaties

i J.P.van den Broecke: Beschermd door dijk en duin (1975), EZ, JCBG, NBW2, OTAR 1950 n11 p97-104.

Blanken,

Jan
1755-1838

(Bergambacht 15 nov. 1755 - Vianen 17 juli 1838), waterbouwkundige. Legde zich vooral toe op het ontwerp van kunstwerken voor de landsverdediging. Was van 1808-1827 IG van de Waterstaat en was voorstander van de normalisatie van de Grote Rivieren en de aanleg van scheepvaartkanalen, w.o. het Noordhollands Kanaal. Met Christiaan Brunings en Adriaan Goudriaan behoorde hij tot de belangrijkste adviseurs van Koning Willem I op waterstaatkundig gebied. Van zijn publicaties noemen we: Memorie van geschiedkundige aanteekeningen over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der windwatermolens etc.(1834). Zie ook: J.A.Beijerinck.
Klik op naam links voor meer publicaties

i De Physique Existentie dezes Lands (1987), JCBG, NBW1, NGL, WP7, WT.

Beijerinck,

Willem
1756-1808

Landmeter en waterbouwkundige. Onder leiding van Christiaan Brunings werden tussen 1771 en 1782 door Beijerinck verschillende belangrijke verbeteringen uitgevoerd in de waterverdeling van de Rijntakken. Aan het eind van zijn leven ontwierp hij een plan tot het afsluiten van de Beneden Rijn
i

Brunings,

Christiaan
1756-1826

(neef van Chr. Brunings(1737); Homburg 13 aug. 1756 - Leiden 30 maart 1826), opzichter. Was in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het kwartier van Spaarndam. Leidde de droogmaking van de Nieuwkoopse en Mijdrechtse Plassen en ontwierp, met A.Blanken, een plan voor droogmaking van de Zuidplas en de Waverveense Plassen. Schreef o.m. Verhandeling over den voordeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren eener sluize kan zaamenvoegen (1797). Zie ook: A. de Reus
i JCBG, NBW1, WND.

Brunings,

Christiaan
1756-1826

Waterbouwkundige, neef van Christiaan (1736). Hij was in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het kwartier van Spaarndam. Leidde de droogmaking de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche polder en klom vervolgens op tot hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat, belast met de dienst Droogmakingen. Hij ontwierp, met Arie Blanken, een plan voor droogmaking van de Zuidplas en de Waverveense Plassen.
i Ramer

Engelman,

Jacob
1757-1826

(Zutphen 1757 - Zutphen 31 mei 1826), ingenieur. Werkte van 1784 tot 1804 bij de Waterstaat als landmeter-ingenieur belast met de inspectie van de Grote rivieren en het herstel van beschadigde rivierdijken. Schreef voor een prijsvraag van de Kon. Hollandsche Mij. der Wetenschappen: Verhandeling over de droogmaking van het Haarlemmermeer en aangelegen veenplassen, doormengd met landbouwkundige aanmerkingen (1820).
i

Crane, de

Jan Willem
1758-1842
(Hoorn 11 april 1758 - Franeker 31 maart 1842), hoogleraar, biograaf. Studeerde geschiedenis en filologie, was leraar te Buitenpost en Alkmaar, rector te Dokkum en Enkhuizen. In Franeker was hij hoogleraar in de letterkunde en geschiedenis, bibliothecaris van de hogeschool en kantonrechter. Hij was de eerste voorzitter van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Publiceerde vooral biografieën, bijvoorbeeld Willem Loré, zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk- en waterwerken geschiedkundig beschreven (met W.Eekhof; 1835).
i EF, NBW5.

Krayenhoff,

Cornelius Rudolphus Theodorus baron
1758-1840

(Nijmegen 2 juni 1758 - Nijmegen 24 nov. 1840), genie-officier, cartograaf, minister. Studeerde geneeskunde en promoveerde te Harderwijk. Was arts te Amsterdam maar werd, door toedoen van zijn vriend Daendels, luitenant-kolonel-ingenieur belast met de fortificatiën. Onder zijn leiding werd een algemene kaart van ons land vervaardigd die in 1821 gereed kwam, waartoe o.m. waterpassingen langs de Grote Rivieren werden verricht en de eerste driehoeksmeting van ons land werd uitgevoerd. Van 1809-1810 was hij minister van Oorlog. Schreef o.m. Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven Maas en het doen afloopen dezer laatste over hare ouden bedding op het Bergsche Veld (1823). Dit plan werd in de jaren 1883-1904 ten uitvoer gebracht.
Klik op naam links voor meer publicaties

i JCBG, NBW2, NGL, De physique existentie dezes lands (1987), TWG 1999 n1 p9, WP7.

Rochussen,

Jan
1759-1818
(Rotterdam 15 aug. 1759 - 's-Graveland 21 juni 1818), ambtenaar, bestuurder. Begon zijn loopbaan als secretaris van het Zeegerecht te Rotterdam. In de Franse tijd was hij secretaris en boelhuishouder van Etten-Leur en lid van de Raad van Judicatuur voor de Middelen te Water en te Lande. Na 1810 was hij ontvanger te Amsterdam. Schreef over uiteenlopende onderwerpen en het rapport: Geschied- en waterloopkundige aanteekeningen nopens de dichting van de rivier de Dintel, ter verbetering van de scheepvaart op - en waterlozing langs dezelve rivier (1805).
i

Ackersdijck,

Willem Cornelis
1760-1843

(Den Bosch 12 dec. 1760 - Rotterdam 7 feb. 1843), advocaat. Vestigde zich, na zijn studie rechten en promotie aan de Universiteit van Utrecht, in 1779 als advocaat in Den Bosch. Was van 1782 tot 1795 stadssecretaris van Den Bosch. Vestigde zich in 1807 als advocaat in Utrecht waar hij van 1811 tot 1820 kantonrechter was, waarna hij verhuisde naar Rotterdam. Maakte naast zijn beroep diepgaande studie van letterkunde en geschiedenis. Schreef o.m. Over den Dommel

i NBW1

Lynden van Hemmen, van

Frans Godert baron
1761-1845

(Den Haag 16 feb. 1761 - Den Haag 18 apr. 1845), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in Utrecht. Begon zijn loopbaan als edelman aan het hof van stadhouder Willem V. Werd hoofdadministrateur der domeinen, president van de Hoge Raad van Adel, lid van de EK en curator van de hogeschool te Leiden. Schreef o.m. Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmermeer (1821). Naar hem is het gemaal genoemd aan de noordzijde van genoemde polder

i AWN3, NBW3, WBV

Kanter, de

Johan
1762-1841

(Wissenkerke 21 juli 1762 - Middelburg 23 sep. 1841), notaris. Vestigde zich in 1784 als notaris te Zierikzee en was sinds 1799 lector in de fysica te Middelburg. Was in de Franse Tijd commies-griffier van de rechtbank en tot 1835 commies bij de provinciale griffie van Zeeland. Was vele jaren secretaris van het Zeeuwsch Genootschap en schreef artikelen in diverse tijdschriften; daarnaast: Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14den en 15den Januari 1808 (1808) en De provincie Zeeland (met de theoloog Johannes ab Utrecht Dresselhuis; 1824).
i EZ

Beijerinck,

Frederik
1766-1838

In het begin van de 19e eeuw werkte hij aan de bovenrivieren, maar had een specifieke aanstelling. Volgens Jan Blanken in een brief van 1816 kwam dit doordat hij zo goed bekend was met de rivieren, dat het onder het bestuur van koning Lodewijk Napoleon niet nodig was hiervoor een vacature open te stellen. Toen de Nederlandse Waterstaat in 1811 opgenomen werd in het Franse Ponts et Chausées werd hij per keizerlijk decreet op 2 februari ingenieur en vanaf 12 maart ingenieur 1e klasse. Bij de reorganisatie van 1816 werd hij hoofdingenieur 2e klasse
i Ramaer

Blanken,

Adrie Jansz.
1766-1824

(broer van Jan Blanken; Haastrecht 11 juli 1766 - Gouda 3 mei 1824), landmeter, ingenieur. Had bij de waterstaat de leiding over het beheer van de vestingwerken van Nieuwersluis tot Muiden, het herstel van de grote zeesluis te Muiden, de vervening van de Krimpenerwaard en ontwierp plannen tot droogmaking van de Haarlemmermeer en afsluiting van de Hollandse IJssel. Schreef als hoofdingenieur van Zuid-Holland, met F.W.Conrad Sr. en S.Kros, Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee (1803). Zie ook: C.Brunings (2), I.P.Delprat.
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, NBW1

Scheltema,

Jacobus
1767-1835

(Franeker 14 mrt. 1767 - Utrecht 25 sep. 1835), jurist, publicist. Studeerde rechten en promoveerde in Franeker. Was advocaat te Leeuwarden, koopman te Amsterdam, raadsheer te Kampen en kantonrechter te Zaandam. Heeft zeer veel geschreven over letterkunde, volkskunde en geschiedenis o.m. Proeve eener geschiedenis der Zuiderzee (1836).

i EF, NBW2.

Goudriaan,

Adrianus François
1768-1829

(Ameide 1 aug. 1768 - Rijswijk 1 juni 1829), waterbouwkundige. Werkte in verschillende functies bij de waterstaat vanuit diverse standplaatsen: Amsterdam, Oost-Vlaanderen, Nieuwediep, Alkmaar, Medemblik, Amsterdam, Kampen, Breda en Den Haag. Werd in 1827 IG van de waterstaat. Behoorde, met Christiaan Brunings en Jan Blanken, tot de belangrijkste adviseurs van Koning Willem I op waterstaatsgebied. Van zijn publicaties noemen we slechts: Verhandeling over de afdamming van het IJ (1824).
Klik op naam links voor meer publicaties

i JCBG, De physique existentie dezes lands (1987), NBW1, M. Westphal: Adrianus Francois Goudriaan (1768-1829): biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat (1998), WND.

Conrad Sr,

Frederik Willem
1769-1808

(Delft 23 dec. 1769 - Halfweg 6 feb. 1808), waterbouwkundige. Groeide op in een weeshuis en ontwikkelde zich, eerst als opzichter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en later als rivierendeskundige, tot een zeer kundig man die het in 1808 bracht tot IG van de Waterstaat. Schreef, met A.BlankenJzn. en S.Kros: Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee (1803). Hij overleed op jonge leeftijd aan roodvonk
Klik op naam links voor meer publicaties

i GN, GTW, JCBG, NBW2, WND.

Maaskamp,

Evert
1769-1834
(gedoopt te Vollenhove 27 sep. 1769 - Amsterdam 31 jan. 1834), boekhandelaar, uitgever, schilder. Werkte sinds 1794 te Amsterdam als boek- en prenthandelaar, uitgever en tevens als schilder, tekenaar en graveur van portretten. Publiceerde tussen 1818 en 1837 o.m. Geschiedkundige beschrijving van de overstrooming in de Nederlanden in 1820 (1820).
i BW, NBK, R.J. van Oven. Op den Dam no. 1 (1938).

Wijck, van der

Harmen Jan
1769-1847

(Deventer 7-11-1769 - Mannheim 18-1-1847). Hij werd ook wel Herman Jan genoemd. Legerofficier en waterstaatkundige. In de Franse tijd is benoemd tot baron, in 1814 benoemd tot jonkheer. Is begonnen as militair cartograaf. Na de omwenteling van 1795 door de zuivering van het leger snelle carriere en in 1801 in opdracht van Krayenhoff verantwoordelijk voor de versterking van Den Helder.Na oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden werd hij Adjudant-Generaal bij de genie. Na een conflict met Krayenhoff verliet hij Nederland en ging in Mannheim wonen. In deze periode (1820-1847) schreef hij verscheidene studies over bodemkunde en waterstaat. Wat het laatstgenoemde vakgebied betreft toonde hij zich onder meer een voorstander van stroomverbetering van de grote Nederlandse rivieren. In 1823 publiceerde hij bijvoorbeeld zijn kritische Aanmerkingen en bedenkingen op een twee jaar eerder door Krayenhoff gepubliceerde studie over de sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel; overigens zonder daarin zijn oude vijand ook maar eenmaal met naam te noemen. Krayenhoff reageerde hierop furieus, en in het woord vooraf bij een volgend waterstaatkundig geschrift van zijn hand (Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas (1823)) betichtte hij hem ervan een persoonlijke vete uit te vechten.Naast deze wetenschappelijke activiteiten was hij al direct na aankomst in Duitsland, ook actief als landschapstekenaar.
Klik op naam links voor meer publicaties

i Gabriëls, A.J.C.M., Wyck, Harmen Jan van der, in: Biografisch Woordenboek van Nederland

Fockema,

Daam
1771-1855

(Dokkum 6 juni 1771 - Leeuwarden 31 juli 1855), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in Groningen. Was advocaat en notaris te Leeuwarden. Naast publicaties over staathuishoudkunde en strafrecht, verschenen van hem historische artikelen in De Vrije Fries w.o. De vorming van de Zuiderzee. (1846) en Over de watertogten der Romeinen door Friesland en dezer invloed op den waterstaat aldaar (1846)
i EF, NBW4

Ewijk,

Hendrik
1772-1859
(Delft 16 jan. 1772 - Den Haag 5 feb. 1859), waterstaatsambtenaar. Ontwikkelde zich als autodidact tot kommies, later referendaris, bij het departement van waterstaat en was lid van verschillende commissies op waterstaatsgebied. Schreef o.m. Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het Koningrijk Holland, voorgevallen in Louwmaand 1809(3 dln., 1809).
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBW7

Conrad,

Martinus Johannes
1773-1810

Nederlands waterbouwkundige. Hij werkte aan de strandhoofden bij de Hondsbossche zeedijk en werd daarna kort genieofficier. Hij verliet de militaire dienst en werd opzichter van de Baardwijkse Overlaat.
i Ramaer

Utenhove, van

Jacob Maurits Carel
1773-1836

(Utrecht, 26 juli 1773 - Lienden, 1 september 1836) Jacob van Utenhove werd geboren als een zoon van Willem Hendrik van Utenhove, heer van Heemstede 1781 (door koop) (1752-1784) en Clara Charlotta de Geer (1753-1803). Hij studeerde eerst voor een korte tijd Griekse en Romeinse letteren aan de Hogeschool Utrecht. Daarna studeerde hij astronomie en wiskunde aan dezelfde instelling. Hij begon zijn carrière als weer- en sterrenkundige bij de Utrechtse sterrenwacht. Daarna functioneerde Van Utenhove als lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 was hij buitengewoon lid van de Staten-Generaal van de Nederlanden en van 20 oktober 1818 tot 18 oktober 1830 was hij werkzaam als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Asch van Wijck, van

Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan
1774-1843

(Utrecht 14 okt. 1774 - Woudenberg 16 juli 1843), advocaat, burgemeester. Was advocaat te Utrecht, later burgemeester van die stad. Schreef veel over waterstaatsrecht en over de Gelderse Vallei, o.m. Proeve over den ouden loop der rivier de Eem en den vroegeren toestand der landstreek aan hare boorden gelegen (1832). Zie ook: J.J.Dodt van Flensburg.

i NBW1

Jeune, le

Jacob Carel Willem
1775-1864
(Den Haag 30 aug. 1775 - Wageningen 2 aug. 1864), jurist, letterkundige. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde daar in 1802. Werkte van 1806 tot 1842 als commies, afwisselend bij het ministerie van financiën en binnenlandse zaken. Schreef over letterkundige, biografische, sociografische en geografische onderwerpen, waaronder: Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdvak (met J.G. Ottema; 1846).
i NBW3

Tour, du

Jan Carel baron
1775-1829
(Alkmaar 19 juni 1775 - Den Bosch 23 dec. 1829), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1797. Vestigde zich als advocaat te Alkmaar en was daarnaast controleur der directe belastingen, lid van PS en secretaris van Heerhugowaard. Verhuisde in 1824 naar Sint Michielsgestel. Schreef diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen w.o. Verhandeling over het Haarlemmermeer (1819).
i NBW2

Beer, de

Cornelis
1778-1835

(Groningen 11 okt. 1778 - Grootegast 6 jan. 1835), ingenieur. Was opzichter, later ingenieur bij de waterstaat in Den Briel. Voorstander van overlaten als middel ter voorkoming van rivieroverstromingen. Werd overgeplaatst naar Assen, later naar Groningen; uit die tijd dateert: Verhandeling over het vervaardigen van een kanaal in de provincie Drenthe (1835).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Donker Curtius,

Wilem Boudewijn
1778-1858

(Rotterdam, 4-2-1755 - 's-Gravenhage, 16-4-1858) Rechtsgeleerde die in de Bataafse tijd en onder Willem I en II rechtelijke functies bekleedde en in 1825 Tweede Kamerlid werd. Gematigd voorstander van hervormingen, pleitbezorger van vrijhandel en tegenstander van de doodstraf en van lijfstraffen. In 1830 voorstander van splitsing van het Koninkrijk, waarbij in Noord en Zuid het Huis van Oranje-Nassau de dynastie zou blijven. Had een belangrijk aandeel in voorbereiding van en discussies over de nieuwe wetboeken. In 1838 werd hij vicepresident van de Hoge Raad en later president.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Büchner,

Willem Frederik
1780-1855

medicus. Promoveerde in 1802 te Würzburg tot medisch en chirurgisch doctor en werd aangesteld als stadsarts van Gouda. Was zeer verdienstelijk in de bestrijding van besmettelijke ziekten en verbetering van woonomstandigheden en de volksgezondheid in het algemeen. Van zijn publicaties noemen we: Verhandeling over de heerschende ziekten in uitgestrekte droogmakerijen (1822) en Verhandeling over den invloed der Noord-Hollandsche droogmakerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen (1826).

i

Gorkum, van

Jan Egbert
1780-1862

(Arnhem 28 nov. 1780 - Vuren 9 feb. 1862), genie-officier, ingenieur. Genoot zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool te Zutphen. Was onder generaal C.R.T. Krayenhoff belast met opmetingen voor een algemene kaart van ons land die in 1821 gereed kwam. Nam deel aan het ontwerp van de verdediging van de steden Amsterdam, Antwerpen en Bergen op Zoom. Vervaardigde diverse militair-strategische kaarten van verschillende delen van ons land en schreef in de periode 1807-1862 een aantal publicaties waaronder: Gemotiveerd voorstel ... met een ontwerp van een kanaal ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde als middel ter verdediging van Neerlands grondgebied, ontginning en verbetering van zijne gronden en bevordering van zijn handel en doorvoer (1855).
Klik op naam links voor meer publicaties

i BW; M.D. Lammerts. Generaal Jan Egbert van Gorkum 1780-1862 (1950).

Sloet tot Oldhuis,

Jan Adriaan Joost, baron
1783-1859

(Zutphen 19 okt. 1783 - Voorst 2 mei 1859), bestuurder. Was van 1818-1825 schout/burgemeester van Apeldoorn, van 1824-1844 lid van PS van Gelderland en van 1827-1851 districtscommissaris Over- en Middel-Veluwe. Heeft veel bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur, het onderwijs en de armenzorg en was een groot kenner van de Veluwe. Schreef over de regionale geografie en staathuishoudkunde, waaronder: Plan tot daarstelling van een nieuw uitwateringskanaal van den IJssel naar de Zuiderzee van even beneden het Katerveer in de rigting van de Dronthense Zeesluis (1861).
i

Mentz,

Dirk
1785-1848

Landmeter en waterbouwkundige. Hij heeft onder andere een ontwerp gemaakt voor een kanaal van Amsterdam naar zee door de duinen en een masterplan voor de haven van Hamburg. Hij werkte intensief samen met Adriaan Goudriaan
Klik op naam links voor meer publicaties
i Ramaer, J.C., Dirk Mentz, Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (1911), Deel 2 blz 897.

Moll,

Gerard
1785-1838

(roepnaam Gerrit, Amsterdam 18 jan. 1785 - Amsterdam 17 jan. 1838, sterrenkundige, hoogleraar. Studeerde in 1809 af in de wis- en natuurkunde te Leiden. Was sinds 1812 hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht en directeur van het observatorium aldaar. Bedacht in 1820 een nieuw type duiktoestel. Had daarnaast grote belangstelling voor het zeewezen en de waterstaat en schreef o.m. Over het Amsterdamsche peil en de geschiedenis van hetzelve (1826), had zitting in de commissie tot onderzoek van de beste rivierafleidingen (1827). Hij schreef ook Over waarnemingen der getijden langs de Nederlandsche kusten (1838)
Klik op naam links voor meer publicaties

i BW

Beijer,

Johannes Coenraad
1786-1866
(Schiedam 9 okt. 1786 - Den Haag 28 dec. 1866), onderwijzer, schilder. Was onderwijzer in Delft en Breda, hoofdonderwijzer in Den Haag. Was, naast zijn eigenlijke beroep, een erkend amateurschilder van marines en landschappen. Schreef het uitvoerige Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 (1826, 2 dln.)
Klik op naam links voor meer publicaties
i NBK

Honert, van den

Joan
1786-1850
(Nigtevecht 26 apr. 1786 - Den Haag 25 aug. 1850), jurist. Was, na zijn studie rechten, van 1809 tot 1841 procureur te Amsterdam en Den Haag. Daarna was hij werkzaam bij de Hoge Raad in Den Haag. Was hooglraar in Leiden. Kreeg bekendheid door een aantal handboeken en publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en door Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetgeving betreffende de magt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen enz. (1842).

i W.M.C. Regt. Genealogie van het geslacht Van den Honert (1928); WP7.

Kommers,

Adriaan
1786-1854

Adriaan (Raamsdonk 25 apr. 1786 - Bergen op Zoom 28 okt. 1854), landmeter. Werkte als landmeter bij waterstaat en kadaster. Wierp zich op als ingenieur en misfunctioneerde als zodanig bij de waterstaat te Haarlem en Assen. Schreef De ontworpen kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd en in hare waarde geschetst (1847). Zie ook Wikipedia
i JCBG, NBW6

Kros,

Arie Christiaan
1786-1860

(zoon van S.Kros; 2 juni 1786 - Zwolle 31 mei 1860), ingenieur. Begon zijn loopbaan als opzichter bij de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk. Werd landmeter bij de waterstaat en daarna ingenieur. Zijn omgang met de medemens was zodanig dat hij vele standplaatsen kreeg toegewezen: Den Haag, Gorinchem, Arnhem, Assen, Groningen en Leeuwarden. Schreef o.m. Vergrooting der zeehaven te Harlingen (1851) en De eilanden Ameland en Schiermonnikoog met het Reitdiep (1853).
i JCBG, NBW7

Beijerinck,

Martinus Gijsbertus
1787-1854

(Lent 4 april 1787 - Hoorn 7 dec. 1854), landmeter, ingenieur. Vervulde bij de waterstaat verschillende functies vanuit diverse standplaatsen: Kampen, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Den Haag. Verrichtte afvoermetingen op de Grote Rivieren en publiceerde: Onderzoek aangaande de theorieën omtrent de beweging des waters in kanalen, of de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen (1829).
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, NBW1

Leeuwen, van

Jacob
1787-1857
(Nieuwkoop 29 apr. 1787 - Leeuwarden 12 juli 1857), griffier, bibliothecaris. Autodidact, begonnen als onderwijzer te Olterterp, was later griffier, archivaris van de provincie Friesland en de eerste bibliothecaris van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden. Had veel belangstelling voor de Friese taal, letterkunde en geschiedenis en schreef o.m. Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkelmaand 1825 (1826).
i EF, NBW4

Thomèze, de

Jan Willem
1787-1873

na zijn opleiding werkte hij in Kampen en Henegouwen. In 1825 standplaats Den Haag en kreeg daar de leiding over het ontwerp en uitvoering van het kanaal door Voorne. Hij werkte de laatste jaren als hoofdingenieur in de provincie Overijssel
i Ramaer, NNWB

Alewijn,

Cornelis
1788-1839

(Amsterdam, 15 aug 1788 - Amsterdam, 22 mei 1839 ) Gepromoveerd en kapitein-ingenieur. In 1819 getrouwd in Namen, waar hij betrokken was bij de opbouw van de vesting. Vanaf 1835 voorzitter van het Konl Nederlands Instituut.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Geus, de

Arie
1788-1849

(Werkendam 25 okt. 1788 - Den Bosch 13 sept. 1849), ingenieur. Begon als landmeter en opzichter onder C.Brunings (2), werd DG van de bruggen en wegen in Den Bosch en werkte vervolgens als hoofdingenieur van de provincie Noord-Brabant. Werkte mee aan het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J.van der Aa. Schreef o.m. Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord-Braband (1844).
i JCBG, NBW2.

Caland,

Abraham
1789-1869

(Westkapelle 22 maart 1789 - Middelburg 11 april 1869), ingenieur. Heeft in verschillende functies belangrijk werk verricht op het gebied van waterkering en waterhuishouding in Zeeland en Vlaanderen, en adviseerde in waterstaatkundige projecten elders in ons land. Van zijn vele publikaties noemen we: Handleiding tot de kennis der dijksbouw en zeeweringkunde (1833), Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus (1863) en Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam(1869)
Klik op naam links voor meer publicaties

i J.P.van den Broecke: Beschermd door dijk en duin (1975), M.P.de Bruin Waken en bewaren(1981), EZ, GGK, JCBG, NBW5, OTAR 1951 n7 p281-290, WP3.

Potter, de

Jan Cornelis
1790-1856
de (Zierikzee 16 juni 1790 - Hulst 8 dec. 1856), ambtenaar. Was als rijksontvanger werkzaam bij de belastingdienst in Hulst. Schreef, naast fiscale en juridische bijdragen, over zijn woon- en werkomgeving: Beschrijving van de stad Hulst en het ambacht Hulst, zoo als dezelve voorkomt in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1844) en Het Kanaal van Terneuzen (1846).
i

Wassenbergh,

Arnoldus
1790-1864
(Leeuwarden 6 sep. 1790 - Sint Annaparochie 3 mrt. 1864), predikant, historicus. Was, na zijn studie theologie in Groningen, predikant te Schingen, Veenwouden en vanaf 1825 te Sint Annaparochie. Was redacteur van de Friesche Volksalmanak waarin hij historische bijdragen schreef zoals Iets over Stavoren, het Vrouwenzand en het Roode Klif(1837).
i EF

Brade,

Willem Christiaan
1791-1858

(Noordlaren 11 nov. 1791 - Brussel 27 april 1858), genie-officier, architect, schilder.Volgde in het Franse leger zijn officiersopleiding. Maakte studie van de spoorwegbouw in Engeland en gaf in ons land de aanzet tot aanleg van de spoorwegen. Was in 1837 mede-oprichter van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en tevens haar eerste ingenieur-directeur (in 1839 opgevolgd door F.W. Conrad Jr.). Opperde in 1845 plannen om Amsterdam van drinkwater te voorzien vanuit de Vecht of de Lek. Zijn meest bekende werk is het Handboek der waterbouwkunde(1844).

i CPE, NBK

Aa, van der

Abraham Jacob
1792-1857

(Amsterdam 6 dec. 1792 - Gorinchem 21 maart 1857), onderwijzer, lexicograaf. Was boekhandelaar te Leeuwarden en Gorinchem. Verzorgde een uitvoerige beschrijving van ons land in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln., 1837-1851). Ook kreeg hij grote bekendheid door zijn aanzet tot de uitgave van het Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 dln., 1852-1878). Op waterstaatkundig gebied schreef hij o.m. Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikkerwaard (1847; facsimileherdruk: 1968). Zie ook: A.de Geus.

i NBW1, WP3, WP7.

Beijerinck,

Gerardus Johannes Adrianus
1792-1851
(Arnhem 6 april 1792 - Amsterdam 18 feb. 1851), boekhandelaar. Had sinds 1818 een boekhandel en uitgeverij in Amsterdam. Was samensteller en uitgever van Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820 (met gedicht van W.H. Warnsinck; 1820).
i

Ferrand,

Jean Henri
1792-1866

(Den Haag 21 maart 1792 - Den Haag 21 sep. 1866), ingenieur. Begon als landmeter onder C.Brunings (2) bij de opmeting en droogmaking van de Nieuwkoopse - en Zevenhovense Plassen. Vervolgens had hij Assen, Goeree, Goes, Bergen (Henegouwen) en Arnhem als standplaats. Hier ontwikkelde hij zich als een kundig rivieringenieur die in 1849 tot inspecteur van de waterstaat werd benoemd. Zijn meest bekende publicatie is Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel (1847). Zie ook: J.A.van der Kun.
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, NBW1, WG, WP3.

Haasloop Werner,

Heinrich Gottfried
1792-1864
(Kleef 16 april 1792 - Elburg 29 sep. 1864), historicus. Vestigde zich na zijn militaire loopbaan op het landgoed De Hare onder Doornspijk. Was veelzijdig werkzaam: tekende het cultureel erfgoed van de Noord-Veluwe en droeg veel bij aan de geschiedschrijving van Elburg en omstreken. Werkte mee aan het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van Van der Aa en aan de Geologische kaart van Nederland. Van zijn artikelen noemen we Bijssel in de stormvloeden van de jaren 1367 en 1717 (1850).
i NBW3, PIR

Kloppenburg,

Jacobus
1792-1851
(Amsterdam 1792 - Amsterdam 5 nov. 1851), cargadoor, fabrikant. Was cargadoor te Amsterdam; had later een zeepfabriek in Amersfoort. Diende in 1848 een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee: De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee (met P.Faddegon). Overleed aan 'eene uitteerende ziekte'
i GPZ

Scholten HZn,

Jan Arent
1792-1876

(Delft ged. 12 feb. 1792-Rotterdam 26 jan. 1876), landmeter. Was van 1817 tot 1863 fabriek-landmeter en huisbewaarder van het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam. Zeer verdienstelijk was zijn voorbereiding en uitvoering van een plan (1842) voor waterverversing van de binnenstad van Rotterdam. Schreef verschillende rapporten w.o. Algemeen verslag van de doorbraak in de droogmakerij van Bleiswijk en Hilligersberg, voorgevallen den 26 sten December 1833 (1836), Gedachten over de wind- of stoombemaling voor polders, benevens eenige opmerkingen omtrent het stoomtuig de Leeghwater (1847-1848) en Statistieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden (1850). Zie ook: D.J.Storm Buijsing
i BW

Zuidema,

Petrus
1792-1862
(Delfzijl 20 juli 1792 - Kiel-Windeweer 9 aug. 1862), predikant. Studeerde van 1811 tot 1819 theologie aan de RU in Groningen. Stond als Nederlands Hervormd predikant in Roswinkel, Buitenpost en Kiel-Windeweer. Schreef in de Groningsche Volkalmanak een artikel: De Dollart (1847).
i

Delprat,

Isaac Paul
1793-1880

(Den Haag 25 nov. 1793 - Den Haag 14 mei 1880), officier, leraar. Werkte, na zijn opleiding aan de militaire school in Den Haag, enige tijd bij de waterstaat onder A.Blanken. Was, na in 1813 te zijn gepromoveerd aan de Ecole des Ponts et Chaussées te Parijs, werkzaam als assistent in het onderwijs aan de artillerie- en genieschool in Delft. Sinds 1828 was hij leraar wis- en natuurkunde aan de MA te Breda. Was van 1860 tot 1866 voorzitter van het KIVI. Van zijn publicaties noemen we: Waarnemingen en berekeningen wegens het vermogen der sluizen te Katwijk (met P.Kock; 1853) en Invloed der digting van het Kanaal van Sint Andries op den waterstand van de Waal tusschen Hulhuizen en Bommel (1875)
Klik op naam links voor meer publicaties

i GGK, NBW6.

Gevers van Endegeest,

Jhr. Daniel Theodoor
1793-1877

(Rotterdam 25 aug. 1793 - Oegstgeest 27 juli 1877), jurist. Werkte, na zijn studie rechten in Leiden, aan het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Was lid van de TK en nauw betrokken bij de reorganisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de inrichting van de Haarlemmermeerpolder. Schreef o.m. Over de droogmaking van het Haarlemmermeer (3 dln., 1843-1853).

i NBW3

Baud,

Frédéric
1795-1832

Waterbouwkundige die een aantal problemen in Friesland heeft opgelost en daarna voor de Koninklijke Academie in Delft een lesboek heeft samengesteld dat grotendeels is afgemaakt door Delprat
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Conrad,

Jan Willlem
1795-1853

(Gravenhage, 1 oktober 1795 - Zwolle, 4 april 1853) Zoon van Frederik Willem Conrad Sr. Ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij volgde de militaire school in Den Haag en het Lycée Charlemagne in Parijs. In 1815 trad hij in dienst bij Rijkswaterstaat, waar hij begon als tekenaar en zich opwerkte tot hoofdingenieur. Als zodanig was hij betrokken bij de aanleg van diverse waterwegen. Hij ontwierp ook diverse spoortrajecten, waaronder het traject van Harlingen naar Groningen, en van Leeuwarden naar Meppel.
Klik op naam links voor meer publicaties

i R.A. van Sandick: Conrad een Nederlandsche Waterstaatsdynastie (Eigen Haard, 1903)

Peyma, van

Worp
1795-1881
(Ternaard 1795 - Lancaster USA 1881), landbouwer. Was bestuurslid van waterschap Oost- en Westdongeradeel. Zag bij de overstromingsramp van 1825 mogelijkheden tot herstel en schreef daarover Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland (1827). Was autodidactisch waterstaatsdeskundige en schreef o.m. Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad (1850). Emigreerde na de aardappelziekte naar Amerika waar hij een leerlooierij en wisselbank begon.

i EF, NBW3

Fijnje van Salverda,

Henri François
1796-1889

Amsterdam 21 sep. 1796 - Nijmegen 2 juli 1889), ingenieur. Na zijn studie aan de artillerie- en genieschool te Delft, werkte hij bij de waterstaat in achtereenvolgens Groningen, Arnhem, Luxemburg, Arnhem, Utrecht en Nijmegen, en doorliep daarbij alle rangen. Zijn inzending voor een prijsvraag over de bemaling van de Haarlemmermeer werd beloond met de gouden erepenning: Verhandeling over de middelen tot opbrengen van water door stoomkracht etc. (1844). Zijn grootste verdienste bewees hij echter als rivierdeskundige. Zie ook: M.H.Conrad, L.A.J.W.Sloet van de Beele.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BNE, GWG, A.Huet: Ter nagedachtenis aan H.F.Fijnje van Salverda(1894), JCBG, NBW1.

Goudriaan,

Bernardus Hermanus
1796-1842

Zoon van Adrianus Goudriaan, heeft de uitvoering van de Zuid-Willemsvaart geleid. Hij is daarna spoorwegingenieur geworden
Klik op naam links voor meer publicaties

i Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Greve,

Antonie
1796-1857

Begonnen als landmeter, opgewerkt tot hoofdingenieur in Zuid Holland. Onderzoek naar het zeegat van Goeree
Klik op naam links voor meer publicaties

i ramaer

Haan Hettema, de

Jhr. Montanus
1796-1873

(Bolsward 28 jan. 1796 - Leeuwarden 18 dec. 1873), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1817 te Groningen. Werkte als advocaat en rechter te Leeuwarden en was lid van PS. Verdiepte zich in de Friese taal en rechtsgeschiedenis en schreef o.m. Het meer en het eiland Flevo, of blikken in de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen Waterstaat (1854).

i EF

Magnin,

Jean Samuiel
1796-1881

(Amsterdam 7 okt. 1796 - Buiksloot 22 sep. 1881), archivaris (autodidact). Werkte bij de provincie Drenthe, de laatste jaren als provinciaal archivaris. Schreef artikelen en boeken, vooral over de geschiedenis van Drenthe, zoals De voormalige kloosters in Drenthe (1835).

i DB1, NBW8

Pelkwijk, ter

Johannes
1796-1835

(roepnaam Jan Heino 26 aug. 1769 - Zwolle 18 nov. 1835), jurist. Studeerde rechten en wijsbegeerte en promoveerde in Harderwijk. Woonde in Zwolle, maakte zich aldaar buitengewoon verdienstelijk voor het onderwijs en was lid van PS. Schreef enkele schoolboeken alsmede Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825 (1826; herdruk 2002).

i NBW2, OLB

Meijlink,

Antonius Alexius Josephus
1797-1863

(Amsterdam 4 okt. 1797 - Den Haag 11 dec. 1863), jurist. Studeerde in diverde takken van de wetenschap te Münster, Gent en Parijs en promoveerde te Leiden in de rechten. Was advocaat in Den Haag, lid van PS en TK. Schreef o.m. Geschiedenis van het Hoogheemraadschap en der lagere waterschapsbesturen in Delfland (1847-1850).

i NBW2

Conrad,

Martinus Hendrik
1798-1854

(zoon van F.W.Conrad; Spaarndam 25 jan. 1798 - Arnhem 20 juni 1854), ingenieur. Was werkzaam bij de aanleg van diverse scheepvaartkanalen in ons land vanuit Breda, Helmond, Brugge, Den Haag en Arnhem. Adviseerde bij de aanleg van de Donau-Thiess verbinding. Schreef o.m., met H.F.Fijnje van Salverda, Polderdistrict De Bommelerwaard boven den Meidijk (1851)
i NB W2

Schuttevaer,

Willem Jan
1798-1881

(Zwolle 17 jan. 1798 - Zwolle 11 aug. 1881), koopman. Behartigde als gemeenteraadslid in hoge mate de belangen van de stad Zwolle. Kreeg landelijke bekendheid door oprichting in 1862 van de naar hem genoemde schippersvereniging ter verbetering van de binnenvaarwegen en ter verheffing van de schippersstand. Ook zette hij zich in voor het behoud van het eiland Schokland. Hij schreef o.m. Beschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting (1861) en Eenige historische meededelingen uit de geschiedenis van het sedert 1843 zoo berucht geworden Zwolsche Diep tot aan het einde van 1876

i AWN3, KRB, OLB, H.Schuttevaer: Willem Jan Schuttevaer(1969).

Bouman,

Jacobus
1799-1877
(roepnaam: Kobus; Beemster 20 jan. 1799 - Beemster 6 jan. 1877), landbouwer, lokaal historicus. Autodidact die van jongsaf boeken verzamelde en artikelen overschreef. Publiceerde over de landbouw, folklore en dialect van de Beemster, een autobiografie alsmede het boek Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster (1857; herdruk 1977)

i West-Frieslands Oud en Nieuw 1958 p99-114.

Beijerinck,

Jan Anne
1800-1874

(Lent 4 dec. 1800 - Den Haag 26 maart 1874), ingenieur. Begon als assistent van Jan Blanken bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Zuidplaspolder en de Haarlemmermeer, waarvan de drie gemalen door hem werden ontworpen (1849-1852). Publiceerde o.m. Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland (1852) en Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee (1866). Sloot zijn loopbaan af als hoofdinspecteur van de waterstaat. Zie ook: N.J.van der Lee, H.Linse
Klik op naam links voor meer publicaties

i GPZ, JCBG, TWG 1994 n2 p44, WG, WP7, WVG

Conrad Jr,

Frederik Willem
1800-1870

(Spaarndam 15 feb. 1800 - München 1 feb. 1870), ingenieur. Een zeer veelzijdig man die aan verschillende projecten in binnen- en buitenland gewerkt heeft, vooral aan spoorwegen, kanalen en rivieren. Gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber. Mede-oprichter en eerste voorzitter van het KIVI (1847-1860). Stichter van de Conrad-premie, die eens per vijf jaar door het KIVI wordt uitgereikt. Heeft zeer vele publikaties op zijn naam staan, waarvan we slechts noemen: De kleine kanalen (1849). Was ook een verdienstelijk dichter. Overleed te München op terugreis uit Egypte waar hij de opening van het Suezkanaal had bijgewoond.
Klik op naam links voor meer publicaties

i GGK, GN, HZH, JCBG, NBW2, NGL, WP7

Dodt van Flensburg,

Johannes Jacobus
1800-1847
(Flensburg 1800 - Utrecht 25 aug. 1847), onderwijzer. Was leraar Duits te Utrecht en daarnaast een groot snuffelaar op historisch gebied. Als amanuensis aan de academische bibliotheek bracht hij veel aan het licht over de geschiedenis van Utrecht, vooral in zijn Archief voor de kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht(7 dln., 1838-1847; met vervolg van A.M.C.van Asch van Wijck: 3 dln., 1848-1853). Voorts: Droogmakinghe van het Naerder-Meer (1845).
i NBW4.

Opperdoes Alewijn,

Jhr. Pieter
1800-1885
(Hoorn 21 april 1800 - Hoorn 9 maart 1885), politicus. Bekleedde uiteenlopende functies in Hoorn en was lid van PS en TK. Manifesteerde zich als kenner van waterstaatszaken en schreef o.m. Eenige bemerkingen betreffende de zoo gewigtige aangelegenheid der indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee etc

i GPZ, NBW4, WG

Ronzelen, van

Jacobus Johannes
1800-1865

(Amsterdam, 12 juni 1800 - Bremerhaven, 30 november 1865) Hij studeerde wiskunde en ingenieurswetenschappen aan de Artillerie- en Genieschool te Delft en op negentienjarige leeftijd trad hij in dienst bij de stadswaterwerken van Amsterdam. Van Ronzelaar was in 1824 als ingenieur betrokken bij de aanleg van het Noord-Hollandsch Kanaal en later bij de bouw van de havenwerken van Het Nieuwe Diep (Den Helder). In 1826 vroeg de stad Bremen hem om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de aanleg van een zeehaven aan de Wezermonding. In en rond Bremen raakte de Wezer steeds meer verzand en daarom werd besloten een diepe haven nabij de monding te bouwen. De eerste haven van Bremerhaven, thans Alter Hafen genoemd, werd onder leiding van Van Ronzelen tussen 1827 en 1830 aangelegd. De uitvoering was grotendeels in handen van Nederlandse aannemers. Met de bouw was drie miljoen Mark gemoeid en het was de op é7eacute;n na grootste zeehaven van Duitsland.Van Ronzelen ontwierp voor de haven ook een schutsluis, de eerste ter wereld met ijzeren sluisdeuren,aansluitende dijklichamen en enkele havengebouwen. Na het voltooien van de eerste haven bleef Van Ronzelen als bouwmeester en planoloog verbonden aan de stad Bremen. Hij ontwierp het stratenplan van Bremerhaven en bouwde de vuurtoren Hoheweg. Ter uitbreiding van de havens leidde hij de bouw van de Nieuwe Haven van 1847 tot 1852 en twee vergrotingen daarvan in 1858 en 1862/63. Ook in de steden Kiel en Cuxhaven leidde Van Ronzelen de bouw van havenwerken.

i wikipedia

Bolten,

Christiaan Izaäk
1801-1892

(Alkmaar 14 mei 1801 - Den Haag 2 nov. 1892), ingenieur. Werkte voor de waterstaat te Nieuwe Diep bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Vanuit Leeuwarden regelde hij de vervening en de vorming van slibfondsen in de gemeenten Aengwirden, Schoterland, Haskerland en Opsterland. Schreef: Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland ... verbeteringen aan de kanalen van algemeeneafstrooming en scheepvaart (1860).
Klik op naam links voor meer publicaties
i JCBG, NBW5.

Kun, van der

Leopold Johannes Antonius
1801-1864

(Utrecht 21 sep. 1801 - Den Haag 26 jan. 1864), ingenieur. Zeer veelzijdig man die, na zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool in Delft, zeer vele functies bij de waterstaat bekleedde. Zo werkte hij aan het Noordhollands Kanaal, ontwierp de havens van Oostende en Brugge, droeg bij aan rivierverbetering, bevaarbaarmaking van de Maas en aanleg van spoorwegen en telegrafie. Gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber, bescheiden en kundig. Was in 1847 mede-oprichter van het KIVI en de eerste secretaris (1847-1851). Werd in 1857 benoemd tot hoofdinspecteur van de waterstaat. Van der Kun heeft weinig gepubliceerd; we noemen: Rapport van de Inspecteurs van den Waterstaat Ferrand en Van der Kun, nopens hetgeen tot verbetering der Nederlandsche rivieren zou kunnen bewerkstelligd worden (1854) en Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland (1855). Zie ook: D.J.Storm Buijsing.

i GGK, JCBG, NBW2, WG, WND.

Regout,

Petrus Dominicus
1801-1878

(roepnamen: Pieter, Pie, Pierre; Maastricht 23 mrt. 1801 - Meerssen 18 feb. 1878), industrieel, politicus. Oprichter (1836) van de kristal-, glas- en aardewerkfabriek De Sphinx. Zette zich in voor de verbetering van infrastructuur, leef- en woonomstandigheden in Zuid Limburg en was vele jaren lid van de EK voor de provincie Limburg. Publiceerde van 1850-1871 diverse rapporten waaronder: De Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in België (1859).

i

Roelofs,

Roelof Jurjen
1801-1879
(Midwolde 19 nov. 1808 - Finsterwolde 30 aug. 1879), landbouwer. Tekende als landbouwer te Finsterwolde een Kaart van den Dollard (1: 15.000; 1846) en schreef: Beschouwingen en opmerkingen wegens de zaak van de inpoldering van een gedeelte van den Dollard (1856).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Rose,

Willem Nicolaas
1801-1877

(Cheribon NOI 8 jan. 1801 - Den Haag 9 okt. 1877), genieofficier, architect. Was, na een militaire opleiding, tot 1839 werkzaam als genieofficier in Maastricht. Trad daarna in dienst van de gemeente Rotterdamals gemeentearchitect. Was in 1855 oprichter van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en bleef daarna tot 1877 werkzaam als ingenieur-adviseur. Was daarnaast van 1858-1867 werkzaam als Rijksbouwmeester. Kreeg bekendheid door zijn plannen voor het Waterproject (1854-1866) ter betere doorstroming van de Schie, de Rotte en de stadswateren. Zijn belangrijkste publicatie is: Voorstel met uitgewerkte plannen enz. tot den aanleg eener drinkwaterleiding te Rotterdam (1869).

i

Westerhoff,

Rembertus
1801-1874

(Wieringen 14 mrt. 1801 - Warffum 25 mrt. 1874), medicus, regionaal historicus. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde in de geneeskunde te Groningen. Vestigde zich als huisarts te Warffum, was lid van de TK en maakte studie van historische geografie en volksgebruiken. Schreef o.m. Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aantekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provinciën Groningen en Friesland(1864). Zie ook: G. Acker Stratingh.

i NBW4

Buma,

Wiardus Willem
1802-1873

(Leeuwarden 11 okt. 1802 - Leeuwarden 10 sep. 1873), jurist. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde aldaar in 1823. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat te Leeuwarden, later president van het provinciaal gerechtshof. Maakte een omvangrijke bronnenstudie van o.m. de waterstaat en schreef diverse tijdschriftartikelen w.o. De Friese kust na de watervloed van 1825 (1873).
Klik op naam links voor meer publicaties

i EF

Lennep, van

Jacob
1802-1868

(Amsterdam 24 mrt. 1802 - Oosterbeek 25 aug. 1868), advocaat, schrijver, dichter. Werd, na zijn studie rechten te Leiden, rijksadvocaat te Amsterdam. Gold als baanbreker voor de plannen tot aanleg van een duinwaterleiding naar Amsterdam, die in 1853 gerealiseerd werden. Van zijn letterkundig werk zijn de historische romans het belangrijkst. M.E.Kluit gaf het dagboek uit van de voettochten die hij in 1823 maakte met zijn vriend Dirk van Hogendorp: Nederland in den goeden ouden tijd (1942).

i CPE, HLR, H2O 2003 n17 p13, Ons Amsterdam 1962 n7 p204, HSE, LNA, LNL, NBW1, PIR, WP7

Simons,

Gerrit
1802-1868

(Uithoorn, 22 januari 1802 - 's-Gravenhage, 17 november 1868) Hij was een Nederlands wiskundige, natuurkundige, ambtenaar, hoogleraar, directeur van de Koninklijke Academie in Delft en politicus. Hij was Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1856 tot 19 januari 1857.Van 1846 tot 1856 was hij directeur van de Koninklijke Academie te Delft, als opvolger van Antoine Lipkens. In 1847 was hij medeoprichter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, (KIvI). Simons was lid van de Haarlemmermeercommissie.
Illustratie van: www.parlementaircocumentatiecentrum.nl

Klik op naam links voor meer publicaties

i

Storm Buijsing,

Duco Johannes
1802-1870

(Leeuwarden 30 sep. 1802 - Den Haag 16 aug. 1870), ingenieur, hoogleraar. Na zijn studie aan de artillerie- en genieschool te Delft, werkte hij voor de waterstaat te Zwolle. Schreef in die tijd het leerboek Handleiding tot de kennis der waterbouwkunde(2 dln., 1844-1845). Werd leraar waterbouwkunde te Medemblik, daarna te Breda en in 1847 hoogleraar aan de in 1842 opgerichte KA te Delft. Schreef o.m. Memorie over de verbetering van Delfland's waterstaat (met L.J.A.van der Kun en J.A.Scholten; 1852).
Klik op naam links voor meer publicaties

i JCBG, NBW1.

Beijerinck,

Martinus
1803-1847

Waterbouwkundige, werkte in Ned. Indie en werd later docent in Delft
i

Olivier,

Engelbertus
1803-1870
(Dordrecht 1803 - Den Haag 3 mrt. 1870), ingenieur. Was werkzaam als eerste landmeter bij de Algemene Dienst van de Waterstaat in Dordrecht. Tekende diverse rivierkaarten en publiceerde sinds 1830 artikelen over de afvoer en waterstanden op de Grote Rivieren
i

Acker Stratingh,

Gozewinus
1804-1876

(Adorp 25 maart 1804 - Groningen 22 okt. 1876), medicus, leraar. Studeerde geneeskunde in Groningen en promoveerde aldaar in 1828. Vestigde zich als arts in Groningen en schreef, met zijn studievriend R.Westerhoff, Natuurlijke historie der provincie Groningen (1839). Zijn grote belangstelling voor natuur en geschiedenis resulteerde voorts in o.m. Aloude staat en geschiedenis des vaderlands (1847) en De Dollart of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems (met G.A.Venema; 1855; in 1979 heruitgegeven door de Landelijke Ver. tot Behoud van de Waddenzee). Was van 1842 tot 1865 leraar aan de landhuishoudkundige school te Haren. Ontving in 1850 van de Universiteit van Groningen een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde
i BNE, GE, H.O.Feith. Levensschets van Dr. Gozewinus Acker Stratingh (1877), NBW3, NGE

Heldring,

Ottho Gerhard
1804-1876

(Zevenaar 17 mei 1804 - Marienbad 11 juli 1876; begraven te Zetten), predikant, socioloog. Na zijn studie theologie in Utrecht werd hij predikant te Hemmen. Was een fervent wandelaar en veelzijdig geïnteresseerd man. Schreef allerlei artikelen en boeken w.o. De Anna Paulownapolder (1847) die in dat jaar gereed was gekomen. Verwierf grote bekendheid door de naar hem genoemde Heldringgestichten te Zetten

i BLP, NBW4, NGL, J.M.RomeinDe lage landen bij de zee (1934), SGN, WP7.

Kooij,

Klaas Kornelis
1804-1885

Kornelis (Stavoren 7 mei 1804 - Sneek 19 apr. 1885), landmeter bij het kadaster te Sneek. Beschreef twee waterstaatkundige ontwerpen: Proeve van een ontwerp tot afsluiting van de Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking (1870) en Proeve van een ontwerp voor de verbetering van het groot scheepsvaarwater van Groningen en Sneek, naar de sluizen Workum, Stavoren en Lemmer (1877).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Ottema,

Jan Gerhardus
1804-1879

(Doetinchem 1 dec. 1804 - Leeuwarden 19 mrt. 1879), letterkundige, regionaal historicus. Studeerde letteren in Groningen en promoveerde in Utrecht. Was conrector aan het gymnasium te Harlingen en Leeuwarden en secretaris van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Had romantische belangstelling voor de historische geografie en schreef o.m. Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdvak (met J.C.W. le Jeune; 1846) en Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee (1846). Kreeg vooral bekendheid door zijn pleidooi voor de echtheid van Thet Oera Linda Bok, naar een 13e-eeuws handschrift.

i EF, NBW2

Bergh, van den

Laurent Philippe Charles
1805-1887
(Düsseldorf 20 juni 1805 - Den Haag 17 sept. 1887), jurist, taalkundige, archivaris, historicus. Studeerde rechten en promoveerde in 1830 in Utrecht. Verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de taal en dialectologie, volkskunde, geschiedenis, topografie en de onderlinge samenhang daarin. Volgde in 1865 R.C.Bakhuizen van den Brink op als algemeen rijksarchivaris. Schreef o.m. Handboek der Middelnederlandschegeographie(1852; herzien in 1872 en 1949 door A.A.Beekman en H.J.Moerman) en Oorkondenboek van Holland en Zeeland, tot 1299 (2 dln., 1866-1873). Daarnaast ook artikelen op waterstaatkundig gebied zoals De Nederlandsche wateren vóór de 12e eeuw (1852) en Nog iets over den Rijnmond bij Petten (1854)
i Die Haghe 1930 p26, NBW4, WP7.

Bruinsma,

Josephus Joannes
1805-1885
(Leeuwarden 5 okt. 1805 - Leeuwarden 26 maart 1885), apotheker. Beoefende de scheikunde en botanie en leidde tientallen leerlingen op tot apotheker. Verrichtte in 1837 een reeks meteorologische waarnemingen te Leeuwarden. Schreef allerlei over de natuur, de meren en de geologie van Friesland w.o. Geologische beschouwing van het Rode Klif (1863)
i EF, NBW9.

Sloos,

Albertus Regnerus
1805-1856
(Den Haag 15 aug. 1805 - Winkel 1 feb. 1869, jurist, schrijver. Was van 1830-1869 werkzaam als notaris in Winkel, daarnaast (bestuurs-) lid van de Mij. tot inpoldering en bebouwing van de Waard en Groet (1846-1848), secretaris en penningmeester van de Waard en Groetpolder (1846-1865) en van 1848-1869 heemraad van dit waterschap. Van 1855-1869 was hij lid van PS van Noord-Holland voor Schagen. Schreef enkele romans en boeken waaronder: Wat moeten wij nu doen? Een woord aan alle grondeigenaars en landbouwers in Nederland (1852) en Geschiedenis der inpoldering en bebouwing van Waard en Groet (1858).
i BW; NBW [met dank aan G.A. Sloos, beheerder Familie Archief SelosseSloos].

Stamkart,

Franciscus Johannes
1805-1882

(Amsterdam 25 jan. 1805 - Amsterdam 15 jan. 1882), wiskundige (autodidact), hoogleraar. Begon als onderwijzer in de wis- en zeevaartkunde te Antwerpen, daarna te Amsterdam. Vervolgens was hij ijker in Alkmaar, later in Amsterdam. Ontving in 1844 een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde van de Universiteit van Leiden. Werd in 1867 hoogleraar in de zuivere en toegepaste wiskunde aan de PS te Delft. Was nauw betrokken bij de internationale driehoeksmeting en waterpassing. Schreef o.m. Over het Amsterdamsche Peil, het A.P. (1864).
Klik op naam links voor meer publicaties

i NBW 1

Eyck van Zuylichem,

Frederik Nicolaas Maurits
1806-1876
(Utrecht 26 aug. 1806 - Maartensdijk 1 jan. 1876), jurist, burgemeester. Was burgemeester van Maartensdijk maar zijn levenswerk was de bestudering en beschrijving van architectuur (kerken, kastelen, versterkingen e.d.) en historische onderwerpen, zoals De oude loop van de rivier de Lek (1867).
i NBW8

Glimmerveen,

Doenardus Jacobus
1806-1875
(Zierikzee 10 mei 1806 - Nieuwer-Amstel 16 feb. 1875), landmeter bij het kadaster. Tekende circa 1845 een kaart van het rivierengebied met de dijkdoorbraken sinds de 15e eeuw. Kreeg bekendheid door Geschiedkundig verslag van de meest bekende, buitengewoon hooge watervloeden, doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd (1856).
i

Sloet van de Beele,

Ludolf Anne Jan Wilt, baron
1806-1890

(Voorst 28 mrt. 1806 - Arnhem 10 dec. 1890), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1830 te Utrecht. Was advocaat te Zutphen, vervolgens griffier te Arnhem. Was sinds 1860 voorzitter van de Raad van Toezicht op de Staatsspoorwegen en van 1861 tot 1866 gouverneur-generaal van NOI. Verrichtte veel historisch onderzoek en inventariseerde archieven. Schreef o.m. Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855 (met H.F.Fijnje van Salverda; 1856).

i NBW5, NGL

Faddegon,

Pieter PZn
1807-1889

(Gorinchem 30 juli 1807 - Stellenbosch 19 aug. 1889), werktuigbouwkundige, uitvinder. Was horlogemaker te Haarlem, later te Alkmaar. Sloot in 1839 een contract voor de productie van een 'waterbraker' (een soort vijzel). Diende in 1848 een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee:De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee (met J.Kloppenburg; 1848). Emigreerde naar Zuid Afrika en schreef daar, met zijn vader: Herschepping van Nederland door de droogmaking der Zuiderzee als Staatsdomein (1885).
Klik op naam links voor meer publicaties
i GPZ, WG

Sant, van 't

Dinand
1807-1887
(Gorinchem 13 okt. 1807 - Gorinchem 12 aug. 1887), onderwijzer. Was onderwijzer en kostschoolhouder te Gorinchem en kreeg bekendheid als schrijver van het boek Beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden (1845).
i

Sloet tot Oldhuis,

Bartholomeus Willem Anne Elisa, baron
1807-1884

(Huize de Beele, Voorst, 12 oktober 1807 - Zwolle, 16 juni 1884) Hij was een Nederlands econoom, jurist en liberaal politicus en Thorbeckiaans Tweede Kamerlid. Hij was een van de oprichters van de Overijsselsche Maatschappij van Provinciale welvaart, waarvan hij lang voorzitter was, en riep de Staat- en Landhuishoudkundige congressen in het leven. Schreef proza en poëzie, maar ook artikelen over de ontwikkeling van Overijsel, o.m. Het Zwolsche Diep en de verbetering van deszelfs vaarwater

i Wikipedia, KB

Lee, van der

Nicolaas Johannes
1808-1878

Oudewater 18 feb. 1808 - Zwolle 16 dec. 1878), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool in Delft, onder J.A.Beijerinck aan de droogmaking van de Zuidplas. Schreef in de tijd dat hij in Groningen een stoomvaartbedrijf had: De verbetering van het Reitdiep of de Hunze voor de groote scheepvaart (1855). Was als hoofdingenieur in Overijssel belast met de verbetering van de bevaarbaarheid van de IJssel tot in de Zuiderzee en de verlenging van de leidammen van het Keteldiep.
i JCBG, NBW2

Staring,

Winand Carel Hugo
1808-1877

(derde zoon van dichter A.C.W. Staring; Vorden 5 okt. 1808 - Vorden 4 nov. 1877), geoloog, landbouwkundige, hoogleraar. Studeerde rechten, later wis- en natuurkunde en promoveerde in Leiden op Specimen de geologiapatriae (1833). Was secretaris van de in 1852 te Haarlem ingestelde Commissie voor Geologisch Onderzoek. Vervaardigde te Haarlem de Geologische Kaart van Nederland (20 bln., 1867) waarmee hij internationale faam verwierf. Publiceerde zeer veel op het gebied van geologie, bodemkunde, waterstaat, ontginning en landbouw, w.o.De Overijsselse wateren (met T.J.Stieltjes; 1848) en het standaardwerk De bodem van Nederland (2 dln., 1860). Was korte tijd docent mineralogie aan de PS te Delft en bepleitte de oprichting van een landbouwhogeschool. Staring wordt algemeen erkend als de 'vader der Nederlandse geologie'.

i J.van Baren: W.C.H.Staring (1908), GN, HGN dl.1 p33, NBW1, WP7.

Venema,

Gerardus Azings
1808-1873
(Sappemeer 26 mrt. 1808 - Groningen 30 nov. 1873), burgemeester, regionaal historicus. Veelzijdig autodidact, gaf reeds op jeugdige leeftijd wintercursussen in rekenen en zeevaartkunde aan schippers uit de veenkoloniën. Werd op zijn achttiende turfmeter in Heerenveen, later landmeter bij het kadaster. In Winschoten werd hij ijker van maten en gewichten, wethouder, lid van PS en burgemeester. Tenslotte was hij chef-ijker te Groningen voor de gehele provincie. In 1864 verleende de universiteit van Groningen hem een eredoctoraat. Schreef over geografie, bodemdaling, landaanwinning, ontginning, landmeten en waterpassen w.o.Over het dalen van de noordelijke kuststreken van ons land (1854), De hooge venen en het veenbranden (1855) en Beschouwingen van de veelzijdige voordeelen van eene inpoldering van een gedeelte van den Dollard (1856). Zie ook: G.Acker Stratingh.
i BNE, NBW4, VGV

Augier,

Jean Frédéric
1809-1899

Waterbouwkundige, werkte enige tijd aan de droogmaking van de Haarlemmermeer, werkte aan de opmetingen van de rivieren t.b.v. het peilschalensysteem. Was actief tijdens de waternoden van 1861
Klik op naam links voor meer publicaties
i Ramaer

Doorninck, van

Jan
1809-1869
(Deventer 10 sep. 1809 - Zwolle 22 mrt. 1869), archivaris. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1836. Was van 1838 tot zijn dood archivaris te Zwolle en enige jaren in Deventer. Schreef, behalve archiefinventarissen, o.m. Vraag naar de hoofdoorzaak van het verval der bevaarbaarheid van den IJssel (1839).
i OB3

Eekhoff,

Wopke
1809-1880

(Leeuwarden 2 maart 1809 - Leeuwarden 12 feb. 1880), boekhandelaar, biograaf. Van jongs af geïnteresseerd in geschiedenis, won hij de Nutsprijs met Levensschetsen van beroemde Friezen (1829). Autodidact die het bracht tot stadsarchivaris van Leeuwarden, stichter van de stedelijke bibliotheek en verzamelaar van zeer vele werken van historische waarde. Schreef o.m. De overtogt van Lodewijk XIV over den Rijn in 1672 (1840). Zie ook: P.Brouwer; J.W.de Crane.

i DWF1, EF, NBW4

Lycklama a Nijeholt,

Jhr. Jan Anne
1809-1891

(Oldeboorn 3 dec. 1809 - Den Haag 19 apr. 1891), marine-officier, burgemeester, politicus. Was eerst marine-officier, vestigde zich daarna te Beetsterzwaag en wijdde zich aan de politiek. Was burgemeester van Opsterland en lid van PS. Specialiseerde zich in waterstaats- en landbouwzaken. Schreef o.m. Frieslands waterstaat en landbouw; beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland(1871).
i EF, NBW9

Bakhuizen van den Brink,

Reinier Cornelis
1810-1865

(Amsterdam 28 feb. 1810 - Den Haag 15 juli 1865), archivaris, letterkundige. Studeerde theologie en letteren in Amsterdam en promoveerde in 1842 in Leiden. Was mede-oprichter van De Gids. Werkte enige jaren in buitenlandse archieven en was van 1854 tot zijn dood algemeen rijksarchivaris. Heeft de historische wetenschap vernieuwd en op hoger peil gebracht. Naast zijn voortreffelijke werken over de algemene geschiedenis van ons land noemen we het artikel Voorstel aangaande eene geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat (1856).

i L.Ph.C.van den Bergh. Ref.: HSE, LNL, NBW7, WP7.

Brunings,

Christiaan
1810-1873

Waterbouwkundige, provinciaal ing. in Gelderland, betrokken bij traktaat met Belgie over de vaarweg naar Rotterdam
i Ramaer

Keurenaer,

Johannes Augustus
1810-1875

('s Gravenhage, 21 november 1810 - Oosterhout, 10 juli 1875) was een Nederlands militair en de derde en laatste directeur van de Koninklijke Akademie te Delft van 1859 tot 1864 als opvolger van Lewis Cohen Stuart. Deze opleiding ging daarna over in de Polytechnische school te Delft. Keurenaer bleef in Delft actief als onderwijsinspecteur voor het middelbaar onderwijs, en was commissaris van een plaatselijke teken- en industrieschool. Op 31 augustus 1847 was hij een van de mede-oprichters geweest van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij schreef onder meer: Terugblik op de resultaten van het onderwijs aan de Kon. Akademie te Delft (1874) en Over de bouwmiddelen en de wijze van uitvoering bij de geniewerken in de vallei van Ambarawa op Java (1851)
Klik op naam links voor meer publicaties

i Wikipedia

Ortt van Schonauwen,

Jhr. Johan
1810-1898

(Amsterdam 30 juni 1810 - Arnhem 16 okt. 1898), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de MA in Breda, als ingenieur te Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Arnhem. Behoedde in 1841 de Betuwe voor overstroming, ontwikkelde een systeem voor kustmeting d.m.v. strandpalen (1843) en was wegbereider voor de Rijksdriehoeksmeting (1885-1928). Werd in 1890 benoemd tot erelid van het KIVI. Schreef o.m. Verslag betrekkelijk eene eventuele verbinding tusschen de Vecht en de Eem door middel van doortrekking van het Tienhovensche Kanaal (1857).
i JCBG, NBW2

Dirks,

Jacob
1811-1892

(Leeuwarden 19 juni 1811 - Leeuwarden 25 nov. 1892), jurist. Was advocaat te Leeuwarden en vele jaren lid van de TK. Zette zich volledig in voor het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en was de stuwende kracht bij de oprichting van het Fries Museum. Schreef veel op het gebied van de munt- en penningkunde en andere historische onderwerpen in Friesland w.o. De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (città) van Friesland (vertaald uit het Italiaans; 1886).

i EF, W.PleyteLevensbericht Mr.J.Dirks (1894).

Fokker,

Gerrit Adriaan
1811-1878

(Middelburg 17 dec. 1811 - Middelburg 24 aug. 1878), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1836. Vestigde zich in 1835 als advocaat te Middelburg en was procureur bij het gerechtshof en de arrondissementsrechtbank. Was sinds 1849 lid van de TK en sinds 1852 van PS met bijzondere aandacht voor polder- en waterschapsbelangen. Schreef diverse artikelen w.o. Een nieuw uitwateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeeland [westelijk deel Zeeuws Vlaanderen] (1868)
i EZ, NBW1.

Froger,

Willem Anthony
1812-1883

(Amsterdam 24 mei 1812 - Amsterdam 17 jan. 1883), genie-officier, politicus. Doceerde bouwkunde aan de militaire academie te Breda, was later architect in Amsterdam. Had als ingenieur en politicus een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Hollandse Waterlinie, de inpoldering van het IJ en de plannen voor het Noordzeekanaal. Schreef o.m. Ontwerpen en rapporten betreffende het verbeteren der groote handelswaterwegen van Amsterdam etc. (1859).

i HNJ, NBW7, T.de Vries Eene plaats van grooten omvang (1976), WG, WP7.

Reede van Outshoorn, Baron van

Willem Constant Pieter
1812-1874

(31 October 1812, Zwolle,2 Januari 1874,Utrecht) Hoofdingenieur 2 klasse in Utrecht, (1 apr 1858-1 jan 1867)
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Dam den Bouwmeester, van

Jan
1813-1861
(Benthuizen 4 mrt. 1813 - Den Haag 18 jan. 1861), onderwijzer. Was onderwijzer in Den Haag, Hazerswoude en sinds 1841 tevens installateur (kostschoolhouder) in Den Helder. Schreef daar enkele boeken waaronder: Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen (1847).
i

Harting,

Pieter
1813-1885

(Rotterdam 27 feb. 1813 - Amersfoort 3 dec. 1885), medicus, natuurkundige, hoogleraar. Studeerde medicijnen en promoveerde te Utrecht. Werkte als arts te Oudewater, als hoogleraar geneeskunde te Franeker, zoölogie te Utrecht en geologie te Amsterdam. Verrichtte allerlei experimenteel onderzoek op natuurwetenschappelijk gebied en vervaardigde zonodig zelf de daarvoor benodigde instrumenten. Schreef vele artikelen en boeken w.o. Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners (1853), later ook op geologisch gebied, zoals De geologische en physische gesteldheid van den Zuiderzeebodem, in verband met de voorgenomen droogmaking (1877).

i AHO, EF, NBW9, PIR

Pasma,

Hendrik Franses
1813-1890
(Heerenveen 21 juli 1813 - Heerenveen 5 dec. 1890), landbouwer, wethouder. Als boer te Haskerdijken streed hij voor de landbouw- en waterstaatsbelangen in Friesland. Was wethouder van Haskerland, lid PS en manifesteerde zich ook als volksspreker en dichter. Schreef Frieslands boezemwater in zijn aanvoer, doorvoer en afvoer(1868).

i EF, NBW10, J.J.Spahr van der Hoek Geschiedenis van de Friese landbouw (1952).

Teding van Berkhout,

James John
1814-1880

(Amsterdam 4 dec. 1814 - Amsterdam 25 juli 1880), jurist, leraar, politicus. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in de wis- en natuurkunde. Vestigde zich als advocaat te Amsterdam en was daar tevens leraar in de logica en vaderlandse geschiedenis. Was lid van de gemeenteraad, wethouder van OW en lid van de TK belast met technische en onderwijszaken. Schreef: Adviezen omtrent eenige belangrijke onderwerpen: (1) Een kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar den Boven Waal (1879).

i NBW9

Diggelen, van

Bernard Pieter Gesienus
1815-1868

(Middelburg 31 jan. 1815 - Statenzijl 23 nov. 1868), ingenieur. Werd als twintigjarig waterstaatsingenieur, met standplaats Zwolle, belast met de IJssel boven Katerveer. Won in 1842 een prijsvraag met een plan ter verbetering van de bevaarbaarheid van het Zwolsche Diep: Verhandeling over de verbetering van het Zwolsche Diep; eenige beschouwingen betreffende den physieken toestand der lage bodems in ons vaderland (1843). Hij was de tweede die een plan indiende voor afsluiting van de Zuiderzee: De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en droogmaking (1849). Als lid van de TK adviseerde hij in de aanleg van de Staatsspoorwegen en andere grote werken in ons land. Zijn laatste standplaats was Assen van waaruit hij, tijdens een inspectie van de Statenzijl, in een hevige driftbui ter plekke overleed. Zie ook: J.Kater.
i

Oldenhuis Gratama,

Lucas
1815-1887

(Assen 7 juni 1815 - Assen 5 juli 1887), jurist, regionaal historicus. Studeerde en promoveerde in Groningen en vestigde zich als advocaat in Groningen. Was later rechter, raadsheer en lid van PS en TK. Schreef o.m. Echte stukken betrekkelijk de verhooging van het afvaartgeld op de Drentsche Hoofdvaart te Smilde (1864).

i KRB, NBW1

Prins,

Jan Jr
1815-1902
(Zaandam 29 mei 1815 - Haarlem 9 april 1902), dijkgraaf. Was aanvankelijk werkzaam als rijksontvanger. Trad in 1857 in dienst als secretaris van het Hoogheemraadschap Waterland en was er van 1882-1900 dijkgraaf. Schreef enkele belangrijke werken: De nood van het Hoogheemraadschap Waterland door de gemeenschap met het Groot Noord-Hollandsch kanaal toegelicht (1872), Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Waterland (1883) en Gedenkboek van de voornaamste besluiten, vastgestelde verordeningen, gesloten overeenkomsten en handelingen van het bestuur van dijkgraaf, hoofdingelanden en hoogheemraden van Waterland gedurende de jaren 1858 tot en met 1893 (1894).
i P. Huurdeman en R. Josselet. Waterland door de eeuwen heen (1980).

Holthe tot Echten, van

Jhr. Anne Willem
1816-1900

(Echten 22 feb. 1816 - Assen 9 feb. 1900), jurist. Vestigde zich, na zijn rechtenstudie in Groningen, als notaris en advocaat te Assen. Hield zich vooral bezig met mogelijkheden van kanaalaanleg door Drenthe en schreef o.m. Ontwerp tot oprichting eener Kanaal-Maatschappij tot verbinding van de Zuiderzee met de Eems. Als directeur van de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij ijverde hij voor verlenging van de Hoogeveense Vaart tot in de Emmervenen
i DB3, NBW9

Krajenbrink,

Johan Adolf
1816-1881

Nederlands waterbouwkundige en planter, werkzaam in Nederlands-Indië. Hij werd in 1841 tot ambtenaar van de waterstaat in Nederlands-Indië. Na zijn Europees verlof in 1882 keerde hij terug naar Nederlands-Indië als koffieplanter en landmeter
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Leeuw, de

Johan Carel
1816-1880

(Houtrijk en Polanen 10 juni 1816 - Anna Paulowna 13 sep. 1880), dijkgraaf, burgemeester. Volgde zijn vader op als opzichter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Was sinds 1847 dijkgraaf van de Anna Paulownapolder en sinds 1870 burgemeester van Anna Paulowna. Richtte, met W.F.A.Beijerinck, in 1875 een ingenieursbureau op voor stoombemaling van polders. Schreef o.m. Korte beschouwing van den toestand des Anna Paulownapolders in Maart 1851 (1851), Bemaling der middel- en binnendijkschebuitenveldersche polders (met W.F.A.Beijerinck; 1875) en De ontworpen Wieringermeerpolder (1879)

i RA Noord-Holland Familiearchief De Leeuw inv. n2.

Quartel, de

Pieter Johannes
1816-1894

(Rotterdam 26 aug. 1816 - Utrecht 4 aug. 1894), ingenieur. Was, na zijn studie aan de MA te Medemblik, werkzaam bij de waterstaat. Werd, wegens zwak functioneren, zeer vaak overgeplaatst. Schreef o.m. Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering en de duinen te Petten(1864).
i NBW5

Slotemaker,

Hubertus Nicolaas Antonius Lucretius
1816-1883
(roepnaam: Huibert, Molenaarsgraaf 11 aug. 1816 - Eefde 20 nov. 1883), ingenieur. Was vanuit zijn geboorteplaats werkzaam als civiel ingenieur en schreef onder meer: Voorstel tot verbetering van het voorgemaal in den Elshout door middel van een stoomwaterwerk voor deAlblasserwaard (1852).
i

Witkamp,

Pieter Harme
1816-1892
(Amsterdam 30 okt. 1816 - Wijchen 8 jan. 1892), onderwijzer, geograaf. Was van 1838 tot 1854 onderwijzer, daarna tot 1886 bibliothecaris bij de Vereeniging voor Volksvlijt in Amsterdam. Schreef sinds 1840 zeer vele tijdschriftartikelen en boeken over de geografie en geschiedenis van Nederland, de provincies, streken en plaatsen, met name van zijn geboortestad. Bekendheid kreeg zijn Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland (1877).

i NBW3

Amersfoordt,

Jacob Paulus
1817-1885

(Harderwijk 9 juli 1817 - Badhoeve 1 febr. 1885), landbouwkundige, burgemeester. Na zijn studie rechten, letteren en landbouwkunde stichtte hij de modelboerderij Badhoeve in de Haarlemmermeer en was enige tijd burgemeester van die gemeente. Schreef o.m. Het Haarlemmermeer (1857), De droogmaking van het Haarlemmermeer (1857),Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn smalst (1872) en Opmerkingen over het in 1877 ingetrokken wetsontwerp tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee(1877).

i AWN3, EF, NBW1, P.H.SchröderVan bruisend water tot ruisend graan (1955), A.C.W. van der Vet Vergeten voorman; leven en werken van Mr. J.P.Amersfoordt, den pionier van de Haarlemmermeer (1947),WVG.

Bordes, de

Jan Philip
1817-1899

(Amsterdam 7 juli 1817 - Den Haag 5 jan. 1899), genie-officier, ingenieur. Was, na in 1837 te zijn afgestudeerd aan de KMA in Breda, vele jaren in dienst van de Genie. Speelde sinds 1860 een belangrijke rol in de aanleg van spoorwegen in ons land. Ook op Java werden sinds 1863 de eerste spoorlijnen onder zijn leiding aangelegd. Was in de periode van 1878 tot 1885 tweemaal voorzitter van het KIVI. Schreef o.m. De haven van het Nieuwe Diep (1860)

i GGK, ING 1899 11 feb., NBW1, WT.

Buys Ballot,

Christophorus Henricus Didericus
1817-1890

(Kloetinge 10 okt. 1817 - Utrecht 3 feb. 1890; begraven op zijn landgoed De Dellen bij Heerde), fysicus, meteoroloog, hoogleraar. Werd in 1847 hoogleraar in de wiskunde, in 1867 ook in de natuurkunde te Utrecht. Was oprichter en eerste directeur van het KNMI te Utrecht, sinds 1897 in De Bilt. Publiceerde in 1867 over de naar hem genoemde wet betreffende de invloed van de draaiing van de aarde op de windrichting. Schreef vele artikelen over meteorologie maar ook over water, zoals Memorie betrekkelijk de waterstanden op de Nederlandsche rivieren (1869)

i AHO, NBW1, HLR, WP7

Kasteele, van de

Leonard
1817-1856

(Den Haag 10 dec. 1817 - Santpoort 28 juni 1856), ingenieur. Was na zijn studie in Delft werkzaam bij de Algemene Dienst van de Waterstaat en vervolgens arrondissementsingenieur te Utrecht en Zwolle. In 1850 werd hij ingenieur-directeur van de Overijsselsche Kanaalmaatschappij. Wegens zijn slechte psychische gesteldheid werd hij opgenomen in Meerenberg waar hij twee jaar later overleed. Schreef, met zijn voorganger T.J.Stieltjes, Rapport over de verbinding van de Eems bij Hanekensveer met de Overijsselsche kanalen te Almelo(1851).
i NBW5

Ortt,

Jhr. Jacob Reinoud Theodoor
1817-1887
(Amsterdam 30 nov. 1817 - Den Haag 16 juni 1887), ingenieur. Was, na zijn studie aan de MA in Breda, werkzaam bij de waterstaat met verschillende standplaatsen. Van hem kwam het plan tot ontruiming van Schokland; aan hem werd ook de uitvoering ervan opgedragen. Door zijn buitengewone staat van dienst werd hij hoofdinspecteur van de waterstaat. Schreef o.m. Eenige waarnemingen en opmerkingen over het opwaaien van water(1872)
i NBW2

Prakken,

Berent
1818-1871

(Oosterwolde 13 mrt. 1818 - Oosterwolde 23 jan. 1871), vervener, politicus. Was opzichter van de Compagnonsvaart en venen, alsook wethouder en raadslid in Ooststellingwerf en lid van PS. Bracht op eigen kosten uitgebreide ontginningen tot stand in Zuidoost-Friesland. Schreef:Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van een kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen (1867).
i NBW10

Regt,

Jacobus Wilhelmus
1818-1873
(Amsterdam 31 jan. 1818 - Waddinxveen 21 sep. 1873), onderwijzer, regionaal historicus. Was onderwijzer te Groote Lind, later schoolhoofd in Waddinxveen. Schreef enkele schoolboeken en over regionale historische geografie zoals: Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Rieder Waard en het Land van Putten over de Maas (1848) en Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoekschen Waard (1849).
i NBW1

Vries, de

Gerrit
1818-1900
(Haarlem 22 feb. 1818 - Den Haag 4 mrt. 1900), politicus, waterstaatsjurist. Na zijn studie rechten te Leiden vestigde hij zich als advocaat te Haarlem en bekleedde diverse bestuurlijke functies. Zijn belangstelling ging vooral uit naar waterschapsproblemen. Publiceerde o.m. De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288 (1864), De zeeweringen en waterschappen in Noord-Holland (1864) en Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regering en gedurende de republiek (1876). Voor de waterstaatkundige terminologie werkte hij mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864 e.v.) van De Vries (zijn broer Matthias) en Te Winkel.
i HOL 1983 n3-4 p137-144, NBW9.

Kleijn,

Frederik Johannes
1819-1898
(Rotterdam 19 okt. 1819 - Rotterdam 30 jan. 1898), fabrikant, lokaal historicus. Was tegelfabrikant in Delfshaven met grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn geboorteplaats. Schreef: Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het slot Spangen (1873, herdruk 1970).
i NBW4

Lebret,

Jacobus
1819-1906

Waterbouwkundige, hoogleraar in Delft. Peilschaalopnemingen grote rivieren, Arrondissementsingenieur in Zeeland
Klik op naam links voor meer publicaties

i ramaer

Stieltjes,

Thomas Joannes
1819-1878

(Leuven 19 mei 1819 - Rotterdam 23 juni 1878), artillerie-officier, ingenieur. Na samenwerking met W.C.H.Staring voor verbetering van de afwatering en aanleg van scheepvaartkanalen in Overijssel, werd hij ingenieur-directeur van de Overijsselse Kanaalmaatschappij te Zwolle. Zijn bekendste werk is De Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven door een oud soldaat (2 dln., 1850-1851). Adviseerde bij de aanleg van spoorwegen in NOI, een kanaal door Denemarken, de waterhuishouding van Rijnland en de afsluiting van de Zuiderzee. De Universiteit van Leiden verleende hem een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde. Zie ook: A.J.Brevet, J.G.van Gendt, N.H.Henket, L.van de Kasteele, W.C.H.Staring.

i AWN3, DB1, GPZ, NBW2, WG

Buma,

Age
1820-1893

(Koudum 18 maart 1820 - Hindeloopen 29 nov. 1893), politicus. Was lid van PS en TK en in 1886, met P.J.G.van Diggelen, mede-oprichter en tot 1893 voorzitter van de Zuiderzeevereniging. Publiceerde Memorie van beantwoording van het voorlopig verslag ... 7 december 1882 ... omtrent de afsluiting en het droogleggen der Zuiderzee (1883). Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Noordoostpolder bij Lemmer
i EF, GPZ, IAZ, NBW5, VJB, WG, ZJI, ZZP.

Andringa, van

Klaas Sybrens
1821-1885
(Lemmer 30 dec. 1821 - Lemmer 18 nov. 1885), bestuurder. Was mededirecteur van de verzekeringsmaatschappij Woudsend en sinds 1882 burgemeester van Lemsterland. Schreef Beschouwingen over het belang van eene kanaalverbinding Groningen-Gorredijk-Heerenveen-Lemmer, n.a.v. een ontwerp kanaalverbinding Blokzijl-Groningen van de heer B. Prakken (met F.O. Sleeswijk; 1868)
i

Wijnne,

Hendrik Arend
1821-1871
(Hoogeveen 11 apr. 1821 - Groningen 21 mrt. 1871), handelaar, politicus. Autodidact die veel over handel, economie en statistiek publiceerde in tijdschriften. Was lid van PS. Schreef o.m. Iets over de scheepvaart- en afwateringskanalen in de Provincie Groningen(1857).
i NBW4

Fijnje van Salverda,

Johannes Gerardus Wybo
1822-1900

(zoon van H.F.Fijnje van Salverda; Arnhem 22 nov. 1822 - Arcachon, Frankrijk 3 sep. 1900), ingenieur. Was, na in 1842 te zijn afgestudeerd aan de MA in Breda, werkzaam als ingenieur bij de waterstaat in Maastricht, Utrecht, Den Haag en Den Briel. Werkte sinds 1853 bij de aanleg van de spoorlijn Antwerpen-Rotterdam en was sinds 1870 voorzitter van de raad van toezicht op de spoorwegdiensten te Utrecht. Verhuisde in 1889 naar Frankrijk. Schreef o.m. Het slibgehalte van het water van eenige Nederlandsche rivieren (1882) en Beschouwingen over eenige rivieren waaronder Nederlandsche in verband met de handels- en scheepvaartbelangen etc. (4 dln.; 1884-1888).

i ING 1902 p91-132, NBW1.

Leijer,

Philip Hendrik
1823-1904
(Den Helder 20 mrt. 1823 - Den Helder 20 feb. 1904), rijksambtenaar. Was aanvankelijk, met standplaats Purmerend, werkzaam als opzichter van de waterstaat, later als rijkshavenmeester in Den Helder. Schreef: Korte beschrijving van de droogmakerij van den Assendelver Veenpolder (1851).
i

Blom, van

Philippus
1824-1910
(Oudega gem. Smallingerland 16 aug. 1824 - Den Haag 13 april 1910), jurist. Was advocaat en president van de rechtbank te Heerenveen, schoolopziener, lid van de Hoge Raad en TK. Schreef juridische, taalkundige en historische artikelen w.o. De aldeFríske wetten oer de sédiken int liucht der skiednisbiskôge (1863) en De Middelzee, brokstukken uit Frieslands geschiedenis (1889)
i DWF4, EF

Reuvens,

Louis Abraham
1824-1897
(Leiden 15 dec. 1824 - Den Haag 15 mei 1897), ingenieur, dijkgraaf. Was na zijn studie aan de KA te Delft sinds 1848 werkzaam bij de waterstaat in verschillende functies vanuit diverse standplaatsen. Was van 1865 tot 1878 hoofdingenieur van de waterstaat in Gelderland en leverde een belangrijke bijdrage in rivierdijkverhoging en schreef o.m. De Maasdijken in Gelderland en Noordbrabant en de werken tot verbetering dier rivier (1874). Werd in 1878 hoofdingenieur van de waterstaat in Overijssel en Drenthe en leidde de aanleg van het kanaal van Almelo naar Nordhorn. Was sinds 1891 korte tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland
i NBW5

Strootman,

Johan
1824-1895

Waerboouwkundige, aanleg van de faciliteiten bij Nieuwediep en Willemsoord.

i Ramaer

Waldorp,

Jan Abel Adriaan
1824-1893

Nederlands civiel ingenieur, die vooral voor de waterstaat gewerkt heeft. HIj heft veel werk verzet voor de bovenrivieren,en een belangrijke rol gespeeld tijdens de overstromingen van 1855. Na zijn loopbaan bij de Waterstaat was hij actief bij de aanleg van spoorwegen
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Conrad,

Jan Frederik Willem
1825-1902

(kleinzoon van F.W.Conrad Sr.; Maastricht 28 mei 1825 - Den Haag 12 aug. 1902), ingenieur. Een man van zeer grote verdienste op het gebied van ontwerp en aanleg van scheepvaartkanalen, waarvoor hij, als adviseur, ook betrokken was bij de aanleg van het Panama- en Suez Kanaal. Was in de periode 1882 -1902 vijfmaal voorzitter van het KIVI. Schreef over uiteenlopende technische onderwerpen w.o. Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering (1864) naar een prijsvraag waarvoor hij met de eerste prijs bekroond werd en Schutsluis Willem III aan de invaart van het Noordhollandsch Kanaal tegenover Amsterdam (1897)
Klik op naam links voor meer publicaties
i EZ, GGK, NBW2, J.W.Welcker Het leven van Jan Frederik Willem Conrad (1904).

Dirks,

Justus
1825-1886

(Bergen op Zoom 12 jan. 1825 - Amsterdam 25 dec. 1886), ingenieur. Begon zijn loopbaan bij de waterstaat in Zeeuws Vlaanderen, vervolgens te Den Bosch en Gorinchem. Was hoofdingenieur bij de aanleg van het Noordzeekanaal en de afsluiting van het IJ te Amsterdam. Schreef o.m. Nota betreffende de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij (1870). Adviseerde daarnaast in de aanleg van havens in Chili en het Suez-kanaal in Egypte. Algemeen beschouwd als schepper van het Noordzeekanaal, werd in 1923 een monument voor hem opgericht bij de sluizen te IJmuiden. Zie ook: J.G.van Gendt, K.van Rijn.
i ING 1923 n41 p852, JCBG, NBW5, OTAR 1973 n11 p486-492, T.de Vries Eene plaats van grooten omvang (1976), WT.

Lankelma,

Jacobus Volkert
1825-1909
(Amsterdam 28 feb. 1825 - Purmerend 2 mrt. 1909), architect, tegelfabrikant en steenkoper. Schreef onder meer: Een woord aan allen die belangstellen in de beide ontwerpen van het Amsterdamsche Noordzeekanaal en de droogmaking van de Zuiderzee en in een kanaal door de Geldersche Vallei (1868).
i

Linse,

Hendrik
1825-1905

(Amsterdam 18 mrt. 1825 - Oosterbeek 5 sep. 1905), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft bij de waterstaat onder J.A.Beijerinck bij de bouw van het stoomgemaal Cruquius in de Haarlemmermeer. Werkte daarna te Hoorn, Dordrecht, Utrecht, Den Haag en Oosterbeek. Schreef o.m. Landaanwinning in de Zuiderzee (1890)

i ING 1905 bijl. p10, NBW4.

Rose,

Hendrik Simon Johannes
1825-1888

Nederlands waterbouwkundige. Na indiensttreding bij de waterstaat verschillende standplaatsen, was betrokken bij de aanleg van de Nieuwe Merwede. Was een specialist op het gebied van de Grote Rivieren. Hij was betrokken bij de commissie voor de Nieuwe Waterweg en het Zwolse Diep. Heeft het definitieve ontwerp gemaakt van de Bergse Maas. Uitendelijk werd hij Inspecteur van de waterstaat.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Teding van Berkhout,

Jhr. Pieter Jan Willem
1825-1895
(Olst 6 aug. 1825 - Deventer 6 jan. 1895), jurist. Na zijn studie rechten en promotie te Leiden, vestigde hij zich als advocaat in Deventer. Richtte in 1869 de Mij. tot Landaanwinning op de Friesche Wadden op. Als directeur van de werken woonde hij in een keet bij Nes op Ameland. De afsluitdam kwam in 1879 gereed, maar werd door de stormen van 1881 en 1882 vernield en aan de elementen prijs gegeven. Hij schreef daarover o.m.: De landaanwinning op de Friesche wadden en hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordelen beschouwd en toegelicht (1867).
i EF, NBW4

Diesen, van

Gerrit
1826-1916

(Den Haag 21 mei 1826 - Den Haag 5 april 1916), ingenieur. Studeerde in 1848 af aan de KA in Delft. Veelzijdig man onder wiens leiding grote spoorbruggen zijn gebouwd zoals die te Culemborg in 1868. Namens het KIVI werkte hij mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal van De Vries en Te Winkel. Werd in 1894 hoofdinspecteur van de waterstaat en schreef o.m. Toestand van de Maas langs Noort-Brabant bij hoogen waterstand (1872). In 1906 werd hij benoemd tot erelid van het KIVI en in 1907 werd hem door de TH in Delft een eredoctoraat verleend

i BWN1, GTW, ING 1906 21 mei, ING 1916 n15 p287, WT.

Loon, van

Everhardus
1826-1901
(Appingedam 5 sep. 1826 - Groningen 17 okt. 1901), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1848 te Groningen. Vestigde zich als advocaat en kantonrechter te Appingedam en was lid van GS van Groningen. Was van 1871 tot 1895 griffier der Staten van Groningen. Zijn meest bekende publicatie is: Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen (5 stukken; 1898-1900). Zie ook: S.Sybenga. Ref.: Was getekend, de griffier der Staten (2001
i

Quack,

Johan Christiaan Willem
1826-1904
(Herveld 12 juli 1826 - Ravenstein 5 aug. 1904), predikant, schrijver. Studeerde van 1845-1850 theologie in Utrecht en stond daarna tot 1862 als predikant in Brakel. Hier maakte hij de rivieroverstromingen van 1855 en 1861 van nabij mee en schreef hierover: Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd (1862). Schreef daarnaast korte verhalen en was enige tijd hoofdredacteur van de GelderscheVolks-Almanak
i

Bosscha,

Hugo Constantijn
1827-1898
(Deventer 9 oktober 1827 - Utrecht 1 juli 1898), ingenieur. Werkte sinds 1859 als technisch directeur bij de ijzergieterij en machinefabriek van zijn schoonvader J.L. Nering Bögel in Deventer. Schreef, naast een aantal technische verhandelingen over pompen en bemaling, een beknopte biografische bijdrage: Meededeeling omtrent Wybe Adam, Nederlandsch ingenieur in de zeventiende eeuw (1895).
i

Caland,

Pieter
1827-1902

(zoon van A.Caland; Zierikzee 21 juli 1827 - Den Haag 12 juli 1902; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur. Man over wiens grote verdiensten veel is geschreven; gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber. Vooral als ontwerper van de Nieuwe Waterweg verwierf hij grote bekendheid; te Rotterdam werd voor hem een monument opgericht. Was van 1874 tot 1876 voorzitter van het KIVI. Hij schreef o.m. Nota over de doorgraving van den Hoek van Holland (1871).
Klik op naam links voor meer publicaties
i AWN3, M.P.de Bruin Waken en bewaren (1981), Eeuwfeest Oranjesluizen (1972), EZ, GGK, GN, GTW, HLR, HNJ, ING 1902 p604, JCBG, NBW5, NGL, J.A.Ringers: Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam(1953), SGN, SWW 1972 n4 p15-30, WP7, WT, WWA.

Cohen Stuart,

Lewis
1827-1878

Begon in 1844 aan de Koninklijke Akademie is Delft (in het gebouw van het huidige IHE) en ging na zijn opleiding daar lesgeven, uiteindelijk werd hij de eerste directeur van de opvolger van de Kon. Akademie, De Polytechnische School. Hij vervulde een belangrijke rol bij de driehoeksmetingen van Krayenhoff.
Klik op naam links voor meer publicaties

i wikipedia

Ermerins,

François
1827-1915
(roepnaam: Frans; Middelburg 30 mei 1827 - Den Haag 27 dec. 1915), genieofficier. Werkte, na zijn opleiding aan de KMA in Breda, als ingenieur bij de Genie aan verschillende militaire projecten. Hij schreef onder meer: Het Hollandsch Diep (1870).
i

Insinger,

Herman Albrecht
1827-1911

(Amsterdam 14 okt. 1827 - Parijs 20 feb. 1911), politicus. Schreef over Nederlandse handelsbetrekkingen en Nederlands Oost-Indië en Doorgraving van Holland op zijn smalst (1861)

i NBW4

Kater,

Jan
1827-1896

(Monnikendam 9 dec. 1827 - Groningen 29 aug. 1896), ingenieur. Werkte, na zijn studie en promotie in 1850 aan de KA te Delft, met B.P.G.van Diggelen aan diens plan uit 1849 tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Maakte, in dienst van de Provincie Groningen te Appingedam, een plan voor realisatie van de Johannes Kerkhovenpolder. Werkte sinds 1865 als hoofdingenieur van de PWS te Leeuwarden, Zwolle en Groningen en gaf leiding aan de bouw en verbetering van diverse scheepvaartkanalen. Schreef Staat van alle bevaarbare vaarten en kanalen met de daarin gelegen schut- en uitwateringssluizen in de provincie Groningen (1869).

i NBW7, RKS

Raders, van

Willem Herman Frederik Hendrik
1827-1889

Nederlandse waterbouwkundige die vooral werkzaam was in Nederlands-Indië. Hij was een stserke voorstander van een haven bij Tanjong Priok in plaats van bij de oude haven van Batavia. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Beijerinck,

Willem Frederick Adolph
1828-1894

(zoon van M.G.Beijerinck; Zwolle 25 dec. 1828 - Hees 24 nov. 1894), ingenieur. Werd, na het volgen van lager en middelbaar onderwijs in Den Haag, als opzichter onder zijn oom J.A.Beijerinck bij RWS in dienst gesteld bij de droogmaking van het Haarlemmermeer, in het bijzonder bij de bouw van het stoomgemaal Cruquius. Werkte van 1856 tot 1887 bij Atlas te Amsterdam als deskundige op het gebied van de stoombemaling, sinds 1863 als directeur. Richtte in 1875 met J.C.de Leeuw een ingenieursbureau op voor stoombemaling van polders in binnen- en buitenland. Schreef Bemaling der middel- en binnendijkschebuitenveldersche polders (met J.C.de Leeuw; 1875)
i JCBG, NBW1

Buma,

Jan Minnema
1828-1900
(Leeuwarden 8 mei 1828 - Den Haag 8 feb. 1900), jurist, burgemeester. Promoveerde te Leiden op Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de contributie der Vijf Deelen (1853). Was burgemeester van Franeker en griffier van het Hof te Leeuwarden
i EF

Dale, van

Johan Hendrik
1828-1872

(Sluis 15 feb. 1828 - Sluis 19 mei 1872), onderwijzer, archivaris, schrijver. Een zeer verdienstelijk autodidact op het gebied van taal en geschiedenis, sinds 1854 schoolhoofd in Sluis en vanaf 1855 archivaris aldaar. Werd vooral bekend door het door hem bewerkte woordenboek van de Nederlandse taal (1864). Schreef daarnaast ook over de geografie van zuidwestelijk Nederland zoals: Eerste Sint Elisabethsvloed, 1404 (1863).

i NBW1, WP7.

Liernur,

Hermann Carl Anton
1828-1893

(zichzelf noemende Charles T.; Haarlem 12 mei 1828 - Berlijn 12 feb. 1893), ingenieur (autodidact). Begon als 15-jarige als onderopzichter bij de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk en vervolgens bij de inpoldering van de Anna Paulownapolder. Emigreerde in 1848 naar de V.S. als landmeter en was betrokken bij de aanleg van spoorwegen en speelde een roemruchte rol tijdens de afscheidingsoorlog in 1861. Werkte na zijn terugkeer in 1865 korte tijd in Londen als redacteur van het tijdschrift Engineer. Ontwikkelde een naar hem genoemd rioleringsstelsel met gescheiden afvoer van faecaliën, dat in 1872 voor het eerst werd toegepast in Leiden. Schreef o.m. Ontwerp rioolstelsel voor 's-Gravenhage (1867)

i GTN, NBW6.

Minnema Buma,

Jan
1828-1900
(Leeuwarden 8 mei 1828 - Den Haag 8 feb. 1900), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde op Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de Contributie der Vijf Deelen (1853). Was van 1862 tot 1864 burgemeester van Franeker en griffier van het Hof te Leeuwarden

i EF

Santheuvel, van den

Jhr. Adriaan Onno
1828-1887

(Maastricht 2 sep. 1828 - Arnhem 1 mrt. 1887), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de KA te Delft voor de waterstaat vanuit verschillende standplaatsen: Arnhem, Purmerend, Hoorn, Leeuwarden, Zierikzee, Terneuzen, Den Bosch en Leeuwarden. Schreef o.m. Waterschap Oost- en West Dongeradeel (1876).

i NB$4

Toorn, van der

Jacobus
1828-1888

(Den Haag 7 aug. 1828 - Den Haag 25 feb. 1888), ingenieur. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam bij de waterstaat, o.m. als hoofd van het arrondissement Nijmegen en als hoofdingenieur voor de Grote Rivieren in Den Haag, met Cornelis Lely als assistent. Op voorstel van voorzitter van de Zuiderzeevereeniging, Age Buma, werd van der Toorn aangezocht om de leiding van het technisch bureau van de vereniging op zich te nemen. Van der Toorn's financiële eisen - een jaarsalaris van 7000 gulden - vormden geen bezwaar. Op voorspraak van Van der Toorn werd Cornelis Lely aangesteld als diens assistent. Op 1 november 1886 ging het onderzoek officieel van start. Pogingen van de Zuiderzeevereeniging om het onderzoek, waarvoor Van der Toorn in totaal ruim 100.000 gulden nodig achtte, gefinancierd te krijgen, verliepen moeizaam. Op een waarborgfonds van 30.000 gulden werd slechts voor 13.850 gulden ingetekend. Subsidieverzoeken bij gemeenten en provincies leverden onvoldoende op. Slechts dankzij een geldlening van 30.000 gulden, voorschotten uit een tweede waarborgfonds en de lagere kosten kon het onderzoek van het technisch bureau van de Zuiderzeevereeniging in 1891 worden voltooid. Een van de financiële meevallers was het vroegtijdig vertrek van Van der Toorn per 1 november 1887, omdat hij een overstapte naar de functie van hoofdingenieur bij RWS in Middelburg. Lely nam daarop de leiding van het technisch onderzoek op zich. Na slechts vier maanden in Middelburg overleed hij. Hij schreef o.m. Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam(1880).
Klik op naam links voor meer publicaties

i NBW2, WG, ZZP, marismits.nl

Backer,

Willem Jacob
1829-1898

Werkte aan kanalen in Overijssel en Drenthe, was actief bij de bouw van gemalen (Mastenbroek). Voerde de droogmaking van de Schielandplassen uit (naar een ontwerp van Beijerinck) en maakte de detailontwerpen voor de gemalen daarvan.
Klik op naam links voor meer publicaties

i Ramaer

Beijerinck,

Pieter Johannes Gerardus
1829-1890

Waterbouwkundige, vooral werkzaam in Ned. Indie
i

Bleckman,

Theodoor
1829-1911
(Rotterdam 2 dec. 1829 - Velp 29 nov. 1911), ingenieur. Een veelzijdig man die in uiteenlopende functies werkzaam was bij de waterstaat in Groningen, Den Haag, Middelburg en Arnhem. Ontwikkelde apparatuur voor riviermetingen, verrichtte waterpassingen over de Ooster- en Westerschelde en gaf leiding bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland. Werkte, speciaal voor de waterbouwkundige terminologie, mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864 e.v.) van De Vries en Te Winkel. Schreef o.m. De verbetering der Nederlandsche hoofdrivieren (1880).
i NBW9

Henket,

Nicolaas Hubert
1829-1904

(Sint Pieter 7 nov. 1829 - Den Haag 12 mei 1904), waterbouwkundige, hoogleraar. Deed, na zijn opleiding tot landmeter, veel praktijkervaring op bij verschillende waterstaatswerken. Assisteerde T.J.Stieltjes bij de aanleg van spoorwegen op Java. Deze droeg hem, ondanks zijn beperkte opleiding, voor als hoogleraar aan de PS te Delft, waarvan hij van 1895 tot 1897 directeur was. Schreef o.m. Kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar de Waal (1879). Redigeerde, met C.M.Schols en J.M.Telders, het handboekWaterbouwkunde (1885). Zie ook: C.J.van Doorn.
Klik op naam links voor meer publicaties

i DLW, ING 1905 p438, NBW6

Jäger,

Johannes Godtlieb
1829-1884
(Amsterdam 18 juli 1829 - Dinant, België 31 juli 1884), jurist. Werkte in Amsterdam op een advocatenkantoor, werd er later notaris en gemeenteraadslid. Was in 1863 medeoprichter van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Schreef onder meer: Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de ontworpen doorgraving van Holland op zijn Smalst (1865) en De doorgraving van Holland en de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij, een subsidiair voorstel (1867).
i T. Toebosch. Uitverkoren zondebokken (2011).

Bemmelen, van

Jakob Maarten
1830-1911

(Almelo 3 nov. 1830 - Leiden 13 mrt. 1911), bodemscheikundige, hoogleraar. Studeerde scheikunde en promoveerde in 1854 cum laude te Leiden. Was vanaf 1856 werkzaam als leraar schei- en natuurkunde te Groningen, later in Arnhem. Had grote belangstelling voor de landbouwscheikunde en analyseerde de samenstelling van bodemmonsters uit de Zuiderzee en diverse zeepolders. Was van 1874 tot 1901 hoogleraar in de anorganische scheikunde te Leiden. Wordt beschouwd als de grondlegger van de bodemscheikunde en colloïdchemie in Nederland. Publiceerde daarnaast ook over de geologie en archeologie van ons land, zoals in: Beschouwing over het tegenwoordig standpunt onzer kennis van de Nederlandsche terpen(1908), Aanteekening omtrent de daling van den Nederlandschen bodem (1909) en Rapporten met betrekking tot de bodemgesteldheid van de Wieringermeer en van den Andijker proefpolder (2 dln.; 1929)

i BWN1, SGN, WP7, WWN63.

Brevet,

Abraham Johannes
1830-1889

(IJzendijke 15 dec. 1830 - Maastricht 9 juli 1889), ingenieur. Werkte in dienst van de waterstaat aan de spoorweg van Antwerpen naar Moerdijk. Daarna te Den Haag, Gorinchem, Utrecht, Zutphen (kanaal Apeldoorn-Dieren), Maastricht, Leeuwarden (uitbreiding haven van Harlingen en dam op de Pollen) en Middelburg. Schreef: Memorie behoorende bij het ontwerp voor het maken eener haven te Harderwijk (1865) en, met T.J.Stieltjes: Het kanaal van Apeldoorn naar Dieren (1865).
i NB W2

Kerkwijk, van

Jacob Johan
1830-1901

(Ouddorp 19 dec. 1830 - Den Haag 21 mei 1901), ingenieur. Maakte zich, na in 1852 te zijn afgestudeerd aan de KA in Delft, zeer verdienstelijk met de ontwikkeling van de telegrafie en staatsloterij. Was van 1863 tot aan zijn dood lid van de TK voor Zierikzee. Schreef: De doorbraak van den grooten Zuidhollandschen waard op den 18 November 1421 (1864).
i NBW2, WBV

Rijn, van

Kornelis
1830-1906

(Uithoorn 26 sep. 1830 - Utrecht 10 nov. 1906), ingenieur. Studeerde aan de KA te Delft en begon in 1850 te Ilpendam als opzichter bij de waterstaat van Noord-Holland. Werkte als ingenieur onder J.Dirks aan het Noordzeekanaal en schreef daarover o.m. Het verbindingskanaal tusschen de Voor-Zaan en het Noordzeekanaal (1873). Was daarna hoofdingenieur van de waterstaat in de provincie Groningen en van 1882 tot 1904 van de PWS in Utrecht. Schreef voorts: Nota betreffende de ontwerpen tot verbetering van de afwatering der Geldersche Vallei (met M.A.van Idsinga; 1887).
i G.Borger Staat van land en water (1982), NBW10.

Royen , van

Jan Barend Hendrik
1830-1909
(Huissen 9 mei 1830 - Nijmegen 31 juli 1909), officier, leraar. Was, na zijn opleiding aan de MA in Breda, als infanterie-officier werkzaam in het garnizoen Nijmegen en sinds 1858 als leraar Frans aan de MA te Breda. Trad, wegens zijn grote belangstelling voor de techniek, in 1879 uit de krijgsmacht. Schreef over de werking van verschillende soorten bemalingswerktuigen, bijv. Beschrijving van de proefmaling met de pompraderen van Rijnlands stoomgemaal op 14 October 1873.
i NBW6

Sleeswijk,

Frederik Otto
1830-1905
(Lemmer 26 juni 1830 - Lemmer 27 mei 1905), bestuurder, zakenman. Was vele jaren ontvanger bij het waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten en voorzitter van het bestuur van de Veenpolder van Echten en van de Lemsterpolders. Schreef Beschouwingen over het belang van eene kanaalverbinding Groningen-Gorredijk- Heerenveen-Lemmer, n.a.v. een ontwerp kanaalverbinding Blokzijl-Groningen van de heer B. Prakken (met K.S. van Andringa; 1868)
i

Swets,

Johannes
1830-1899
(Hardinxveld 6 okt. 1830 - Utrecht 12 juli 1899), waterbouwkundige. Werkte aanvankelijk in Wijhe en was van 1866 tot 1881 directeur van Stadswaterwerken in Kampen. Was daarna werkzaam te Vreeland, Loenen en Nichtevecht en sinds 1890 in Utrecht. Schreef een aantal technische verhandelingen over o.m. sluisdeuren alsmede De Zuiderzee en de Kamper eilanden c.a. van voorheen en thans (1363-1882) (1886), De brug over de rivier den IJssel voor Kampen van voorheen en thans (1448-1881) (1887) en De Zuiderzeeplannen; bijdrage omtrent uitwatering en scheepvaartbelangen in het algemeen en die langs de kust- en havenplaatsen in het bijzonder in verband met de ontworpen afsluiting en gedeeltelijke droogmaking binnen de lijn Wieringen-Friesland (1888).
i

Wenmaekers,

Jerome
1830-1910
(wrsch. Maastricht ca. 1830 - Brussel ca. 1910). Diende een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee: Ontwerp tot het droogmaken der Zuiderzee en een gedeelte der Friesche Wadden (1863; herhaald in 1876 en 1883). Schreef ook over kanalen w.o. het Suez-kanaal. Stelde in 1876 eveneens een plan op voor een spoelrioolstelsel voor de stad Amsterdam.
i GPZ

Boekel,

Pieter
1832-1899
(Zaandam 30 apr. 1832 - Abbenes 26 mrt. 1899), onderwijzer. Was onderwijzer in de Haarlemmermeer, aanvankelijk te Rijk, en sinds 1860 hoofdonderwijzer op het voormalige eiland Abbenes. Schreef het eerste boek over deze droogmakerij: Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en tafereelen (1868). Ref.: W.SlobMeester Boekel en zijn school(2000).
i

Hollestelle,

Adriaan
1832-1922
(Colijnsplaat 7 mei 1832 - Tholen 29 mrt. 1922), onderwijzer, opzichter, regionaal historicus. Werkte vanaf zijn dertiende als dijkwerker, sinds 1855 als onderwijzer te Goes en Scherpenisse. Werd in 1859 aangesteld als werkbaas bij de calamiteuze polders en was van 1864 tot 1898 opzichter bij RWS te Ellewoutsdijk, Sint Maartensdijk en Tholen. Maakte uitvoerige studie van de regionale historische geografie en waterstaatsontwikkeling en schreef daarover: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen of polders van het eiland Tholen(1879), Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de 16e eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland (1880), Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken (1897; herdrukt in 1975) en De Honte en het eiland Borssele, alsmede ene verhandeling over de heerlijkheden, ambachten of leenen in Zeeland (1907).
i EZ, R.A.RenesAdriaan Hollestelle 1832-1922 (1976).

Vegt, van der

John
1832-1912
(Bolsward 6 juni 1832 - Den Haag 7 juli 1912), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, als ingenieur van de Waterstaat in Hoorn, later in Brielle. Van 1875 tot 1908 was hij de eerste hoofdingenieur van de PWS in Zuid-Holland, opgevolgd door J.M.W. van Elzelingen. Schreef van 1865-1897 verschillende rapporten waaronder: Memorie nopens den vroegeren en tegenwoordigen toestand van Vlieland, van de Vliehors, van het Eijerlandsche Gat en van de zeegaten der Zuiderzee in het algemeen (1865), Verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam (met J.F.W. Conrad; 1878) en De binnenscheepvaartkanalen in Zuid-Holland (1897).
i J.L. van der Gouw. Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975).

Derks,

Pieter Alberts
1833-1898
(Ruinerwold 18 juli 1833 - Meppel 15 dec. 1898), landbouwer, burgemeester. IJverde voor verbetering van onderwijs, wegenaanleg en waterhuishouding in Zuidwest-Drenthe. Door archief- en historisch onderzoek ontwikkelde hij zich en bracht het tot burgemeester van Nijeveen en Havelte. Publiceerde historische artikelen over Zuidwest Drenthe en Meppel w.o. De waterkwestie in 't westen van Drenthe en 't noorden van Overijssel (1893).
i DB2

Gendt, van

Johan Godart
1833-1880

(Alkmaar 7 okt. 1833 - Yokohama 21 dec. 1880), ingenieur. Werkte bij de Rijnspoorweg te Utrecht en Rotterdam, bij de aanleg van het Coevordens Kanaal en, met T.J.Stieltjes, aan irrigatiekanalen op Java. Werkte tot 1867 bij de waterstaat in Noord-Holland onder J.Dirks aan het Noordzeekanaal en de sluizen bij Schellingwoude. In Japan, bij de bevaarbaarmaking van de Ishikaririvier, overleed hij door ziekte. Was als schrijver zeer produktief met o.m. technische handboeken enAanteekening op het ontwerp van een kanaal door de Geldersche Vallei, opgemaakt op uitnoodiging van het Amsterdamsche Rijnvaartcomité (1878).
i NBW6

Niftrik, van

Jacobus Gerhardus
1833-1910

(Ooi 26 juni 1833 - Amsterdam 26 okt. 1910), ingenieur. Was opzichter van de waterstaat op Zuid Beveland, later te Nieuwediep. Als stadsingenieur van Amsterdam ontwierp hij plannen voor drinkwatervoorziening, afwatering, riolering en havenuitbreiding. Trad op als adviseur voor de uitvoering van zeer vele waterbouwkundige werken in ons land. Schreef o.m. De nieuwgebouwde sluis te Zeeburg nabij Amsterdam (1876) en Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam (1904).

i CPE, ING 1910 bijl.p32, NBW6.

Roelants,

Johannes Jacobus
1833-1913
(Rotterdam 14 dec. 1833 - Den Haag 9 juni 1913), ingenieur. Werkte, na in 1853 te zijn afgestudeerd aan de KA te Delft, bij RWS in achtereenvolgens Den Haag, Gorinchem, Den Haag, Arnhem, Breskens, Gorinchem, Den Bosch, Assen, Leeuwarden, Roermond, Amsterdam en Groningen. Schreef voornamelijk over waterstanden: Over den waterspiegel der zee langs de Nederlandsche kust (1883), Beschouwingen over de veranderlijkheid van den waterspiegel op de takken van de rivier de Rijn (1884) en Over den waterspiegel der Zuiderzee (1884).
i ING 1913 n24 p488

Eilerts de Haan,

Annaeus Frederik
1834-1899
pseudoniem: Frisius; Olst 21 okt. 1834 - Meppel 28 dec. 1899), predikant. Stond in Noordwolde, Ternaard, Eext, Borger en Benningbroek. Schreef over regionale geschiedenis van het noorden van ons land w.o. Een eerlijke annexatie, de verbinding van Ameland met de Friesche kust (1869) en De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën, eene studie over de Maatschappij van Weldadigheid (1875).
i EF, NBW6.

Frisius,


1834-1899
Pseudoniem van A.F. Eilerts de Haan
i

Hingman,

Johannes Henricus
1834-1897
(Den Haag 8 aug. 1834 - Den Haag 16 nov. 1897), archivaris. Begon als klerk en beëindigde zijn loopbaan als commies-chartermeester bij het ARA in Den Haag, waar hij een belangrijk aandeel had in de organisatie en inventarisatie. Had grote belangstelling voor de geografische gesteldheid van de Rijn- en Maasdelta, getuige o.m. zijn De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandsche Waard in 1421 (1885)
i NBW3

Nibbelink,

Dirk Willem
1834-1915
(Zwijndrecht 6 aug. 1834 - Arnhem 15 dec. 1915), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde daar in 1860 op: Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard (1006-1775). Werkte als advocaat in Amsterdam, als kantonrechter in Doetinchem en sinds 1877 als plaatsvervangend kantonrechter in Arnhem.
i

Nierstrasz,

Nicolaas Hendrik
1834-1917
(Gorinchem 31 dec. 1834 - Hilversum 27 jan. 1917), genie-officier. Was, na zijn opleiding aan de KMA in Breda, sinds 1854 werkzaam in Hellevoetsluis en Nijmegen bij de verbetering van de vestingwerken aldaar. Werkte sinds 1861 bij de staatsspoorwegen in Den Bosch en ontwierp de spoorbruggen te Venlo en Hedel. Droeg vanuit zijn functie bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmij. (1883-1912) in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het internationaal spoorwegverkeer. Schreef o.m. De watervrijmaking van 's-Hertogenbosch en het plan van het gemeentebestuur van Februarij 1877 (1877).
i BWN2

Wellan,

Jean Marius Frédéric
1834-1912
(Haarlem 25 dec. 1834 - Den Haag 2 dec. 1912; begraven te Nijmegen), ingenieur. Was, na in 1857 te zijn afgestudeerd aan de KA te Delft, betrokken bij waterpassingen voor de provincie Groningen. Werkte sinds 1859 bij RWS in Vlissingen, Utrecht, Nijmegen, Alkmaar, Den Bosch en Utrecht. Toetste in 1866 J.A.Beijerincks plan tot afsluiting van de Zuiderzee. Was lid van de Zuiderzeevereniging. Zijn grootste bekendheid verwierf hij door de aanleg van het Merwedekanaal (1881-1892). Werd in 1892 inspecteur- en in 1894 HIG van RWS. Schreef o.m. Waterpassingen over de Westerschelde van Vlissingen naar Breskens en van Neuzen naar Ellewoutsdijk(met E.Steuerwald; 1860) en Overzicht van de in het tijdvak 1847-1897 aangelegde kanalen(1897)
i ING 1913 n3 p42-44

Idsinga, van

Matthijs Adolf
1835-1907

(Tilburg 27 feb. 1835 - Ophemert 31 mrt. 1907), ingenieur. Was van 1879 tot 1899 hoofdingenieur bij de PWS van Gelderland. Schreef o.m. Nota betreffende de ontwerpen tot verbetering van de afwatering der Geldersche Vallei (met K.van Rijn; 1887) en De Heerenwaardensche overlaten (1890)
i NP1931

Steuerwald,

Ernst
1835-1884

(Tilburg 13 mei 1835 - Delft 2 apr. 1884), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1855 te zijn afgestudeerd aan de KA in Delft, enige jaren bij de AD van RWS, belast met het uitvoeren van waterpassingen en registratie van waterstaatkundige gegevens. Werd in 1860 arrondissementsingenieur in Den Bosch, daarna te Leeuwarden. Legde de basis voor de Waterstaatskaart, die na zijn dood, in 1891 gereed kwam. Werd in 1868 hoogleraar in de waterbouwkunde aan de PS in Delft. Van zijn publicaties noemen we: Waterpassingen over de Westerschelde van Vlissingen naar Breskens en van Neuzen naar Ellewoutsdijk (met J.M.F.Wellan; 1860) en De Rotterdamsche Waterweg (1881).

i NBW2

Huet,

Adrien
1836-1899

(Amsterdam 15 apr. 1836 - Delft 5 juni 1899), ingenieur, hoogleraar. Begon zijn loopbaan als arbeider in een machinefabriek, volgde praktijkonderwijs en behaalde na twee jaar studie aan de KA te Delft het diploma civiel ingenieur. Deed veel praktijkervaring op in Engeland en ontwierp plannen voor verschillende belangrijke waterbouwkundige projecten in Nederland. Leraar, later hoogleraar aan de PS te Delft. Van zijn talrijke publikaties noemen we Ontwerp eener vrije verbinding van Neêrlands hoofdstad met de Noordzee (1863) en Landaanwinning in de Zuiderzee (1890).

i H.F.Fijnje van Salverda. Ref.: DLW, GPZ, NBW6, WND.

Diggelen, van

Pieter Johannes Gesienus
1837-1907

(zoon van B.P.G.van Diggelen; Zwolle 24 okt. 1837 - Zwolle 11 mei 1907), rechter, politicus. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1861 op Over het regt op schorren en anderen aanwas van gronden. Werd in 1863 benoemd tot griffier te Zaltbommel, in 1865 te Winschoten en in 1869 te Zwolle. Was hier vanaf 1876 rechter en sinds 1894 vice-president van de arrondissements rechtbank. Was daarnaast zeer actief in de politiek: lid GR, PS en TK. Pleitte voor droogmaking van de Zuiderzee en schreef daarover Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp tot bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee (1877). Was, met A.Buma, in 1886 oprichter van de Zuiderzeevereniging

i OB3, WG

Doorn, van

Cornelis Johannes
1837-1906

(Hal 5 jan. 1837 - Amsterdam 24 feb. 1906), ingenieur. Werd, na in 1860 te zijn afgestudeerd aan de KA in Delft, toegevoegd aan T.J.Stieltjes voor het ontwerp van de spoorwegen op Java. Werd in 1863 belast met de aanleg van sluizen en een stoomgemaal voor de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude. Was van 1872 tot 1880 met I.A.Lindo werkzaam in Japan voor de verbetering van de waterhuishouding. Schreef een afdeling van het handboek Waterbouwkunde(1885) onder redactie van N.H.Henket. Zijn grafmonument bevindt zich op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Zie ook: G.A.Escher

i ING 1906 5 mei, JS, NBW4.

Houven van Oordt, van der

Hendrik Christiaan
1837-1901

(Rotterdam 11 jan. 1837 - Arnhem 15 apr. 1901), dijkgraaf. Was, naast zijn functie als dijkgraaf van de Veluwe en lid van GS van Gelderland, tot zijn dood secretaris van de in 1886 opgerichte Zuiderzeevereniging. Zijn laatste werk, de tweede druk van De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee(1901; 1e dr. 1898), werd voltooid door G.Vissering.
Klik op naam links voor meer publicaties

i WG, ZJL

Meene, van de

Eduard Alexander
1837-1996
de (roepnaam: Ed; Doetinchem 8 aug. 1937 - Zutphen 3 juni 1996), fysisch geograaf. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de RU in Utrecht, van 1970-1994 bij de Rijks Geologische Dienst als geoloog voor het district Oost (later: Midden Oost) vanuit het RGD-kantoor in Lochem. Hij was de samensteller van diverse bladen van de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000 en schreef onder meer: Het ontstaan van de Geldersche IJssel (1979).
i

Blom,

Willem Johannes Stefanus Josinus
1838-1917
(Gorinchem 22 mrt. 1838 - Arnhem 12 juni 1917), ingenieur. Studeerde in 1858 af als civiel ingenieur aan de KA in Delft. Werkte bij verschillende directies van RWS in onder meer Gelderland en Utrecht, Groningen en Friesland en tot zijn pensionering in 1903 bij de Directie van de Waterstaat in Den Haag. Hij schreef: Het Apeldoornsch kanaal (1897).
i

Cordes,

Jacob Herman
1838-1947
(Amsterdam 30 juli 1838 - Apeldoorn 15 mrt. 1912) schreef: Korte beoordeling der ontworpen doorgraving van Holland op zijn Smalst (1858).
i

Sande Bakhuyzen, van de

Hendricus Gerardus
1838-1923

(Den Haag 2 apr. 1838 - Leiden 8 jan. 1923), ingenieur, fysicus, hoogleraar. Studeerde, nadat hij in 1859 zijn diploma als civiel ingenieur had behaald aan de KA te Delft, wis- en natuurkunde in Leiden waar hij in 1863 promoveerde op de beweging van hemellichamen. Was werkzaam als leraar in Den Haag en Utrecht, sinds 1867 als hoogleraar in de toegepaste natuurkunde aan de PS in Delft en sinds 1872 als hoogleraar in de sterrenkunde te Leiden. Volgde aldaar prof. F.Kaiser op als directeur van de sterrenwacht. Was voorzitter van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing. Schreef o.m. Omtrent de hoogte van den gemiddelden zeestand in het IJ voor Amsterdam van 1700 tot 1860 (1908) en Nota omtrent eenige bepalingen van de daling van den bodem van Nederland langs de zeekust (1909).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1923 n2 p37.

Canter Cremers,

Gerhard Gozen Geurt
1839-1904
(Groningen 27 aug. 1839 - Culemborg 6 okt. 1904), genie-officier, dijkgraaf. Was belast met aanleg en beheer van militaire verdedigingswerken vanuit Amersfoort, Veenendaal (aanleg omleidingskanaal in de Grebbelinie), Nijmegen, Gorinchem (Hollandse Waterlinie), Everdingen en Den Haag. Was commissaris van de ontginningsmaatschappij Helenaveen, sinds 1883 dijkgraaf te Culemborg. Schreef: De bedijkingen langs de hoofdtakken van den Rijn; de LekdijkBovendams (1897).

i ING 1905 bijlage p9, NBW7.

Elink Sterk,

Augustus
1839-1899

(Den Haag 12 jan. 1839 - Haarlem 10 feb. 1899), ingenieur. Was, als bouw- en werktuigbouwkundige bij de Staatsspoorwegen, o.m. belast met de aanleg van de spoorlijn van Arnhem naar Zutphen. Was daarna opzichter, later ingenieur en stoomwerktuigkundige van de Haarlemmermeerpolder. Schreef o.m. De droogmaking en drooghouding van de Haarlemmermeer(1897)
i AHO, NBW6

Hubrecht,

Willem Herman
1839-1888

(Leiden 16 juni 1839 - Haarlem 10 apr. 1888), ingenieur. Werkte, na in 1861 te zijn afgestudeerd aan de KA te Delft, in verschillende functies bij de waterstaat. Was vanaf 1867 belast met rijks- en provinciale waterstaatstaken in Utrecht en sinds 1887 tevens in Noord-Holland. Schreef o.m. De afsnijding van de bogt van den Neder-Rijn boven Wijk bij Duurstede door den uiterwaard De Roodvoet in 1868-1874 (1875) en Verslag der Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van het Zwolsche Diep (1879).
i ING 1888 14 april, NBW6

Neyt,

Pieter Johannis
1839-1900
(Breskens 9 feb. 1839 - Beverwijk 11 aug. 1900), ingenieur, schrijver. Behaalde in 1855 het diploma landmeter en werd in 1859 als opzichter bij RWS belast met de afdamming van het Kreekrak en het Sloe, waarvoor hij in 1873 werd geridderd. Ging in 1876 over naar Zwolle voor de aanleg van de spoorlijn Almelo-Zwolle. Was daarna beheerder van de veerdienst Enkhuizen-Stavoren. Schreef diverse artikelen en boekjes onder de pseudoniemen Scaldis en Peter Simple, daarnaast ook in De Ingenieur zoals Iets over Hollandsche stranden en strandhoofden(1886) en De afdamming van het Sloe (1872).
i EZ

Scaldis,


1839-1900
Pseudoniem van P.J. Neyt
i

Vermaes,

Stefanus Johannes
1839-1902

(Hellevoetsluis 2 mei 1839 - Leeuwarden 10 dec. 1902), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de KA te Delft, bij de aanleg van spoorwegen te Leeuwarden, Groningen, Enschede en Dordrecht. Bij Moerdijk bouwde hij de in 1872 gereedgekomen spoorbrug over het Hollands Diep. Was vele jaren hoofdingenieur van de PWS in Friesland, waar hij in belangrijke mate bijdroeg aan de verbetering van de Friese zeedijken en vaarwegen. Was geducht voorstander van afsluiting van Lauwerszee en Zuiderzee en was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Schreef o.m. De Lauwerszee en hare geulen in verband met de verbetering van den binnenlandschen waterstaat in Friesland (1879) en Verbetering en kanalisatie van de Tjonger (1890)

i EF, NBW6.

Bake,

Frans Cornelis
1840-1893

Waterbouwkundige, begonnen als spoorwegingenieur. Werd in 1876 de eerste hoofdingenieur van povinciale waterstaat in Branbant
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Havelaar,

Jacob Petrus
1840-1918

(Rotterdam 23 feb. 1840 - Den Haag 17 april 1918), ingenieur, minister. Was werkzaam bij verschillende waterstaatswerken: beheer van de Lekdijk-Bovendams, bouw van de Maasbrug bij Roermond, leider van grondboringen in het zuidelijk deel van de Zuiderzee en verbetering van de afwatering rond Coevorden. Schreef o.m. Memorie over den Lekdijk-Bovendams (1878). Als minister van waterstaat bevorderde hij de afvoerverbetering van de kleine rivieren in het oosten van ons land. Was lid van de EK en TK en directeur van Posterijen en Telegrafie

i BD1,WG

Schnebbelie,

Charles Fréderic Marie Henri
1840-1911
(Den Bosch 13 sep. 1840 - Den Haag 8 feb. 1911), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de KA te Delft, als civiel ingenieur bij RWS in Gorinchem, Goes en Den Bosch. Was met name belast met de uitvoering van stroommetingen op de Grote Rivieren. Was later werkzaam in Den Haag, sinds 1903 als IG. Publiceerde over de Maas o.m. Berekening van den aanvoer van Waalwater naar de Maas over de Heerewaardensche overlaten in november 1880(1881).
i ING 1911 n9 p290-291.

Stieneker,

Jan Willem Gustaaf
1840-1888

(Groningen 13 nov. 1840 - Zutphen 12 okt. 1888), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de KA in Delft bij de aanleg van de Staatsspoorwegen. Was daarna werkzaam bij de waterstaat in Breskens, Roermond, Maastricht en Terneuzen. Was vanuit Nijmegen betrokken bij de verbetering van de bovenrivieren en schreef daarover: Verslag over de stroomsnelheidsmetingen in 1881 op den Boven-Rijn en zijne takken (1883). Overleed op jonge leeftijd aan een psychische stoornis.
Klik op naam links voor meer publicaties

i NBW7

Leemans,

Wilhelmus François
1841-1929

(Leiden 13 sep. 1841 - Den Haag 29 nov. 1929), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, bij RWS in Steenenhoek, Den Bosch en Kampen. Zijn voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee werd in 1877 wetsontwerp. Leidde de verruimingswerkzaamheden van de Rotterdamse Waterweg; schreef: De Nieuwe Waterweg langs Rotterdam naar zee (1897). Bij pensionering was hij HIG van de waterstaat. Was in de periode van 1892 tot 1913 voorzitter van de Zuiderzeevereniging, van 1892 tot 1903 driemaal voorzitter van het KIVI en lid van talrijke staatscommissies. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Den Oever.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AWN3, GGK, GPZ, ING 1929 n31 p419-420, NGL, WG, WND, WP7, WWN63, ZJI.

Brandsma,

Wybe Johanneszn.
1842-1917
(Lemmer 13 apr. 1842 - Lemmer 28 juni 1917), opzichter. Was vele jaren hoofdopzichter van de Prins Alexanderpolder en schreef diverse rapporten zoals Studiën over het verzanden van riviermonden toegepast op en beschouwd in verband met den Waterweg door den Hoek van Holland, benevens een plan tot het maken van een voldoend diepen waterweg door den Hoek van Holland(1878) en Polderbemaling (1897) en artikelen in o.m. De Ingenieur. Was de eerste Nederlander die aandrong op waterloopkundig onderzoek en daarin gesteund werd door J.Kraus
i WND

Cannegieter,

Dominicus
1842-1909
(Hallum 23 okt. 1842 - Tzum 11 mrt. 1909), notaris. Schreef genealogische en historische artikelen in de Friesche Volksalmanak en De Vrije Fries. Voorts:Register van stukken behoorende tot het archief van het Waterschap der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks ...(1903)
i EF, NBW3

Gonnet,

Cornelis Jacobus
1842-1926
(Haarlem 4 juli 1842 - Haarlem 7 feb. 1926), archivaris. Sinds 1857 in dienst van de gemeente Haarlem, eerst als klerk, later als archivaris. Van 1886 tot 1921 rijksarchivaris in Noord-Holland. Publiceerde diverse archiefinventarissen en historisch-geografische literatuur over Haarlem en wijde omgeving zoals: De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1920).
i H.E. Knappert. Levensbericht van Cornelis Jacobus Gonnet (1927).

Hogerwaard,

Martinus Bartholomeus George
1842-1925
(Delft 2 sep. 1842 - Den Haag 16 mei 1925), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1863 was afgestudeerd aan de KA in Delft, bij RWS achtereenvolgens in Den Haag, Den Bosch, Den Haag, Middelburg, Veere, Vlissingen, Den Bosch, Utrecht, Gorinchem en Zutphen. Ontving in 1876 de Zilveren Watersnoodmedaille. Was sinds de oprichting in 1881 hoofdingenieur belast met de leiding van de PW in Zeeland te Middelburg. Schreef het zeer uitvoerige standaardwerk De oeververdediging in Zeeland sedert 1860(12 dln., 1884-1908).
Klik op naam links voor meer publicaties
i M.P.de Bruin Waken en bewaren (1981), EZ, ING 1925 n39 p830-832.

Hoogenboom,

Bartel
1842-1924
(Renesse 29 sep. 1842 - Leiden 21 sep. 1924), ingenieur. Doorliep, na zijn studie aan de KA te Delft, alle rangen bij de waterstaat t/m die van IG van de RWS. Werkte aan de aanleg en verbetering van vaarwegen zoals de Zuid- Willemsvaart, de haven van Hoorn en de toegang tot Enkhuizen. Schreef o.m. De uitgevoerde werken tot verbetering van het Krabbersgat bij Enkhuizen (1883)
i ING 1924 p762

Hora Siccama,

Harco Theodorus
1842-1921

lid van de adellijke familie Siccama, Nederlands waterbouwkundige, hoofd openbare werken in Demerara en gemeenteraadslid in Den Haag. Actief voor de aanleg van een haven in Scheveningen.

i

Rijke, de

Johannis
1842-1913

Hij werd opgeleid door de waterstaatsingenieur Jacobus Lebret; voor een formele opleiding had hij geen geld. In 1865 werd hij opzichter bij de bouw van de Oranjesluizen die bij Schellingwoude het IJ moesten afsluiten van de Zuiderzee. Zijn chef C.J. van Doorn vertrok naar Japan en vroeg De Rijke in 1872 om ook te komen. De Rijke werd ingenieur in Japanse dienst. Hij ontwierp twee strekdammen voor de haven van Osaka, een hogedrukwaterleiding in Osaka en een aanlegsteiger in Kobe. Hij verbeterde de havens van Tokio en Yokohama. Hij maakte samen met zijn collega G.A. Escher plannen voor het verbeteren van diverse Japanse rivieren; voor een tunnelkanaal van het Biwameer naar Kioto en voor de kanalisatie van de Kiso. Het plan werd van 1887 tot 1912 uitgevoerd. Dankzij het plan behoorden de overstromingen van de stad Nagoya tot het verleden. Vanaf 1891 werkt De Rijke op het Japanse ministerie van Verkeer en Waterstaat, in een functie vergelijkbaar met die van staatssecretaris.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Schroven,

Bernard Henri
1842-1920
(Leiden 27 mrt. 1842 - Wageningen 2 mei 1920) was vele jaren hoofdonderwijzer in Beekbergen. Schreef een uitvoerig artikel over De Berkelverbetering (1899) en een boek: Aardrijkskundig-landbouwkundige beschrijving van Nederland (1900).
i

Sijpkens,

Jacob
1842-1926
(Nieuw Beerta gem. Beerta 11 april 1842 - Groningen 8 april 1926), landbouwer, burgemeester, bestuurder. Was tot 1885 landbouwer in de Reiderwolderpolder, daarna burgemeester van Bellingwolde. Daarnaast was hij van 1891 tot 1919 lid van GS van Groningen. Schreef: Bijdrage tot de geschiedenis van de waterstaatstoestanden van Westerwolde (1924).

i GVA 1927 p1-5, NGE

Telders,

Jean Marie
1842-1900

(Den Bosch 24 mei 1842 - Delft 30 okt. 1900), ingenieur, hoogleraar. Was, na zijn studie aan de KA te Delft, vele jaren betrokken bij de bouw van spoorlijnen en het ontwerp van vele spoorbruggen over de Grote Rivieren. Werd hoogleraar en van 1897 tot zijn dood directeur van de PS te Delft, opgevolgd door J.Kraus. Redigeerde, met N.H.Henket en C.M.Schols, het handboek Waterbouwkunde(1885). Ontving voor zijn kundig advies inzake het herstel van de brug te Kampen in 1886 de Conrad-medaille. Was lid van het dagelijks bestuur van de Zuiderzeevereniging.
Klik op naam links voor meer publicaties

i DLW, NBW7, WG

Draisma de Vries,

Arjen
1843-1936

(Achlum 16 juli 1843 - Leeuwarden 6 juli 1936; begraven te Achlum), ondernemer, bestuurder. Was eigenaar van een cichoreifabriek, een dakpannenfabriek en medeoprichter van een zuivelfabriek. Daarnaast was hij van 1884-1914 lid van PS van Friesland, van 1893-1915 burgemeester van Franekeradeel en van 1901-1914 dijkgraaf van het waterschap Vijf Delen Zeedijken Binnendijks. Hij schreef onder meer: De Waddenpolders, eene studie (1921).

i

Escher,

George Arnold
1843-1939

(Den Haag 10 mei 1843 - Den Haag 14 juni 1939), ingenieur. Werkte, na in 1863 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, bij de Staatsspoorwegen in Alkmaar en daarna bij RWS in Arnhem en op Walcheren. Verbleef met C.J.van Doorn enige jaren in Japan. Werkte sinds 1879 bij RWS in Maastricht, sinds 1881 te Breda en van 1890 tot 1908 te Arnhem als hoofdingenieur van Groningen en Friesland belast met de verbetering van de havens van Harlingen, Stavoren en Delfzijl. Schreef o.m. Verslag betreffende het Hoornsche Diep in de provincie Groningen (1896) en Verslag betreffende het Peizerdiep in de provincie Groningen (1896).
Klik op naam links voor meer publicaties

i JS, WT

Geertsema,

Carel Coenraad
1843-1928

(Groningen 9 juni 1843 - Wiesbaden 19 okt. 1928), jurist, waterstaatshistoricus. Vestigde zich, na zijn studie rechten in Groningen, als advocaat, later als bankier aldaar. Nam deel aan de landaanwinning in de Dollard (de Johannes Kerkhovenpolder) en trad op als waterstaatsdeskundige. Zijn meest bekende werken zijn De zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden (1879) en De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen (1898; 2e. dr.: 1910). Geertsema was enige jaren lid van PS, CdK, lid van de EK en president-curator van de Universiteit van Groningen. Deze laatste verleende hem een eredoctoraat in de staatswetenschappen. De Carel Coenraadpolder is naar hem vernoemd.

i AWN3, NGE, NP 1964, RKS.

Manen, van

Reinier Otto
1843-1923
(Elburg, 2 juli 1843 - Apeldoorn, 22 juli 1923)Inspecteur-Generaal van de Rijkswaterstaat. Hij had als standplaatsen 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Breskens, Nijmegen, Den Haag Zutphen en Haarlem. In 1898 werd hij hoofdinspecteur-generaal.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Bos,

Pieter Mennes
1844-1919
('t Zandt 3 mrt. 1844 - 18 dec. 1919), landbouwer. Deed als autodidact, naast zijn beroep als landbouwer op het Zandtster Voorwerk, onderzoek naar de vroegere loop van de Fivel. Resultaten hiervan werden in 1919 gepubliceerd als Kaart van den voormaligen Fivelstroom en oude dijken volgens onderzoekingen van P.M. Bos etc. Deze kaart werd gedrukt als bijlage in: J. van Veen: De Fivel en hare verzanding (1930).
i

Roëll,

Jhr. Joan
1844-1914

(Haarlem 21 juli 1844 - Den Haag 13 juli 1914), jurist, minister. Studeerde rechten te Utrecht en promoveerde op Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en het bijzonder van den waterstaat in Nederland van 1795-1848 (1866). Werkte achtereenvolgens bij de provinciale griffie te Arnhem en Utrecht, was griffier bij de Staten van Zuid-Holland, lid van TK, EK en minister van Buitenlandse Zaken.

i BWN2

Andreae,

Arnoldus Johannes
1845-1899

(Kollum 30 jan. 1845 - Kollum 27 febr. 1899), notaris. Wijdde zich aan de Friese geschiedenis, gaf genealogische studies en biografieën uit en schreef o.m. De Lauwerszee, nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen (1881).

i DWF3, EF, NBW1

Bekaar,

Andries Abraham
1845-1928
(Sluis 13 dec. 1845 - Doetinchem 26 feb. 1928), ingenieur. Werkte bij RWS met verschillende standplaatsen en doorliep alle rangen tot en met die van IG. Ontwierp o.m. het schepradstoomgemaal te Schellingwoude en gold in zijn tijd als één der meest toonaangevende ingenieurs. Van zijn publikaties noemen we slechts: Nota omtrent de metingen van het vermogen der rivier de Dommel en hare nevenrivieren(met W.Verweij; 1870) en Iets over den invloed der afdamming van het Sloe op de Zeeuwschestroomen (1873).
i ING 1925 n50 p1066, ING 1928 n10 pA694.

Boer, de

Jan Klaesesz.
1845-1902
Holwerd 7 juli 1845 - Witmarsum 9 juli 1902), jurist. Was gemeentesecretaris, notaris en advocaat. Schreef o.m. Bijdrage tot de geschiedenis der dijkplichtigheid in Friesland inzonderheid met betrekking tot Oostergoo (1868)
i EF

Buuren, van

Pieter Adriaan
1845-1916
(Spijk 2 feb. 1845 - Apeldoorn 27 sep. 1916), infanterie-officier. Schreef na 1884 een aantal artikelen op historisch-geografisch gebied, waaronder: Iets over den Dollart (1887) en De plannen tot droogmaking der Zuiderzee (1889).
i

Jongh, de

Gerrit Johannes
1845-1917

(bijnaam: Brutale Gerrit; Willemstad 4 juli 1845 - Den Haag 31 jan. 1917), genie-officier. Was, na in 1865 te zijn afgestudeerd aan de KMA in Breda, werkzaam bij de genie als bouwer van vestingen en andere militaire objecten. Was van 1879 tot 1910 directeur van GW te Rotterdam. Heeft zeer veel bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur en de aanleg van havencomplexen in Rotterdam, NOI en elders in de wereld. Was lid van de TK en van PS van Zuid-Holland. Te Rotterdam werd een monument opgericht ter zijne nagedachtenis. Van zijn weinige publicaties noemen we: De haven van Rotterdam (1890). Zie ook: H.A.van IJsselstein

i BWN1, WWA

Keurenaer,

Augustus
1845-1910
(Padang, NOI 28 aug. 1845 - Maastricht 18 dec. 1910), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, bij verschillende diensten van RWS, laatstelijk als HID in de directie Limburg. Schreef o.m. Plan tot watervrijmaking van 's-Hertogenbosch en een gedeelte der landen tusschen de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Dommel(1877) en De waterbeweging in het Krabbersgat bij Enkhuizen (1893).
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1910 n52 p1026.

Kok,

Willem Arnoldus
1845-1916
(Rotterdam 21 mei 1845 - Den Haag 18 okt. 1916), marineofficier. Nam in 1864 als adelborst deel aan de vermaarde zeeslag in de Straat van Shimenosaki (Japan). Zijn enige bekende publicatie is: De waterwerken aan den Nieuwen Maasmond (1881). Hij werd gepensioneerd als luitenant ter zee der 1e klasse en was een verdienstelijk kunstschilder.
i

Nijgh,

Henricus
1845-1917
(Rotterdam 21 jan. 1845 - Den Haag 15 apr. 1917), marine-officier. Doorliep, na zijn opleiding aan het KIM, alle rangen en werd in 1895 als kapitein ter zee gepensionneerd. Was belast met hydrografische metingen en beveiliging van de vaarwateren en schreef o.m. Kustverlichting in Nederland 1847-1897 (1897).
i ING 1917 n16 p285-286

Welcker,

Johan Wilhelm
1845-1918
(Arnhem 2 dec. 1845 - Oosterbeek 15 dec. 1918), ingenieur. Doorliep, na in 1866 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, alle rangen bij RWS vanuit diverse standplaatsen. Was van 1908 tot zijn pensionering in 1911 HIG van de RWS. Welcker was lid van de raad van bestuur en van 1903 tot 1906 voorzitter van het KIVI en sinds 1911 erelid. Daarnaast was hij lid van vele Staatscommissies en in 1905 van de internationale commissie voor het Panamakanaal. Welcker gold als één der meest bekende waterbouwkundigen in ons land. Van zijn publikaties noemen we: De Noorder LekdijkBovendams en de doorsteking van den ZuiderLekdijk bij Culemborg 1803-1813; eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat (1880). Zie ook: J.F.W.Conrad.
i GGK, ING 1907 n18 p324, ING 1918 n51 p984 en n52 p1013, WND.

Houwink,

Jacobus
1846-1924
(Meppel 26 okt. 1846 - Meppel 16 sep. 1924), civiel ingenieur, koopman. Na enige jaren als technicus in Duitsland te hebben gewerkt, vestigde hij zich in 1880 te Meppel als adviserend ingenieur en handelaar in landbouwmachines. Adviseerde op het gebied van waterhuishouding en infrastructuur en schreef: Ontwerp eener bemaling voor het Eerste Dijksdistrict van Overijssel, het Meppeler Diep en den Hasselter Polder (1909).
i

Mets,

Willem
1846-1920
(Oudeschild 9 feb. 1846 - Oudeschild 28 juni 1920), zeeman, kapitein, schrijver. Sinds 1874 een productief schrijver, bekend van Texelse verhalen en jeugdboeken over de zee en het zeemansleven. Schreef daarnaast artikelen in Het Nederlandsche Zeewezen en gedichten en toneelstukken. Bekende werken zijn: Op de baren; zeemansverhalen uit den ouden en nieuwen tijd (1895) en De vrijbuiter (1905).
i

Schuuurman,

Cornelis Bernardus
1846-1929
(Rijswijk 16 nov. 1846 - Den Haag 3 juni 1929), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de KA te Delft, bij RWS in Sluis, Terneuzen, Den Bosch en Dordrecht. Werd in 1898 HID in Limburg (Maastricht), twee jaar later in Overijssel (Zwolle) en in 1905 van de Directie der Groote Rivieren te Den Haag. Van zijn weinige publicaties noemen we: De Merweden (1897).
i ING 1929 n29 pA287-A288

Welker,

Peter Mathijs Hubert
1846-1930
(Venlo 5 okt. 1846 - Rotterdam 18 jan. 1930), onderwijzer, schrijver. Was hoofd van de eerste Openbare School te Numansdorp, later ook directeur van de Rijksnormaallessen te Klaaswaal. Stelde in 1878 plannen op voor een tramverbinding tussen Barendrecht en de Hoeksche Waard. Schreef van 1871 tot 1929 diverse rapporten en boeken over onderwijsmethoden, genealogie en streekgeschiedenis waaronder: 1492-1892:vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland. Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen etc.(1892).
i

Bos,

Pieter Roelof
1847-1902

(Groningen 19 feb. 1847 - Groningen 22 juni 1902), leraar, geograaf. Was leraar aardrijkskunde en Nederlands bij het middelbaar onderwijs in Warffum en Groningen. Auteur van vele boeken, atlassen en wandkaarten. Zijn bekendste werk is de Schoolatlas der gehele aarde (1877), later beter bekend als de Bosatlas

i AWN3, NBW1, WP7.

Kemper,

Pieter Hendrik
1847-1928
* (Den Helder 14 juli 1847 - Den Haag 7 juni 1928; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur, redacteur. Was, na in 1867 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS met verschillende standplaatsen, sinds 1911 als HIG. Vervulde daarnaast een belangrijke rol bij het KIVI als lid van de Raad van Bestuur, als voorzitter (1912-1916) en als mede-oprichter en redacteur van De Ingenieur (1886), waarvoor hij in 1922 werd benoemd tot erelid. Kemper had de leiding bij de aanleg van het Merwedekanaal, waarover hij het rapport Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede (met atlas; 1895) samenstelde. Ook was hij samensteller van het zeer verdienstelijke Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland (1883; 2e verm. dr. 1915).
Klik op naam links voor meer publicaties
i GGK, ING 1912 n40 p801, ING 1922 (n29 p585 en n36 p690), ING 1928 n24 pA177-A179, JCBG.

Schuitemaker JZn,

Pieter
1847-1934
(Scharwoude gem. Avenhorn 27 mrt. 1847 - Den Burg 2 apr. 1934), onderwijzer. Was vele jaren onderwijzer te Barsingerhorn; verhuisde in 1927 naar Texel. Schreef twee boeken over de waterstaatsgeschiedenis van zijn geboortestreek: Hollands Noorderkwartier met betrekking tot zijn waterstaat; schetsen van eenige belangrijke waterschappen in Noord-Holland ten dienste van onderwijs en van gemeente- en waterschapsbesturen (1900) en De Westfriesche dijk en zijn onderhoud van de vroegste tijden tot heden (1904).
i

Dalfsen, van

Hendrikus
1848-1928
(Genemuiden 1 jan. 1848 - Apeldoorn 28 feb. 1928), onderwijzer. Was hoofd van een school te Steenwijk. Bestudeerde de lokale en regionale geschiedenis en schreef er enkele boeken over w.o.De stormvloed in 1825; beschrijving van wat er in de eerste week van Februari 1825 plaats had in het Noordwesten van Overijssel (1925; herdruk 1997). Ref.: H.Spreen en J.D.van der Tuin Stad en Wold (1999).
i

Kolff,

Marius
1848-1931
(Deil 24 jan. 1848 - Deil 28 jan. 1931), burgemeester, dijkgraaf. Was, na zijn studie rechten in Utrecht, aanvankelijk notaris, later burgemeester van Deil en dijkgraaf van de Tielerwaard en het waterschap van de Linge-Uitwatering. Schreef: De beneden-Linge en hare uitwatering; geschiedkundig overzicht (1924).
i

Lindo,

Isaäc Anne
1848-1941

(roepnaam: Jack; Arnhem 20 sep. 1848 - Den Haag 2 dec. 1941), genie-officier, ingenieur. Vertrok in 1872, na zijn opleiding aan de MA te Breda, als assistent van C.J.van Doorn voor waterstaatswerk naar Japan. Was van 1886 tot 1890 directeur van GW te Arnhem, daarna tot 1918 directeur van GW in Den Haag, opgevolgd door J.Lely. Hij was de nestor van het KIVI: lid van de raad van toezicht en 70 jaar persoonlijk lid. Van zijn publicaties noemen we: De zeeweringmuur langs het strand te Scheveningen (1897) en De visschershaven te Scheveningen (1902).
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1945 pA130 en p483, JS

Meyier, de

Johan Emilius
1848-1913
(Den Haag 7 nov. 1848 - Den Haag 26 nov. 1913; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, vanaf 1870 werkzaam bij de overheid in NOI, laatstelijk als directeur van het Departement der Burgerlijke OW. Schreef o.m. De waterafvoer der Nederlandsche hoofdrivieren (1887)
i ING 1913 n49 p1061, ING 1914 n5, p87-91, WND.

Nanninga Uitterdijk,

Jurjen
1848-1919
(Lagemeeden 2 jan. 1848 - Wezep 27 jan. 1919), jurist, archivaris, publicist. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde in 1872. Was van 1873 tot 1917 archivaris van de gemeente Kampen. Was daarnaast lange tijd voorzitter van de VORG. Schreef vele artikelen over regionale geschiedenis waaronder Aantekeningen betreffende de geschiedenis van den polder van Dronthen (1887).

i A.J. Gevers. Jurjen Nanninga Uitterdijk (1997).

Rouwenhorst Mulder,

Anthonie
1848-1901

(Leiden, 28 april 1848 - Nijmegen 6 maart 1901) Hij bezocht de lagere school in Leiden en later in Alkmaar, volgde zijn middelbare onderwijs in Haarlem en studeerde vervolgens van 1867 tot 1872 aan de Polytechnische School te Delft (nu de TU Delft), waar hij afstudeerde als civiel ingenieur. Na zijn studie werkte hij in opdracht van Prins Hendrik aan een handelspost bij Port Said (Egypte). Vervolgens een jaar in Den Haag, waarna hij naar Japan ging en daar een aantal waterbouwkundige werken ontwierp en uitvoerde. aar was hij onder meer verantwoordelijk voor het verbeteren van de rivieren Yedo-gawa en Narose-gawa. Ook maakte hij een ontwerp voor de verbetering van de haven van Tokio, waarvan de toegang indertijd belemmerd werd door uitgestrekte slibbanken. Mulder kwam met het plan om hier een rivier, de Samida-gawa, door een dam af te scheiden van de haven en een tijbassin ter grootte van 1400 hectaren aan te leggen. Ook voor andere havens maakte hij verbeterplannen.

i

Smit,

Albert
1848-1935
(Steenwijk 5 dec. 1848 - Steenwijk 6 aug. 1935), drukker, schrijver, dichter. Schreef gedichten en verhalen in Steenwijker dialect, daarnaast ook een streekroman en historisch werk zoals: In de veenderij (1895), Uit Steenwijk`s Verleden (1931) en Het Steenwijkerdiep1632-1932 (1932).
i D. Buiter: Albert Smit (1984).

Castendijk,

Robertus Joan
1849-1931
(Haarlem 31 aug. 1849 - Den Haag 1931), ingenieur. Doorliep, na in 1872 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, alle rangen bij RWS tot en met die van IG. Was werkzaam in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Utrecht. Leverde een belangrijke bijdrage aan de waterstaatkundige toestand van de Waal en schreef daarover: Boven-Rijn en Waal (1897).
i ING 1931 n50 pA512

Déking Dura,

Adrianus
1849-1919
(Dordrecht 12 aug. 1849 - Amsterdam 28 nov. 1919; begraven in Den Haag), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, als opzichter bij de waterstaat in Friesland, daarna te Zaltbommel en Zwolle. Was van 1882 tot 1906 hoofdingenieur van de PWS van Overijssel. Schreef o.m. Verbetering van de kleine rivieren (1887) en Het regime van de kleine rivieren in Overijssel(1889), beide over de Overijsselse Vecht. Was bestuurslid van het KIVI en lid van PS van Zuid-Holland. Werd in Amsterdam overreden door een tram. Zie ook: J.P.Hofstede.
i C.v.Heel. Ir. Adrianus Déking Dura, 1849-1919 (1982), ING 1919 n49 p919, ING 1920 n13 p221-225

Fokker,

Eduard
1849-1936

(Middelburg 14 juli 1849 - Den Haag 4 juni 1936), jurist. Studeerde rechten aan de RU te Leiden en promoveerde daar in 1872. Was advocaat te Middelburg, sinds 1878 griffier der Staten van Zeeland, sinds 1898 lid en van 1920-1928 voorzitter van de Commissie voor Waterstaatswetgeving. Schreef onder meer: De waterstaatswetgeving in Nederland bij den aanvang der twintigste eeuw (1902-1907)

i WID1

Jong, de

Coenraad Jacobus
1849-1925
(Arnhem 9 aug. 1849 - Den Haag 7 feb. 1925), marine-officier, cartograaf. Werkte, na zijn opleiding aan het KIM in Den Helder, sinds 1885 in de rang van luitenant ter zee der 1e klasse bij het Min. van Marine in Den Haag als chef der hydrografische opnemingen. Was van 1889-1894 als chef van het Hydrographisch Bureau te Batavia belast met astronomische plaatsbepalingen in NOI. Was daarna souschef en van 1899-1914 Chef der Hydrografie. Vervaardigde hydrografische kaarten van de Noordzee en de zeegaten en schreef onder meer: Beschrijving der Nederlandsche zeegaten (6 dln.; 1888 e.v.) en Willemsoord 1854-1894 (1894).
i

Nes van Meerkerk, van

Evert Rein
1849-1926
(Zwolle 26 april 1849 - Den Haag 22 dec. 1926), ingenieur. Kwam, na afstuderen in 1872 aan de PS in Delft, in dienst van RWS en doorliep daar alle rangen. Was van 1903-1910 HID in Noord-Brabant, sinds 1911 IG en van 1912-1914 HIG. Schreef onder meer: Over onderzeesche oevervallen (1881) en Neder-Rijn en Lek (met A. Keurenaer; 1897)
i ING1927

Rups,

August Hendrik David
1849-1905
Nijmegen 13 nov. 1849 - Oegstgeest 28 mei 1905), architect. Was sinds 1876 tot aan zijn dood werkzaam als architect en hoofd technische dienst van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland te Edam. Hij ontwierp scholen, kerken, gemalen, bruggen en sluizen in het hele gebied. Hij schreef o.m. Onderzoek stoombemaling van Schermer boezem (1896) en Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam (1903).

i

Schols,

Charles Matthieu
1849-1897

(Maastricht 28 mrt. 1849 - Delft 10 mrt. 1897), ingenieur, hoogleraar. Werd, een jaar na voltooiing van zijn studie aan de PS te Delft, benoemd tot leraar in wiskunde, landmeten en waterpassen aan de MA in Breda, later aan de PS te Delft. Was lid van de Rijks Commissie voor graadmeting en waterpassing en bestuurslid van het KIVI. Redigeerde, met N.H.Henket en J.M.Telders, het handboek Waterbouwkunde (1885). Ontving in 1886 een eredoctoraat van de Universiteit van Leiden. Van jongsaf zwak van gezondheid, overleed hij na een slopende ziekte op nog middelbare leeftijd.

i NBW6

Top,

Hendrik Johan
1849-1909
(roepnaam: Hindrik; Veendam 15 jan. 1849 - Veendam 28 mei 1909), onderwijzer, redacteur. Was onderwijzer in Veendam en kwam, in navolging van Multatuli, op voor volksbelangen. Werd redacteur van De Veendammer Courant. Schreef over allerlei maar kreeg bekendheid door zijn boek Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën (1893).
i VGV

Hasselt, van

Johannes
1850-1917

(roepnaam: Johan; Sneek 5 mei 1850 - Heemstede 5 februari 1917), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, korte tijd bij de waterstaat en een jaar als leraar aan de KMA te Breda. Daarna, als zelfstandig raadgevend ingenieur, ontwerper van o.m. enige stoomgemalen en in 1881 grondlegger van het ingenieursbureau J.van Hasselt en de Koning te Nijmegen. Was vanaf 1888 tevens in dienst van de Duinwater Maatschappij te Amsterdam; droeg in 1894 de leiding van het bureau over aan J.de Koning. Werd in 1896 directeur van de Gemeentewaterleidingen in Amsterdam en was van 1900 tot 1907 directeur van PW van Amsterdam. Van Hasselt was lid van de Raad van Bestuur van het KIVI. Hij schreef o.m. Rapport over den waterstaatkundigen toestand van het waterschap van Vollenhove en over de middelen daarin verbetering te brengen (met J.de Koning; 1912). Zie ook: J.de Koning

i BWG1, CPE, Hakoerier (1981),Honderd jaar Haskoning (1981), ING 1917 n6 p110, ING 1917 n16 p282-285, RHN p15.

Hoefer,

Frederic Adolph
1850-1938

(Sittard 14 apr. 1850 - Zeist 7 okt. 1938), artillerie-officier, regionaal historicus. Kwam als jong officier ongelukkig van zijn paard te vallen. Wijdde zich sindsdien aan de regionale geschiedenis en werd in 1894 directeur van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle. Was daarnaast archivaris te Hattem en had een actieve rol in de monumentenzorg. Verhuisde naar Arnhem, kocht kasteel Doorwerth en bracht er het door hem opgerichte Koninklijk Leger- en Wapenmuseum in onder. Was mede-oprichter van het Nederlands Openlucht Museum. Werd op tachtigjarige leeftijd bevorderd tot generaal-majoor titulair wegens genoemde verdiensten. Publiceerde veel over historische, militaire en technische onderwerpen zoals Eenvoudige verklaring van waterstaatkundige benamingen, vooral met het oog op militaire inundatiën(1879).

i BWN2, PKN

Jacob, 's

Frederik Bernard
1850-1935

Nederlandse ingenieur en (oud-)liberaal politicus. Hij bekleedde diverse openbare ambten waaronder het burgemeesterschap van Rotterdam. Hij was adjunct directeur van de Staatsspoorwegen en was betrokken bij de aanleg van het Merwedekanaal
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Hoek,

Paulus Peronius Cato
1851-1914
(Giethoorn 16 juni 1851 - Haarlem 27 feb. 1914), zoöloog, leraar. Studeerde zoölogie en promoveerde in 1875 te Leiden. Was leraar natuurlijke historie te Leiden. Werd in 1888 benoemd tot rijksadviseur in visserijzaken en was tevens directeur van het Zoölogisch Station in Den Helder. Was vanaf 1912 directeur van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Schreef veel over schaaldieren en de visserij op de voormalige Zuiderzee, w.o. De invloed der afsluiting en droogmaking op de visscherij in de Zuiderzee (1890).
i BWN1

Koopmans,

Sytze
1851-1890
(Pingjum 28 mrt. 1851 - Warga 12 mrt. 1890), notaris. Was, na zijn studie rechten, van 1884 tot zijn vroegtijdige dood notaris te Warga. Schreef vanaf 1883 enkele historische artikelen w.o. De Middelzee in verbinding met den Fliestroom langs Bolsward (1890)
i EF, FS

Löhnis,

Frederik Bernard
1851-1927
(Rotterdam 24 jan. 1851 - Baden-Baden 7 aug. 1927), ingenieur, landbouwkundige. Studeerde aan de PS te Delft en aan het Landwirtschaftliche Institut te Halle. Werd als 25-jarige benoemd tot directeur van de Mij. van Weldadigheid te Frederiksoord. Was inspecteur van de landbouw, sinds 1906 curator van het KNMI, mede-oprichter, bestuurs- en redactielid van de Ned. Heidemij. Had een belangrijk aandeel in de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee. Schreef o.m. De Zuiderzeepolders (1918) en Een belangrijk cultuurtechnisch werk: partiële bemaling van het waterschap Vollenhove (1921).
i

Stok, van der

Johannes Paulus
1851-1934
(Zuilen 14 jan. 1851 - Utrecht 29 mrt. 1934), oceanograaf. Was, na zijn studie en promotie in de wijsbegeerte te Utrecht, vele jaren directeur van het Kon. Magnetisch en Meteorologisch Observatorium in Batavia (NOI). Was daarna directeur van het KNMI in De Bilt en een erkend deskundige op het gebied van getijden. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Hij schreef o.m. Getijverschijnselen op de Nederlandsche kust (1901) en Wind en Water (1906). Werd in 1923 benoemd tot erelid van het KNAG.

i HJ, NP 1976

Thoorn, van den

Nikolaas Anthony Marinus
1851-1929
(Zierikzee 17 juni 1851 - Den Haag 13 juni 1929), ingenieur. Was van 1878-1916 in dienst van RWS, tot 1891 met standplaats Goes, tot 1898 Amsterdam, daarna Leeuwarden en tot 1906 Den Haag als Ingenieur voor de Groote Rivieren. Van 1906-1916 was hij HID van RWS Directie Zuid-Holland. Schreef: De verdediging der kanaal- en dijksbeloopen van het Merwedekanaal in de slappe veengronden tusschen Amsterdam en Maarssen (1893) en Rapport betreffende de wateronttrekkung aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust, uitgebracht 1912 (met J.C. Ramaer en H. Wortman; 1915)
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1929 pA295

Tutein Nolthenius,

Rudolph Peter Johann
1851-1939

(Abcoude 6 juni 1851 - La Tour de Peilz, Zwitserland 27 nov. 1939), ingenieur, letterkundige. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, vele jaren bij de waterstaat en schreef o.m. Netherlands engineers and contractors en What to see in the Netherlands from an engineer's point of view (beide 1915) Het waterstaatsbudget der laatste vijftig jaren (1897). Verliet in 1902 de waterstaat en ging in de effectenhandel. Maakte daarna vele reizen, bekwaamde zich in de letterkunde, schreef over verzekeringen en biografieën en publiceerde in o.m. De Gids Onze westelijke nabuur, de Noordzee.
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1939 n52 pA481-A483, NP 1917, WID1.

Blink,

Hendrik
1852-1931

(De Wijk 12 febr. 1852 - Den Haag 26 dec. 1931), geograaf, hoogleraar. Studeerde voor onderwijzer, later voor leraar in de staatswetenschappen en in de geografie. Promoveerde in 1887 te Straatsburg en was leraar te Harlingen, Rotterdam en Nieuwer Amstel. Werd de grondlegger van de economische geografie in Nederland; doceerde tot 1923 te Leiden, Rotterdam en Wageningen. Oprichter van het Tijdschrift voor Economische Geografie en van Vragen van den Dag, waarin hij vele honderden artikelen heeft geschreven w.o. De Zuiderzee, haar ontstaan en de plannen tot droogmaking(1892). Van zijn boeken noemen we: Van de Eems tot de Schelde(4 dln., 1902-1905), Woeste gronden, ontginningen en herbebossching van Nederland(1929) en Een tijds- en levensbeeld 1852-1932 (autobiografie, postuum verschenen in 1932). Zie ook: W.E.Boerman, R.Schuiling

i BWN3, HJ, WP7.

Ermerins,

Jan Gerrit
1852-1911
(Borssele 14 nov. 1852 - Middelburg 18 mei 1911), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, bij RWS in Terneuzen, Vlissingen, Den Haag, Tiel, Nijmegen, Goes, Utrecht, Heusden en Vlissingen. Nam om gezondheidsredenen in 1901 op eigen verzoek ontslag. Schreef o.m. Beschrijving van de onderloopsheid der sluizen en de verzanding voor den havenmond van het Kanaal door Walcheren te Veere en de aangewende middelen tot herstel (1902).
i ING 1911 n20 p533

Lorié,

Jan
1852-1924
(Rotterdam 30 juni 1852 - Utrecht 5 jan. 1924), geoloog, hoogleraar. Studeerde te Delft, Utrecht, Leipzig en München en promoveerde in Utrecht. Was leraar in Apeldoorn en privaatdocent geologie en paleontologie in Utrecht. Ontving in 1912 een eredoctoraat van de TH te Delft en werd in 1923 erelid van het KNAG. Publiceerde veel in tijdschriften w.o. Het IJprobleem (1919), Middelzee en Westergoo(1922) en De drooglegging van Delfland (1923).
i HJ, WP7

Muller,

Samuel HZn
1852-1915
(Rotterdam 8 juni 1852 - Rotterdam 7 aug. 1915), jurist, geschiedschrijver. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde daar in 1883. Was sinds 1886 lid van de gemeenteraad van Rotterdam en van 1903-1911 wethouder van financiën. Schreef, naast juridische onderwerpen, over de historische geografie van Rotterdam en omgeving, zoals: Over de oudste geschiedenis van Schieland (1913).
i S. Muller Fzn. Levensbericht S. Muller Hzn. (1916).

Prakken,

Claes Johannes
1852-1916
(Dantumawoude 30 juni 1852 - Leeuwarden 9 dec. 1916), jurist. Was districtsschoolopziener en rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Schreef: Proeve van een historisch staatsrechtelijk onderzoek naar de wetgeving der provinciale staten van Friesland t.o.v. de zeewerende waterschappen na 1850 (1883).
i EF

Ramaer,

Johan Christoffel
1852-1932

(Zutphen 9 mei 1852 - Den Haag 17 juni 1932), ingenieur, waterstaatshistoricus. Werkte, na in 1874 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, bij diverse diensten van de waterstaat in verschillende functies, sinds 1906 als HID en sinds 1912 als IG van de tweede inspectie. Was een actief voorstander van integratie van waterstaatsgeschiedenis en historische geografie. Schreef de meeste biografieën van waterstaatkundigen voor het NBW, enige boeken en vele artikelen in zowel technische, geografische als historische tijdschriften, soms bescheiden met X ondertekend. We noemen slechts: De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden vóór de droogmaking (1892), Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas in de Middeleeuwen (1899), Het hart van Nederland in vroegere eeuwen (deel 1) en deel 2(1913), De vorming van den Dollart en de terpen van Nederland in verband met de geographische geschiedenis van ons polderland (1909) en De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (met een kaart) (1930). Het KNAG benoemde hem in 1923 tot erelid
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN2, HJ, HOL 1983 n3-4 p145-158, ING 1932 n19 pA171-175, WID1.

Smeenge,

Harm
1852-1935

(Assen 25 mei 1852 - Assen 9 mei 1935), jurist, politicus. Studeerde rechten en promoveerde te Groningen. Was advocaat te Assen, later griffier aan het kantongerecht te Meppel. Behartigde vele jaren de belangen der schippers als voorzitter van de vereniging Schuttevaer. Was griffier aan het Gerechtshof te Amsterdam, lid van de TK, PS, Zuiderzeevereniging, Staatscommissie Zuiderzee en Zuiderzeeraad. Was van 1900 tot 1935 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt macht". Voor zijn bijzondere inzet bij de totstandkoming der Zuiderzeewerken werd zijn naam gegeven aan het gemaal van de Noordoostpolder bij De Voorst. Schreef: Nieuwe kanalen in verband met de drooglegging der Zuiderzee(1921).

i BWN4, HLR, J.Linthorst Homan Necrologie: Harm Smeenge (1936), WG, WID1.

Lorentz,

Hendrik Antoon
1853-1928

(Arnhem 18 juli 1853 - Haarlem 4 febr. 1928), fysicus, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde te Leiden op de terugkaatsing en breking van licht. Werd in 1877 hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Leiden. In 1902 werd hem, samen met P.Zeeman, de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend en in 1918 een eredoctoraat door de TH te Delft. Was voorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee en ontwikkelde zowel voor de getijbeweging als voor het stormvloedverschijnsel een effectieve berekeningsmethode: Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 (1926). In het park Sonsbeek in zijn geboorteplaats werd een standbeeld voor hem opgericht.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AHO, BWN1, HLR, ING 1928 n6 pA33-A34 en A42, C.G.Matser: Ter gedachtenis aan H.A.Lorentz(1953), TWG 1996 p5, VSL, WND, WP7, WT, ZJI.

Stieltjes,

Emil Hendrik
1853-1923
(tweede zoon van T.J.Stieltjes; Gramsbergen 26 sep. 1853 - Den Haag 23 dec. 1923), ingenieur. Was, na in 1874 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, twee jaar werkzaam bij RWS belast met opmetingen voor de kanaalplannen. Werkte vervolgens tot 1882 bij de spoorwegen, tot 1886 bij het Rijnvaart Comité te Amsterdam, tot 1892 als redacteur van De Ingenieur en tot 1918 als lid van de raad van toezicht op de spoorwegdiensten. Schreef diverse artikelen in De Ingenieur alsmede de rapporten De ontwerpen tot verbetering der vaart van Amsterdam naar Rotterdam(1877) en Een Rijnvaartkanaal voor Amsterdam (1881).
i

Beekman,

Anton Albert
1854-1947

(Amsterdam 5 jan. 1854 - Den Haag 23 mei 1947), genie-officier, leraar, historisch-geograaf. Werkte, na in 1873 te zijn afgestudeerd aan de KMA in Breda, als genie-officier bij de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Nam in 1879 ontslag en werd leraar te Zutphen, aanvankelijk in de wiskunde, later in de aardrijkskunde. Schreef een aantal schetsen en novellen. Werd met Nederland als polderland (1884, herzien in 1914 en 1932) de grondlegger van de historische geografie in Nederland en heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan het huidige inzicht in de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land. Was een warm voorstander van afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Met R.Schuiling kreeg hij grote bekendheid door zijn schoolatlas. Van zijn vele publikaties noemen we: De strijd om het bestaan; geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland (1887), Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795 (2 dln.; 1905-1907), Polders en droogmakerijen (2 dln.; 1909-1912), Onze waterkeeringen (1911), zijn levenswerk: Geschiedkundige atlas van Nederland (met P.J.Blok e.a.; 40 dln., 1913-1938), De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (1917), Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland (1936) en zijn laatste werk De wateren van Nederland (postume uitgave; 1948). Beekman was bestuurslid van het KNAG, sinds 1923 erelid, daarnaast redacteur van het TKNAG.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AWN3, BWN3, HJ, SGN, TKNAG 1947 p409, WG, WP7, WVG, ZJI.

Heurn, van

Jhr Johan
1854-1903

(Den Bosch 30 oct. 1854 - Den Haag 25 jan. 1903), ingenieur. Na zijn studie aan de PS te Delft was hij tot 1883 in dienst van de PWS van Noord-Brabant betrokken bij de verlegging van de Maasmond. Later, bij de Algemene Dienst van de waterstaat in Den Haag werkte hij aan de verbetering van de waterhuishouding in oostelijk Noord-Brabant en aan de bouw van de vissershaven te Scheveningen. Won diverse technische prijsvragen. Was redacteur van De Ingenieur en publiceerde daarin diverse artikelen w.o.De opheffing der gemeenschap van Waal en Maas te Heerewaarden(1888) en De Zuiderzee en het tijdperk der Middeleeuwen (1892).
Klik op naam links voor meer publicaties

i NG 1903 7 maart, NBW4.

Lambrechtsen van Ritthem,

Constant Lodewijk Marius
1854-1930

(Middelburg 22 aug. 1854 - Den Haag 26 mei 1930), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij de waterstaat als opzichter te Vlissingen, Hoek van Holland en bij de Rivierkaart onder Ramaer. Werd assistent bij de PS onder Henket en Steuerwald, daarna ingenieur bij de PWS van Zeeland, in 1895 directeur van PW in Amsterdam, in 1900 werkzaam bij een particuliere petroleummaatschappij te Dordrecht en in 1914 naar NOI voor havenadviezen. Was regeringscommissaris voor oprichting van de Hoogovens in IJmuiden. Schreef o.m. Stad- en havenuitbreiding van Amsterdam in de laatste vijftig jaren (1897).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1930 n42 pA383-385, Ons Amsterdam 1950 p24

Lely,

Cornelis
1854-1929

(Amsterdam 23 sept. 1854 - Den Haag 22 jan. 1929), ingenieur, minister. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam bij de aanleg van spoorlijnen en bij RWS. Werd in 1886 benoemd tot ingenieur bij de Zuiderzeevereniging en volgde in 1887 J.van der Toorn op als hoofd van het technisch bureau. Leidde het onderzoek naar de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee en maakte als minister van Waterstaat de plannen hiervoor tot wet. Schreef o.m. Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee (8 dln., 1887-1891). Was Minister van Waterstaat in de jaren 1891-1894, 1897-1901 en 1913-1918. In 1907 werd hem door de THD een eredoctoraat verleend. Was tot 1929 voorzitter van de in 1919 ingestelde Zuiderzeeraad, opgevolgd door H.Colijn. Verwierf in 1922 het erelidmaatschap van het KIVI, waarvan hij van 1928 tot 1929 voorzitter was. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Medemblik. Zijn standbeeld prijkt aan de Afsluitdijk bij het monument en in het centrum van het naar hem genoemde Lelystad.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN1, ED, GN, GPZ, GTW, HLR, HNJ, ING 1929 n4 pA21-24, K.Jansma: Lely, bedwinger der Zuiderzee (1948), NGL, WG, WP7, WT, ZJI, ZZP.

Mechelen, van

Henricus
1854-1947
(Bergen op Zoom 8 mrt. 1854 - Breda 11 jan. 1947) was vele jaren secretaris van het Heemraadschap Mark en Dintel te Zevenbergen. Hij schreef daarover: Heemraadschap van de Mark en Dintel, een bijdrage tot de geschiedenis der heemraadschappen in Nederland (1915).
i

Schuiling,

Roelof
1854-1936

(Anloo 27 mei 1854 - Deventer 21 juni 1936), leraar, geograaf. Begon als onderwijzer, was daarna hoofd van een school te Wildervank. Had grote belangstelling voor landschap en natuur, werd als vijfentwintigjarige leraar aardrijkskunde aan de Rijkskweekschool te Deventer. Kreeg grote bekendheid door zijn schoolatlassen en schoolwandplaten. Wordt, met Beekman en Blink, beschouwd als vernieuwer van het toenmalig onderwijs in de aardrijkskunde. Zijn levenswerk is Aardrijkskunde van Nederland (1884) dat zes verbeterde herdrukken kent; de laatste getiteld Nederland, handboek der aardrijkskunde (2 dln., 1934-1936) met supplement van zijn leerlingen H.J.Moerman en G.J.A. Mulder.
i AWN3, W.E.Boerman: R.Schuiling; in: Geografische Bijzonderheden p1-15 (1924), BWN3, NDV 1955 p16-17.

Blok,

Petrus Johannes
1855-1929

(Den Helder 10 jan. 1855 - Leiden 24 okt. 1929), historicus, hoogleraar. Studeerde klassieke letteren te Leiden, werd in 1884 hoogleraar te Groningen en volgde in 1894 Fruin op als hoogleraar in de geschiedenis te Leiden. Maakte veel gebruik van buitenlandse bronnen. Heeft zeer veel gepubliceerd, waaronder archiefinventarissen, biografisch werk en zijn hoofdwerk Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 dln., 1892-1907). Verder werkte hij mee aan het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (met P.C. Molhuysen en F.K.H. Kossmann;10 dln., 1911-1937) en de Geschiedkundige atlas van Nederland (met A.A. Beekman e.a.; 40 dln., 1913-1938). Ook schreef hij het historisch-geografische Het Oldambt in oude tijden (1890).

i BWN1, J.E. Kroon. Bibliographie der werken van P.J. Blok (1925), NGL, WP7.

Cohen Stuart,

Arnold Jacob
1855-1921
(Den Haag 4 okt. 1855 - Londen 13 mrt. 1921), ingenieur, jurist. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, enige jaren als ingenieur te Semarang. Was van 1889 tot 1900 advocaat en procureur te Amsterdam en privaatdocent staathuishoudkunde aan de UvA. Werkte tot zijn dood als directeur van de Kon. Mij. tot Exploitatie van Petroleum in NOI. Schreef o.m. De verbinding van Amsterdam met de Noordzee voor vijftig jaren en thans (1897)
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1921 n32 p604, NP 1984

Kapteijn,

Paulus Johannes
1855-1910
(Zevenhoven 23 sep. 1855 - Almelo 17 juli 1910), ingenieur. Studeerde in 1877 af als civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft en werkte bij Publieke Werken in Amsterdam, laatstelijk als onderdirecteur. Was daarna ingenieur en voorzitter van het in 1884 opgerichte waterschap De Regge in Almelo. Van zijn publicaties noemen we: Algemeene regelen voor de verbetering van de Regge en van de vertakkingen welke bij hooge standen water uit de Schipbeek aanvoeren (1893) en De Reggeverbetering (1897).
i

Koning, de

Jacobus
1855-1906
(Muiderberg 9 juni 1855 - Hilversum 24 mrt. 1906), ingenieur. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam als opzichter bij RWS belast met stroommetingen op de Grote Rivieren. Sloot zich in 1881 aan bij zijn vriend J.van Hasselt te Nijmegen en vormden samen de maatschap J.van Hasselt en de Koning. Richtte zich, als cultuurtechnisch ingenieur, vooral op de ontginning van 'woeste gronden' en de 'verbetering' van de kleine rivieren in het oosten van ons land. Schreef daarover vele rapporten en artikelen w.o. De waterstaatkundige toestand van het waterschap van Vollenhove en over de middelen om daarin verbetering te brengen (met J.van Hasselt; 1912) en verzorgde deel 3 (over bruggen) van het handboek Waterbouwkunde (1889) van N.H.Henket. Was bestuurslid van het KIVI. Zie ook: J.van Hasselt

i BWG2, Hakoerier(1981), Honderd jaar Haskoning (1981), ING 1906 n13 p219-220, ING 1906 n50 p957-962, NBW4, RHN p16.

Sandick, van

Rudolf Adriaan
1855-1933

(Terborg 6 dec. 1855 - Den Haag 25 jan. 1933), ingenieur, leraar, redacteur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg en verbleef enige jaren in NOI, daarna als leraar te Deventer en Amsterdam. Was van 1898 tot 1932 secretaris van het KIVI en tot 1932 hoofdredacteur van De Ingenieur waarin hij veelvuldig publiceerde en pleitte voor een brede opleiding van sociaal-technische ingenieurs. Was lid van PS en sinds 1923 erelid van het KIVI. Zie ook: W.Cool.
Klik op naam links voor meer publicaties
i BWN2, ING 1932 n1 pA1-A3, ING 1933 n5 pA27 en A39-A41, WID1.

Verheij,

Cornelis Anthonie
1855-1943
(Groot-Ammers 21 dec. 1855 - Dordrecht 30 april 1943) schreef: Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe (met L.A. Langeveld; 1893).
i

Buijse,

Jacobus
1856-1946
(Zierikzee 29 feb. 1856 - Nijmegen 15 juli 1946), redacteur. Was van 1880-1909 achtereenvolgens redacteur en hoofdredacteur van het dagblad De Zeeuw. Schreef: De stormramp van 30 september op 1 october 1911, inzonderheid te Bruinisse (1911).
i

Doffegnies,

Felix
1856-1924
(Zevenaar 28 juni 1856 - Den Haag 8 okt. 1924), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de PS in Delft, in verschillende rangen en functies bij RWS, laatstelijk als secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat. Hij schreef onder meer: De afsluiting van de Maas bij Andel (met C.F.M.H. Schnebbelie; 1897).
i NG 1924 p1008.

Cappelle Jr, van

Herman
1857-1932

(Amsterdam 2 okt. 1857 - Den Haag 24 aug. 1932), geoloog, leraar. Was, na zijn studie, van 1882 tot 1895 leraar biologie aan de HBS te Sneek. In 1885 promoveerde hij als geoloog te Leiden. Zijn publicaties over het Friese Pleistoceen zijn lange tijd belangrijke bronnen geweest voor de geologische kennis van Friesland. Werd in 1896 benoemd tot docent geologie aan de LHS te Wageningen. Leidde in 1900 een expeditie naar de bovenloop van de Nickerierivier in Suriname. Werkte van 1902 tot 1916 als leraar aan een HBS in Den Haag en werd in 1908 de eerste directeur van het museum dat sinds 1984 bekend is als het Museon. Van zijn publicaties noemen we slechts: Het Rode Klif(1888).

i EF, Grondboor en Hamer 1985 n1 p12-24, A.S.Troelstra: Tijgers op de Ararat p347-359 (2003).

Fokker,

Abraham Jacobus Frederik
1857-1929

(Zierikzee 5 aug. 1857 - Zierikzee 6 mrt. 1929), jurist, burgemeester, historicus. Studeerde rechten en promoveerde in 1883 aan de RU te Utrecht. Was voorzitter van het waterschap Schouwen en van 1916 tot 1929 burgemeester van Zierikzee. Was daarnaast een groot insectenkenner. Schreef: Schouwen van 1600-1900; geschiedkundige bijzonderheden uit authentieke bronnen in chronologische orde verzameld (1908).

i EZ

Fruin,

Robert
1857-1935

(Dordrecht 22 nov. 1857 - Den Haag 26 okt. 1935), archivaris, hoogleraar. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1886 op een studie van de bestuurlijke geschiedenis van Westerwolde. Werd in 1888 belast met de inventarisatie van gemeente- en waterschapsarchieven o.l.v. S.MullerFz. aan het RA in Utrecht. Werd in 1894 rijksarchivaris van Zeeland, in 1910 hoogleraar in Utrecht en in 1912 algemeen rijksarchivaris in Den Haag. Schreef o.m. Ontstaan en opkomst van het Hoogheemraadschap Rijnland (1888). Zie ook: J.de Hullu.

i BWN2

Groenendaal,

Jan
1857-1930
(Heerewaarden 7 aug. 1857 - Hurwenen 28 aug. 1930), ingenieur. Was, na in 1880 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, tot 1881 werkzaam voor RWS bij de normalisering van de Waal en tot 1892 bij de aanleg van het Merwedekanaal te Gorinchem. Daarna was hij van 1892-1918 werkzaam als hoofdingenieur bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Schreef onder meer: De zeeweringen en duinen van het Hoogheemraadschap van Delfland (1897).
i

Hemert, van

Alphonse Constant Charles Godefridus
1857-1926

waterbouwkundig ingenieur. Hij was oprichter en oud-directeur van de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton en van de Hollandsche Aanneming Maatschappij.

i van Maanen, W.C.in de Ingenieur 1926

Langeveld,

Leonardus Adrianus
1857-1934
(Hardinxveld 18 jan. 1857 - Den Haag 24 okt. 1934), notaris, waterschapsambtenaar. Werkte sinds 1890 als notaris te Gorinchem, sinds 1892 te Sliedrecht. Was daarnaast secretaris-penningmeester van de waterschappen De Overwaard, Vijfheerenlanden en Arkel beneden de Zouwe. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Het ontstaan en de eerste wettelijke regeling van het waterschap De Overwaard (1887), Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe (met C.A.Verheij; 1893) en Land- en waterwegen der Romeinen - voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling; historisch-geografische schets (1930).
i

Mazel,

Jan Zacharias
1857-1922
(Leeuwarden 15 dec. 1857 - Den Haag 30 sep. 1922), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde daar op De verdediging der rivierdijken bij ijsgang en hoog opperwater (1886). Hij was werkzaam als kantonrechter en officier van justitie in Den Haag, Middelburg, Rotterdam, Winschoten en Groningen en was sinds 1914 adviseur-generaal aan het Gerechtshof in Den Haag.
i

Stuten,

Jacob Zacharias
1857-1933
(Doesburg 29 juli 1857 - Den Haag 30 nov. 1933), genie-officier. Volgde na de HBS in Leiden een opleiding aan de KMA in Breda. Doorliep alle militaire rangen en werd in 1910 hoofd van de Genie te Den Haag in de rang van luitenant-generaal. Schreef o.m. Over den bouw van vestingen, forten, sluizen en verdere werken t.b.v. de landsverdediging in Nederland van 1847-1897 (1897)
i ING 1934 n17 pA151

Wamel, van

Petrus Hendrikus Antonius
1857-1916
(Cuijk 20 jan. 1857 - Den Bosch 17 juni 1916), ingenieur. Studeerde in 1880 af aan de PS te Delft en was van 1894 tot zijn dood werkzaam als ingenieur bij de PWS van Noord-Brabant. Schreef o.m. Belangen van Oss en omstreken; ontwerp van een scheepvaartkanaal ter verbinding van Oss met de Maas te Lithoijen (1889), Plan tot watervrijmaking, haven- en rioolverbetering van Bergen op Zoom (1911) en Een voornaam scheepvaartbelang van Noord-Oostelijk Noord-Brabant en van Nederland (1916). Overleed in de trein, van zijn werk huiswaarts.
i

Caland,

Marinus
1858-1925
(zoon van Pieter Caland; Brielle 5 mei 1858 - Den Haag 8 mei 1925), ingenieur. Werkte, na in 1877 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School in Delft, in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Sinds 1908 was hij HID van de Directie Zeeland, sinds 1911 van Noord Brabant en van 1916 tot 1924 van Zuid Holland. Van zijn weinige publicaties noemen we: De Hondsbossche-Pettemer Zeewering (1897).
i

Engelenburg,

Lucas Christiaan Frederik Eduard
1858-1924
(roepnaam: Eduard; Batavia NOI 15 apr. 1858 - Menton, Frankrijk 1 mrt. 1924), ingenieur, meteoroloog. Werkte, na zijn opleiding aan de PS in Delft, van 1887 tot 1893 bij het KNMI, het laatste jaar als directeur. Was daarna werkzaam bij de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Schreef een aantal artikelen over meteorologie, getijden en zeestromingen w.o. De getijen langs de Nederlandsche kust (1889), Bijdragen tot de hydrographie en morphographie der zuidelijke zeegaten en riviermondingen in Nederland (1890), Over den invloed van windrichting en luchtdrukking op den zeespiegel (1891) en Hyetographie van Nederland (met E.van Rijckevorsel; 1892).
i F.V.Engelenburg: Engelenburg, geschiedenis van de familie voor z'n jongere verwanten verteld (1925), TWG 1996 p4.

Feith,

Jhr Johan Adriaan
1858-1913

(Groningen 25 sep. 1858 - Groningen 28 jan. 1913), archivaris. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde in 1885 bij J.Domela Nieuwenhuis. Werkte in verschillende functies bij het Rijksarchief in Groningen en volgde aldaar in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris. Droeg zeer veel bij aan de geschiedschrijving van stad en land van Groningen. Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (2 dln., 1896-1899) en schreef verder o.m. Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten(1901). Na een hartaanval in 1905 liep zijn gezondheid sterk terug en overleed hij vroegtijdig in zijn werkkamer van het RA.

i BWN2, GE, HLR.

Gobius,

George Frederik Gustaaf
1858-1941
(Nieuwediep 30 jan. 1858 - Amsterdam 9 apr. 1941), marine-officier. Na in 1877 te zijn afgestudeerd aan het KIM, was hij bijna 35 jaar in dienst van de marine. Was inspecteur van het rijksloodswezen, de zeebetonning en de kustverlichting. Schreef over de marine, het reddingswezen en Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans(1939).
i NP 1953, PKN

Hofstede,

Joan Pieter
1858-1928
(Bandjermasin NOI 15 nov. 1858 - Nijmegen 16 jan. 1928), ingenieur. Werkte, na in 1882 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, bij de PWS van Drenthe waar hem in 1910 eervol ontslag werd verleend als ingenieur-chef. Van hem is slechts bekend: Rapport betreffende onderzoek naar de middelen tot verbetering van den waterafvoer bij Zwartsluis naar zee (met A.Déking Dura; 1898).
i ING 1928 n5 pA27

Kerckhoff, van

Petrus Cornelis
1858-1887

(Utrecht, 1858 - 's-Gravenhage, 8-11-1887) Volgde de HBS in Utrecht, ging in 1876 naar de PS in Delft en studeerde daar 1881 af als Civiel Ingenieur. Begon dat jaar als Adspirant Ingenieur bij de Rijskwaterstaat bij de aanleg van het Merwedekanaal. Was betrokken bij de bouw van de sluizen in het kanaal.Hij ging in 1884 naar Amsterdam waar hij werkte aan het ontwerp voor de haven- en sluiswerken in IJmuiden. In 1885 kreeg hij ook een onderwijsopdracht in Delft. In "De Ingenieur" van 25-6-1887 werden zijn gedachten over de Noordhollandse Zeegaten uitgebreid bediscussierd. Hij schreef o.a Voorziening van de boorden der kanalen in Nederland tegen afslag (tijdsch. Kon. Inst. van Ingenieurs (1888).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 12-11-1887

Krap,

Johannes
1858-1933

(Werkendam 14 april 1858 - Den Haag 25 april 1933), ingenieur. Studeerde in 1882 af als civiel ingenieur aan de PS in Delft. Was tot 1901 in dienst van RWS in Den Haag, belast met de vervaardiging van de Waterstaatskaart van Nederland. Was van 1897-1905 lid van de TK als waterstaatsdeskundige, van 1901-1911 lid van PS en van 1911 tot aan zijn dood lid van de Algemene Rekenkamer. Schreef: Ontwerp eener binnenhaven nabij Scheveningen (1894) en Waterstaatskaart (1897).

i

Muller,

Jacob Wijbrand
1858-1945
(Amsterdam 14 juni 1858 - Leiden 18 mrt. 1945), taal- en letterkundige, hoogleraar. Studeerde Nederlandse letteren in Leiden en in Bonn, waar hij in 1884 promoveerde. Was van 1882-1884 leraar Nederlands en geschiedenis aan een gymnasium in Haarlem. Van 1888 tot 1902 was hij redactielid van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Van 1902 tot 1915 was hij hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht en tot 1924 in Leiden. Schreef sinds 1882, naast talloze letterkundige, ook lexicografische en etymologische bijdragen zoals: Amsterdam en Amstel in: Nomina Geographica Neerlandica (1934).
i WID1

Oostinjer,

Hendrik
1858-1924
(Nieuwe Pekela 14 nov. 1858 - Ter Apel 8 mei 1924), ingenieur. Richtte, na zijn studie bouwkunde en waterbouwkunde aan de PS in Delft, een ingenieursbureau op te Stadskanaal. Werkte enige jaren in NOI en heeft daarna veel bijgedragen aan de verbetering van de waterstaatkundige toestand in Drenthe en de oprichting van veenderijen. Schreef 22 artikelen in De Ingenieur w.o. Negenmarkenkanaal (1911).
i ING 1924 p571

Behrens,

Willem Karel
1859-1937

(Rotterdam 29 juni 1859 - Delft 30 jan. 1937), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, bij RWS in Nijmegen, Den Haag, Gorinchem, Hoek van Holland, Maastricht, Den Haag, Hoorn en Den Bosch. Was van 1900 tot 1924 hoogleraar waterbouwkunde aan de PS (sinds 1905 TH) in Delft en was van 1913 tot 1916 rector magnificus. Daarnaast was hij van 1918 tot 1923 lid van de Staatscommissie Zuiderzee en van 1919 tot 1923 van de Zuiderzeeraad. Een slepende ziekte bepaalde sindsdien zijn verdere leven. Hij schreef o.m. Verbetering van den Maasmond (1897) en Nederland in den strijd tegen het water (1913).

i ING 1937 n10 pA79-A81, WND

Dekhuyzen,

Marinus Cornelis
1859-1924
(Rotterdam 7 mei 1859 - Utrecht 10 okt. 1924), bioloog, hoogleraar. Was leraar aan de veeartsenijschool en van 1918 tot 1924 hoogleraar diergeneeskunde te Utrecht. Leidde in 1905 per stoomschip de Zuiderzee-expeditie, een onderzoek naar de toestand van de planten- en dierenwereld in de toenmalige Zuiderzee. Schreef daarover: De Zuiderzee-expeditie (1905) en Het verleden en het heden der Zuiderzee (1906).
i

Elzelingen, van

Johannes Marcus Willem
1859-1929
(Gorinchem 18 aug. 1859 - Den Haag 27 dec. 1929), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS in Delft, van 1882 tot 1888 werkzaam bij RWS in Den Haag, daarna bij PWS in Zeeland, vanaf 1896 als hoofdingenieur bij PWS van Groningen en sinds 1908 als hoofdingenieur bij PWS in Zuid-Holland. Was mede-oprichter van een bureau voor ontwatering (de latere Cultuurtechnische Dienst) en lid van de Zuiderzeeraad. Van zijn publicaties noemen we: Memorie en bijlagen betreffende het waterschap Westerkwartier (1898), De provinciale vaarwegen in Zuidholland (1911) enVerhandeling over de kustverdediging van Delfland(met A.Groothoff, 1914)
i HZH, ING 1927 n53 p1149-1150, ING 1928 n8 p49-50, RKS.

Janzen,

Pieter
1859-1943
(Franeker 19 juni 1859 - Deventer 17 nov. 1943), opzichter, architect. Was van 1884 tot 1891 opzichter bij de PWS van Friesland met standplaats Lemmer. Was daarna als architect werkzaam in Meppel, sinds 1915 te Deventer. Schreef tussen 1902 en 1916 onder de rubriek Historische Opstellen in de Leeuwarder Courant en van 1923 tot 1934 in Sljucht en Rjucht, waarvan hij mede-redacteur was. Schreef verder diverse artikelen w.o. It meitsjenfen de feart Harns-Ljouwert 1501-1508 en it oanlizzen fen de trekwei 1640-1646(1932).
i

Nelemans,

Johannes
1859-1944

(Klundert 29 mrt. 1859 - Tiel 3 mei 1944), ingenieur, hoogleraar. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS o.m. belast met de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Schreef daarover: Werken tot verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen etc. (1897). Was van 1906 tot 1929 hoogleraar waterbouwkunde en bruggenbouw aan de TH in Delft en in 1920-1921 rector magnificus.

i ING1945

Schol,

Jan
1859-1953
(Den Helder 26 okt. 1859 - Breda 19 okt. 1953), waterbouwkundige. Werkte o.m. als technisch ambtenaar bij RWS in Noord-Holland. Schreef: De dijkbreuken (1919), beschouwingen over dijkbreuken langs de Noord-Hollandse kust van de Zuiderzee na de stormvloedsramp van 1916
i

Wortman,

Hendrik
1859-1939

(Amersfoort 25 mrt. 1859 - Den Haag 21 okt. 1939), ingenieur. Was, na in 1880 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij verschillende diensten van RWS, achtereenvolgens te Nijmegen, Zwolle, Assen, Haarlem en Den Haag. Was de eerste DG van de in 1919 opgerichte Dienst der ZZW, in 1929 in die functie opgevolgd door V.J.P.de Blocq van Kuffeler. Verkreeg in 1927 een eredoctoraat van de TH in Karlsruhe. Was ondervoorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee, van 1933 tot zijn dood voorzitter van de Zuiderzeeraad en erelid van het KIVI. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Oostelijk Flevoland bij Lelystad. Schreef diverse rapporten en artikelen en, met G.J.van den Broek, Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal (1909).
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1929 n11 pA443, ING 1939 n47 pA443-A444, PKN, WND, ZJI.

Engelenburg, van

Willem
1860-1934
(Arnhem 16 juli 1860 - Broek in Waterland 19 okt. 1934), ambtenaar, geschiedschrijver. Was vele jaren gemeentesecretaris van Waterland. Schreef daarnaast enkele tijdschriftartikelen en boeken waaronder: Geschiedenis van Broek in Waterland (1907) en een bijdrage aan Nomina Geographica Neerlandica: Waterlandscheplaatsnamen (1928).
i

IJsselsteijn, van

Hendrik Albert
1860-1941

(Zierikzee 6 dec. 1860 - Den Haag 13 feb. 1941), ingenieur, minister. Was, na in 1881 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij GW van Rotterdam, sinds 1892 als adjunct-directeur. Heeft, onder G.J.de Jongh, veel bijgedragen tot de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven. Werd in 1908 DG bij de Inspectie van de Arbeid en was van 1918 tot 1922 minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Was initiatiefnemer voor de oprichting in 1920 van het tegenwoordige Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Trad in 1922 toe als lid van de Zuiderzeeraad. Schreef o.m. De haven van Rotterdam (1908).

i BWN2, WBV, WID1.

Kleefstra,

Jentje Johan
1860-1929
(Sneek 28 jan. 1860 - Barchem 7 mrt. 1929; begr. Driehuis Westerveld), pedagoog, schrijver. Begon als onderwijzer in Lemmer en manifesteerde zich als een pionier in de onderwijsvernieuwing. Nam in 1893 de leiding van een kostschool over in Hilversum en stichtte daar in 1897 de Brinioschool. Tot 1909 was hij er directeur, daarna in Den Haag en Lochem. Schreef sinds 1880 muziek, poëzie en boeken over pedagogiek en wiskunde. Verder schreef hij: Een vacantie op de Friesche wateren (1910) en Avonturen te land en te water (1925).
i

Riemersma,

Jan Herman
1860-1942

(Menaldum 10 dec. 1860 - Giekerk 1 aug. 1942), onderwijzer. Werkte vele jaren als onderwijzer en schoolhoofd in Giekerk. Was zeer verdienstelijk op maatschappelijk gebied en had grote belangstelling voor Frieslands verleden. Schreef een aantal artikelen w.o. De terpen in Nederland (1892), De landaanwinning in de Friesche Wadden en de verbinding van Ameland met de Friesche wal (1901) en De Lauwerszee (1901).
i EF

Verheul,

Johannes
1860-1948

(Rotterdam 14 feb. 1860 - Rotterdam 19 okt. 1948), architect, tekenaar. Vestigde zich, na in 1882 te zijn afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de PS te Delft, als architect te Rotterdam. Was bestuurslid van verschillende verenigingen op bouwkundig en cultuurhistorisch gebied en was van 1902 tot 1935 lid van de GR te Rotterdam. Ontwierp diverse gebouwen en kerken in binnen- en buitenland. Vervaardigde aquarellen en tekeningen waarmee hij zijn publicaties illustreerde zoals in De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen (1936).

i NBK, PKN, WID5.

Wisboom,

Dibbet Willem Peter
1860-1939

Nederlands waterbouwkundige, wethouder in Arnhem en commissaris bij verschillende bedrijven.

i Ramaer

Croix, du

Willem Karel
1861-1934
(Alkmaar 31 okt. 1861 - Leiden 29 jan. 1934), ingenieur. Werkte als hoofdingenieur bij RWS in Maastricht, later in Haarlem waar hij verantwoordelijk was voor de bouw van de Middensluis in IJmuiden. Hij schreef hierover: Bouw der nieuweschutsluis te IJmuiden (1897). In 1916 leidde hij als IG van RWS het herstelwerk na de overstroming van de Anna Paulownapolder.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Heimans,

Eli
1861-1914

(Zwolle 28 feb. 1861 - Gerolstein 22 juli 1914), onderwijzer, natuurkenner. Was van 1882 tot 1924 onderwijzer te Amsterdam, later schoolhoofd. Was, met J.P.Thijsse, in 1896 oprichter van het tijdschrift De Levende Natuur en speelde een belangrijke rol in de natuurbeleving in ons land. Was in 1901 mede-oprichter van de Ned. Ornithologische Vereniging en de KNNV. Van zijn publicaties noemen we het plaatjesalbum In sloot en plas (met J.P.Thijsse; 1895) en Uit ons Krijtland (1911), een beschrijving van water en natuur in het Geuldal. Hij overleed tijdens een geologische excursie in Duitsland. De Heimansgroeve bij Epen is naar hem genoemd. Zie ook: J.B.Bernink, H.W.Heinsius.
i F.I.Brouwer: Leven en werken van E.Heimans (1958), BWN5, IBV, TJ, WP7.

Kraus,

Jacob
1861-1951

(Groningen 14 okt. 1861 - Den Haag 29 aug. 1951), ingenieur, hoogleraar, minister. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, enige jaren in Chili. Werd in 1890 hoogleraar in Santiago en leidde de uitvoering van havenwerken in Talcahuano. Was sinds 1898 hoogleraar in de waterbouwkunde en volgde in 1900 J.M.Telders op als directeur van de PS (van 1905 tot 1906 rector magnificus van de TH) in Delft. Had een belangrijk aandeel in de omzetting van PS tot TH waarvoor hem in 1907 een eredoctoraat werd verleend. Was minister van Waterstaat en adviseur voor de aanleg van havens en het beheer van spoorwegen in NOI. Was van 1909 tot 1912 voorzitter van het KIVI en werd in 1922 tot erelid benoemd. Schreef o.m. Het wetsontwerp voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (1909). Overleed aan boord van de Oranje, één dag varen vóór Port Said. Zie ook: W.Brandsma, G.H.van den Broek.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ52, DLW, ENW, GGK, ING 1951 n37 pA405-A406, PKN, WID5, WND, WP7, WT.

Bakker,

Jan
1862-1932
(Drieborg 28 feb. 1862 - Scheemda 21 feb. 1932), boekhandelaar. Schreef: Stormvloeden! Uit de oude kronieken bijeenvergaard en breedvoerig omschreven, vanaf 1625 t/m maart 1906, alsmede beschrijving omtrent het ontstaan van De Dollard (1906).
i

Bienfait,

Louis
1862-1933
(Goor, 20 Januari 1862 - 1933) materiaalkundige. Werktuigkundig ingenieur. - Hij bezocht van 1874-1879 de H.B.S. te Rotterdam en de Polytechnische School te Delft. Teneinde practische ervaring op te doen vertrok hij naar het buitenland, waar hij eerst een jaar werkzaam was bij het Grusoii Werk te Maagdenburg en daarna een jaar bij de BAMAG Ook werkte hij voor korte tijd bij de Engelse machinefabriek van Gelder's Works. Hij vestigde zich in 1890 tezamen met N. M. Koning het Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek te Amsterdam. Bij gelegenheid van zijn aftreden als lid der fa. Koning en Bienfait, in 1930, werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij was in 1910 lid van de jury in één der afdelingen van de Wereld tentoonstelling te Brussel. Sedert 1919 maakte hij deel uit van de gezondheidscommissie te Amsterdam, tot de opheffing daarvan. Hij was lid der Commissies van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ingesteld voor Algemeene Voorschriften voor IJzer; voor Bijzondere Voorschriften voor IJzer-Bovenbouw Spoorwegen en van de door den Minister van Waterstaat ingestelde Commissie van Onderzoek naar de Betonproeven voor de Linne-Stuw. Hij schreef verschillende artikelen, en opstellen over materialen, o.a. in 'De Ingenieur' en het 'Polytechnisch Weekblad'. In de serie rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat stelde hij in 1932 een rapport samen betreffende materiaalonderzoek bij den sluisbouw te IJmuiden. In de functie van bestuurslid voor Nederland van het 'International Verband für Materialprüfungen der Technik' bezocht hij de volgende internationale congressen: te Parijs in 1900; te Brussel in 1906; te Kopenhagen in 1909; te New-York in 1912 en bij de 3 laatstgenoemde trad hij tevens op als afgevaardigde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Mij. van Bouwkunst. - Hacquartstraat 4, Amsterdam.
Klik op naam links voor meer publicaties

i Krantenknipsels bij IISG

Bourdrez,

Joseph Jean Léonard
1862-1924

(Middelburg 16 sept. 1862 - Den Haag 28 nov. 1924), ingenieur, leraar. Was aanvankelijk leraar Frans in Engeland en sinds 1886 leraar Engels in Vlissingen. Verhuisde in 1890 naar Delft en slaagde in 1894 aan de PS als civiel ingenieur en in 1895 als bouwkundig ingenieur. Vestigde zich te Breda als architect, stedenbouwkundige en als eigenaar van een betonfabriek. Was daarnaast sinds 1898 leraar aan de KMA. Schreef enkele artikelen w.o. De Westkapelsche zeedijk en Domburgsche zeeweringen (1897)
i ING 1925 n4 p84.

Burgdorffer,

Abraham Cornelius
1862-1932

(Kampen 18 nov. 1862 - Rotterdam 13 dec. 1932), genie-officier, ingenieur. Diende, na in 1883 zijn opleiding aan de MA te Breda te hebben voltooid, tot 1888 bij het leger in NOI. Was van 1891 tot 1899 genie-officier in Haarlem, daarna adjunctdirecteur en van 1910 tot 1922 directeur van GW in Rotterdam als opvolger van G.J.de Jongh. Vervulde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de havens en oeververbindingen van Rotterdam. Werd voor zijn inzet na de overstroming van 13-14 Januari 1916 onderscheiden met de watersnood-medaille. Zijn meest bekende publicatie is het boekje Oeververbindingen te Rotterdam(1921).

i ING 1922 (n3 p59 en n18 p355), ING 1933 n13 pA117-A118, NRC 28 april 1922.

Dijxhoorn,

Johan Christiaan
1862-1941

(Rotterdam 24 feb. 1862 - Den Haag 21 mei 1941; begraven op Oud Eik en Duinen), werktuigbouwkundig ingenieur, hoogleraar. Werd in 1899 benoemd tot hoogleraar in de werktuigbouwkunde aan de TH in Delft en was van 1916 tot 1919 rector magnificus. Verwierf in 1931 het erelidmaatschap van het KIVI. IJverde voor het behoud van het stoomgemaal Cruquius en schreef daarover: De werktuigen van het stoomgemaal Cruquius van de Haarlemmermeer (1933).

i ING 1945 pA130.

Eelde, van

Anthon Gerhard Alexander
1862-1950
(Utrecht 30 mrt. 1862 - Bloemendaal 26 juni 1950; begraven in Utrecht), ingenieur. Werkte als jong ingenieur bij de waterstaat in Friesland en schreef daarover: De nieuwe sluis- en dijkwerken te Lemmer(1897). Sinds 1900 werkte hij als raadgevend ingenieur in Afrika. In Zuid Afrika was hij betrokken bij de aanleg en reparatie van spoorlijnen en was enige jaren vice-consul in Johannesburg. In de jaren twintig was hij werkzaam in Noord Afrika.
i

Heederik,

Arie Didericus
1862-1937

(Delft, 21 augustus 1862 - Rotterdam, 1 september 1937) was een Nederlands architect, ingenieur en docent aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen.

i Wikipedia, Haskoning-DHV

Rietema,

Simon Petrus
1862-1925
(Leens 7 sep. 1862 - Groningen 21 juni 1925), arts, regionaal historicus. Was vele jaren werkzaam als huisarts in Uithuizermeeden. Schreef, vanuit zijn grote belangstelling voor de historische geografie van de provincie Groningen, diverse artikelen w.o. De voormalige Fivelboezem en de geschiedenis zijner bedijking (1903), Over wierden en dijken, schets eener geschiedenis van de Noordzeekust tusschenLauwerszee en Eems (1914), Het Aduarderdiep en de Aduarderzijl (1924) en Het Westerkwartier van de provincie Groningen(1925).
i NGE

Sybenga,

Schelte
1862-1935
(Oosternijkerk gem. Oostdongeradeel 25 jan. 1862 - Bergen N.H. 12 apr. 1935), griffier. Studeerde rechten en promoveerde in 1885 aan de RU van Groningen. Was aanvankelijk commies bij de provinciale griffie te Assen, sinds 1893 te Groningen. Volgde in 1895 E.van Loon op als griffier bij de Staten van Groningen, tot 1929. Had veel belangstelling voor waterstaatszaken en schreef daarover: Over de rechtstoestand der polders (1897), Memorie nopens den rechtsgrond der heffingen van verlaatsrechten en passagegelden wegens het gebruik der Stads-Groninger kanalen (1901) en Dijk- en waterschapsrecht in Groningen (1926).

i GE

Veeren,

Frederik Ernst Leopold
1862-1908
(Lienden 26 juli 1862 - Winterswijk 29 jan. 1908), geograaf, publicist. Was leraar aardrijkskunde te Winterswijk en was pleitbezorger voor geohydrologisch onderzoek ter verbetering van de drinkwatervoorziening. Schreef diverse artikelen over grondwaterstanden, niveauveranderingen, vergelijkingsvlakken en over kleine riviertjes in ons land w.o.De Groenlosche Slinge en haar stroomgebied boven het dorp Winterswijk (1901) en De rivier de Linde en haar stroomgebied boven de Oldeberkoopster draaibrug (1904).
i AHO, NP 1951.

Wijtenhorst,

Johan Peter
1862-1940
Deventer 21 okt. 1862 - Velp 18 apr. 1940), ingenieur. Was, na in 1887 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS achtereenvolgens bij stroommetingen in het Krabbersgat, bij de aanleg van het Merwedekanaal, te Vlissingen en Den Bosch. Heeft, van 1915 tot 1928 in dienst van RWS Directie Groningen en sinds 1918 als HID, veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de haven van Delfzijl. Was lid van de Staatscommissie Lorentz. Schreef enkele korte artikelen w.o. Strand- en oeververdediging van het eiland Vlieland (1897) en De uitbreiding van de haven van Urk (1903).

i ING 1940 n35 pA289-A290, PKN.

Blaupot ten Cate,

Dirk Hendrik Steven
1863-1944
(Groningen 16 juni 1863 - Apeldoorn 6 okt. 1944), ingenieur. Werkte als zelfstandig raadgevend civiel ingenieur te Groningen. Schreef diverse rapporten en artikelen over geologie, archeologie en waterstaat w.o. Het Eemskanaal, het Winschoter-, het Muntendammer-, Dwars- en Oosterdiep en het Stadskanaal benevens de Noord-Willemsvaart en het eerste pand van het Reitdiep, beschouwd als scheepvaart- en afwateringskanalen(1902) en Ontwerp tot verbetering van de Steenwijker-, de Wapserveensche- en de Vledder Aa (1908). Woonde sinds 1935 te Arnhem en schreef daar Het ontstaan van de Nederlandsche duinkust(1936).
i ING 1945 pA125

Heinsius,

Hein Willems
1863-1939

(Amsterdam 14 nov. 1863 - Leersum 16 feb. 1939; begraven te Amsterdam), bioloog, leraar. Studeerde biologie en promoveerde aan de UvA. Was leraar natuurlijke historie aan een HBS in Amsterdam. Was mede-oprichter, van 1901 tot 1907 voorzitter en sinds 1923 erelid van de KNNV. Stelde, met E.Heimans en J.P.Thijsse, Geïllustreerde Flora van Nederland (1899) samen en schreef, met J.Jaspers Het Strandboekje (1913).

i TJ

Henket,

Henri Marie
1863-1902
(zoon van N.H.Henket; Ambarawa NOI 19 nov. 1863 - Utrecht 1 juli 1902), ingenieur. Werkte, na na zijn opleiding aan de PS te Delft, bij RWS te Maassluis, van 1890 tot 1898 te Leeuwarden en daarna in Den Haag. Schreef voor het gedenkboek dat in 1897 werd uitgegeven bij het vijftigjarig bestaan van het KIVI: Haven te Harlingen en vaarwater over de ondiepte De Pollen, Havens te Stavoren en Lemmer en Duinen en oeverwerken op Ameland.
i

Lintum, te

Christiaan
1863-1930
(roepnaam: Cris; Winterswijk 10 apr. 1863 - Den Haag 15 feb. 1930), historicus, leraar, publicist. Promoveerde in 1896 te Leipzig op de geschiedenis van de Haarlemse schutterij. Was vele jaren leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan een HBS in Rotterdam en privaatdocent aan de RU in Utrecht. Publiceerde vele artikelen over economische en historische geografie zoals Kanalen in Nederland vanuit internationaal standpunt gezien (1919) en het standaardwerk Rotterdam in de loop der eeuwen (4 dln.; 1906-1909).
i

Akker, van den

Klaas Jaspers
1864-1943

(Wier 1 mrt. 1864 - Berlikum 22 okt. 1943), landbouwer, schrijver. Pionier van het landbouwhuishoudonderwijs in Friesland en vele jaren bestuurslid van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Schreef enkele artikelen, gedichten en het bekende boek Van den mond der oude Middelzee (2 dln.; 1934-1940).
i EF

Dalen, van

Jan Leendert
1864-1936
(pseudoniem: Jan van de Maas; Dordrecht 24 juli 1864 - Dordrecht 1 jan. 1936), onderwijzer, archivaris. Was sinds 1883 in dienst van de gemeente Dordrecht, eerst als onderwijzer, vanaf 1901 als gemeentearchivaris (autodidact). Schreef van 1891 tot 1933 over geschiedenis en historisch erfgoed van Dordrecht, biografische bijdragen en archiefinventarissen. Bekend zijn: De Sint Elisabethsvloed (18 November 1421) na vijfeeuwen herdacht (1921) en zijn levenswerk: Geschiedenis van Dordrecht (2 dln.; 1931-1933).
i

Easton,

Cornelis
1864-1929

(Dordrecht 10 sep. 1864 - Scheveningen 3 juni 1929), geoloog, hoogleraar. Was hoogleraar aan de LHS te Wageningen, redacteur van het Haagsch Maandblad en van 1923 tot 1929 curator van het KNMI. Schreef het intrigerende Het Dordtsche probleem, de vroegere loop der rivieren bij Dordrecht (1917).
i

Honig,

Gerrit Jan
1864-1955
(Zaandijk 24 nov. 1864 - Zaandijk 22 aug. 1955), volkskundige. Studeerde twee jaar aardrijkskunde aan de UvA en was van 1894 tot 1932 firmant van een boekhoudkantoor in Koog aan de Zaan. Was sinds 1922 conservator van de Zaanlandse Oudheidkamer. Schreef toneelstukken en publiceerde over heraldiek, genealogie en regionale historische geografie zoals De overstroming in de Zaanlanden in 1825 (1916), De watersnood van 1916 (1917) en De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland (1921).
i EZS, WID5

Hullu, de

Johannes
1864-1940

(Cadzand 12 dec. 1864 - Cadzand 20 nov. 1940), archivaris. Studeerde letteren en promoveerde te Leiden bij R.Fruin. Was gemeentearchivaris te Deventer, chartermeester bij het RA te Utrecht en archivaris bij het ARA te Den Haag. Publiceerde vele archiefinventarissen, schreef over de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen en gaf, met A.G.Verhoeven, het Tractaet van Dijckagiedoor Andries Vierlingh uit (1920; heruitgave 1973).

i BWN1, EZ, P.A.Meilink: J.de Hullu (1940).

Maas, van de

Jan
1864-1936
pseudoniem van J.L. van Dalen
i

Marinkelle,

Antonius Bernardus
1864-1926
(Soerabaja 29 mei 1864 - Den Haag 13 juni 1926), ingenieur. Werkte, na in 1886 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, bij RWS in Den Haag, Goes, Roermond en vervolgens van 1900 tot 1908 bij de Dienst der Groote Rivieren te Utrecht. Was van 1909 tot 1917 als vaarwegdeskundige betrokken bij de verbetering van de Waal, sinds 1911 als HID. Schreef enkele tijdschriftartikelen en het uitstekende jubileumboek De waterweg langs Rotterdam naar zee, 1866-1916 (met A.T.de Groot; 1916).

i ING 1926 n32 p673

Oordt, van

Hendrik
1864-1934

(Rotterdam 31 juli 1864 - Scheveningen 10 mei 1934), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS in Delft, bij RWS in Den Haag, Maarssen, Arnhem, Heusden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Middelburg, laatstelijk als hoofdingenieur. Van zijn publicaties over uiteenlopende onderwerpen noemen we: Verslag omtrent de in 1908 en 1909 verrichte stroomdrijvingen in de rivieren bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, de oostpunt van Rozenburg en te Hoek van Holland (met M.C.E.Bongaerts, 1912).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1934 n37 pA337-A338.

Schotel,

Paulus
1864-1939
(Dordrecht 31 jan. 1864 - Den Haag 17 feb. 1939; begraven op Oud Eik en Duinen), ambtenaar. Schreef als inspecteur van GW van Rotterdam een uitvoerige bijlage bij het verslag van de Staatscommissie Rotterdamse Waterweg: Historisch overzicht van de hooge vloeden en overstroomingen tot het jaar 1868 (1922).
i

Baren, van

Johan
1865-1933
(Rotterdam 18 april 1875 - Wageningen 6 febr. 1933), geoloog, hoogleraar, natuurbeschermer. Leraar, later hoogleraar te Wageningen; grondlegger van de agrogeologie. Waarschuwde voor de teloorgang van het landschap door grootschalige ontginning en ijverde voor het behoud van natuurhistorisch en geologisch karakteristieke landschappen. Schreef o.m. De bodem van Nederland (2 dln., 1907-1927), de biografie Winand Carel Hugo Staring en zijn betekenis voor de geologie van ons vaderland (1908) en, met Jac.P.Thijsse, Het eiland Griend in 1912 (1913). Zie ook: C.H.Edelman
i HGT 1990 n2 p48-53, ING 1933 n19 pA169, WP7.

Breen,

Johannes Christiaan
1865-1927
(Amsterdam 10 nov. 1865 - Amsterdam 7 mrt. 1927), archivaris. Studeerde letterkunde aan de VU te Amsterdam en promoveerde aldaar in 1894 op werk van P.C.Hooft. Was sindsdien werkzaam als archivaris: aanvankelijk als vrijwilliger, sinds 1922 als gemeentearchivaris van Amsterdam. Was daarnaast sinds 1896 bibliothecaris van de VU. Was van 1907 tot 1927 secretaris van het genootschap Amstelodamum, sinds 1925 erelid; schreef vele artikelen w.o. De Damsluizen (1916).
i BWN1, VVU.

Homan van der Heide,

Jan
1865-1945

na opleiding naar Ned. Indie, daarna advies irrigatie in Thailand. In 1914 terug in Nederland, kort bij RWS. Werd een vriend van Musssert. Na de oorlog geinterneerd en tijdens internering overleden
Klik op naam links voor meer publicaties

i Bothof, Gerrit (oktober 2012). Een waterkoning in woelig vaarwater. Gearchiveerd o

Thijsse,

Jacobus Pieter
1865-1945

(roepnaam: Ko; Maastricht 25 juli 1865 - Overveen 8 jan. 1945; begraven te Bloemendaal), leraar, natuurbeschermer, publicist. Was onderwijzer in Amsterdam en Texel, leraar aan de kweekschool te Amsterdam en van 1921 tot 1930 aan het Kennemer Lyceum te Overveen. Was van 1906 tot 1945 secretaris van Natuurmonumenten, mede-oprichter van de KNNV en het tijdschrift De Levende Natuur. Schreef vele tijdschriftartikelen en teksten in de Verkade-albums. Speelde de sleutelrol in natuurbeleving en natuurbehoud in ons land en in de Vereniging Natuurmonumenten. In 1922 verleende de GU van Amsterdam hem een eredoctoraat. Thijsse's Hof werd hem bij zijn zestigste verjaardag geschonken. Schreef o.m.Het eiland Griend in 1912 (met J.van Baren; 1913), Het Naardermeer (1912), Langs de Zuiderzee (1914), De Vecht (1915), De IJssel (1918) en Onze groote rivieren (1938). Zie ook: J.Drijver, H.W.Heinsius.

i AWN3, BWN5, K.HanaFeest in de natuur; de eeuw van Jac.P.Thijsse (1965), J.HeimansIn memoriam Jac.P.Thijsse (1947), HLR, IBV, Ons Amsterdam 1965 n4 p114, PKN, TJ, R.TolmanDr.Jac.P.Thijsse: een groot Nederlander(1940), WID1, WP7, WWN63.

Vissering,

Gerard
1865-1937

(Leiden 1 mrt. 1865 - Bloemendaal 17 dec. 1937), econoom. Bekleedde verschillende belangrijke functies in de financiële wereld, o.m. president van de Nederlandsche Bank en adviseerde in de Duitse herstelbetalingen en het herstel van de goudstandaard in Zuid Afrika. Voltooide, na overlijden van H.C.van der Houven van Oordt - secretaris van de Zuiderzee-Vereniging - de tweede druk van het belangrijke rapport De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (1901; 1e dr. 1898). Was van 1913 tot 1934 voorzitter van de Zuiderzeevereniging en sinds 1919 ondervoorzitter van de Zuiderzeeraad. Zijn naam is gegeven aan het gemaal van de Noordoostpolder bij Urk.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN3, ING 1938 pA23-A25, NGL, VJB, WG, WP7, ZJI, ZZP.

Aalst, van

Cornelis Johannes Karel
1866-1939

(Hoorn 7 mei 1866 - Hoevelaken 25 okt. 1939), econoom, bankier. Bezocht in Hoorn de HBS en studeerde in 1885 af aan de Openbare Handelsschool te Amsterdam. Was van 1889 tot 1934 in dienst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Jakarta, sinds 1913 als president. Heeft zich in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse economie, in het bijzonder voor handel en scheepvaart. Schreef o.m. Rapport over de kanalisatie van West-Friesland (1922).

i BWN2, GVN, PKN, WP7

Ortt,

Jhr. Felix Louis
1866-1959

(zoon van Jhr.J.R.T.Ortt; Groningen 6 juni 1866 - Soest 15 okt. 1959), ingenieur, filosoof. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, van 1888 tot 1899 bij de Algemene Dienst van RWS aan de berekening van getijtafels. Schreef in die tijd o.m. Waterwaarneming (1897). Werd daarna voorman van idealistische bewegingen, redacteur van humanitaire tijdschriften, filosoof en auteur (van o.m. een kinderbijbel).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Polderwerker,


1866-1866
Pseudoniem van een waterbouwkundige met (anonieme) kritiek op de Zuiderzeeplannen van Beijerinck, Alewijn Opperdoes en Linse
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Vries Broekman, de

Gérard Henri
1866-1954

(Bergen op Zoom 26 mrt. 1866 - Arnhem 17 juli 1954), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1888 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, achtereenvolgens bij de spoorwegen in NOI, te Winterswijk en in Utrecht. Was van 1897 tot 1901 directeur van GW te Leiden en daarna tot 1936 hoogleraar in de aanleg en exploitatie van wegen en de theoretische hydraulica aan de TH in Delft. Naar aanleiding van de stormvloed in 1916 ontwikkelde hij een grondslag voor de berekening van getijden in ondiepe wateren en rivieren: Invloed van eb en vloed op de benedenrivieren (1916).

i ING 1954 n31 pA397, WID1, WND.

Abramsz,

Simon
1867-1924

(Amsterdam 23 april 1867 - Velp 28 jan. 1924), onderwijzer, schrijver. Redacteur van enkele kindertijdschriften, schrijver van vele kinderboeken, leesboekjes voor het basisonderwijs en het onsterfelijke lied "Holland, ze zeggen: je bent maar zo klein". Zijn beste werk is Veertien dagen op een ijsschots (1898), over de hachelijke tocht van drie Durgerdammer vissers op een op drift geraakte ijsschots in de Zuiderzee
i LNL, WP7

Boer, de

Michael George
1867-1958
Groningen 18 maart 1867 - Amsterdam 15 mei 1958), historicus. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde aan de universiteit van Heidelberg. Was leraar in Goes en Amsterdam aan verschillende scholen voor middelbaar onderwijs en redacteur van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Hij leefde voor "de charme van het speuren" en publiceerde helder en overzichtelijk, vooral over de geschiedenis van handel en scheepvaart w.o. zijn standaardwerk De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee (1926)
i BJ59, BWN1, NGL, PKN, WID5.

Deinse, van

Jacobus Joännes
1867-1947

(roepnaam: Ko; Enschede 6 jan. 1867 - Enschede 24 feb. 1947), volkskundige, dichter. Was één jaar onderwijzer en eenenveertig jaar afdelingschef van een grote textielfabriek in Enschede. Verdiepte zich in de archeologie, het landschap, de natuur, bewoners en folklore van Twente. Was in 1905 mede-oprichter van de Vereniging Oudheidkamer Twente en werd in 1930 benoemd tot conservator van het Rijksmuseum Twenthe. Van zijn publicaties noemen we: Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving (uit:Uit het land van katoen en heide; 1922) en De Schipbeek (Aa, Buurserbeek), een oude waterweg naar Deventer (1924). Naar hem is vernoemd de Twentse academie voor streekcultuur, het Van Deinse Instituut. Zie ook: G.J.terKuile Sr.

i Overijssel, jaarboek voor cultuur en historie(1948).

Heeringa,

Klaas
1867-1944
(Ternaard 22 sep. 1867 - De Bilt 22 dec. 1944), historicus, archivaris. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde op Het oude Staveren (1893). Was rijksarchivaris in Zeeland en Utrecht. Van zijn publikaties op historisch-geografisch gebied noemen we verder: Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht (1929)
i EF, PKN

König,

Adrianus Anthonie Henri Willem
1867-1944

(Den Haag 13 feb. 1867 - Den Haag 6 feb. 1944), ingenieur, minister. Werkte, na zijn opleiding aan de PS te Delft, in verschillende functies bij RWS, laatstelijk als HID van de Directie Limburg. Was van 1918 tot 1922 minister van Waterstaat en tot 1924 DG van de PTT. Zijn enig bekende artikel luidt Verbetering van den waterweg van Zwolle naar zee (1897).

i ING 1945 pA126, PKN, WID1

Nispen tot Sevenaer, van

Jhr. Octave François Augustin Marie
1867-1956

(Zevenaar 8 feb. 1867 - Wassenaar 30 okt. 1956), minister. Studeerde rechten te Leiden en promoveerde op Het waterschap van den Oude-IJssel (1892). Was jaren lid en voorzitter van de TK en enige tijd gevolmachtigd minister.

i

Reijers,

Arend Jan
1867-1943
(Kampen 20 dec. 1867 - Kampen 1 mei 1943), leraar, tekenaar. Was aanvankelijk timmerman, later opzichter bij een architect en bij GW. Had een uitgesproken aanleg voor tekenen. Werd, na een opleiding voor technisch tekenen, hoofd van de Burger-avondschool te Kampen. Zette zich in voor het behoud van historische gebouwen in zijn geboortestad. Schreef artikelen in Eigen Haard, Buiten en Bouwwereld met eigen illustraties, zo ook in Urk (met H.J.Moerman; 1921) en in Schokland (idem; 1925).

i

Brugmans,

Hajo
1868-1939

(Groningen 5 mrt. 1868- Amsterdam 6 dec. 1939), historicus. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde daar in 1892 bij P.J. Blok. Was enige jaren conservator aan de bibliotheek van de RU in Groningen en onderbibliothecaris van de KB in Den Haag. Van 1904 tot 1938 was hij hoogleraar te Amsterdam in de algemene geschiedenis waaronder de economische geschiedenis, in het bijzonder die van Amsterdam. Van zijn vele publicaties noemen we: Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling (met C.H. Peters; 3 dln., 1909-1911) en Geschiedenis van Amsterdam, van den oorsprong aftot heden (6 dln., 1930-1933). Ook werkte hij mee aan het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln., 1911-1937) en aan de Geschiedkundige atlas van Nederland (1913-1918)

i BWN1, NGL, PKN, WP7.

Hettema,

Hette HZn
1868-1962
(Harlingen 15 dec. 1868 - Amersfoort 28 aug. 1962), historicus, publicist. Studeerde geschiedenis en geografie te Amsterdam en Leiden, maar was verder ambteloos. Bekend als maker van de Grote Historische Schoolatlas (1896) en schrijver van diverse historisch-geografische artikelen en boeken w.o. De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd (1938).
i BJ63, EF, WID5-6

Huenges,

Peter Carl
1868-1940
(Venlo 26 jan. 1868 - Maastricht 27 dec. 1940), ingenieur. Was, nadat hij in 1889 aan de PS in Delft was afgestudeerd als civiel ingenieur, enige tijd werkzaam als buitengewoon opzichter van de RWS bij de uitvoering van werken aan de Heerewaardense overlaten. Had van 1891 tot 1928 de leiding over de PWS van Limburg, vanaf 1910 als hoofdingenieur. Nam het initiatief tot hoogwaterberichtgeving langs de Limburgse Maas (aanvankelijk telegrafisch uitgevoerd, sinds 1926 via de radio). Was lid van onder meer de Staatscommissie voor de aanleg van scheepvaartwegen in Zuid Limburg (het latere Julianakanaal).
i ING 1941 nA16

Jong, de

Jan
1868-1914
(Heerenveen 24 mrt. 1868 - Groningen 20 dec. 1914), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1891 was afgestudeerd aan de PS te Delft, bij de PWS van Overijssel aan de verbetering van de Schipbeek en de Overijsselse Vecht. Was sinds 1897 werkzaam bij PWS van Groningen waar hij in 1908 J.M.W. van Elzelingen opvolgde als hoofdingenieur. Hij schreef onder meer: Gewijzigd ontwerp tot verbetering van de Schipbeek (met G. Broekema en A. Déking Dura; 1893).
i ING 1914 n52 p1020, RKS p38-39.

Polak,

Henri
1868-1943

(Amsterdam 22 feb. 1868 - Laren 18 feb. 1943), politicus, publicist. Werkte zich op van diamantbewerker tot vakbondsbestuurder. Was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en Laren en van 1913 tot 1937 van de EK. Als publicist hield hij zich niet alleen bezig met de belangen van de arbeidersbeweging, maar ook met natuur-, monumenten- en taalbescherming. Ontving in 1932 een eredoctoraat van de UvA. Schreef enkele populaire werken w.o. Het kleine land en zijn groote schoonheid (1929), Langs de oevers (van de Zuiderzee; 1932) en Tusschen Vecht, Eem en zee (1934)

i BWN5, Ons Amsterdam 1968 n1 p2, PKN, WP7.

Postma,

Obe
1868-1963

Obe (Cornwerd 29 mrt. 1868 - Leeuwarden 27 juni 1963; begraven te Cornwerd), leraar, dichter, regionaal historicus. Studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam en promoveerde in 1895 op een zuiver fysisch onderwerp. Was tot zijn pensionering leraar te Groningen. Debuteerde als dichter pas in 1918; wordt thans als de belangrijkste 20e-eeuwse Friese dichter beschouwd. Verrichtte onderzoek naar - en publiceerde over de oorsprong en betekenis van Friese plaats- en waternamen. Schreef vele artikelen op landbouwhistorisch en historisch-geografisch gebied zoals: Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland (1925).

i BJ64, BWN2, EF, FS, HLR, LML, LNA, F.SierksmaBern fan de ierde (1953), WP7.

Wagenaar,

Johannes Franciscus Adrianus
1868-1928
('s-Hertogenbosch 5 aug. 1868 - 's-Hertogenbosch 28 juni 1928), jurist. Was werkzaam als griffier bij de PS van Noord-Brabant en schreef onder meer: Waterstaatswetgeving; handboek voor gemeente- en waterschapsbesturen in Noordbrabant (1906)
i J. Dieben. R.K. Wie is dat? (1925).

Zuidema,

Johann
1868-1944
(Den Andel 11 apr. 1868 - Paterswolde 3 mrt. 1944), onderwijzer, lokaal historicus. Was onderwijzer te Warffum; tekende, schilderde en schreef over taal, geschiedenis en volksleven. Zijn meest bekende werk is: Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder 1810-1911, benevens der voorbereidingen tot de "indijkinge der Noordpolder" 1805-1810 en bijdrage tot de geschiedenis der kustbewoners in het noorden der provincie Groningen (1914).
i

Konijnenburg, van

Emile
1869-1956
(Den Haag 7 okt. 1869 - Den Haag 27 apr. 1956), ingenieur. Werkte, na in 1892 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de PS te Delft, in verschillende functies, afwisselend bij RWS en in het Midden Oosten. Was van 1906 tot 1914 werkzaam bij de rivierverbetering van de Maas, tot 1918 bij werken in het Suezkanaal en de haven van Suez en tot 1930 als HID van RWS, belast met de verbeteringswerken van de Maas. Ontwierp plannen voor de havens van Jaffa, Haifa, Beiroet en Tripoli. Schreef o.m. het driedelige standaardwerk De Nederlandsche Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong (1895-1905) en Scheiding van Maas en Waal; beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond(1906). Was een verdienstelijk tekenaar en schilder van landschappen en dieren
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1956 pA371-A372, NBK, PKN, WID5-6

Priester,

Evert
1869-1955
Evert (Deventer 17 jan. 1869 - Gorssel 19 mei 1955), waterschapsambtenaar. Was secretaris van de Raad van Arbeid te Sneek en van 1907 tot 1935 secretaris van het zeewerend waterschap aldaar. Schreef Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeel cum annexis Contributie Zeedijken (1915).
i EF

Stoel,

Willem Frederik
1869-1931
(Alkmaar 3 dec. 1869 - Alkmaar 25 april 1931), ingenieur. Zoon van de gelijknamige oprichter van bouwmaterialenhandel W.F. Stoel te Alkmaar. Werkte bij RWS en was sinds 1917 hoofdingenieur bij de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Schreef: Afdamming van het Sloe met de kanalen door Walcheren en door Zuid-Beveland (1897).
i

Veen, van

Andries Theun
1869-1952
(Groningen 13 mei 1869 - Bloemendaal 21 feb. 1952), waterbouwkundige. Was in dienst van RWS als opzichter in achtereenvolgens Gennep, Alphen aan den Rijn, Velsen, Den Helder, Sneek en Velsen. Van hem zijn twee publicaties bekend: Geschiedenis van eneenige beschouwingen over het Marsdiep c.a. (Zeegat van Texel) (1909) en Het Marsdiep c.a. (Zeegatvan Texel): nadere beschouwingen in verband met de afsluiting van de Zuiderzee (1929).
i

Wiersum,

Eppe
1869-1955
(Uithuizen 6 dec. 1869 - Rotterdam 25 dec. 1955), archivaris. Studeerde Nederlandse letteren in Groningen en promoveerde aldaar in 1898. Werkte van 1900 tot 1904 bij het RA in Zeeland te Middelburg, was daarna tot 1934 gemeentearchivaris van Rotterdam en sinds 1935 archivaris van het Hoogheemraadschap van Schieland. Was daarnaast van 1910 tot 1934 redacteur van het Rotterdamsch Jaarboekje. Inventariseerde verscheidene archieven en schreef diverse artikelen w.o. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van de polder Walcheren (1907).

i WID 1-5

Wumkes,

Geert Aeilco
1869-1954

(Joure 4 sept. 1869 - Huizum 7 mei 1954; begraven te Westermeer), predikant, cultuurhistoricus. Studeerde theologie in Utrecht en promoveerde in Groningen. Stond als predikant te Hoorn (Terschelling), Roden, Zeerijp en Sneek. Was na zijn emeritaat in 1924 tot 1940 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Wordt beschouwd als de geestelijke leider van de Friese taal- en cultuurbeweging. Van zijn talrijke publicaties wordt de vertaling van de bijbel in het Fries als zijn levenswerk beschouwd. Verder noemen we Tusschen Flie en Borne; schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland (1900) en de biografie Pieter Mennes Bos en zijn nasporingen in het Hunze-Fivelgebied (1926). Zie ook: R.Tolman.

i BJ55, BWN2, DWF1, EF, FS, HLR, IB 1954 p233-239, NGL, PKN, WID1-5.

Balen, van

Christiaan Leendert
1870-1943
(Rotterdam 20 nov. 1870 - Amsterdam 24 nov. 1943), leraar, geograaf. Was leraar aardrijkskunde, later directeur aan de Gemeentelijke Kweekschool in Amsterdam. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de geograaf Roelof Schuiling redigeerde hij het gedenkboek Geografische Bijzonderheden (1924). Hij werkte mee aan de totstandkoming van diverse leerboeken aardrijkskunde, schoolatlassen en schoolplaten en schreef onder meer: Het Noordzeekanaal; zijn ontstaan en beteekenis voor Amsterdam (1926) en Enkele mededelingen en hypothesenomtrent de vroegere rivieren in het laagveenland tusschen Vecht en Amstel (1927).
i

Boot,

Anthony
1870-1949
(Zierikzee 13 okt. 1870 - Den Haag 17 juni 1940), onderwijzer. Was onderwijzer in Zierikzee, sinds 1900 in Leiden en van 1901-1907 in Kruiningen. Hier schreef hij: De overstroming in Zeeland; beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12 maart 1906 is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land (1906). Van 1907-1935 was hij hoofd van een christelijke school in de stad Groningen.
i BWP

Groot, de

Albertus Theodorus
1870-1928
(Beverwijk 16 nov. 1870 - Arnhem 7 feb. 1928), ingenieur. Was, na in 1894 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS in Den Haag, Terneuzen en Brielle. Van 1905 tot 1912 was hij vanuit Alkmaar belast met het onderhoud van de Noord-Hollandse kust. Had daarna, met standplaats Rotterdam, de leiding over de werken aan de Rotterdamse Waterweg en in Hoek van Holland. Trad in 1922 op als adviseur voor het Suezkanaal en in 1924 voor het Kanaal van Korinthe. Was sinds 1925 HID van RWS in Groningen en Overijssel. Schreef als vaarwegdeskundige het voortreffelijke boek De waterweg langs Rotterdam naar zee, 1866-1916 (met A.B.Marinkelle; 1916).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1928 n20 pA138-A141

Kwast,

Berend Albertus
1870-1936

(Schildwolde 11 nov. 1870 - Groningen 17 okt. 1936), leraar, geograaf. Was onderwijzer te Enschede, Arnhem en Groningen en sinds 1906 leraar aan de Handels HBS aldaar. Schreef verschillende aardrijkskundige leerboeken en verzorgde de 28e-35e herdrukken van de Bos-atlassen. Redigeerde de serie Nederland in Woord en Beeld w.o. Een gezicht op Walcheren en den Westkappelschen zeedijk (1925).
i GE

Loon, van

Arie Rijk
1870-1959

(Dordrecht 23 juli 1870 - Den Haag 17 okt. 1959; begraven op Jaffa, Delft), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, in verschillende rangen bij RWS. Was van 1916-1918 HID in de directie Noord-Brabant, tot 1921 in de directie Noord-Holland en tot 1930 IG van RWS. Schreef onder meer: Het Kanaal van Gent naar Terneuzen (met N.C. Lambrechtsen; 1909).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Sandberg,

Jhr. Frans Evert
1870-1968
Frans Evert Pieter Sandberg is geboren op 18-02-1870 in Kampen, zoon van Abraham Matthias Cornelis Sandberg en Sara Catharina Cicilia Evers. Frans is overleden op 11-08-1969 in Baarn, 99 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroepen: wethouder van Baarn, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Braam van Vloten, van

Pieter
1871-1940
(Dordrecht 3 jan. 1871 - Den Haag 2 mrt. 1940), werktuigkundig ingenieur. Werkte, na in 1895 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, onder meer bij het seinwezen van de Staats Spoorwegen, sinds 1905 bij 's Rijks Kustverlichting, laatstelijk als chef-hoofdingenieur van de technische dienst. Schreef: Een en ander omtrent de Nederlandsche kustverlichting (1916).
i ING 1940 pA117-A118; WID1.

Kuile Sr, ter

Gijsbertus Johannes
1871-1954
(Enschede 16 juli 1871 - Enschede 9 mei 1954), jurist. Vestigde zich, na zijn studie rechten te Utrecht, als advocaat en procureur te Almelo. Was daarnaast inspecteur van het Lager Onderwijs in Overijssel. Schreef vanuit zijn grote belangstelling voor de cultuurgeschiedenis van zijn omgeving o.m. De Twentsche watermolens (opgedragen aan J.J.vanDeinse; 1922, herdruk 1973)
i NP1974

Laan, ter

Kornelis
1871-1963

(roepnaam ook wel: Klaas; Slochteren 8 juli 1871 - Utrecht 6 mrt. 1963), onderwijzer, burgemeester, folklorist, lexicograaf. Was onderwijzer te Sappemeer, Appingedam, Dordrecht, Arnhem, Sluis en Delft. Was van 1901 tot 1937 lid van de TK voor de SDAP en de eerste socialistische burgemeester in Nederland, van Zaandam. Stelde een aantal woordenboeken en encyclopedieën samen w.o. Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (1942; 2e dr., 1948; 3e dr., 1968) en de Groninger Encyclopedie (2 dln. in 1 band, 1954-1956).

i BJ52, BJ64, BWN4, K.ter Laan Geschiedenis van Slochteren (1962), NGE, NGL, WID5-6, WP7, WWN63.

Muralt, de

Jhr. Robert Rudolf Lodewijk
1871-1936

(Utrecht 9 mei 1871 - Den Haag 7 nov. 1936), ingenieur, burgemeester. Was, na zijn studie aan de PS in Delft, werkzaam bij achtereenvolgens RWS, de spoorwegen in NOI, het waterschap Schouwen en als directeur van het Technisch Bureau Zeeland te Zierikzee. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Uitvinder van betonelementen voor verhoging en verdediging van zeedijken. Was lid van de gemeenteraad en TK. Woonde daarna in Den Haag en was van 1922 tot 1928 burgemeester van Borculo. Schreef artikelen over bruggenbouw, polderbemaling en zeeweringen w.o. Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het 'Systeem De Muralt' (1913). Ontving voor zijn bijzondere verdiensten de gouden Conradmedaille van het KIVI. Zie ook: A.A.Meijers
Klik op naam links voor meer publicaties

i BNE, M.P.de Bruin Waken en bewaren (1981), EZ, ING 1936 n49 p397-400, WBV, WID1, WG, ZJI.

Vries, de

Jan Jeronimo
1871-1954
(Wormerveer 10 feb. 1871 - Den Haag 14 feb. 1954), marine-officier. Was, vanuit zijn functie bij de marine, sinds 1919 gedetacheerd bij de Directie der ZZW, belast met de uitvoering van dieptemetingen in de Zuiderzee. Werd in 1922 chef van de hydrografische dienst bij de ZZW. Schreef daarover o.m. De getijbeweging in de Zuiderzee en de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee (1918) en Hydrografische beschouwingen over de afsluiting van de Zuiderzee (1921)
i NP1941

Zwiers,

Lambertus
1871-1953

(Oldemarkt 20 dec. 1871 -Voorburg 24 dec. 1953), architect, grafisch ontwerper, schrijver. Begon als technisch ambtenaar bij de Waterstaat in Drenthe en van 1895-1899 in NOI. Was daarna tot 1928 directeur van het Nederlandsch Bouw- en Ingenieursbureau in Amsterdam. Woonde en werkte daarna in Den Haag, Rotterdam en Voorburg. Schreef in de periode van 1904-1933 diverse leerboeken voor het technisch onderwijs, waaronder: Waterbouwkunde (5 dln, en atlas, 1905).
i

Breggen, van der

Joan
1872-1926
(Gouda 20 maart 1872 -Winterswijk 1 januari 1926), ingenieur, leraar. Was, na te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de PS in Delft, korte tijd in dienst van RWS in Den Haag. Van 1898 tot 1924 was hij leraar wis- en natuurkunde en leraar tekenen aan de RHBS in Winterswijk. Schreef in de periode 1896-1923 leerboeken over wiskunde en mechanica, een artikel Herziening van de merken van het Amsterdams Peil (1897) en over woonomstandigheden, watervoorziening en afvalwaterlozing in de Gelderse Achterhoek en een artikel De geologie van Winterswijk (1923).
i

Gorter,

Cornelis Nannes
1872-1934
(zichzelf noemende: C.Nannes Gorter; bijnaam: den Dikke; Zwartsluis 14 dec. 1872 - Apeldoorn 10 apr. 1934), journalist. Werkte als journalist te Amsterdam en was van 1910 tot 1929 werkzaam als redacteur van de Berger Badbode te Alkmaar. Maakte propaganda voor Bergen aan Zee als badplaats. Verbleef sinds 1929 te Arnhem, Frankrijk en Apeldoorn. Was de samensteller van het gedenkboek Het Groot Noordhollandsch Kanaal 1824-1924 (1924).
i

Hudig,

Dirk
1872-1934
(Rotterdam 16 sep. 1872 - Amsterdam 18 sep. 1934), jurist, sociaal-econoom. Na een studie rechten in Leiden, studeerde hij in 1899 af in de economie en staatswetenschappen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Werkte daarna bij het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, sinds 1905 als directeur. Schreef over de oudste vakorganisaties van ons land en promoveerde daarop in 1904. Daarnaast verschenen van hem publicaties op het gebied van de volkshuisvesting en stedenbouwkunde, waaronder: Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders (met H.P.J. Bloemers; 1928).

i BWN3

Huitema,

Taeke
1872-1974

(Holwerd gem. Westdongeradeel 22 feb. 1872 - Zeist 9 dec. 1974), waterbouwkundige, redacteur. Werkte van 1892 tot 1927 bij RWS, eerst als opzichter op Schokland, later als dienstkringhoofd te Vreeswijk, Winschoten, Hansweert, Sneek en Den Haag. Was na pensionering adviseur van de straatklinkerindustrie. Was in 1915 mede-oprichter en tot 1955 redacteur en zeer productief schrijver van OTAR. Schreef daarnaast het alom erkende standaardwerk Dijken (1947) en voor het KNAG het artikel Het ontstaan van de terpen in het noorden van ons land en het opslibben van het zeekleigebied waarin men de terpen aantreft(1958). De Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de RWS benoemde hem in 1927 tot erevoorzitter.
Klik op naam links voor meer publicaties
i OTAR 1967 n8 p199-200, OTAR 1972 n2 p36, OTAR 1974 n12 p426-427.

Huizinga,

Johan
1872-1945

(Groningen 7 dec. 1872 - De Steeg 1 feb. 1945: begraven in Oegstgeest), historicus. Studeerde Nederlands en Oosterse taal en letteren in Groningen en linguïstiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1897 in Groningen. Was leraar te Haarlem, docent oudheid- en letterkunde te Amsterdam en hoogleraar geschiedenis te Groningen en geografie te Leiden. Hij geldt als de grootste Nederlandse historicus van de vorige eeuw wiens belangrijkste werken in verschillende talen zijn gepubliceerd, zoals: Herfsttij der middeleeuwen (1919, heruitgegeven 1984),

i HLR, LNL, NGL, WP7

Nannes Gorter,

Cornelis
1872-1934
zie Gorter, Nannes Cornelis
i

Sipma,

Pieter
1872-1961

(Dronrijp 26 feb. 1872 - Leeuwarden 3 mrt. 1961), filoloog, taalkundige. Was onderwijzer te Ruinerwold, Sneek en Groningen, leraar Nederlands te Warffum, Sneek en Leeuwarden en van 1930 tot 1942 lector in de Friese taal- en letterkunde aan de RU van Groningen. Was een bekend voorvechter van de Friese Beweging, redacteur van enkele Friestalige tijdschriften en de eerste voorzitter van de Fryske Akademy. Voor zijn Oudfriesche oorkonden (3 dln., 1927-1941) verwierf hij in 1941 een eredoctoraat van de Universiteit van Hamburg. Schreef vele tijdschriftartikelen o.m. op het gebied van de toponymie w.o. Iets over de namen in het Princehof (1948).

i J62, EF, FS, WID5-6, WWN63

Teixeira de Mattos,

Jhr. Louis Frederik
1872-1945

(Amsterdam 18 mei 1872 - Den Haag 30 okt. 1945), ingenieur, wethouder, publicist. Na zijn studie aan de PS te Delft vervulde hij diverse functies bij de waterstaat en in commissies van de overheid. Liet te Beekbergen landhuis Het Spelderholt bouwen, was wethouder van OW te Apeldoorn en bestuurslid van de Ned. Heidemij. Wijdde zich aan studie en publicatie op het gebied van de waterstaat en schreef o.m. Twee bescheiden met betrekking tot het dijkwezen in de provincie Overijsel (1900), De Dedemsvaart (2 dln., 1903) en zijn levenswerk De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid Holland (10 dln. in 14 bdn., 1906-1961), waarvan de voltooiing postuum door anderen heeft plaatsgevonden.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN2, HOL 1983 n3-4 p159-163, ING 1945 pA127, PKN.

Boeles,

Pieter Catharinus Johannes Albertus
1873-1961

(Assen 22 nov. 1873 - Leeuwarden 6 mei 1961), jurist, archeoloog. Studeerde rechten en promoveerde in 1897 te Groningen. Was advocaat en raadsheer te Leeuwarden en had daarnaast grote belangstelling voor de geschiedenis van Friesland. Was van 1897 tot 1916 beheerder van het Fries Museum en de bibliotheek, later conservator van de archeologische en numismatische afdelingen en van 1933 tot 1950 conservator van het Fries Museum. Wordt, met A.E.van Giffen, beschouwd als grondlegger van de archeologie van het Noordnederlandse terpengebied. Publiceerde talrijke artikelen over de geschiedenis en archeologie van Friesland. Zijn meest bekende boeken zijn De Friesche terpen (1906), Friesland in den Romeinschen tijd (met C.W.Vollgraff; 1917) en zijn levenswerk Friesland tot de elfde eeuw (1927).
i EF, De Hollandsche Revue 1921 p809, WH 1961 p85, WID5-6, WP9.

Brusse,

Marie Joseph
1873-1941

(Amsterdam 26 juni 1873 - Schoorl 6 jan. 1941), journalist, schrijver. Was sinds 1894 als redacteur verbonden aan de Nieuwe Rotterdamse Courant; schreef veel over maatschappelijke misstanden in de grote steden en op het platteland. Verder een aantal boeken over de werkende mens w.o. Een beschrijving van de leef- en werkomstandigheden van de biezensnijders, de griendwerkers, de rietsnijders, de kooilieden en de hoepmakers in deBiesbosch rond 1900(1990) en Op het eiland; Langbroek op Marken (1923).

i BWN2, HLR, LML, LNA, LNL, WP7.

Everdingen, van

Ewoud
1873-1955

(Delft 26 feb. 1873 - Amersfoort 17 juli 1955), meteoroloog, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde te Leiden en trad in dienst van het KNMI te De Bilt. Was deskundige op het gebied van weersvoorspelling en stormvloedwaarschuwing in Nederland. Werd in 1907 hoofddirecteur van het KNMI, in 1918 ondervoorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee. Was als buitengewoon hoogleraar meteorologie, klimatologie en oceanografie verbonden aan het Geografisch Instituut van de RU te Utrecht. Schreef o.m. Het klimaat [van Nederland] (in: HGN dl. 1; 1949)
i BJ56, BWN3, HGN dl.6 pVIII en 576, PKN, TWG 1996 p5, WID5.

Gallé,

Peter Helbert
1873-1934
(Kampen 18 juni 1873 - Hilversum 9 mei 1934), marine-officier, meteoroloog. Trad, na zijn opleiding als marine-officier, in dienst van het KNMI. Was van 1906 tot 1919 adjunct-directeur van het KNMI en van 1919 tot aan zijn dood directeur van de Filiaalinrichting te Amsterdam. Werd in 1918 benoemd tot lid, later als secretaris van de Staatscommissie Zuiderzee. Heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de weerdienst en de stormwaarschuwingsdienst en heeft veel gepubliceerd over cyclonen en klimatologie ten dienste van de zeevaart. Ontving hiervoor in 1932 uit handen van Prins Hendrik de grote gouden De Ruytermedaille. Van zijn publicaties vermelden we: Stormvloeden langs de Noordzee en de Zuiderzeekusten(1917).
i TWG 1996 n1 p4.

Gelinck,

Willem Godefridus Cornelius
1873-1946
(Den Haag 23 jan. 1873 - Heemstede 20 juli 1946), ingenieur. Doorliep, na zijn studie aan de PS te Delft, vele rangen bij RWS en was sinds 1921 hoofdingenieur in Noord-Holland. Was sinds 1921 lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Zijn grote verdienste was de totstandkoming van de zeer grote Noordersluis te IJmuiden waarover hij schreef: De werken te IJmuiden in verband met den bouw van de groote sluis (1924). Werd gepensioneerd als IG-titulair van de RWS.
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1946 pA480, Jaarboek Haarlem (1946), NP 1967.

Gosses,

Izaäk Hendrik
1873-1940

(Dokkum 9 jan. 1873 - Groningen 23 jan. 1940), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren en wijsbegeerte in Leiden, Marburg en Wenen en promoveerde in 1902 cum laude op Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. Was van 1899 tot 1902 leraar in de taal- en letterkunde en geschiedenis te Venlo en Den Haag en van 1902 tot 1915 te Amsterdam. Was sinds 1908 privaatdocent in de paleografie en diplomatie aan de UvA en volgde in 1915 J.Huizinga op als hoogleraar geschiedenis te Groningen. Heeft veel bijgedragen aan de kennis van de middeleeuwse geschiedenis van ons land, met name van de vroegere Friese gewesten. Van zijn werken noemen we verder:De vorming van het graafschap Holland (1915).

i BJ63, BWN1, EF, EZ, GEN, PKN, WP7.

Holwerda,

Jan Hendrik
1873-1951

Schiedam 3 dec. 1873 - Nijmegen 4 mrt. 1951), archeoloog. Studeerde klassieke letteren en archeologie en promoveerde te Leiden. Was sinds 1904 verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden achtereenvolgens als conservator, onderdirecteur en sinds 1919 directeur. Daarnaast was hij lector in de prehistorie en Romeinse archeologie te Leiden en directeur van het Rijksmuseum G.M.Kam te Nijmegen. Schreef o.m. De Hunneschans bij het Uddelermeer(1909), Nederlands vroegste geschiedenis (1918), De Linge (1921) en Opgravingen van Dorestad (1930).

i BJ52, J.H.F.Bloemers: Verleden land (1981), W.C.Braat: In memoriam J.H.Holwerda (1952), BWN1, NGL, WID5, WP7.

Kamp,

Wilhelmus
1873-1957
(Berkenwoude 12 feb. 1873 - Den Haag 1 aug. 1957), ingenieur. Was, na in 1899 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, van 1904-1925 vertegenwoordiger van de Hollandsche Beton Maatschappij in Santiago de Chile. Sinds 1926 werkte hij als hoofdingenieur bij de Dienst der ZZW in Den Haag en schreef: De afsluitingswerken der Zuiderzee (1931).
i WID1

Redeke,

Heinrich Carl
1873-1945
(Amsterdam 29 aug. 1873 - Hilversum 10 apr. 1945), hydrobioloog. Studeerde biologie en promoveerde aan de UvA. Begon als assistent en kreeg in 1903 de leiding van het latere NIOZ te Den Helder. Verwierf grote naam als onderzoeker van brakwatergebieden. Was privaatdocent aan de UvA en na pensionering wetenschappelijk assistent aan de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Zijn meest bekende boek is: Flora en fauna der Zuiderzee, monografie van een brakwatergebied (1922).
i BWN1

Stoppelaar, de

Reinder Jakobus (Taekema)
1873-1948

(Ureterp 22 aug. 1873 - Enschede 15 apr. 1948), predikant, natuurkenner. Studeerde theologie in Leiden en Amsterdam. Was doopsgezind predikant in Oost- en West Graftdijk en van 1911 tot 1938 te Warga. Was een fervent natuurliefhebber van het waterlandschap i.h.b. kenner en beschrijver van de Oude Venen tussen Eernewoude en Grouw. Trok veel op met collega Andries Lucas Broer. Kreeg grote bekendheid door zijn natuurschetsen in de tijdschriften Het Vaderland, Haagsche Post, De Wandelaar en Onze Aarde. Schreef vele boeken over het waterland w.o. Op Frieslands wijde wateren (1932) en Een jaar natuurleven (met J.P.Strijbos en A.B.Wigman; 4 dln., 1934).

i BLP, EF, IBV, NP 1987.

Vuuren, van

Louis
1873-1951

(Banjarmasin NOI 23 juli 1873 - Utrecht 12 juli 1951), sociaal-geograaf, hoogleraar. Na zijn militaire opleiding in Kampen vertrok hij in 1897 als officier van het KNIL naar NOI. Van 1910 tot 1921 was hij directeur van het Encyclopedisch Bureau, op initiatief van H. Colijn opgericht om de Indische landsdelen nauwkeurig te beschrijven. In 1922 werd hij aangesteld als lector in de koloniale aardrijkskunde aan de UvA, werd in 1926 hoogleraar in de sociale geografie aan de RU van Utrecht en werd daar in 1941 rector magnificus. Hij schreef onder meer: De waterwegen die Rotterdam en Antwerpen verbinden met het Nederlandsch-Belgisch industriegebied (1927) en De functie van het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde binnen het bestek der Nederlandsche verkeers- en handelseconomie (1942).

i PKN

Bolderman,

Marie Bernard Nanning
1874-1915
(Zutphen 13 okt. 1874 - Amsterdam 17 feb. 1915), ingenieur, leraar. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, van 1895 tot 1904 bij RWS en daarna tot 1908 als leraar waterbouwkunde aan de KMA in Breda. Was sindsdien werkzaam bij PW van Amsterdam en initiatiefnemer tot het afnemen van examens voor waterbouwkundige opzichters. Zijn naam blijft verbonden aan het Beknopt leerboek der waterbouwkunde (met A.W.C.Dwars; 1913). Zie ook: W.Barentsen, W.H.J.van der Hooft
i ING 1915 n8 p151-152

Dwars,

Adriaan Wilhelm Carel
1874-1946

(Osaka 9 juni 1874 - Nijmegen 18 dec. 1946), ingenieur, leraar. Studeerde in 1896 af als civiel - en in 1897 als bouwkundig ingenieur aan de PS te Delft. Was bij GW te Utrecht belast met de bouw van bruggen en viaducten en tot 1909 werkzaam in Santiago de Chili, laatstelijk als hoogleraar. Was van 1909 tot 1917 directeur van de MTS in Utrecht. Richtte in 1917 met A.Groothoff en B.A.Verhey te Rotterdam een ingenieursbureau op waaruit DHV te Amersfoort is ontstaan. Was tot 1934 directeur van DHV, daarna raadgevend ingenieur. Schreef: Beknopt leerboek der waterbouwkunde (met M.B.N.Bolderman; 1913). Zie ook: W.Barentsen.

i D.HilleniusDe geschiedenis van het Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1992).

Engelbrecht,

Willem Anton
1874-1965

(Cheribon 25 juni 1874 - Rotterdam 4 jan. 1965), officier, ondernemer. Trad om gezondheidsredenen uit het leger en werd leider van het Rotterdams havenbedrijf. Was in 1907 initiatiefnemer en eerste voorzitter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid, de Handelshogeschool en het Nederlands Economisch Instituut. Schreef o.m. Het ontstaan van den Hoek van Holland (1934). Verzamelaar van reisbeschrijvingen, scheepsjournalen, kaarten, atlassen en historische prenten en tekeningen. De Nederlandse Economische Hogeschool verleende hem in 1954 een eredoctoraat

i BWN1, PKN, SVZ, WID5-6

Hissink,

David Jacobus
1874-1956

(Kampen 22 okt. 1874 - Haren 17 jan. 1956), bodemscheikundige. Werkte, na in 1899 te zijn afgestudeerd en gepromoveerd in de scheikunde aan de UvA, korte tijd als leraar scheikunde in Den Helder. Was tot 1916 werkzaam bij verschillende landbouwkundige proefstations, daarna tot 1939 directeur van het Bodemkundig Instituut te Groningen. Schreef zeer vele artikelen in bodemkundige, chemische en landbouwkundige tijdschriften en rapporten zoals De bodemkundige gesteldheid van de achtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders (1935) en De humus- en stikstofgehalten van de ingepolderde gronden in de voormalige Zuiderzee (1954)
i WID5-6

Loosjes,

Jakob
1874-1935
(Amsterdam 17 jan. 1874 - Bussum 17 okt. 1935), jurist, predikant, hoogleraar, historicus. Studeerde letteren en rechten in Amsterdam en promoveerde in 1901 op De algemeene waterschapsreglementen onderling vergeleken. Werkte twee jaar als adjunct-commies bij het Departement van Waterstaat en schreef in die tijd: Waterstaatswetgeving vóór 1813 (1903). Studeerde van 1904 tot 1909 theologie en stond daarna als doopsgezind predikant te Hollum, Tiel en Naarden-Bussum. Was van 1925 tot 1935 hoogleraar in de geschiedenis van de lutherse kerk te Amsterdam. Schreef vele korte biografieën
i BLP, WID1

Mellink,

Antonie
1874-1943
(Zutphen 8 nov. 1874 - Zutphen 13 jan. 1943), leraar. Was onderwijzer, later leraar in Zutphen. Schreef enkele leerboeken voor het middelbaar onderwijs en toelichtende teksten bij schoolplaten over plant- en dierkunde. Bekendheid kreeg zijn plaatjesalbum Album der zee (1929). Voor zijn bijzondere verdiensten ontving hij het ereburgerschap van Zutphen
i

Ottema,

Nanne
1874-1955
Nanne (Leeuwarden 4 mei 1874 - Leeuwarden 20 juni 1955), notaris, cultuurhistoricus. Werkte aanvankelijk als klerk te Tholen, Woerden en Hulst. Slaagde in 1897 als kandidaat-notaris en werkte als zodanig te Koudum en Den Bosch. Volgde in 1918 zijn vader op als notaris te Leeuwarden. Was een verwoed verzamelaar van aardewerk en onderzoeker van volkskunst, klederdrachten en streekgeschiedenis. Redde vele unica uit de Friese oudheid. Was conservator van Museum Princessehof en sinds 1928 ereburger van Leeuwarden. Schreef vele tijdschriftartikelen w.o. Geschiedenis der Oude Venen (1948).
i EF, J.J. Kalma. Nanne Ottema, aartsverzamelaar en museumbouwer (1957), PKN, WID5.

Wieder,

Frederik Casparus
1874-1943
(Mijnsheerenland 23 nov. 1874 - Amsterdam 7 jan. 1943), bibliothecaris, cartograaf. Studeerde Nederlands te Amsterdam en promoveerde aldaar in 1900 cum laude. Was tot 1912 werkzaam in het antiquariaat van de firma Frederik Muller te Amsterdam, daarna als adjunct-bibliothecaris aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, sinds 1917 als bibliothecaris van de LHS te Wageningen en van 1924 tot 1938 als bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Heeft, door diepgaande studies van oude kaarten in binnen- en buitenland, zeer veel bijgedragen tot de kennis der Nederlandse cartografie. Van zijn vele publicaties noemen we: Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland (1918) over o.m. een kaart van de Zuiderzee uit 1559.
i J.Keuning: In memoriam dr.F.C.Wieder (1944), T.P.Sevensma: memoriam Dr.F.C.Wieder 1874-1943 (1943).

Ailly, d'

Antoine Everard
1875-1959
(Amsterdam 17 dec. 1875 - Amsterdam 31 aug. 1959), historicus, archivaris. Studeerde biologie aan de UvA, werkte als ambtenaar van het Gemeente Archief van Amsterdam en maakte levenswerk van de geschiedenis van zijn geboortestad: Zeven eeuwen Amsterdam (6 dln.; 1944-1950). Verder schreef hij: Catalogus van Amsterdamsche plattegronden (1935) en Van vissersdorp tot wereldstad (1954).
i WID5-6

Bongaerts,

Max Charles Emile
1875-1959

(Roermond 9 jan. 1875 - Den Haag 10 mei 1959), ingenieur, minister. Was, na in 1896 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS achtereenvolgens te 's-Hertogenbosch, Den Haag, Breda, Nieuwendijk, Heusden, Breda, Dordrecht en Goes, laatstelijk als hoofdingenieur. Was sinds 1913 lid van de TK, was van 1925 tot 1926 minister van Waterstaat, sinds 1925 ondervoorzitter en van 1940 tot 1945 voorzitter van de Zuiderzeeraad. Maakte deskundige propaganda voor het bevaarbaar maken van de Maas door kanalisatie. Schreef artikelen in De Ingenieur en verzorgde in opdracht van het Ministerie van Waterstaat het magistrale werk De scheiding van Maas en Waal, onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer(1909) en Stroommetingen op onze benedenrivieren (1911). Zie ook: H.vanOordt.
Klik op naam links voor meer publicaties

i PKN, TWG 2005 n1 p11, WG, WID5-6, ZJI.

Linden van den Heuvel, van

Abraham
1875-1965
(Vlaardingen 22 mrt. 1875 - Oegstgeest 2 sep. 1965), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij de waterstaat in Overijssel. Sinds 1907 in dienst van de PWS van Overijssel, van 1912 tot 1935 als hoofdingenieur. Hij schreef o.m. De ontwateringswerken in Overijssel (1933) en Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel(1939).
i HM 2001 n3 p81, ING 1965 pA650, Schets van een eeuw PW in Overijssel (1982).

Mastenbroek, van

Johan Hendrik
1875-1945

(Rotterdam, 4 december 1875 - Rotterdam, 16 november 1945) was een Nederlands kunstschilder die bekend werd met zijn havengezichten van Rotterdam en directe omgeving. Hij heeft in opdracht van de Dienst Zuiderzeewerken veel tekeningen en schilderijen gemaakt van de Zuiderzeewerken.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Mourik Broekman, van

Gerrit Hendrik
1875-1948

(Vianen 26 aug. 1875 - Voorburg 12 mrt. 1948), ingenieur, hoogleraar, schilder. Werkte, na in 1897 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, korte tijd bij GW van Rotterdam en vele jaren in Argentinië. Werd in 1901 hoogleraar in Santiago en vervolgens adviseur van de Chileense regering. Werd in 1924 benoemd tot hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft en schreef bij zijn inauguratie Enige beschouwingen over het water als bron van energie. Schreef daarnaast talrijke artikelen in tijdschriften en was ook een erkend schilder van portretten en landschappen. Ontving in 1936 een eredoctoraat van de Universiteit van Gent.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN1, ENW, ING 1948 n26 pA211-A212, NBK, PKN, WND.

Oldenborgh, van

Johannes
1875-1940
(Bengkulu NOI 24 dec. 1875 - Haarlem 26 april 1940), genie-officier. Werkte, na in 1895 te zijn afgestudeerd aan de KMA te Breda, als officier bij de genie; van 1909 tot 1912 als leraar aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag. Was van 1913 tot 1919 directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening en sindsdien de eerste directeur van het PWN. Heeft veel bijgedragen aan het behoud van de Hollandse duinen. Ontving van het KIVI in 1921 de Conrad Medaille. Schreef artikelen in De Ingenieur en het Rapport omtrent de uitkomsten van een grondwater- en bodemonderzoek in het duingebied nabij Schoorl (1915)
i AHO, PKN

Reigersman,

Jhr. Charles Jean Antoine
1875-1950
(Breda 16 aug. 1875 - Den Haag 29 dec. 1950), genie-officier. Was, na zijn opleiding aan de KMA te Breda, van 1894 tot 1901 genie-officier en tot 1909 in dienst van PW te Amsterdam, laatstelijk als adjunct-directeur. Was daarna tot 1937 werkzaam als hoofd van PWS van Noord-Holland te Haarlem. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Kreeg bekendheid door zijn grote inzet na de watersnood van 1916 en schreef daarover: Mededeelingen betreffende den watersnood van 1916 en zijn gevolgen (1917).
i Honderd jaar trouwe dienst (1981), ING 1951 n19 pA225, TWG 1992 n2 p54, WID5.

Visser,

Maurits Frans
1875-1949

(Nieuwe Niedorp 5 dec. 1875 - Wageningen 18 dec. 1949), landbouwkundig ingenieur, hoogleraar. Werkte, na zijn opleiding aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen en de universiteit van Halle, als directeur van N.V.Visser's Landbouwkantoor te Amsterdam. Was van 1918 tot 1948 hoogleraar in de landbouwwerktuigen, afwatering en polderbemaling aan de LHS te Wageningen. Schreef o.m. Polderbemaling (1912), De overstrooming en onze verdediging ertegen(1916), De Hollandsche molen en de windbemaling (1926), Bedijkingen voorheen en thans (1941) en Bemaling der Zuiderzeepolders (1965)

i AHO, WID1-5

Beresteijn, van

Jhr. Martinus Hendrik
1876-1964
(Meester Cornelis NOI 6 mei 1876 - Apeldoorn 27 sep. 1964), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, tot 1909 werkzaam bij de Algemene Dienst van RWS. Paste door harmonische analyse een bewerking toe op getijgegevens van de Nederlandse kust en benedenrivieren. Werkte tot 1931 in NOI en van 1935 tot 1941 als hoofdingenieur bij de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Schreef o.m. Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandsche kust en benedenrivieren (1911).
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1964 n44 pA669.

Breen, van

Leendert Gerardus
1876-1964

(Terneuzen 22 mei 1876 - Woudenberg 26 maart 1964), waterbouwkundige. Werkte vele jaren met verschillende standplaatsen bij RWS, laatstelijk in de rang van waterbouwkundige. Zijn naam leeft voort als de auteur van het klassieke werk Holland's rijshout (1920).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Geesink,

Jacobus
1876-1968
(Zwolle 1 feb. 1876 - Zwolle 28 mei 1968), archivaris. Begon als smid en bruggenbouwer bij een ijzergieterij; werd assistent van de Rijksarchivaris in Overijssel en daarna gemeente-archivaris van Zwolle. Zette zich in voor de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en het latere Provinciaal Overijssels Museum. Schreef enkele historisch-geografische artikelen w.o. De Voorst bij Vollenhove (1910), Bijdrage tot de geschiedenis van de Arembergergracht (1915) en De inundatie van Zwolle (1946).
i OB 1

Herder, den

Eibert
1876-1950

(Harderwijk 27 juli 1876 - Harderwijk 3 sep. 1950), fabrikant, schilder, schrijver. Was fabrikant van visproducten te Harderwijk. Kreeg landelijke bekendheid als tegenstander van de afsluiting van de Zuiderzee. Vervaardigde in 1944 circa honderd schilderijen van de vergane glorie, die deels als illustraties gebruikt zijn in zijn twee boeken: Brak water (1944) en Goud der Zee (1948).

i NBK, WG, ZZP

Kooper,

Johan
1876-1939

(Den Haag 8 aug. 1876 - Groningen 5 sep. 1939), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de KMA te Breda, sinds 1912 bij de Rijksdrinkwatervoorziening in Groningen. Sinds 1915 in dienst van PWS in Groningen als hoofdingenieur. Onder zijn leiding kwamen diverse werken tot stand w.o. enkele polders en in 1920 het elektrisch gemaal De Waterwolf te Lammerburen. Was o.m. lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Zijn levenswerk was het boek Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen (1939) dat nog steeds geldt als standaardwerk over de waterstaatsgeschiedenis van deze provincie
i AHO, AWN3, BNE, ING 1939 pA412-A414, NGE, PKN, RKS.

Meijers,

Albert Abraham
1876-1960
(Den Haag 29 juli 1876 - Den Haag 25 mei 1960), ingenieur. Was, na zijn afstuderen in 1897 aan de PS te Delft, tot 1932 werkzaam in NOI en op Curaçao, overwegend belast met ontwerp en aanleg van havenwerken. Schreef diverse tijdschriftartikelen w.o. De tweede binnenhaven te Scheveningen en de plannen ter verbinding van die haven met de binnenwateren (1930) en de biografie Ter herdenking Jhr.ir. R.R.L. de Muralt (1936).
i ING 1960 n47 pA622, WID5

Panhuys, van

Jhr. Constant Ernest Winand
1876-1948
(Den Haag 9 apr. 1876 - Bergen NH 30 sep. 1948), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam in verschillende functies bij RWS en van 1921 tot 1935 directeur van het Rijksbureau voor de Ontwatering te Den Haag. Was daarnaast bestuurslid van het KIVI, ondervoorzitter van de Centrale Cultuurtechnische Commissie en de Geologische Stichting. Schreef enige tijdschriftartikelen w.o. Samenwerking van waterstaat en landbouw in Nederland (1922).
Klik op naam links voor meer publicaties
i HM 2001 n3 p81, WID5

Pannekoek van Rheden,

Jan Johan
1876-1945
(Batavia NOI 2 mrt. 1876 - Haarlem 2 juni 1945), geoloog. Werkte als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem en schreef in de periode van 1919 tot 1942 een aantal bijzondere artikelen op het gebied van de riviermorfologie: Een bijdrage totonze kennis omtrent de geologische geschiedenis derGeldersche Vallei (1939), Over het ontstaan der rivier-meanders (1941) en Over de reconstructie van voormalige rivierloopen (1942).
i

Stroink,

Albertus François
1876-1956
(Willemsoord 25 mrt. 1876 - Haren 26 juni 1956), dijkgraaf. Werkte aanvankelijk als ambtenaar ter gemeentesecretarie in Enschede en Steenwijkerwold. Was van 1914 tot 1947 dijkgraaf van het waterschap Vollenhove. Opperde het plan tot ontginning van de uitgeveende gronden van Noordwest-Overijssel, van 1928 tot 1968 ter hand genomen door de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk, waarvan hij directeur was. Schreef o.m. Beschouwingen omtrent het voorontwerp van een algemeen reglement voor de waterschappen in Overijssel en ontwerp van den OverijsselschenWaterschapsbond voor een dergelijk reglement (1940). Zijn naam werd gegeven aan het in 1920 in gebruik gestelde gemaal ten noorden van Vollenhove.

i H.Spreen en J.D.van der Tuin: Stad en Wold (1999).

Struiksma,

Nicolaas
1876-1939
(roepnaam: Klaas; Leeuwarden 25 dec. 1876 - Leeuwarden 8 feb. 1939), ambtenaar. Werkte bij de provinciale griffie aan de oprichting en reglementering van boezemwaterschappen en schreef: Algemeen reglement van de boezemwaterschappen in Friesland (met A.Schrijver; 1929). Heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt in de strijd tegen drankmisbruik.

i EF

Vollgraff,

Carl Wilhelm
1876-1967

(Haarlem 5 juni 1876 - Huis ter Heide 31 okt. 1967), filoloog, archeoloog, hoogleraar. Na zijn studie in Brussel, Göttingen, Berlijn en Athene, was hij hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde te Groningen en Utrecht. Leidde als archeoloog de opgravingen op het Griekse eiland Argos en (1934-1938) op het Domplein te Utrecht. Van zijn publikaties noemen we: De dijk van Drusus (1938) en De waterwerken van Drusus in Nederland (1939). Zie ook: P.C.J.A.Boeles.

i BJ68, NGL, WID1-6, WP7, WWN63

Waerden, van der

Theodorus
1876-1940

(Eindhoven 21 aug. 1876 - Laren N.H. 12 juni 1940), ingenieur, leraar, politicus. Studeerde in 1899 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en promoveerde daar in 1911 op: Geschooldheid en techniek. Was leraar wiskunde en mechanica in Leeuwarden, Dordrecht en van 1902-1925 aan een HBS in Amsterdam. Was sinds 1918 lid van de TK voor de SDAP, daarnaast actief lid van sociaal-technische en economische instellingen waaronder de Zuiderzeeraad en de Commissie voor de uitgifte van Zuiderzeegronden. Schreef onder meer: Watersnood, bevoegdheden en verantwoordelijkheid (1926)

i WID 1

Botke,

Jacob
1877-1939
(Huizum 15 dec. 1877 - Groningen 21 okt. 1939), bioloog, leraar. Was aanvankelijk onderwijzer, daarna leraar plant- en dierkunde, natuurkunde en aardrijkskunde in Nijmegen, in 1905 te Almelo en in 1907 te Leeuwarden. Studeerde in 1915 af in de plant- en dierkunde en geologie in Groningen en promoveerde aldaar in 1916. Was van 1915 tot aan zijn dood leraar plant- en dierkunde aan verschillende middelbare scholen in de stad Groningen. Zette zich in voor behoud van de Friese taal en pleitte voor de beoefening van de heemkunde. Schreef een aantal boeken in het Fries w.o. FenFryslan'sGroun; geologyskesketsen (1921) en diverse artikelen over het ontstaan van het landschap w.o. De Friesche Kliffen (1919), Het Princehof (1934) en Het Wad (1935).
i EF, TJ, M.WiegersmaLibbenssketsfen dr. Botke (1942)

Cool Jr,

Wouter
1877-1947
(Utrecht 2 april 1877 - Den Haag 30 jan. 1947), ingenieur, redacteur. Was bij GW van Rotterdam werkzaam bij de havenuitbreiding op de rechteroever van de Nieuwe Waterweg. In NOI was hij betrokken bij havenaanleg en was curator van de TH in Bandung. Was, als opvolger van R.A.van Sandick, van 1932 tot 1947 algemeen secretaris van het KIVI en hoofdredacteur van De Ingenieur, opgevolgd door H.Sangster. Schreef vele artikelen in De Ingenieur zoals De Cruquius gered? (1933). Was van 1937 tot 1949 voorzitter van de Zuiderzeevereniging
i BWN2, PKN.

Haersolte, van

baron Jan Willem Jacobus
1877-1950
(Zwolle 28 sep. 1877 - Den Haag 21 mrt. 1950), marine-officier. Was, na zijn opleiding aan het KIM, van 1901 tot 1904 werkzaam bij de marine, tot 1912 als inspecteur bij de spoorwegen, tot 1918 als ingenieur bij de Octrooiraad en sindsdien tot zijn dood als directeur van het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam. Schreef o.m. Het gulden boek der zee (1914), Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee (1924) en Vaar wel! (ca. 1934).
i Nederlandsch Adelsboek 1994 p72-73.

Kooiman,

Dirk
1877-1940
Dirk (Bovenkarspel 5 dec. 1877 - Purmerend 4 sep. 1940), burgemeester, dijkgraaf. Autodidact; was burgemeester van Wormer en Purmerend, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gedeputeerde van waterstaatszaken in Noord-Holland. Tijdens zijn laatste levensjaar was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Van jongs af bekend als schrijver van een aantal juridische werken w.o. Handboek voor besturen, beambten en ingelanden van waterschappen in de provincie Noord-Holland (1904) en Waterstaatswetgeving(5 dln., 1902-1921).
i H.S.Danner e.a. Die water keert (1994).

Leeuwen, van

Jan Jacobus
1877-1944
(Eindhoven 13 mrt. 1877 - Middelburg 9 mrt. 1944), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, sinds 1904 werkzaam bij RWS in Sas van Gent en vanaf 1908 bij PW van Zeeland in Terneuzen en Goes, laatstelijk als hoofdingenieur. Overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk tijdens een dienstreis. Schreef o.m. De Zeeuwsche zeedijken (1930) en Enige opmerkingen over de Zeeuwsche zeeweringen (1938).
i M.P.de Bruin Waken en bewaren, honderd jaar PW Zeeland (1981), ING 1945 pA124, PZC 1944 11 mrt.

Mortel, van de

Josephus Alphonsus Maria
1877-1959
(Tilburg 31 mrt. 1877 - Boxmeer 12 aug. 1959), burgemeester. Was van 1904 tot 1941 burgemeester van de gemeente Cuijk en Sint Agatha en de gemeente Linden (als dubbelfunctie). Schreef het bekende boekje: Een en ander over de Beersche Maas en de oorzaken der overstroomingen van Cuijk en Linden in Januari 1920 (1920).
i

Schlingemann,

Frederik Lodewijk
1877-1944
(Doetinchem 27 sep. 1877 - Enschede 17 nov. 1944), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS in Delft, werkzaam bij RWS vanuit verschillende standplaatsen en toonde zich een zeer verdienstelijk leider van de uitvoering van de Maaskanalisatie. Was hoofd van de directie Grote Rivieren en van 1933 tot 1942 HID van de directie Benedenrivieren. Publiceerde in De Ingenieur o.m. Bouw van sluizen en stuwen voor de Maaskanalisatie(1921) en De verbetering van het Hellegat (1933). Zijn persoonlijk archief is te raadplegen bij het Nationaal Archief
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1945 pA126, WID1.

Abendanon,

Eduard Cornelius
1878-1962
(Pati N.O.I. 2 dec. 1878 - Monte Carlo 5 aug. 1962), ingenieur, geoloog. Ondernam, na zijn studie mijnbouwkunde aan de TH in Delft, verschillende geologische exploratie- en karteringsexpedities, zoals de Midden-Celebes expeditie in 1909-1910. Was sinds 1922 hoogleraar in de geologie aan de UvA. Publiceerde in de periode 1906-1960 onder meer: Nederland`s Boschprovincie; een studie over de drooglegging van de Waddenzee (1953).
i

Bernink,

Johannes Bernardus
1878-1954
(Denekamp 24 jan. 1878 - Denekamp 18 apr. 1954), onderwijzer, natuurkenner. Bezocht de Rijksnormaalschool te Oldenzaal en was van 1897 tot 1938 onderwijzer aan de dorpsschool te Denekamp. Verzamelde, prepareerde en conserveerde vanaf zijn twaalfde voorwerpen uit de natuur en opende daarmee in 1911 het natuurhistorisch museum Natura Docet te Denekamp. Had als zinspreuk 'aanschouwen doet leren'. Trok veel op met E.Heimans; samen verwierven zij in de eerste helft van de 20e eeuw een grote naam in de opwekkingsbeweging voor natuurbescherming. Werd in 1946 benoemd als erelid van de KNNV. Schreef vooral over de natuur en bodem van Twente w.o. Ons Dinkelland (1916). Zie ook: A.Buter.
i .: IBV, OB2, TJ

Grol, van

Henri Gerard
1878-1963
(Renkum 8 okt. 1878 - Vriezenveen 26 sep. 1963), leraar, archivaris. Was van 1910 tot 1943 leraar geschiedenis bij het MO in Vlissingen. Sinds 1911 tevens gemeente-archivaris en sinds 1923 conservator van het Stedelijk museum te Vlissingen. Schreef vele bijdragen tot de geschiedenis van Vlissingen w.o. De geschiedenis der oude havens van Vlissingen (1931).
i WID5-6

Hoogenraad,

Hendrik Reinier
1878-1956
(Delft 23 nov. 1878 - Deventer 31 aug. 1956), leraar, bioloog. Was, na zijn opleiding aan de Normaalschool in Den Haag, enige jaren onderwijzer en in 1901 mede-oprichter van de Haagsche Natuurhistorische Vereniging. Studeerde aan de RU te Utrecht en promoveerde in 1934 op een hydrobiologisch onderwerp. Redigeerde van 1911 tot 1914 het tijdschrift Natura en werd in 1933 benoemd als erelid van de KNNV. Was vele jaren leraar aan de Rijkskweekschool te Deventer, waar hij de vakken plant- en dierkunde, natuur- en scheikunde en aardrijkskunde doceerde. Schreef o.m. voor het Handboek der geografie van Nederland het hoofdstuk Biogeografie(1951).
i HGN dl.6 pVI, TJ.

Kloppenburg,

Doeke
1878-1963
(Burum 20 maart 1878 - Groningen 12 dec. 1963), landbouwer, waterstaatshistoricus. Was werkzaam als boer te Oldehove, later te Grijpskerk. Maakte als lid van PS van Groningen uitvoerige studie van de waterstaatstoestand en schreef daarover: De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier (1945), De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen (1950), Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der provincie Groningen (1952) en De waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland (1954).
i GE, NGE

Riel, van

Petrus Martinus
1878-1957
(Alblasserdam 23 okt. 1878 - Zeist 11 jan. 1957; gecremeerd te Westerveld), marine-officier, meteoroloog. Was na zijn opleiding aan het KIM vanaf 1899 in dienst van de Koninklijke Marine, tot 1914 bij de Hydrografische Dienst en daarna tot 1920 werkzaam als zeeofficier-instructeur bij het KIM. Was van 1920 tot 1946 in dienst van het KNMI als adjunct-directeur, sinds 1923 als directeur van de afdeling Oceanografie en Maritieme Meteorologie, van 1929 tot 1931 als leider van de Snellius-expeditie en sinds 1934 als directeur van de Filiaalinrichting van het KNMI te Amsterdam. Schreef diverse publicaties op nautisch, oceanografisch en maritiem-meteorologisch gebied. Daarnaast o.m. De vloedgolf van 26 april 1924 (1924), over een merkwaardige hoge golf langs de Nederlandse kust, en Is de heerschende windrichting te Amsterdam sedert 1700 gekrompen? (1941).
i PKN, WID5-6

Beaufort, de

Lieven Ferdinand
1879-1968

(Leusden 23 maart 1879 - Amersfoort 11 mei 1968), zoöloog, hoogleraar. Nam, tijdens zijn studie biologie in Amsterdam, als zoöloog deel aan de Nederlands Nieuw Guinea-expeditie in 1902-1903. Promoveerde in 1908 aan de UvA en was sinds 1922 directeur van het Zoölogisch Museum en sinds 1929 buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie te Amsterdam. Verrichtte zeer verdienstelijk werk voor de ornithologie in Nederland. Schreef vele boeken over het leven in zee w.o. Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932(1954). Was (van 1942 tot 1961) voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam en erelid van de KNAW.
i BJ69, IBV, Ons Amsterdam 1962 n1 p1 en 1968 n6 p161, PKN, WID5-6, WWN63.

Blocq van Kuffeler, de

Victor Jean Pierre
1879-1963

(aangesproken als: Van Kuffeler; Rhenen 22 maart 1879 - Den Haag 1 juni 1963), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, in verschillende functies werkzaam bij RWS, sinds 1919 bij de Dienst der ZZW. Volgde in 1929 H.Wortman op als DG, welke rang hij van 1935 tot 1946 bekleedde als HID, opgevolgd door J.F.R.van de Wall. Wegens zijn verdiensten voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee werd hem in 1949 door de TH in Delft een eredoctoraat verleend. Was lid van de Zuiderzeeraad en de Deltacommissie. Van zijn publicaties noemen we: Verslag der onderzoekingen ... voor ... den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (3 dln., 1914), De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken(1950) en Veertig jaar Zuiderzeewerken (rede bij aftreden uit de Zuiderzeeraad, 1960). Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Zuidelijk Flevoland bij Almere. Zie ook: J.G.Schilthuis.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ64, ED, E.Hermsen Dr.ir.S.Smeding (1988), ING 1963 pA406, LW 1959 n2 p77, TWG 2006 n2 p66-77, WID5-6, WND, WWN63, ZJI.

Bongaerts,

Paul Henri Victor
1879-1944
(Roermond 22 juni 1879 - Amsterdam 13 juni 1944), ingenieur. Was oprichter en directeur van het Adviesbureau voor Civiel-Ingenieurswerken, later Bongaerts, Kuyper en Huiswaard te Den Haag. Schreef o.m. Het nieuwe Linge-gemaal (met A.van der Mast; 1944-1945).
i ING 1945 pA125, NP 1999

Broek, van den

Gerrit-Jan
1879-1935

(Dordrecht 8 nov. 1879 - Bad Nauheim 6 okt. 1935), ingenieur. Werkte, na in 1902 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de PS te Delft, vanuit diverse standplaatsen bij RWS, onderbroken door buitenlandse havenstudies o.a. met J.Kraus en O.C.A.van Lidth de Jeude. Schreef, met H.Wortman, Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal(1909). Ontwikkelde sinds 1923 het eerste Rijkswegenplan (1927), werd HID van de directie Wegenverbetering en was mede-oprichter van het Rijkswegenbouwlaboratorium (1927). Overwerkt bezocht hij de bezweken golfbreker van Leixoes in Portugal, waarna hij overleed in een kuuroord te Bad Nauheim
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1936 n2 pA11-A13, JCBG, TWG 2001 n2 p48-53, WT.

Canter Cremers,

Jacobus Johannes
1879-1925

(roepnaam: Jaap; zoon van G.G.G.Canter Cremers; Culemborg 1 sep. 1879 - Cairo 21 juni 1925), ingenieur, tekenaar. Was, na in 1902 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS in Hoek van Holland, Brielle en Den Haag. Was van 1911 tot 1918 directeur van de vissershaven van IJmuiden. Werkte sindsdien bij RWS te Rotterdam, laatstelijk als HID, aan de verbetering van de Rotterdamse Waterweg en schreef daarover Eenige beschouwingen over benedenrivieren (1911). Kreeg voorts bekendheid door metingen met een zandtransportmeter van eigen ontwerp. Tijdens een verblijf in Egypte, om te adviseren over de waterverdeling van de Nijl, kwam hij vroegtijdig aan de gevolgen van typhuste overlijden. Zijn onderzoekingen naar de invloed van getijden en van het dichtheidsverschil van zout en zoet water op de stroming werden voortgezet door Johan van Veen. Opmerkelijk was zijn buitengewoon tekentalent
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1925 (n26 p561, n30 p641, n50 p1070-1072), WND

Dorhout,

Uiltje GZn.
1879-1959
(Warga 16 maart 1879 - Heiloo 19 feb. 1959), ambtenaar, romanschrijver. Was in de omgeving van Hoorn werkzaam als agent voor voorwaardelijk veroordeelden, later als inspecteur voor bijzondere jeugdzorg. Schreef onder de naam U.G.Dorhout vanaf 1908 diverse artikelen over zijn geboortestreek en romans die zich afspelen in het Friese merengebied. Zijn meest bekende werk is Volk aan den Plas; een boek van de Friesche meren (met tekeningen van D.K.Koopmans; 1941).
i

Heyst, van

David Adriaan
1879-1966
(Leiden 16 jan. 1879 - Den Haag 1 juni 1966), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, in dienst van RWS werkzaam te Brielle, Den Haag, Breda en Zutphen. Sinds 1926 hoofdingenieur van de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Schreef naar aanleiding van de zware stormvloed: Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, van de dijken en polders langs het zuidwestelijk deel der Zuiderzee (1916). Was lid van de Centrale Taalcommissie voor de Techniek.
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1966 pA365, WID5-6.

Jaarsma,

Willem
1879-1957
(Gorredijk 25 jan. 1879 - Assen 10 mrt. 1957), archivaris. Begon als jong ambtenaar bij de Provinciale en Bumabibliotheek te Leeuwarden en werkte daarna vele jaren bij de provinciale griffie, belast met de afdeling archief en bibliotheek. Schreef De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925; honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland(1933)
i EF

Kerkhof,

Bernard Johan
1879-1955
Johan (Wisch 7 mei 1879 - De Bilt 25 aug. 1955), wegenbouwkundige, schilder. Begon als opzichter, later als technisch ambtenaar bij RWS. Was vervolgens directeur van verschillende bedrijven in de wegenbouw. Was daarnaast een erkend schilder/tekenaar van landschappen en stillevens en ontwerper voor de plateelfabriek Rozenburg in Den Haag. Schreef enkele leerboeken voor het technisch onderwijs w.o. Kribben en bleeslagen (1911), Practische hydrometrie (1912) en Waterbouwkundig vragenboek (1913).
i NBK, WID5

Mulder,

Gerard Johan Ariaan
1879-1963
(Arnhem 5 sep. 1879 - Arnhem 1 feb. 1963; gecremeerd te Dieren), leraar, geograaf. Had, als leerling van R.Schuiling aan de Rijkskweekschool te Deventer, grote belangstelling voor regionale geschiedenis en naamkunde. Was leraar in achtereenvolgens Assen, Rotterdam, Bennekom en Apeldoorn. Werkte met H.J.Moerman samen aan de zesde druk van Schuiling's Nederland, handboek der aardrijkskunde. Zijn levenswerk is het onvolprezen standaardwerk Handboek der Geografie van Nederland (6 dln., 1949-1959).
i

Rijpma,

Enneus
1879-1946
(Oosternijkerk 10 apr. 1879 - Amsterdam 12 aug. 1946; begraven op Zorgvlied), leraar. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen, onderwijzer te Zwolle en Amsterdam, leraar te Kampen en directeur van een RHBS te Amsterdam. Studeerde geschiedenis aan de UvA en promoveerde te Groningen op De ontwikkelingsgang van Kampen (1924). Schreef diverse leerboeken geschiedenis voor het middelbaar onderwijs.

i PKN

Scharp,

Johannes Cornelis
1879-1950
(roepnaam: Jan; Batavia 5 sep. 1879 - Deventer 3 aug. 1950), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS achtereenvolgens te Haarlem, Groningen en Dordrecht. Werd in 1919 belast met de leiding van de werken aan het Wilhelminakanaal en was van 1923 tot 1930 werkzaam te Alkmaar. Sinds 1933 hoofdingenieur van de Algemene Dienst van RWS en van 1935 tot 1937 van de Directie Overijssel. Schreef o.m. Gelijkwaardige afvoeren van - en gelijkwaardige waterstanden op de Nederlandse Rijntakken (1933) en, voor het eerste deel van het Handboek der Geografie van Nederland, het omvangrijke hoofdstuk Hydrografie (1949).
Klik op naam links voor meer publicaties
i GensNostra 1998 n10 p560-566, WID5.

Staal, van der

Minne
1879-1946
(Rotterdam 17 juni 1879 - Alkmaar 16 nov. 1946; begraven te Harlingen), romanschrijver. Schreef stoere jongensboeken en populaire historische romans. Publiceerde daarnaast, ten bate van de slachtoffers, Januari-vloed 1916 (1916).
i

Tesch,

Pieter
1879-1961

(Den Haag 2 jan. 1879 - Haarlem 19 sep. 1961), ingenieur, geoloog. Studeerdemijnbouwkunde en promoveerdeaan de TH te Delft opDie Niederländische Boden und die Ablagerungen des Rheines und der Maas aus der jüngeren Tertiär- und der älteren Diluvialzeit(1908). Was directeur van de Dienst Rijksopsporing van Delfstoffen en van de Rijks Geologische Dienst te Haarlem. Onder zijn leiding kwam een nieuwe Geologische Kaart van Nederland tot stand (190 dln.). Was lange tijd lid van het Algemeen Bestuur van het KNAG en schreef vele artikelen in het TKNAG. Naast zijn vele publicaties over de praktische exploitatie van de Nederlandse bodem, schreef hij o.m. De vorming van de Nederlandsche duinkust(1935).
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN1, TKNAG 1961 p333, WID1, WP7

Zutphen, van

Willem Hendrik
1879-1956
(Amsterdam 15 december 1879 - Hilversum 7 juli 1956), tekenaar, leraar. Was tekenaar, later tekenleraar aan het middelbaar onderwijs in Amsterdam. Fervent voorstander van snelle uitvoering van de Zuiderzeewerken na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Schreef daarover onder meer: Uit het moeras! Een bijdrage tot de studie der Zuiderzee-problemen naar aanleiding van het optreden van Dr. H. Polak in de Eerste Kamer der Staten-Generaal(1933), een viertal bijdragen onder de titel In het moeras! (1933-1937) en enkele artikelen over Hendrik Stevin (1944-1947).
i

Berg, van den

Pieter Willem Johannes
1880-1952
(Langerak 20 aug. 1880 - Brummen 27 juni 1952), predikant, publicist. Studeerde theologie en promoveerde in 1914 te Utrecht. Was van 1904 tot 1944 hervormd predikant te Nijeveen. Had grote belangstelling voor volkskunde en regionale geschiedenis. Was bestuurslid van het Provinciaal Museum in Assen, redacteur van de Nieuwe Drentse Volksalmanak en mede-oprichter van het Drents Genootschap. Schreef vele tijdschriftartikelen en bijdragen aan boeken over plattelandscultuur met historische, culturele en religieuze achtergrond zoals Land en Volk van de Noordwesthoek (1948). Ref.: BLP2, J.Linthorst Homan In memoriam Dr.P.W.J. van den Berg (1953), R.D.MulderIn memoriam dr.P.W.J.van den Berg (1952).
i

Braak,

Cornelis
1880-1973
(Oudorp 12 jan. 1880 - De Bilt 23 mrt. 1973; begraven te Bilthoven), meteoroloog. Studeerde wis- en natuurkunde aan de RU van Leiden en promoveerde daar in 1908. Was tot 1926 werkzaam in N.O.I. en daarna als directeur van de afdeling Klimatologie van het KNMI in De Bilt. Zijn meest bekende werk is: Het klimaat van Nederland (8 dln., 1929-1943; beknopte uitgave: 1950)
i WID1

Franke,

Simon
1880-1957

(Middelie 16 mrt. 1880 - Amsterdam 24 sep. 1957), schrijver, folklorist. Autodidactisch schrijver van diverse jeugdboeken, gedichten, romans en boeken over folklore. Schreef o.m. Sagen rond de Zuiderzee (1932; herdrukt in 1979), Legenden langs de Noordzee (1934; herdrukt in 1978) en Tussen dijken en sloten (1942)
i EW

Moerman,

Job Jan
1880-1954
(Oostvoorne 28 mrt. 1880 - Den Haag 24 feb. 1954), onderwijzer, schrijver. Was onderwijzer in Zeist, Hilversum en sinds 1916 in Den Haag. Had een belangrijke inbreng bij de samenstelling van de Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis. Schreef: De wonderbaarlijke avonturen van Willem Ysbrantsz Bontekoe (1924) en Grote Nederlanders (met zijn dochter Teuntje Klijnhout-Moerman; 1946). Bekend zijn ook de plaatjesalbums Der Vaderen Erf (1952) en Neerlands vlag aan vreemde kust (1955) met aquarellen van J.W. Heijting.
i

Schönfeld,

Moritz
1880-1958
(Groningen 9 feb. 1880 - 's-Graveland 4 okt. 1958), taalkundige. Studeerde taal- en letterkunde en promoveerde in 1906 op een studie van germaanse volks- en persoonsnamen. Schreef als deskundige op het gebied van Nederlandse eigennamen o.m. Veldnamen in Nederland (1949) enNederlandse waternamen (1955). Ontving in 1948 een eredoctoraat van de Universiteit van Leuven.

i WP7

Veen,

Egbertus AZn
1880-1952
(Sneek 24 jan. 1880 - Purmerend 19 okt. 1952), ondernemer. Na zijn opleiding aan de Openbare Handelsschool in Amsterdam, werkte hij voor verschillende scheepvaartmaatschappijen. Was in 1928 medeoprichter van L.J. Veen`s Uitgeversmij. in Amsterdam en was van 1936-1950 onderdirecteur van Verkade te Zaandam. Was voorzitter van de vereniging De Zaansche Molen en bekleedde vele functies op sociaal en economisch gebied. Schreef onder meer: De overstroming in Noord-Holland en elders Januari 1916 (1916).
i

Versluys,

Jan
1880-1935
(Groningen 4 sep. 1880 - Amsterdam 1 mrt. 1935), hydrogeoloog, hoogleraar. Studeerde in 1905 af als mijnbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft en promoveerde daar cum laude op De capillaire werkingen in den bodem(1916). Werkte van 1907-1912 als mijningenieur in NOI, van 1915-1919 als hydroloog bij het RID in Den Haag. Was, met J.F. Steenhuis, samensteller van de Hydrologische bibliographie van Nederland (1915-1919) en schreef Duinvorming aan het Marsdiep (1917) en Hydrologie van het Nederlandsche kustgebied (1918). Werkte van 1919-1924 in NOI als directeur van de gemeentelijke waterleiding in Soerabaja. Was van 1926-1927 tijdelijk hoogleraar in de praktische geologie aan de TH in Delft en adviseur bij de aanleg van waterleiding in Suriname en op Curaçao.
i WID 1

Vijverberg,

Johannes
1880-1965

(Oosterland, Zld. 25 aug. 1880 - Schuddebeurs 15 apr. 1965), onderwijzer, natuurkenner. Was korte tijd onderwijzer in Rotterdam en Haarlem, daarna schoolhoofd te Noordgouwe op Schouwen. Was sinds 1908 een fervent fotograaf van zee- en watervogels en illustreerde daarmee zijn artikelen in De Levende Natuur, Ardea en Natura en enkele vogelboeken. Was erelid van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

i IBV

Wijk, van

Nicolaas
1880-1941

(Delden 4 okt. 1880 - Leiden 25 mrt. 1941), taalkundige, hoogleraar. Was sinds 1913 hoogleraar in de Baltische en Slavische taalkunde aan de Universiteit van Leiden. Schreef o.m. De Nabalia (1902).

i F.B.J. Kuiper. N. van Wijk. (1943); WID1, WP7.

Wouda,

Dirk Frederik
1880-1961

(Noordhorn 5 apr. 1880 - Leeuwarden 11 juni 1961), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, van 1903 tot 1908 werkzaam bij het Waterschap De Regge te Almelo, daarna tot 1947 bij PWS van Friesland, sinds 1912 als hoofdingenieur. Heeft veel bijgedragen aan de verbetering van de waterhuishouding in Friesland. Ontwierp en leidde de bouw van het zeer grote stoomgemaal bij Lemmer dat in 1920 in gebruik werd genomen en naar hem werd vernoemd. Onder zijn leiding kwam ook de verbetering van de Linde tot stand. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Schreef: Over de afwatering van Friesland en hare geschiedenis(1951). Zie ook: G.L.Walther.

i EF, ING 1961 pA536, WID5-6.

Bijl,

Johannes Gotlieb
1881-1939

(Amsterdam 26 juli 1881 - Haarlem 22 aug. 1939), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de TH in Aken en Delft, tien jaar in de Haarlemmermeer bij de aanleg van de spoorlijn Haarlem-Hoofddorp-Aalsmeer en Hoofddorp-Leiden, daarna als polderingenieur. Schreef o.m. De Haarlemmermeerpolder (1927) en Polderproblemen in de loop van drie eeuwen (1933). IJverde voor inrichting van het v.m. stoomgemaal Cruquius als poldermuseum (1936).
i ING 1939 pA349-A350.

Jonge van Ellemeet, de

Jhr. Bonifacius Marinus
1881-1962
(Goes 18 mei 1881 - Utrecht 6 mei 1962), archivaris. Studeerde rechten en promoveerde in 1906 te Utrecht. Werd in 1913 rijksarchivaris in Drenthe, in 1921 in Noord-Holland en in 1933 in Utrecht tot 1946. Inventariseerde verschillende archieven en schreef over kerkgeschiedenis en waterschappen w.o. Hoofdmomenten uit de geschiedenis van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland(1931) en Uit de geschiedenis der Utrechtse waterschappen(1946).
i PKN, WID6

Kampen, van

Hermann Carl Anton
1881-1946
van (Amsterdam 17 sep. 1881 - Bussum 10 jan. 1946), uitgever. Was sinds 1907 lid van P.N. van Kampen, uitgevers te Amsterdam. Groot kenner en beoefenaar van de zeilsport en ontwerper van zeiljachten. Sinds de oprichting in 1927 hoofdredacteur van De Waterkampioen. Schreef onder meer: De zeilsport (1923), Schepen die voorbij gaan (1927), Nederland als waterland (fotoboek; 1928), De Zuiderzee en de watersport (1932) en Het water op!
i WID1

Keuning,

Johannes
1881-1957
(Usquert 4 aug. 1881 - Schiedam 7 juli 1957), historisch-geograaf, leraar. Was onderwijzer te Makkum, Exmorra, Cornwerd en Hollum, leraar aan de ambachtsschool te Groningen en vele jaren leraar aardrijkskunde in Schiedam. Publiceerde over de geschiedenis van de cartografie, atlassen en kaartenmakers en over regionale historische geografie w.o. De toestand van den Maasmond in de 16de en het begin der 17de eeuw (1918). Zie ook: F.C.Wieder.
i TKNAG 1957 n4 p479-482, WID5-6.

Lidth de Jeude, van

Jhr. Otto Cornelis Adriaan
1881-1952

(Tiel 7 juli 1881 - Den Haag 1 feb. 1952), ingenieur, minister. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft bij RWS. Hij werkte onder meer aan het kanaal van 's Hertogenbosch naar Drongelen, een onderdeel van de werken der Maasmondverbetering. Na vanaf 1909 in het buitenland te hebben gewerkt aan de havens van Curaçao en Chefoo (China), werd hij in 1919 directeur van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken. In 1929 ontwierp hij de haven van Barcelona. Was daarnaast actief in de politiek: gemeenteraad, PS, TK en van 1935 tot 1937 minister van Waterstaat. Was van 1938 tot 1941 voorzitter van het KIVI, van 1939 tot 1940 van de Zuiderzeeraad en van 1938 tot 1952 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt macht". Schreef o.m. De kanaalverbinding Amsterdam - Bovenrijn (1929). Zie ook: G.H.van den Broek.

i BJ53, BWN1, ING 1952 n6 pA45-A47, PKN, WID5, WT.

Nijland,

Dirk Hidde
1881-1955

(Dordrecht, 2 april 1881 - Santpoort, 27 maart 1955) was een Nederlands kunstschilder, tekenaar, graficus en boekbandontwerper. Nijland richtte zich in zijn werk vooral op de nauwkeurige vastlegging van alledaagse dingen. Zijn bijzondere aandacht had de relatie tussen land en water, tot uiting komend in veel rivier- en haventaferelen. Hij werkte veel in Zuid-Holland en op de Zeeuwse eilanden, in plaatsen als Scheveningen, Hellevoetsluis, Vlissingen, Bruinisse en Brouwershaven. Zijn moeder was Adriana Volker, uit de "bagger"-familie Volker, hetgeen zijn fascinatie voor waterbouw zou kunnen verklaren.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Plate,

Auguste
1881-1953

(Rotterdam 18 feb. 1881 - Oegstgeest 8 juni 1953), ingenieur, ondernemer. Werkte, na zijn studie in Lausanne en Delft, sinds 1903 bij de spoorwegen in Nederland en NOI en was directeur van GW te Semarang. Was van 1923 tot 1938 algemeen-voorzitter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid te Rotterdam en was van 1934 tot 1946 voorzitter van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel. Publiceerde in De Ingenieur, De Gids en De Stem en schreef o.m.: De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de werkeloosheid (1912) en De Rotterdamsche Waterweg 1863-1914 (1924).

i BWN1, PKN, SVZ, WID5

Prey,

Louis Carel
1881-1959
(Berlicum 16 juli 1881 - Maarn 20 feb. 1959), militair. Doorliep in het Nederlandse leger verschillende rangen tot die van majoor bij de Generale Staf en was 7 jaar leraar aan de KMA in Breda. Bekleedde sinds 1927 verschillende bestuurlijke functies in Suriname. Schreef over militair-tactische onderwerpen, over Suriname en het boek Militaire aardrijkskunde van Nederland (met H. Rooseboom; 1918).
i WID1

Rheineck Leyssius, van

Jhr. Henri Jean Louis Theodore
1881-1968
(Medan NOI 31 aug. 1881 - Voorburg 1 feb. 1968), archivaris. Studeerde rechten en promoveerde in 1908 te Utrecht. Na een kort verblijf in NOI studeerde hij in 1913 af in geschiedenis en archiefwetenschappen te Berlijn. Was sindsdien werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, belast met inventarisatie van gemeente- en waterschapsarchieven. Van 1913 tot 1945 was hij bestuurslid en sinds 1941 voorziiter van het Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde. Verrichtte baanbrekend werk in de historische geografie van de Zuid-Hollandse eilanden waarover hij o.m. schreef: Uit de wordingsgeschiedenis van de Zuid-Hollandsche eilanden: de Kromme Striene (1934) en De Zuid-Hollandsche eilanden in den Romeinschen tijd en de zuidelijke route van de Peutinger kaart (1940).
i De Nederlandsche Leeuw 1968 n4, PKN.

Vink,

Teunis
1881-1950
(Lekkerkerk 3 jan. 1881 - Amsterdam 16 aug. 1950), leraar, fysisch geograaf. Was aanvankelijk enige jaren onderwijzer te Kinderdijk, later in Amsterdam. Studeerde geografie aan de RU van Utrecht en werd leraar aardrijkskunde en biologie in Utrecht, later te Amsterdam. Verzamelde en analyseerde sinds 1920 bodemgegevens langs de Lek en promoveerde daarmee in 1926 te Utrecht op De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewaard deltagebied. Breidde daarna tot 1942 zijn onderzoek uit tot de gehele westelijke Rijndelta. Na zijn overlijden werd het manuscript bewerkt door F.Landmeter en A.C.W.Korevaar en postuum uitgegeven onder de titel De Rivierstreek (1954). Fungeerde, naast zijn leraarschap, vele jaren als bibliothecaris van het KNAW.
i HEK 1988 p45-49

Hallema,

Anne
1882-1954
(Sint Annaparochie 25 feb. 1882 - Den Haag 8 aug. 1954), onderwijzer. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool te Deventer, enige jaren onderwijzer aldaar en sindsdien aan verschillende scholen in Den Haag. Was een verdienstelijk kunstcriticus en schreef gedegen artikelen en catalogi over beeldende kunst. Daarnaast publiceerde hij over waterstaatsgeschiedenis in het tijdschrift OTAR zoals: De oeververdediging langs het strand van Scheveningen; bijdrage tot de geschiedenis der strandwering en het dijkwezen aan de kust der Noordzee in de zestiende eeuw (1938) en Een eeuw Zuidplaspolder in Schieland 1839-1939; een rendabele droogmaking van een Zuidhollandsch meren- en plassengebied (1940).
i

Hans,

Doe
1882-1946
(Hellevoetsluis 4 dec. 1882 - Den Haag 4 jan. 1946), journalist, schrijver. Kwam, hoewel voorbestemd als onderwijzer, in de sportjournalistiek terecht. Via de grote dagbladen werd hij in 1905 parlementair verslaggever voor De Telegraaf. Verder was hij jarenlang redacteur van het tijdschrift De Journalist en gaf hij voordrachten voor de radio. Van zijn publicaties, waaronder enkele biografieën, noemen we zijn laatste werk: Ons Vaderland (1941), een patriottisch tijdsbeeld.
i BWN3

Kessener,

Herman Joseph Nicolaas Hubert
1882-1959
(Roermond 1 mrt. 1882 -Den Haag 5 aug. 1959), ingenieur. Studeerde in 1908 af als scheikundig ingenieur aan de TH in Delft. Deed van 1908-1912 onderzoek naar mogelijkheden van zuivering van het afvalwater uit de strokarton- en aardappelmeelfabrieken te Sappemeer en Foxhol. Dit leidde in 1920 tot de oprichting van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) te Voorburg waarvan hij de eerste directeur werd. De door hem uitgevonden Kessener-borstel in het belucht-slibproces kreeg grote bekendheid. Naast publicaties in buitenlandse tijdschriften schreef hij: De zuivering van het afvalwater ten plattelande (1941).
i PKN, WID6

Lambrechtsen,

Nicolaas Cornelis
1882-1918
(Goes 16 nov. 1882 - Amsterdam 15 feb. 1918), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1908 als civiel ingenieur was afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS aan de bouw van de Middensluis in Terneuzen. Schreef: Het Kanaal van Gent naar Terneuzen (met A.R. van Loon; 1909).
i

Moerman,

Hendrik Jacob
1882-1954
(Ughelen 14 sep. 1882 - Kampen 24 sep. 1954), leraar, historisch-geograaf. Had, als leerling van R.Schuiling aan de Rijkskweekschool te Deventer, grote belangstelling voor Middeleeuwse economische geschiedenis en naamkunde. Was onderwijzer te Hengelo en Den Haag, daarna leraar aardrijkskunde te Winschoten en sinds 1925 te Kampen waar hij tot zijn pensionering in 1943 leraar en conrector aan het lyceum was. Schreef zeer heldere artikelen over de oostkust van de Zuiderzee w.o. De IJsselmonden (1918), Urk (met A.J.Reijers; 1921), Schokland (idem; 1925) en Uit de geschiedenis der Zuiderzee (1927). Werkte met G.J.A.Mulder samen aan de zesde druk van Schuilings Nederland, handboek der aardrijkskundeen aan de beide supplementen daarop. Schreef voor het Handboek der Geografie van Nederland twee hoofdstukken: Plaatsnamen(in dl. 2, 1951) en Overijsel(met A.W.Wentholt; in dl. 6, 1959). Zie ook: L.Ph.C.van den Bergh.
i S.J.FockemaAndreae. In memoriam H.J.Moerman (1955), C.N.Fehrmann. In memoriam H.J.Moerman (1955), HGN dl.6 pVII.

Ritter Jr,

Pierre Henri
1882-1962

(broer van C.W.Ritter; Utrecht 16 aug. 1882 - Houten 12 apr. 1962), schrijver, redacteur. Studeerde rechten aan de UvA en promoveerde in 1909 in Utrecht. Was sinds 1918 hoofdredacteur van het Utrechts Dagblad; kreeg vooral bekendheid door zijn boekbesprekingen voor de radio in de periode 1928-1957. Publiceerde in vele tijdschriften en schreef verscheidene boeken, brochures en inleidingen. De didactische waarde is kenmerkend voor zijn werk waarvan we slechts noemen: Het land van wind en water (1921) over de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Ritter werd in 1957 benoemd tot ereburger van Utrecht en ontving in 1962 de J.H.Donnerprijs. Zie ook: A.A.Mussert.

i BJ63, BWN2, EW, J.J.van Herpen Al wat in boeken steekt; dertig jaar radiowerk van dr.P.H.Ritter jr. bij de AVRO(1982), HLR, HSE, LNA, LNL, PIR, PKN, WID5-6, WP7, WVG.

Sneller,

Zeger Willem
1882-1950

(Winsum Fr. 11 dec. 1882 - Amsterdam 10 nov. 1950), historicus, hoogleraar. Begon als onderwijzer te Rijnsburg, studeerde letteren in Utrecht en werd leraar te Middelburg en Den Haag. Promoveerde in Utrecht bij G.W.Kernkamp op Walcheren in de vijftiende eeuw (1916). Was hoogleraar in de economische geschiedenis te Rotterdam en decaan van de VU te Amsterdam. Schreef diverse boeken en vele artikelen over de geschiedenis van Rotterdam w.o. De landmeter N.S. Cruquius en zijn plan tot doorgraving van den Hoek van Holland Anno 1731 (1940). Zie ook: P.J.Bouman.

i BWN1, Jaarboek KNAW 1952, NGL, VVU, WID1-5.

VerLoren van Themaat,

Reep
1882-1982

(Warnsveld 1 sep. 1882 - Nijmegen 20 okt. 1982), ingenieur. Was, na in 1908 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, werkzaam bij Waddell bruggenbouwers te Kansas City, van 1910 tot 1918 bij de gemeente Rotterdam en van 1918 tot 1963 als firmant van het Ingenieursbureau v/h J.van Hasselt en de Koning te Nijmegen. Schreef diverse artikelen in De Ingenieur zoals: Drooglegging in de Noorder Buurtschen polder (1941). Werd in 1942 lid van de Raad voor de Waterhuishouding en in 1949 van de Zuiderzeeraad. Was sinds 1953 lid van de Deltacommissie. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het stroomgebied van de Oude IJssel, waarover hij schreef:De Oude IJssel; de veelzijdige rol van het water (1966).
Klik op naam links voor meer publicaties

i Hakoerier (1981, 1982), HM 2001 n3 p81, Honderd jaar Haskoning (1981), RHN p22, WID5

Werker,

Hendrik M.W.
1882-1929
Is begonnen als spoorwegingenieur bij de Hollandsche Spoorwegmaatschappij, waar hij het station van Haarlem heeft gebouwd en later bij de Ned.-Indische Spoorwegen. Hij ging in 1919 naar Zuiderzeewerken. Hij werd in 1922 eerstaanwezend ingenieur van de Zuiderzeewerken.
Klik op naam links voor meer publicaties
i NRC 1929 - Eemlandeer, 1 en 4 oktober 1929

Witteveen,

Cornelis Josephus
1882-1960
(Heerenveen 19 apr. 1882 - Maastricht 9 okt. 1960), ingenieur. Werkte, na in 1905 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij verschillende directies van RWS en van 1914 tot 1919 als directeur van OW in Suriname. Daarna bij RWS te Utrecht, Terneuzen en Den Haag. Was van 1933 tot 1948 HID van RWS in de directie Limburg en leidde de werkzaamheden aan het Julianakanaal en de gekanaliseerde Maas. Zette zich na 1945 in voor het herstel van de rivieren en kanalen en de droogmaking van Walcheren waarvoor P.Ph.Jansen met de uitvoering werd belast. Schreef Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij KB van 7 januari 1921, no. 39 inzake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn (met J.Limburg; 1924).
i WID 5-6

Boreel,

Jhr. Jacob Lucas
1883-1939

(roepnaam: Jaap; Wijk aan Duin 1 apr. 1883 - Middelburg 18 dec. 1939), ingenieur. Studeerde in 1907 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte sinds 1921 als hoofd van de technische dienst van het Waterschap Walcheren en was de ontwerper van het naar hem genoemde in 1929 gebouwde gemaal in Middelburg. Schreef: Het gemaal van den polder Walcheren (1930) en La digue maritime de Westkapelle (1938)
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Bruijn,

Cornelis Pieter
1883-1978

(roepnaam: Cor; Wormerveer 17 mei 1883 - Hilversum 16 nov. 1978), onderwijzer, schrijver. Was van 1906 tot 1916 onderwijzer en had een belangrijk aandeel in de onderwijsvernieuwing. Schreef vele jeugdboeken, schoolboekjes en streekromans. In De dijken breken(1936) beschreef hij de strijd tegen het water door de bevolking in Noord-Holland tijdens de stormvloedramp van 1916

i F.T.Bijlsma: Cor Bruijn (1977), BJ79, HLR, LML, LNA, LNL, PVL, Waddenbulletin 1991 n1 p36-37, WP7

Groothoff,

Arnold
1883-1971
(Gantung NOI 1 mei 1883 - Amersfoort 9 juni 1971), ingenieur, industrieel adviseur. Werkte na in 1904 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft in zeer uiteenlopende tijdelijke betrekkingen o.m. in Perzië en NOI. Was mede-oprichter van ingenieursbureau Dwars, Groothoff en Verhey te Amersfoort, later als DHV bekend. Richtte zich op adviserende taken en bedreef economische en technische journalistiek. Schreef o.m. Historisch-technisch dijkonderzoek in Noordholland (1917).Zie ook: J.M.W.van Elzelingen.

i BWN3, ING 1971 n26 pA445, PKN, WID5-6.

IJzerman,

Mattheüs Johannes
1883-1962
Leerdam 18 jan. 1883 - Wittem 31 mei 1962), ingenieur, burgemeester. Werkte, na in 1910 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, in NOI. Was van 1920 tot 1938 werkzaam als ingenieur-voorzitter van het waterschap De Regge te Almelo, daarna tot 1947 als burgemeester van Wageningen. Schreef: Het waterschap De Regge 1833-1933 (1934)
i WID5

Lely,

Jan
1883-1945
(oudste zoon van Cornelis Lely; Leiden 20 juni 1883 - Nootdorp 20 mrt. 1945), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de TH te Delft, bij RWS in verschillende functies. Schreef enkele artikelen in De Ingenieur. Volgde in 1918 I.A.Lindo op als directeur van GW van Den Haag. In 1930 volgde hij J.A.Ringers op als directeur en hoofduitvoerder van de MUZ. Hij kwam bij een bombardement om het leven
i HNJ, ING 1945 pA130, WG, WID1, WP7, ZJI.

Loosjes,

Adriaan
1883-1949
(Blokzijl 5 juni 1883 - Deventer 7 mrt. 1949), cultuurhistoricus. Studeerde rechten en promoveerde in 1911 te Leiden. Voerde van 1912 tot 1928 de redactie van het weekblad Buiten waarin hij o.m. schreef: Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk (1916). Was sinds 1920 secretaris van de Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Schreef en redigeerde vele artikelen en verzorgde de tekst voor de zeer fraaie boekenserie Nederland in Beeld (19 dln., 1925-1936).
i PKN, WID5

Schönfeld,

Jan Frederik
1883-1956
(Ulrum 2 feb. 1883 - Arnhem 1 feb. 1956), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft korte tijd bij RWS en vijf jaar in Suriname. Was vanaf 1914 werkzaam bij RWS, sinds 1933 als HID in de directie Bovenrivieren te Arnhem en sinds 1934 tevens als inspecteur van de Rijnvaart. Schreef artikelen in uiteenlopende tijdschriften w.o. in De Ingenieur zoals: Waar lag, ten tijde der Romeinen, het splitsingspunt der Rijn? (1940)
Klik op naam links voor meer publicaties

i PKN, WND

Scharroo,

Pieter Wilhelmus
1883-1963

(Den Haag 16 sep. 1883 - Den Haag 19 aug. 1963) genie-officier, leraar. Was, na zijn studie aan de KMA te Breda, van 1904 tot 1940 werkzaam als officier bij de Genie en enige jaren als leraar waterbouwkunde aan de KMA in Breda. Daarnaast vervulde hij diverse functies op sportgebied. Schreef o.m. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee in haar beteekenis voor de landsverdediging (1917). Was na zijn pensionering in 1946 zelfstandig technisch adviseur in de bouw- en waterbouwkunde.

i BJ64, DLW, ING 1963 n39 pA547, PKN, WID5-6, WWN63

Steenhuis,

Jacob Frederik
1883-1958
(Westernieland 17 juni 1883 - Haarlem 15 jan. 1958), geoloog. Studeerde wis- en natuurkunde te Groningen en promoveerde in Leiden op Bijdrage tot de kennis van den ondergrond der provinciën Drenthe en Friesland (1916). Was assistent-geoloog te Groningen en Delft, later geoloog bij het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening en de Geologische Stichting te Haarlem. Gaf een studie uit van wijlen zijn vader, G.Steenhuis, getiteld De indijking van den Noordpolder (1805-1810) uit nagelaten papieren voltooid en uitgegeven (1913). Schreef over geologie, bodemkunde, grondwaterstroming, wichelroedelopen en drinkwatervoorziening alsmede een bibliografie in afleveringen over de geologie van Nederland en de overzeese gebiedsdelen. Zie ook: W.F.J.M.Krul.
i AWN3, EF, Geologie en Mijnbouw 1958 p101, NGE, WID1-6.

Thierry,

John William
1883-1963
(Leiden 23 juli 1883 - Den Haag 27 sep. 1963), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1908 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, als ingenieur bij de PW van Noord-Holland, van 1919 tot 1930 bij de Dienst der ZZW en daarna als hoogleraar in de waterbouwkunde aan de TH te Delft. Schreef o.m.: De strijd tegen Nederlands erfvijand (inaugurele rede; 1930) en Grasmat op dijken (1954). Was lid van de Raad van Bestuur van het KIVI. Zie ook: W.J.H.Harmsen.
Klik op naam links voor meer publicaties
i BJ64, DLW, ING 1963 pA589, WID1-6, WND.

Veen , ter

Henri Nicolaas
1883-1949

(Amsterdam 19 feb. 1883 - Amsterdam 7 nov. 1949), sociaal-geograaf, hoogleraar. Was, na zijn opleiding aan de kweekschool in Haarlem, onderwijzer in Hoofddorp, later leraar aardrijkskunde in Amsterdam. Studeerde aardrijkskunde en promoveerde aan de UvA op De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied; proeve eener sociaal-geographische monographie (1925), in feite een advies voor betere kolonisatie van de Zuiderzeepolders. Werd lector, later hoogleraar in de sociale en economische aardrijkskunde aan de UvA. Was van 1934 tot 1937 voorzitter van de Zuiderzeevereniging en inspirator voor de oprichting in 1936 van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, het latere Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland.

i BWN3, GEN, VJB, WID5, ZJI, ZZP.

Verhey,

Bastiaan Adrianus
1883-1947
(Den Helder 2 mei 1883 - Amersfoort 7 okt. 1947), ingenieur. Werkte, na in 1904 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, van 1908 tot 1916 bij de marine. Richtte in 1917 met A.W.C.Dwars en A.Groothoff te Rotterdam een ingenieursbureau op waaruit DHV te Amersfoort is ontstaan. Was, als opvolger van A.W.C.Dwars, van 1934 tot zijn dood directeur van DHV. Schreef o.m. Dijkverzwakkingen bij stormvloed (met J.W.Thierry; 1918).
Klik op naam links voor meer publicaties

i D.Hillenius: De geschiedenis van het Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1992).

Begemann,

Simon Hendrik Anton
1884-1974
Witmarsum 22 apr. 1884 - Haarlem 4 nov. 1974), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1907 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1933 bij de waterstaat in NOI. Was van 1938 tot 1954 hoogleraar irrigatie en waterkracht aan de TH in Delft. Schreef slechts enkele collegedictaten en artikelen in De Waterstaatsingenieur w.o.Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen (1931)
i ING 1974 n49 p974, WID5-6, WND.

Bijvanck,

Alexander Willem
1884-1970

(meestal geschreven als: Byvanck; Leiden 4 juli 1884 - Leiden 16 aug. 1970), archeoloog, historicus. Medewerker KB, hoogleraar archeologie en oude geschiedenis te Leiden. Beoefende de archeologie vanuit de literatuur en niet in het veld; bekleedde diverse bestuurlijke functies. Schreef o.m. De voorgeschiedenis van Nederland (1942) en Nederland in den Romeinschen tijd (1943).
i BJ71, BWN4, NGL, WH 1970 p202, WID5-6.

Buuren, van

Johannes Antonius Marie
1884-1970
(Schiedam 8 aug. 1884 - Den Haag 26 april 1970), ingenieur, jurist, minister. Was, na in 1905 te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, als ingenieur werkzaam in NOI bij wegenaanleg, irrigatie, drinkwatervoorziening en havenwerken. Studeerde in 1922 te Leiden af in de rechten en promoveerde in 1929 aan de TH in Delft op Beschouwingen over de economie en het beheer der zeehavens. Was van 1933 tot 1936 directeur van het departement van VW te Bandung en van 1937 tot 1939 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
i BDD, PKN, WID5-6

Engelen van der Veen, van

Gerrit Abraham Jan
1884-1933
("Van Engelen" voorgevoegd in 1890; Kampen 17 apr. 1884 - Kampen 1 juli 1933), jurist, dijkgraaf. Studeerde rechten in Utrecht. Was dijkgraaf van het waterschap Kamperveen en voorzitter van enkele andere waterschappen. Had grote belangstelling voor de geschiedenis van de dijken en polders rondom Kampen en was bestuurslid van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Schreef o.m. De bedijking langs de Zuiderzee ten noorden van Elburg (1921) en De bedijking van de IJssel en zijn monden (1924).
i Kamper Almanak 1934 p119-123.

Giffen, van

Albert Egges
1884-1973

Noordhorn 14 mrt. 1884 - Zwolle 31 mei 1973; begraven te Diever), archeoloog, hoogleraar. Verwierf grote bekendheid als onderzoeker van terpen en hunebedden. Zijn kwadrantenmethode voor grafheuvelonderzoek vond internationale navolging. Van zijn eerste publicaties noemen we: Het dalingsvraagstuk der alluviale Noordzeekusten i.v.m. bestudeering der terpen (1909), zijn meest bekende:De hunebedden in Nederland (2 dln. met atlas, 1925-1927). Was conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en bij de prehistorische afdeling van het Provinciaal Museum te Assen. Was hoogleraar in de prehistorie te Groningen en Amsterdam. Voorts was hij directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen en was verbonden aan de ROB te Amersfoort en het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. Zie ook: P.C.J.A.Boeles, C.C.W.J.Hijszeler.

i BJ74, BWN3, DB3, GE, HLR, NDV 1974 p9-19, NGL, Oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland (1947), WH 1973 p90, WID5-6.

Isebree Moens,

Neeltje Louwrina
1884-1965
(Goes 4 mei 1884 - Zutphen 10 nov. 1965; 1911-1939 gehuwd met J.P.Wibaut), hydrobiologe, lerares. Studeerde plant- en dierkunde in Utrecht en Amsterdam en promoveerde in 1911 aan de UvA. Was lerares biologie aan verschillende scholen te Amsterdam en van 1913 tot 1947 werkzaam bij het biologisch laboratorium van de gemeente Amsterdam. Van haar vele publicaties noemen we: Bijdrage tot de kennis der vervuiling van het water in en om Amsterdam( 1916), Rapport watervervuiling in Nederland, deel I: Noord-Holland (1938) en Bedreigt vervuiling onze grote rivieren? (1948).
i WID1-6

Scherpenisse,

Abraham
1884-1945
(Sint Maartensdijk 31 jan. 1884 - Hoorn NH 4 nov. 1945) was sinds 1914 onderwijzer in Hoorn. Had daarnaast grote belangstelling voor naamkunde en geschiedenis van zijn geboortestreek en schreef daarover in het tijdschrift Archief van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen onder meer: Uit de geschiedenis van Poortvliet en Tholen en hun omgeving vóór 1350 (1939).
i

Schilthuis,

Gijsbertus Jan Christiaan
1884-1972
(Groningen 23 april 1884 - Rotterdam 1 nov. 1972), waterstaatsjurist, hoogleraar. Studeerde rechten in Groningen en promoveerde aldaar cum laude in 1909. Werkte tot 1954 als advocaat en procureur te Rotterdam en was vele jaren lid van PS en GS van Zuid-Holland. Sinds 1935 lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en sinds 1951 van de Raad van de Waterstaat. Was van 1941 tot 1945 buitengewoon hoogleraar in het staats- en administratieve recht aan de TH in Delft. Werd in 1911 benoemd tot secretaris van de Zuid-Hollandse Waterschapsbond en voerde sinds 1912 de redactie van het tijdschrift Het Waterschap en sinds 1944 het hoofdredacteurschap van Waterschapsbelangen. Schreef diverse artikelen over waterstaatsrecht en het standaardwerk Waterschapsrecht (1947)

i PKN, WB 1972 n22 p371-372, WID5-6, WWN63.

Brinkhorst,

Willem Herman
1885-1952
(Dieren 20 jan. 1885 - Utrecht 5 nov. 1952), ingenieur. Werkte, na in 1907 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, zijn hele leven bij RWS, o.m. in Den Haag, Alkmaar, Den Bosch, Vlissingen en Utrecht. Was van 1935 tot 1950 HID van RWS in de Directie Utrecht en van 1944 tot 1945 waarnemend DG van RWS. Publiceerde in De Ingenieur o.m. De keersluis te Vlissingen (met C.de Groot; 1929) en De werken van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Vaartsche Rijn bij Jutphaas en de Lek bij Vreeswijk (1934).
i ING 1953 pA33-A34, PKN, WID5.

Goudriaan,

C.
1885-1961
Pseudoniem van C. Grilk
i

Grilk,

Cornelis
1885-1961

(pseudoniem: C. Goudriaan; Nijmegen 14 oktober 1885 - Leeuwarden 8 september 1961), onderwijzer, schrijver. Begon zijn loopbaan als onderwijzer in Noord Scharwoude en vervolgde deze van 1907 tot 1943 in Leeuwarden. Schreef in de periode van 1926 tot 1959 een twintigtal jongensboeken en muziek en artikelen over taal en cultuur van Schiermonnikoog. Ook schreef hij Op en om den Afsluitdijk (1934).

i EF, Leeuwarder Courant 8 okt. 1955, Leovardia 2008 n25p8-10.

Korff,

Andries
1885-1963
(Den Helder 18 april 1885 - Bloemendaal 30 aug. 1963), ambtenaar. Werkte als ambtenaar bij de posterijen in Den Haag, Hengelo, Arnhem, Eindhoven, Amby en Haarlem, laatstelijk in de rang van referendaris. Schreef als gepensioneerde over zijn geboorteplaats: Beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder (1958).
i

Lely,

Cornelis Willem
1885-1932
(tweede zoon van Cornelis Lely; roepnaam: Wim; Deventer 9 juni 1885 - Aintree bij Liverpool 8 apr. 1932), ingenieur. Studeerde waterbouwkunde en promoveerde aan de TH te Delft op De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust (1921). Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Werkte aan verschillende waterstaatswerken en ontwierp de plannen voor de Maaskanalisatie: Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren (1926). Werd in Engeland bij verrassing door een sneltrein overreden. Zijn werk aan de kanalisatie van de Maas werd voortgezet door J.W.de Vries.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AWN3, GWG, ING 1932 n25 pA221-A224, TWG 1996 p5, TWG 2002 n2 p39-46, WG, WP7, ZJI.

Moerman,

Jacob Diederik
1885-1965
(Ughelen 4 juli 1885 - Apeldoorn 24 mei 1965), onderwijzer, archeoloog. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool te Deventer, werkzaam als onderwijzer te Wageningen. Was een zeer verdienstelijk beoefenaar van de archeologie en kenner van de geschiedenis van de Veluwe; postuum werd zijn naam gegeven aan een museum te Apeldoorn. Hij schreef o.m. Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe (1934) en Veluwsche beken en daling van het grondwaterpeil (1934).
i BWN1, WH 1965 p90

Muermans,

A.
1885-1969
Pseudoniem van Rosette Judica van Oven
i

Oven, van

Rosette Judica
1885-1969
(roepnaam: Ro; pseudoniem: A. Muermans; Amsterdam 6 aug. 1885 - Malaga 22 apr. 1969), journaliste, schrijfster. Was, na haar studie letteren aan de GU in Amsterdam, werkzaam als archief- en bibliotheekmedewerkster, tijdschriftredactrice en journaliste. Schreef van 1913 tot 1952 artikelen en romans op kunsthistorisch en biografisch gebied zoals: Op den Dam no.1 (over het leven van boekhandelaar Evert Maaskamp; 1938) en jeugdboeken waaronder: Op de zeeen aan de wal (1949).
i EW

Ringers,

Johannes Aleidis
1885-1965

(Alkmaar 2 jan. 1885 - Den Haag 6 mei 1965), ingenieur, minister. Werkte, na zijn studie aan de TH in Delft, bij RWS te Hansweert, bij de spoorwegen op Java en bij de aanleg van kanalen in West-Friesland. Zijn grootste technische prestatie was de bouw van de Noordersluis te IJmuiden waarover hij publiceerde: De bouw van de nieuwe schutsluis c.a. te IJmuiden (2 afl., 1924-1925). Werkte van 1927 tot 1930 voor de Dienst der ZZW als directeur en hoofduitvoerder van de MUZ en van 1930 tot 1935 als DG van de RWS. Was van 1941 tot 1948 voorzitter van het KIVI. Werd in de 2e WO gedeporteerd naar Sachsenhausen. Werd minister van OW en Wederopbouw en na de overstromingsramp van 1953 lid van de Deltacommissie. Schreef o.m. Een eeuw Nederlandsche waterbouw (1947) en Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam(1953). Ringers werd onderscheiden met o.m. de Conrad-medaille (1927), een eredoctoraat van de TH te Delft (1930) en het erelidmaatschap van het KIVI (1955). Rotterdam eerde hem als 'vader van de wederopbouw'. Zie ook J. Lely
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, BJ66, BWN1, DLW, ING 1965 n22 pA360-A369, LW 1965 n1 p32, LW 1965 n6 p284-285, OTAR 1965 n6 p284-285, PKN, T. Pollmann Van Waterstaat tot Wederopbouw (2006), TWG 1998 n2 p88-96, WID5-6, WND.

Ritter,

Cornelis Wilhelmus
1885-1972
(broer van P.H.Ritter; Utrecht 6 mrt. 1885 - Rheden 16 mrt. 1972), jurist, econoom. Studeerde rechten en promoveerde in 1913 te Utrecht. Werkte in diverse functies bij de overheid en was van 1923 tot 1950 in dienst van de Nederlandse Bank, laatstelijk als kassier-generaal. Was van 1929 tot 1932 secretaris van de Zuiderzeevereniging. Schreef o.m. De economische beteekenis van de Zuiderzee (1932).

i PKN, WID5-6

Spaander,

Jan
1885-1958
(Volendam gem. Edam 29 aug. 1885 - Amersfoort 31 juli 1958), ingenieur (autodidact). Emigreerde na zijn opleiding naar Amerika en vestigde zich in 1919 te Amersfoort als directeur van Spaander's Optische Slijperij. Was secretaris van het Technisch Optisch Gezelschap dat in 1924 te Amersfoort was opgericht en schreef/redigeerde op dat gebied. Had daarnaast grote belangstelling voor waterstaatkundige zaken en schreef daarover o.m. De Amersfoortsche wateren (1950), De Eemzee; blijvende oplossing van het totale Nederlandse zoetwaterprobleem (1951) en De erfenis van Leeghwater (1952).
i

Vos van Steenwijk, de

Reint Hendrik baron
1885-1964

(Zwolle 8 nov. 1885 - Zwolle 13 juni 1964), jurist, bestuurder, politicus. Studeerde rechten en staatswetenschap aan de RU van Leiden en promoveerde daar in 1912. Sinds 1911 was hij griffier bij de provincie Noord-Holland in Haarlem en van 1918-1931 van de TK in Den Haag. Was in de periode 1931-1951 Commissaris der Koningin in Drenthe en van 1952-1964 lid en voorzitter van de Raad van de Waterstaat. Van zijn publicaties noemen we: De macht van de staat en de provincie tegenover de waterschaps- en polderbesturen (1926) en De rechtskennis van de ingenieur (deel 5 van het boek Waterstaat; 1926).

i WID6

Wentholt,

Ludolph Reinier
1885-1946

(Nieuwediep 22 mrt. 1885 - Den Haag 6 feb. 1946), ingenieur. Studeerde aan de TH te Delft en promoveerde op Stranden en strandverdediging (2 dln., 1912). Werkte in diverse functies bij RWS, leidde de herstelwerkzaamheden na de overstroming van de Maas in 1926 en schreef o.m. Rapport inzake een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn (1927). Leidde de aanleg van de Twenthekanalen (1928-1935), bracht het tweede Rijkswegenplan tot stand (1938) en was van 1940 tot 1943 DG van RWS. Langdurige opsluiting door de bezetter tastte zijn gezondheid aan, en leidde in 1945 tot zijn ontslag en overlijden kort daarna. Als DG werd hij opgevolgd door W.J.H.Harmsen.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, BWN1, WND

Beelaerts van Blokland,

Alexander Gerard
1886-1977
(Den Haag 15 sep. 1886 - Den Haag 8 nov. 1977), ingenieur. Studeerde in 1909 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte tot zijn pensionering in 1951 bij RWS, sinds 1937 als HID in de Directie Overijssel en Drenthe, sinds 1945 in de Directie Zuid-Holland. Schreef onder meer: Meppelerdieprapport (met F.S. Langemeijer; 1947)
Klik op naam links voor meer publicaties

i PKN, WID6.

Drijver,

Jan
1886-1963

(Den Hoorn 29 sep. 1886 - Den Hoorn 28 nov. 1963), natuurbeschermer. Geboren op het eiland Texel, volgde hij een opleiding voor telegrafist en werkte van 1905 tot 1913 bij de PTT in Rotterdam, Emmen, Boskoop, Den Burg en Santpoort. Kwam in 1913 door zijn grote kennis van de natuur in dienst van de Vereniging Natuurmonumenten en was van 1947 tot 1954 hoofddirecteur daarvan. Wordt, samen met Jac.P.Thijsse en P.G.van Tienhoven, beschouwd als grondlegger van de natuurbescherming in Nederland. Schreef, behalve vele tijdschriftartikelen, o.m. het boekTexel, het vogeleiland (1934, herz. dr. 1953).
i BJ64, IBV, PKN, Het Vogeljaar 1974 n2 p602-603, WID5-6.

Harmsen,

Willem Jacobus Hendrikus
1886-1954

(Zutphen 4 jan. 1886 - Den Haag 11 jan. 1954), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft zijn hele leven bij RWS. Verwierf bekendheid sinds hij in 1928 vanuit Den Haag belast was met ontwerp en bouw van verkeersbruggen over de Grote Rivieren: Keizersveer, Zaltbommel, Arnhem, Nijmegen, Vianen, Moerdijk, Hedel, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. Schreef daarover: Bruggenbouw in verband met de aanleg van het Rijkswegennet in Nederland (1939). Volgde in 1945 L.R.Wentholt op als DG van RWS en kreeg in 1947 een eredoctoraat van de TH te Delft (promotor: J.W.Thierry). Werd in 1951 als DG opgevolgd door A.G.Maris. Was lid van de Deltacommissie en van 1953 tot 1954 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt macht" (vakbond van waterstaatsambtenaren).

i AB, BDD, DLW, GTW, ING 1954 pA85-A86, WID5, WT.

Hol,

Jacoba Brigitta Louisa
1886-1964

(roepnaam: Coba; Antwerpen 21 sep. 1886 - Maastricht 16 okt. 1964), geomorfologe, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde te Utrecht op BeiträgezurHydrographie der Ardennen (1916). Was verbonden aan het Geografisch Instituut te Utrecht, achtereenvolgens als assistent, hoofdassistent, lector en directeur. Sinds 1946 hoogleraar in de fysische geografie en geomorfologie aan de Universiteit van Utrecht. Schreef talrijke artikelen op fysisch-geografisch gebied, Geomorfologie (in: HGN dl.1, 1949) en De geomorfologische landschappen van Nederland (1959). Zie ook: J.I.S Zonneveld.

i BJ65, WID5-6, WWN63.

Jong, de

Dirk Leendert
1886-1968
(Ammerstol 17 dec. 1886 - Hellevoetsluis 1 okt. 1968), bouwkundige. Werkte sinds 1916 als technisch ambtenaar bij de PWS van Zuid-Holland, aanvankelijk in Den Haag, enige jaren in Brielle en van 1939 tot 1956 in Gouda. Woonde daarna in Nieuw Helvoet en Hellevoetsluis. Publiceerde in de periode 1933-1960 over de historische geografie en waterstaatsgeschiedenis van Voorne, de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard en de stad Gouda. We noemen: De indijking van den St. Annapolder op het eiland Voorne (1933), De bovenloop van de Linge, de Leidsche Vliet en tiendwegen (1944), De bodem van Gouda (1949) en De namen van de tiendhoeken van Voorne (1960).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Kolff,

Arnoldus Catharinus
1886-1970
(Middelharnis 18 nov. 1886 - Oosterbeek 4 apr. 1970), ingenieur. Was, na in 1911 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, vele jaren werkzaam als hoofdingenieur bij het Hoogheemraadschap van Delfland en daarna bij de PWS van Groningen. Schreef o.m. Rapport over de kustverdediging van Delfland ten noorden van Scheveningen (1927)
i ING 1970 pA349, NP 1994

Marel, van der

Arie
1886-1969
(Haarlemmermeer 5 juni 1886 - Rijswijk 20 juli 1969), ambtenaar, regionaal historicus. Was werkzaam bij de posterijen, laatstelijk in de rang van referendaris. Besteedde daarnaast zeer veel tijd aan genealogisch -, kunsthistorisch - en regionaal-historisch onderzoek. Richtte in 1935 het Westlands Museum in Honselersdijk op. Schreef onder meer: Haarlemmermeer in vroeger dagen 1890-1905 (1958).
i

Schukking,

Willem Hendrik
1886-1967

(Zutphen 17 feb. 1886 - Den Haag 1 mei 1967), genie-officier. Was, na zijn studie aan de KMA te Breda, werkzaam in verschillende functies bij de Genie. Na drie jaren krijgsgevangenschap in Duitsland en Polen gepensioneerd als kolonel. Daarna actief in militaire archieven en als secretaris van de Stichting Menno van Coehoorn. Schreef o.m. De oude vestingwerken van Nederland (1941).

i ING 1967 pA327, WID6.

Sleen, van der

Wicher Gosen Nicolaas
1886-1967
(Haarlem 4 okt. 1886 - Naarden 4 aug. 1964), scheikundige, leraar, publicist. Studeerde scheikunde aan de UvA en promoveerde op De chemische samenstelling van het duinwater in verband met de gesteldheid van de bodem (1913). Was leraar aan verschillende scholen te Haarlem. Was directeur en eigenaar van een scheikundig laboratorium in Haarlem waar o.m. drinkwater en bodemmonsters werden onderzocht. Verrichtte zelfstudie in de zoölogie, geologie en archeologie en maakte zeer vele studiereizen in binnen- en buitenland. Schreef boeken over zijn reizen en diverse tijdschriftartikelen w.o. Het Oudemirdumer Klif (1928).

i IBV, PKN, WID1-6, WWN63

Verhoeven,

Adriaan Gerrit
1886-1976

(Sprang 27 feb. 1886 - Den Haag 1 mrt. 1976), ingenieur. Werkte, na in 1910 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, bij de Domeinen in Zeeland, later tevens voor de landaanwinningswerken aan de Friese en Groningse kust. Na de 2e WO werkzaam bij het Departement van OW en Wederopbouw en sinds 1948 als HID bij RWS. Na pensionering adviseur op het gebied van bedijking en landaanwinning. Gaf, met J.de Hullu, het Tractaet van Dijckagie door Andries Vierlingh uit (1920; heruitgave 1973). Schreef verder o.m. Aanteekeningen over landaanwinning en dijksbouw in Zeeland (1924), Ontstaan en inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch (1929) en Wijzen van bevordering van de landaanwinning (1938).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Keijzer,

Cornelis
1887-1962
(Barsingerhorn 30 juli 1887 - Alkmaar 29 jan. 1962), gemeenteambtenaar. Was sinds 1911 ambtenaar ter secretarie en van 1917 tot 1952 secretaris van de gemeente Anna Paulowna, sinds 1952 ereburger. Schreef het boek: De Anna Paulownapolder 1846- 1946 (met H. Jonker; 1946).
i

Kloeke,

Gesinus Gerhardus
1887-1963

(Schagen 10 juli 1887 - Leiden 5 nov. 1963), taalkundige, hoogleraar. Studeerde letteren in Amsterdam, Groningen en Leipzig en promoveerde in 1914 te Leipzig en in 1922 te Amsterdam. Was leraar te Winschoten, Alkmaar en Leiden en lector in Hamburg en Bonn. Was van 1934 tot 1956 hoogleraar in de Nederlandse taalkunde te Leiden. Bracht de dialectgeografie in ons land tot grote ontwikkeling. Schreef o.m. De tongvallen langs de Zuiderzeekust (1932).
i GEN, WID5-6, WP7, WWN63

Linde, van de

Quinten Marinus
1887-1963
(Wemeldinge 25 juli 1887 - Den Bosch 26 nov. 1963), waterbouwkundige. Na een verblijf van enkele jaren in NOI, kwam hij in dienst van RWS, eerst in Velsen, van 1928 tot 1939 in Roermond, daarna in Den Bosch als technisch hoofdambtenaar. Schreef in de periode van 1938 tot 1957 een aantal tijdschriftartikelen waaronder: Evenwichtsverstoringen langs de Zeeuwschestroomen (1938), De voormalige waterstaatkundige toestand van de landen langs de Maas in Noord-Brabant (1950), Het kanaal Antwerpen-Moerdijk (1955) en De opkomst van het polderland van westelijk Noord-Brabant (1957).
i

Nijhoff,

Gerard Pieter
1887-1956
(Amsterdam 10 sep. 1887 - Amsterdam 4 feb. 1956), ingenieur, redacteur. Werkte, na een korte studie economie in Groningen en een voltooide studie aan de TH in Delft, tot 1921 bij RWS en drie jaar bij Siemens Bau Union. Was van 1912 tot 1935 redacteur en hoofdredacteur van het Polytechnisch Tijdschrift en schreef daarin o.m. De Twentsche kanaalverbinding (1919). Maakte, van 1924 tot 1940 als directeur van Ingenieursbureau voor waterbouwkundige adviezen Ir. G.P. Nijhoff te Den Haag en Brussel, uitvoerige studie van havens in Turkije, Azië en Zuid Amerika. Was daarna adviseur voor wederopbouw en van 1943 tot 1950 hoofdingenieur bij de Dienst der Gemeente Waterleidingen van Amsterdam. Was sindsdien raadadviseur van het MVW en vanaf 1953 lid van de Deltacommissie
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1956 pA151-A152, WID5-6, WND.

Noordeloos,

Pieter
1887-1962
(Grootebroek 12 juni 1887 - Lutjebroek 2 juli 1962), gemeenteambtenaar, publicist. Aanvankelijk opgeleid tot geestelijke, begon hij als volontair op de gemeentesecretarie van Grootebroek. Van 1912-1952 was hij daar gemeentesecretaris en daarnaast een groot kenner van de regionale geschiedenis en de kerkgeschiedenis van West Friesland en van het bisdom Haarlem. Van 1927-1962 verschenen van hem publicaties waaronder: Geschiedenis van den polder Het Grootslag (met J.Morsink; 1946) en De zeemansgids van Jan Gerrytsen van Encusen (1955).
i Jb. Mij. Ned. Letterkunde (1963).

Schierbeek,

Abraham
1887-1974
(Leeuwarden 9 aug. 1887 - Den Haag 30 aug. 1974), bioloog, leraar. Studeerde plant- en dierkunde aan de RU te Groningen en promoveerde in 1917 aldaar cum laude. Was aanvankelijk leraar biologie te Deventer en Groningen en van 1912 tot 1952 in Den Haag. Daarnaast was hij van 1938 tot 1953 docent aan de RU te Leiden. Heeft zeer veel geschreven over plant- en dierkunde, entomologie en microscopie, daarnaast ook biografisch werk. We noemen slechts: De studie der venen (1917) en Onze duinen (1938).

i BJ 1975, IBV, Janus 1975 p1-12, WID1-6, WWN63.

Slagter,

Jan
1887-1958
(Woerden 5 mrt. 1887 - Leiden 6 aug. 1958), jurist, dijkgraaf. Was, na zijn studie rechten in Utrecht, werkzaam als redacteur van de Nieuwe Courant en als chef van de afdeling waterstaat bij de Provinciale Griffie van Overijssel. Was vanaf 1921 secretaris en vanaf 1948 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Schreef in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift waarvan hij van 1917 tot 1940 medewerker was.
i WID5-6.

Wal, van der

Lambertus Tjerk
1887-1964
(Sint Johannesga 5 feb. 1887 - Den Haag 7 sep. 1964), ingenieur. Was, na in 1910 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, bij verschillende diensten werkzaam: de PWS van Zuid-Holland, GW van Groningen en van 1919 tot 1947 bij de Dienst der ZZW, laatstelijk als hoofdingenieur. Schreef het voor de geschiedenis van de ZZW belangrijke rapport Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922(1923). Was sinds 1947 HID van de PWS van Zuid-Holland tevens directeur van de PPD, lid van de Zuiderzeeraad, de Raad van de Waterstaat en de Deltacommissie
i HZH, ING 1964 pA617, WID5-6, WWN63

Beernink,

Johan Joseph Philipp
1888-1969
(Nijkerk 7 aug. 1888 - Enschede 25 sep. 1969), militair. Had, naast zijn loopbaan als infanterie-officier, grote belangstelling voor de prehistorie van ons land en de etymologie van veldnamen en sporen in het Nederlandse landschap. In zijn meest bekende werk Waterbouwkundige werken der oudheid in Nederland (1937) beschrijft hij middeleeuwse systemen van waterbeheer in laagveengebieden en bijzonderheden over vroegere landweren op de zandgronden.
i

Boerman,

Willem Everhard
1888-1965

(Arnhem 27 mei 1888 - Rotterdam 18 feb. 1965), geograaf, hoogleraar. Was tot 1958 hoogleraar in de economische en sociale geografie te Rotterdam. Wordt, met zijn voorganger Hendrik Blink, beschouwd als de grondlegger van de economische geografie in ons land. Was een pionier op het gebied van de ruimtelijke ordening en ijverde voor de uitgave van de Atlas van Nederland (1963 e.v.). De University of Durham te Newcastle verleende hem een eredoctoraat. Van zijn vele publicaties vermelden we slechts Primaire waterwegen in Zuid-Holland(1941), de biografie Roelof Schuiling (1941) en De Lopikerwaard (2 dln.; 1950).

i BJ66, HJ, WID5-6, WP7, WWN63

Deckers,

Johannes Hubertus Franciscus
1888-1951
(Heeze 3 jan. 1888 - Sint Oedenrode 1 mei 1951), ingenieur, bestuurder. Studeerde in 1915 af aan de LHS in Wageningen en promoveerde daar op: De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied van de Maas voorheen en thans, uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd (1927). Werkte van 1931-1949 als landbouwconsulent in Oostelijk Noord-Brabant. Was daarna watergraaf van Het stroomgebied van de Aa en lid van de EK als deskundige op het gebied van landbouw en waterstaat.
i

Dolk,

Theodorus Florentius Johannes Anthonie
1888-1972
(Zutphen 10 jan. 1888 - Den Haag 28 feb. 1972), jurist, dijkgraaf. Studeerde rechten en promoveerde te Utrecht op Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592 tot 1916 (1916). Werkte bij de Utrechtse provinciale griffie. Was daarna veertig jaar in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland, eerst als secretaris, tot 1958 als dijkgraaf, opgevolgd door J.P.Winsemius. Schreef o.m. Geschiedenis van het hoogheemraadschap van Delfland(1939) en Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap van Delfland (1940). Was van 1930 tot 1969 secretaris en directeur van de Unie van Waterschappen en enige jaren hoofdredacteur van Waterschapsbelangen.
i 1958 n3 p134-135, LW 1972 n2 p50, WB 1972 p75-76, WWN63.

Haga,

August
1888-1970
(Sneek 24 aug. 1888 - Zwolle 14 feb. 1970), archivaris. Studeerde scheikunde en rechten aan de UvA en archiefwetenschap aan de Archiefschool. Werkte sinds 1926 bij het Rijksarchief in Overijssel, van 1939 tot 1946 als rijksarchivaris. Publiceerde van 1926 tot 1966 vele artikelen op het gebied van de archiefwetenschap, geschiedenis en genealogie. Ook biografische bijdragen en archiefinventarissen van diverse Overijsselse plaatsen zoals: Archief van de directie van het Scheepsdiep te Kuinre (1931).
i WID5

Heyning,

Cornelis Theodoor Christiaan
1888-1986
(Bogor NOI 27 feb. 1888 - Den Haag 5 okt. 1986), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1911 was afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1917 bij de spoorwegen in NOI. Was daarna in dienst van RWS te Roermond, IJmuiden en van 1938 tot 1945 werkzaam als HID in de directie Utrecht en in 1943 als waarnemend DG van RWS. Was tenslotte DG van de Rijksgebouwendienst in Den Haag. Schreef artikelen in De Ingenieur w.o. Het kanaal van Wessem naar Nederweert (met J.H.van der Burgt; 1928).
i PKN, WID5-6

Nellensteyn,

Frederik Jan
1888-1953

Geboren 22 Juli 1888 te Tjilalengka (Java). Hij is in augustus 1915 te Bandoeng getrouwd met Anna Geertruida Schwing. Nadat hij te Deventer de HBS had doorlopen werd hij student aan de Technische Hogeschool te Delft. Na aldaar in 1911 zijn studie te hebben beëindigd, trad hij in dienst bij de Bataafsche Petroleum Mij. te Rotterdam, voor uitzending naar Indië, hetgeen een jaar later, na zijn voorbereiding daartoe, geschiedde. Te Soerabaja was hij vervolgens een jaar lang werkzaam als leraar Wiskunde aan de HBS, welke functie hij verwisselde voor die van chemisch adviseur van de oliefabrieken "Insulinde". In 1920 repatrieerde hij, een werkkring als scheikundig ingenieur bij de Oliefabrieken Calvé-Delft aanvaardend. Daarna werkte hij aan zijn proefschrift: "Bereiding en constitutie van asphalt", waarop hij in 1923 promoveerde bij prof. Waterman. Na eenige tijd als assistent aan de Hogeschool te Delft te hebben gewerkt, werd hij in 1927 benoemd tot Directeur van het Rijkswegenbouwlaboratorium. In binnen- en buitenlandse tijdschriften op gebied van Chemie en Wegenbouw, publiceerde hij artikelen. Hij maakte reizen naar tal van landen, zowel voor zaken als voor genoegen. De "Bataafsche" Petroleum Mij. zond hem uit naar Roemenië, de Oliefabrieken Insulinde naar Malakka, terwijl hij wegen- en andere congressen bezocht in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië. Ook in zijn vrije tijd houdt hij zich bij voorkeur bezig met wetenschappelijke studie, o.a. verricht hij op het gebied van wegenbouw veel researchwerk.
Klik op naam links voor meer publicaties

i HuygensKNAW-persoonlijkheden

Nievelt, van

Barend Ferdinand
1888-1910
(Deventer 28 jan. 1888 - Den Haag 31 juli 1958), ingenieur, redacteur. Werkte, na zijn studie aan de TH in Delft, enkele jaren bij een ingenieursbureau in Utrecht en bij het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening in Den Haag. Was van 1919 tot 1953 werkzaam bij het PWN te Bloemendaal, sinds 1942 als directeur. Was sinds 1917 redacteur van het tijdschrift Water en schreef o.m.De provinciale drinkwatervoorziening van Noordholland (1922) en Waterverspilling (1949).
i WID6

Pannekoek,

Jan Cornelis
1888-1971
(Zonnemaire 13-12-1888 - 's-Gravenhage 24-9-1971) Nadat hij zijn studie tn Delft had voltooid, was ir. Pannekoek van 1904-1910 als tijdelijk opzichter werkzaam bij gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat bij de uitvoering van waterbouwkundige- en bouwkundige werken. Vervolgens was hij achtereenvolgens werkxzaam als landmeter en adj. ingenieur bij het Rijkstoezicht op Spoorwegdiensten (1913-1919). In 1919 volgde zijn benoeming bij de Zuiderzeewerken. In 1926 werd ir. Pannekoek benoemd tot Eerstaanwezend Ingenieur bij de Zuiderzeewerken. In de periode 1937-1938 was hij als regeringsadviseur werkzaam in Mexico. Hij werkte daar aan verscheidene projecten van spoorwegbruggen. Toen hij in Nederland was teruggekeerd richtte ir. Pannekoek een advies-bureau op tot uitvoering van utiliteitsbouw in Den Haag. Hij legde zich daar toe op speciale dakconstructies, die de bouwprijs verlagen. Hij werd in 1933 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Klik op naam links voor meer publicaties
i Prov. Zeeuwsche Courant 12-3-1952 - NRC 27-9-1971

Sigal,

Martinus Cornelis
1888-1969
(Utrecht 3 feb. 1888 - Zeist 10 nov. 1969), archivaris, regionaal historicus. Volgde een handels- en daarna een archiefopleiding. Was van 1919 tot 1953 gemeentearchivaris van Vlaardingen en sinds 1920 tevens conservator van de Vlaardinger Oudheidkamer en Visserijmuseum. Schreef over genealogie, heraldiek, de geschiedenis van scheepvaart en visserij en regionale geschiedenis w.o. De drie Maassteden: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis (1948).

i A. Bijl: Bij een afscheid (1953), WID5-6.

Weerden, van

Jan Stoffer
1888-1971
(Ten Boer 9 nov. 1888 - Groningen 4 apr. 1971), onderwijzer. Was van 1912 tot 1954 schoolhoofd te Zuurdijk. Heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt met onderzoek en publicatie over de historische geografie van De Marne. Hij schreef o.m. De Westpolder (1960).
i NGE

Wiegersma,

Meint
1888-1984

Bovenknijpe 6 dec. 1888 - Heerenveen 30 apr. 1984), leraar, natuurbeschermer. Was onderwijzer te Scharsterbrug en in Hoorn op Terschelling, sinds 1919 leraar aardrijkskunde te Drachten en Assen en sinds de oprichting voorzitter van It Fryske Gea. Schreef artikelen over aardrijkskunde en natuurbescherming w.o. Terschelling, ontstaan en ontwikkeling(1915) en De geologie [van het Princehof] (1948). Zie ook: J.Botke.

i Ref.: EF, Rinkelbollen 1987 n2-3, B.van der Veen MeintWiegersma (1984), M.Wiegersma: Hoe ûntstie It Fryske Gea (1978), WWN63.

Boer, de

Adolf Johan
1889-1971
(Den Ham 5 juni 1889 - Zwolle 5 aug. 1971), leraar, schilder. Woonde en werkte als onderwijzer te Vroomshoop, Sleen en Blokzijl. Was vanaf 1922 leraar aan de ambachtsschool te Deventer. Zijn liefde voor de natuur uitte zich in het schilderen, pentekenen en schrijven. Kreeg tekenles van zijn collega Bartus Korteling te Deventer. Publiceerde in tijdschriften als De Levende Natuur en In Weer en Windover natuurhistorie en in zijn onvolprezen boek Op en om de Wieden; de schoonheid van het Overijssels merengebied (1947).
i HM 2001 n3 p85, NBK.

Gelder, van

Herman Arend Enno
1889-1973
(Gouda 7 okt. 1889 - Den Haag 11 mei 1973), historicus, leraar. Studeerde letteren aan de UvA en promoveerde in 1918 op een biografie van P.C.Hooft. Was leraar te Sneek, Rotterdam, Breda en Den Haag. Doceerde van 1939 tot 1960 aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Schreef een aantal historisch- geografische werken w.o. Nederlandse dorpen in de 16e eeuw (1954) en De bedijking van de Heerhugowaard 1624-1631 (1966), encyclopedische werken en biografieën w.o. Prof.dr.Johan Huizinga (1947)
i BJ74, BWN3, NGL, WID5-6, WWN63.

Heimans,

Jacobus
1889-1978

(zoon van E.Heimans; Amsterdam 29 mei 1889 - Amsterdam 30 dec. 1978), plantkundige, natuurbeschermer. Studeerde plant- en dierkunde en promoveerde in 1935 cum laude aan de UvA. Zette het werk van zijn vader voort en was sinds 1936 privaatdocent in de plantengeografie. Overleefde Theresiënstadt en was van 1946 tot 1959 hoogleraar in de plantkunde en genetica te Amsterdam. Schreef o.m. Het Geuldal en Zuid-Limburg (1931) en Historische plantengeografie van Nederland (1938).
i BJ79, BWN5, Natura1980 p329-361, WID5-6.

Louwes,

Stephanus Louwe
1889-1953
(Ulrum 29 mrt. 1889 - Den Haag 26 januari 1953), ingenieur, bestuurder. Was, na in 1912 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, van 1913 tot 1917 directeur van de Rijkslandbouw Winterschool in Meppel en Rijkslandbouwconsulent voor Overijssel, daarna te Hengelo. Van 1919 tot 1936 was hij secretaris-penningmeester van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij. Ook bekleedde hij enkele bestuurlijke functies op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. In 1947 ontving hij een eredoctoraat van de LHS te Wageningen. Van zijn publicaties noemen we: De afwatering in Overijssel(1926).
i PKN, WID5, WP7

Mesu,

Fernandus Pieter
1889-1978

(Nieuw- en Sint Joosland 14 apr. 1889 - Bilthoven 18 sep. 1978), landbouwkundig ingenieur. Was, na zijn studie aan de LHS te Wageningen, werkzaam in Friesland en Drenthe bij het Rivierenbureau, opgezet voor de verbetering van de afwatering, met werkverschaffingsprojecten aan het Drostendiep. Daarna leidde hij het Rijksbureau voor de Ontwatering te Zwolle, was hij van 1930 tot 1935 lid van de Wieringermeer-directie en van 1935 tot 1954 (de eerste) directeur van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht. De LHS te Wageningen verleende hem in 1953 een eredoctoraat. Was lid van de Deltacommissie. Hij schreef o.m. Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten (met A.G.Bruggeman; 1954), Waterhuishouding in Nederland (met J.van Veen; 1957) en Brabantse Biesbosch waarheen? (1960).
Klik op naam links voor meer publicaties

i DB1, M.A.Geuze: Mesu, het leven van een pionier(1979), ING 1978 p798, LW 1960 n4 p146, VJB, WID5-6

Smeding,

Sikke
1889-1967

(Witmarsum 6 feb. 1889 - Lunteren 6 dec. 1967), landbouwkundig ingenieur, bestuurder. Was, na zijn studie aan de LHS te Wageningen, leraar in het landbouwonderwijs te Schagen, tevens rijkslandbouwconsulent voor Noord-Holland. Leidde, als lid van de Commissie Lovink, het landbouwkundig onderzoek van de proefpolder bij Andijk en de inrichting van de Wieringermeer, later beschreven in: Wording en opbouw van de Wieringermeer(1955). Maakte van 1930 tot 1935 deel uit van de Directie van de Wieringermeer en was daarop aansluitend tot 1954 hoofddirecteur. Was van 1938 tot 1941 voorzitter van het openbaar lichaam De Wieringermeer. Voorts leidde hij de inrichting van de Noordoostpolder en was van 1942 tot 1954 als landdrost bestuurder ervan. Ontving in 1948 een eredoctoraat van de LHS in Wageningen en werd in 1954 benoemd tot ereburger van de gemeente Wieringermeer en in 1963 van de gemeente Noordoostpolder. Schreef o.m. Nederland werkt aan zijn toekomst; onze twaalfde provincie (1946).

i BJ52, BJ68, BWN4, E.HermsenDr.ir.S.Smeding(1988), PKN, VJB, WID5, ZJI, A.J.Zuur e.a.Langs gewonnen velden, facetten van Smedings werk (1954), ZZP.

Tellegen,

Cornelis
1889-1960
(roepnaam: Cees; Arnhem 7 nov. 1889 - Den Haag 15 dec. 1960), ingenieur. Schreef, in het jaar waarin hij aan de TH in Delft afstudeerde als civiel ingenieur, in het tijdschrift De Natuurtwee artikelen: Strandverdediging (1913) en De aanleg en constructie van strandhoofden (1913). Werkte tot 1920 bij de spoorwegen in NOI, tot 1925 voor RWS bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden en tot 1951 bij de HBM. Schreef daarna, als mede-redacteur van De Ingenieur, diverse artikelen.
i ING 1961 n6 pA77-78, NP 1947

Trouw,

Johannes
1889-1969
(roepnaam: Jan; Abcoude 6 aug. 1889 - Abcoude 5 jan. 1969), publicist. Groot kenner van de geschiedenis van het Utrechtse en Noord-Hollandse laagveengebied. Schreef in de periode 1925-1954 artikelen in regionale dagbladen, in Heemschut en Ons Amsterdam en het boek De West-Nederlandsche veenplassen; historisch-planologisch (1948).
i

Balen, van

Wilhelmus Julius
1890-1984
(roepnaam: Willem; Dubbeldam 15 juli 1890 - Den Haag 14 jan. 1984), commercieel adviseur, publicist. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Was in dienst van de Kon. Hollandsche Lloyd in Zuid Amerika. Behartigde internationale scheepvaart- en handelsbelangen in Spaans- en Portugeestalige landen. Reeds vanaf 1913 zeer productief als schrijver van boeken op economisch-geografisch en cultuurhistorisch gebied. Voorts over ontginnings-, landinrichtings- en werkverschaffingsprojecten in de jaren dertig, zoals Het werkende land; opbouw van Nederland in moeilijke tijden (1936) en De Gulden Spade (gedenkboek 50 jaar Ned. Heidemij.; 1937).
i WID5-6, WWN63

Bardet,

Jean Diederik Menno
1890-1975
(`s-Heerenberg 4 mrt. 1890 - Utrecht 7 mrt. 1975), ingenieur. Studeerde in 1914 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Was tot aan zijn pensionering in 1953 werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen waar hij, vooral in Noord-Holland en Amsterdam, vele grote werken, waaronder spoorwegstations uitvoerde. Was voorzitter van de Vereniging Oud Utrecht en verleende ook elders medewerking aan tal van cultuurhistorische projecten. Tekende: Kaart van Amstelredam en ommelanden omstreeks 1275(1944) en schreef onder meer: Tocht langs de Lek (1961), Forten rondom Utrecht (1964) en Utrecht als vesting (1973).
i WID6

Heemskerck van Beest, van den

Jhr. Jacob Eduard
1890-1963
(Utrecht 6 jan. 1890 - Leiden 12 juni 1963), ingenieur. Werkte, na in 1915 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1919 bij RWS in IJmuiden. Was daarna in dienst van PW van Amsterdam, van 1947 tot 1951 als directeur, en sindsdien als zelfstandig raadgevend ingenieur. Schreef artikelen inDe Ingenieur en Polytechnisch Tijdschrift alsmede enkele monografieën w.o. Honderd jaar Publieke Werken 1850-1950 (1950) en De IJ-oever verbinding (1950).
i PKN, WID5-6.

Keverling Buisman,

Albert Sybrandus
1890-1944

(Hardinxveld 2 nov. 1890 - Bandung 20 feb. 1944), ingenieur, hoogleraar. Studeerde in 1912 cum laude af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte sinds 1914 bij de Hollandsche Beton Groep op Java. Kreeg bekendheid, na de treinramp in 1918 bij Weesp, door onderzoek naar de oorzaak van afschuiving van de spoordijk. Hij werd in 1919 benoemd tot hoogleraar toegepaste mechanica aan de TH in Delft, met als specialisme grondmechanica en sonderingstechniek. Met G.H. van Mourik Broekman richtte hij in 1934 het Laboratorium voor Grondmechanica in Delft op. Sinds 1939 was hij tevens hoogleraar aan de TH in Bandung. Hij schreef onder meer: De toegepaste mechanica en het zuinig ontwerpen (1919) en Verslag betreffende de Voorhavendijken bewesten Gouda (met G.H. van Mourik Broekman; 1935).

i A. Verruijt. Prof. Ir. A.S. Keverling Buisman, grondlegger van de grondmechanica in Nederland (2009).

Krug,

Johannes
1890-1977

(roepnaam: Han; Den Haag 21 dec. 1890 - Den Haag 20 mrt. 1977), graficus, schilder. Bekend schilder, tekenaar, maker van houtsneden en illustrator van boeken. Naar een manuscript uit de tijd dat hij als onderduiker op het eiland Wieringen verbleef, verscheen postuum Het onbekende Wieringen (1978), met eigen tekeningen van het eiland, de zee, het landschap, de planten en dieren.

i https://nl.wikipedia.org/wiki/Han_Krug

Meijer,

Dirk
1890-1975
(roepnaam: Dick; Zwijndrecht 26 nov. 1890 - Steenwijk 28 jan. 1975), onderwijzer, schrijver. Was, naast zijn beroep als onderwijzer te Giethoorn Noord, een verdienstelijk schrijver, kunstschilder en fotograaf van het Noordwest-Overijsselse waterlandschap. Hij publiceerde van 1931 tot 1962 in tijdschriften als De Mars, De Wandelaar,Erica, Reizen en Weer en Wind over natuur en cultuur, eendenkooien en turfwinning rond Giethoorn.
i

Rijke, de

Hendrik
1890-1919

zoon van Johannis de Rijke, hem opgevolgd bij werk in Shanghai, Later betrokken bij werken bij Nantong. Jong overleden aan cholera.
Klik op naam links voor meer publicaties
i Grolleman, Jaap, Dutch dikes along Asian waters

Sannes,

Hartman
1890-1956

(Sint Annaparochie 24 juni 1890 - Leeuwarden 5 jan. 1956), onderwijzer, regionaal historicus. Was schoolhoofd te Koten. Schreef over regionale geschiedenis en onderwijs in Friesland en het standaardwerk Geschiedenis van Het Bildt (4 dln., 1951-1956) over de bedijkingsgeschiedenis van het mondingsgebied van de Middelzee.

i EF

Sprenger,

Jan Jacob Iman
1890-1976
(Middelburg 16 juli 1890 - Wageningen 28 aug. 1976), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, tot 1920 bij de Nederlandsche Mij. voor Havenwerken werkzaam in Chefoo, China. Van 1921-1931 was hij in dienst van GW Rotterdam bij het ontwerp van bruggen. Van 1931-1947 was hij hoogleraar aan de TH in Bandoeng, daarna werkzaam bij het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Hij schreef onder meer: De werken tot verbetering der Rotterdamsche oeververbinding in uitvoering (1926).
i WID 1-5

Stokhuyzen,

Frederik
1890-1976
(Oudshoorn 16 okt. 1890 - Oegstgeest 28 juni 1976), elektrotechnisch ingenieur. Werkte, na in 1913 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enige jaren als elektrotechnisch ingenieur in de industrie. Daarna was hij adjunct-directeur van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Elektriciteit te Leiden en directeur van de Elektriciteitsmaatschappij Lugdunum. Als deskundige op het gebied van molens was hij lid, en van 1953 tot 1969 voorzitter, van de vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam. Hij schreef verschillende artikelen en boeken w.o. Molens (1961), waarin ook de watermolen behandeld wordt en een beknopte autobiografie is opgenomen.
i ING 1976 p654, WWN63

Volker,

Filippus
1890-1969
(Sliedrecht 31 juli 1890 - Den Haag 28 mei 1969), ingenieur. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1955 in dienst van RWS. Werkte aanvankelijk bij het Noordzeekanaal en van 1928 tot 1935 bij de aanleg van het Julianakanaal, en was daarna tot 1946 als hoofdingenieur gedetacheerd bij PWS van Friesland. Was als zaakkundige belast met de verbetering van de Friese kanalen, als hoofdingenieur opgevolgd door A.Burger. Schreef o.m. Enige mededelingen betreffende de aanleg van het Julianakanaal (1933).
Klik op naam links voor meer publicaties
i EF

Vries, de

Jan Pieter Marie Laurens
1890-1964

(Amsterdam 11 feb.1890 - Utrecht 23 juli 1964), volkskundige, germanist. Studeerde Nederlands en germanistiek en promoveerde aan de UvA. Was leraar te Arnhem en hoogleraar oud Germaans te Leiden. Zijn eerste boek was: De Wikingen in de lage landen bij de zee (1923), zijn meest populaire: Volk van Nederland (1937). Hij was hoofdredacteur van de vijfde editie van de Grote WP. Werd, als aanhanger van het nazisme, ontslagen en werkte daarna nog enige jaren als leraar te Oostburg. Hier schreef hij het Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (1962) en het Nederlands Etymologisch Woordenboek (1963-1971; voltooid door F. de Tollenaere).

i BJ65, BWN2, WP

Beijerinck,

Willem
1891-1960

(Utrecht 3 juli 1891 - Assen 8 feb. 1960), bioloog, natuurbeschermer. Gaf, na zijn studie aan de LHS te Wageningen, tot 1926 leiding aan een boerenbedrijf te Wijster. Verrichtte daarnaast onderzoek naar de natuur, met name van plankton in heideplassen en publiceerde daarover in De Levende Natuur. Promoveerde in 1927 te Wageningen op Over verspreiding en periodiciteit van de zoetwaterwieren in Drentsche heideplassen.Beijerinck ijverde voor het behoud van typisch Drentse biotopen. Het door hem in 1933 opgerichte Biologische Station te Wijster werd in 1956 door de LHS te Wageningen overgenomen. In 1965 werd uit zijn nalatenschap het Beijerinck-Poppingafonds opgericht.

i BWN1, PKN, WID5-6.

Crone,

Ernst
1891-1975
(Amsterdam 16 apr. 1891 - Amsterdam 4 sep. 1975), zeevaartkundige, leraar. Behaalde in 1917 de akte MO zeevaartkunde en was van 1922 tot 1951 leraar zeevaartkunde, woonachtig te Bloemendaal. Was bestuurslid of voorzitter van diverse instellingen op het gebied van de zeevaart, roei- en zeilsport en cartografie. Publiceerde daarover in het tijdschrift De Zee en schreef o.m. Bladzijden uit de geschiedenis der jachthavens en van de zeilsport te Amsterdam (1925) en Cornelis Douwes, zijn leven en zijn werk (1941)
i WID5-6, WWN63.

Graaff, de

Gerardus Bastiaan Remond
1891-1969
(Den Haag 8 mei 1891 - Den Haag 4 feb. 1969), ingenieur. Was, na in 1918 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS, sinds 1955 als hoofdingenieur bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Was van 1956 tot 1962 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt Macht". Schreef o.m. Enige vraagstukken op het gebied van de waterhuishouding in Nederland (1948) en was daarmee de eerste in ons land die het begrip 'waterhuishouding' een duidelijker en ruimer inhoud gaf.
i ING 1969 pA141

Jansma,

Kornelis
1891-1971
(Amsterdam 25 mrt. 1891 - Amsterdam 21 mrt. 1971), jurist, biograaf. Studeerde rechten en promoveerde in 1913 cum laude aan de UvA. Vestigde zich als advocaat en procureur in Amsterdam. Had grote belangstelling voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Was sinds 1918 secretaris van de Zuiderzeeraad en vele jaren voorzitter van het genootschap Flevo. Over Cornelis Lely, met wie hij nauw heeft samengewerkt, schreef hij de zeer bekende biografie Lely, bedwinger der Zuiderzee (1948). Ook was hij initiatiefnemer voor oprichting van een standbeeld van Lely op de Afsluitdijk bij Den Oever
i PKN, WID5-6, WWN63, ZJI.

Lodder,

Gerard Christiaan
1891-1979
(Rhenen 25 nov. 1891 - Wageningen 6 sep. 1979), waterbouwkundige. Was, gedurende een groot deel van zijn loopbaan bij RWS, betrokken bij de aanleg van de Twentekanalen, de laatste jaren als technisch hoofdambtenaar. Hij schreef: De Twente-kanalen (1935 en 1966), Rijn en Maas; uitgevoerde werken sinds 1870 (1970) en De geschiedenis van het net van scheepvaartkanalen in Nederland (1977).
i

Schaick, van

Jan Isaac
1891-1970
(Den Burg 29 okt. 1891 - Nijeberkoop 19 mei 1970), predikant, fotograaf, publicist. Studeerde van 1909-1916 theologie in Utrecht en was hervormd predikant in Midlum, Lettelbert, Nieuwe Pekela, Soest (1927-1946), Chaam en Den Dolder. Woonde na zijn emeritaat in 1956 in Haamstede en Nijeberkoop. Werkte nauw samen met Rinke Tolman als redacteur en auteur van de tijdschriften De Wandelaar en In Weer en Wind en enkele natuurboeken met eigen foto`s. Zijn meest gewaardeerde werk is: 'tKampereiland (1939).
i IBV

Scheltema,

Foppe Gabbe
1891-1939

(Groningen 1 dec. 1891 - Amsterdam 15 feb. 1939), jurist, hoogleraar. Studeerde rechten te Groningen en promoveerde op Overheidszorg voor waterstaatswerken (1916). Was van 1917 tot 1923 advocaat te Rotterdam. In dienst van de provincie schreef hij Toelichting op het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Groningen van het jaar 1913 (1919). Werd in 1923 hoogleraar in het handelsrecht te Leiden en in 1927 te Amsterdam. Had zitting in vele commissies w.o. de Zuiderzee-commissie.

i BWN1, GEN, PKN, WP7.

Strijbos,

Jan Pieter
1891-1983

(Haarlem 14 mrt. 1891 - Bentveld 10 mei 1983), journalist, publicist, ornitholoog. Was, na zijn studie aan de Normaalschool voor tekenonderwijs te Amsterdam en de Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag, bouwkundig tekenaar, later architect. Maakte vele natuurstudies in binnen- en buitenland, in het bijzonder van vogels. Werd bekend als natuuronderzoeker en schreef, naast duizenden artikelen, o.m. Een jaar natuurleven (met R.J.de Stoppelaar en A.B.Wigman; 4 dln., 1934), Van Texel tot Walcheren (met D.L.Daalder en A.Viruly; 1935) en Al zwervende vergaar ik (1948). Voor zijn verdienstelijk werk ontving hij in 1975 de Gouden Lepelaar en in 1977 de Heimans en Thijsse Prijs.

i BJ84, Het Vogeljaar 1966 n1, IBV, PKN, WID5-6, WWN63.

Swierstra,

Nanne TjerkZn.
1891-1978
(Baarderadeel 2 sep. 1891 - Hoorn 6 jan. 1978), leraar. Was van 1921 tot zijn pensionering in 1957 leraar geschiedenis aan de RHBS te Enkhuizen en Hoorn. Was in 1925 medeoprichter van de VARA. Schreef in de periode van 1925-1972 een geschiedenismethode voor het LO, enkele boeken en artikelen over regionale geschiedenis waaronder: Krijgstechniek rond water: de Allerheiligenvloed van 1570 en zijn invloed op de bevrijdingsbeweging van vier eeuwen her (1970).
i

Tolman,

Rinke
1891-1983

(Oosterzee 25 mei 1891 - Amersfoort 12 mrt. 1983; begraven te Soest), publicist, natuurkenner. Werkte, na een niet-voltooide opleiding aan de kweekschool in Groningen, als redacteur bij verschillende dagbladen en tijdschriften op het gebied van de natuurhistorie en was oprichter van het tijdschrift De Wandelaar. Was gehuwd met dichteres KätheMussche (1893-1982). Tolman was een kenner van water- en weidevogels, m.n. van de kievit. Vertaalde diverse buitenlandse boeken en artikelen en schreef zelf o.m. De Friesche meren(1913), Zwervend langs de Zuidwal (1949) en Landschappen en seizoenen (1950). Ontving in 1960 de Heimans en Thijsse Prijs en werd in 1971 tot ereburger van Soest benoemd. Zie ook: J.P.Thijsse.

i BJ84, EF, EW, FS, HLR, IBV, PIR, PKN, WID5-6, G.A.WumkesRinke Tolman en Ids Wiersma (1917), WWN63

Tutein Nolthenius,

Arthur
1891-1956
(tot 23 juni 1941: Arthur Brown Tutein Nolthenius; zoon van R.P.J.Tutein Nolthenius; Den Bosch 12 okt. 1891 - Delft 16 sep. 1956), geoloog, tekenaar. Studeerde geologie in Lausanne en promoveerde aldaar in 1919. Was tot 1933 als geoloog werkzaam bij Shell in Mexico, Roemenië en NOI. Ontwikkelde zich als tekenaar, grafisch ontwerper en illustrator. Had grote belangstelling voor de Nederlandse waterbouwkunde en schreef daarover o.m. De uitvinding der waaiersluizen (1946), Wiebe Adams uit Harlingen, de uitvinder van de kabelbaan voor massavervoer, bouwt deze in 1644 in Danzig(Weg- en Waterbouw, vol. 8, No. 5-6 (1948), p. 54-64), Het pomprad van Overmars, een Nederlandse uitvinding van 1868 (artikel in Waterbouw, 1950), Getijmolens in Nederland (KNAG, deel71, 1954) en Schipmolens in Nederland (postuum; 1958).
i

Uijl, den

Willem Frederik Jacobus
1891-1961
(Schoonhoven 3 mei 1891 - Utrecht 19 juli 1961), ambtenaar. Werkte als administrateur en archivaris bij de Provinciale Griffie in Utrecht. Schreef in de periode van 1929 tot 1968 artikelen over de geschiedenis van verschillende plaatsen in de provincie Utrecht en het boek De Lopikerwaard; dorp en kerspel tot 1814; de waterschappen (2 dln.; 1960-1963).
i

Unger,

Willem Sybrand
1891-1963

(Rotterdam 17 feb. 1889 - Den Haag 23 mrt. 1963), historicus, archivaris, leraar. Studeerde staatsrecht en geschiedenis in Leiden en Gent en promoveerde te Leiden. Werkte in Middelburg als gemeentearchivaris in combinatie met een leraarschap, later als rijksarchivaris in Zeeland en inspecteur der provinciale archieven. Verzorgde vooral bronnen-uitgaven over Zeeland en de geschiedenis van handel en scheepvaart. Schreef o.m. Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in de landsheerlijken tijd (3 dln., 1923-1931) en De oudste kaarten der waterwegen tussen Brabant, Vlaanderen en Zeeland (met M.K.E.Gottschalk; 1950).
i BJ64, BWN3, NGL, WID5-6.

Ven, van der

Dirk Jan
1891-1973

(Amsterdam 1 apr. 1891 - Lunteren 15 mei 1973), folklorist, publicist. Schreef tientallen boeken en duizenden artikelen over oude ambachten, volksleven, cultuur en natuur in Nederland. Zette zich van jongs af in voor het behoud van natuurgebieden, monumenten van geschiedenis en cultuur en voor de oprichting van het Nederlandse Openluchtmuseum te Arnhem. Van zijn talloze publicaties noemen we slechts De stervende folklore der Zuiderzee (1932) en de film Folklore en oude ambachten rond de Zuiderzee anno 1928, een film uitgebracht door het Nederlands Filmarchief in samenwerking met het Zuiderzeemuseum (1997)
i PKN, WID1, WP7.

Vries, de

Jan Wilbrandus
1891-1978
(Smilde 22 jan. 1891 - Den Haag 3 jul. 1978), ingenieur. Was, na in 1915 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot zijn pensionering in dienst van RWS. Begon in Den Helder, werkte daarna bij de kanalisatie van de Maas waar hij in 1932 de leiding overnam van C.W.Lely. Was vervolgens werkzaam bij de Directie Benedenrivieren, van 1942 tot 1956 als HID en enige jaren als HID van de directie Zeeland. Was sinds 1953 lid van de Deltacommissie en bij de oprichting van de Deltadienst in 1956 HID, nog datzelfde jaar opgevolgd door P.Ph.Jansen. Schreef diverse artikelen w.o. Het ontwerp voor de stuw in de Maas te Linne (1921), Bouw van de stuw te Belfeld (1925), De Maasverbetering voltooid (1947) en Het plan tot afsluiting der zeearmen (Deltaplan) in het bijzonder bezien in verband met de voorgeschiedenis ervan (1954). Zie ook: P.Ph.Jansen, A.G.Maris
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1978 n30/31 p598, Levend Verleden 2005 n2 p18-22.

Wall, van de

Jacques Frederik Raymond
1891-1968
(Den Haag 1 feb. 1891 - Wassenaar 24 apr. 1968), ingenieur. Studeerde in 1918 af aan de TH in Delft en werkte korte tijd bij de PWS van Drenthe en vanaf 1920 bij de Dienst der ZZW. Volgde in 1946 V.J.P.de Blocq van Kuffeler op als HID en werd in 1956 in die functie opgevolgd door F.J.B.G.Geers. Was na de stormramp van 1953 hoofd van de herstelwerkzaamheden bij Schelphoek en Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Schreef diverse artikelen over de ZZW zoals De zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer (1951). Zie ook: J.Th.Thijsse.
i ING 1968 pA409, WID6.

Werumeus Buning,

Johan Willem Frederik
1891-1958

(roepnaam: Joop of Jobs; Velp 4 mei 1891 - Amsterdam 16 nov. 1958), journalist, dichter (autodidact). Werkte vele jaren bij de kunstredactie van de Telegraaf en sinds 1947 als redactielid van Elseviers Weekblad. Ontwikkelde zich tot een productief dichter en schrijver over allerlei onderwerpen. In zijn Ik zie, ik zie wat gij niet ziet (1937) beschrijft hij karakteristieke gebieden, plaatsen en monumenten in het Nederlandse waterlandschap. Verder noemen we zijn rijmprent Aan Hollandsch water (1941) en het boek Woestijnen van water: ontmoetingen met zeeën, zeevolk en water (1962)

i BJ59, BWN4, HLR, LML, PKN, WID5, WP7.

Wiskerke,

Cornelis
1891-1966
(Arnemuiden 12 apr. 1891 - Driebergen-Rijsenburg 26 sep. 1966), historicus, leraar. Studeerde economische geschiedenis aan de Handelshogeschool in Rotterdam en promoveerde daar op: De afschaffing der gilden in Nederland (1938). Was aanvankelijk onderwijzer, later leraar geschiedenis aan een HBS in Rotterdam. Schreef in de periode van 1925 tot 1952 tijdschriftartikelen en boeken waaronder: De Westerschelde als politiek-geografisch wrijvingsvlak (1925), Het kanaal door Voorne (1940), De aanleg van de Zuidwillemsvaart (1944) en De scheepvaartwegen van Rotterdam naar zee (1948).
i

Witschey,

Eduard Carel
1891-1960

(Den Haag 4 aug. 1891 - Hilversum 12 okt. 1960), bestuurder. Werkte sinds 1919 bij de Dienst van de Zuiderzeewerken, vanaf 1927 als directiesecretaris. Was van 1937 tot 1950 burgemeester van Hellendoorn en tot 1956 van Alphen aan den Rijn. Schreef voor het lager- en middelbaar onderwijs: Neerlands nieuw gewest (met Gilles van Hees; 1931) en De Zuiderzeewerken in woord en beeld (1932).

i

Witteveen,

Willem Gerrit
1891-1979
(Deventer 1 maart1891 - Vught 24 april 1979), ingenieur. Werkte, na in 1914 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, bij de Staatsspoorwegen. Trad in 1924 in dienst van de gemeente Rotterdam als hoofd van de afdeling Stadsuitbreiding en Gebouwen, waar hij schreef: Richtlijnen voor de ontwikkeling van Groot-Rotterdam (1930). Direct na de verwoestende bombardementen van de stad ontwierp hij het eerste wederopbouwplan: Opbouwplan van Rotterdam (1941). In 1945 werd hij aangesteld als Rijksadviseur voor stedenbouwkundige vraagstukken bij de Wederopbouw. Was in 1946 oprichter van Ingenieursbureau Witteveen en Bos in Deventer, waarvan hij tot 1958 met G.S. Bos de directie voerde.

i G.S. Bos W.G. Witteveen (1891-1979); zijn tijd, zijn werk (1980).

Blaauw,

Berend Willem
1892-1993
(Heiligerlee 19 juli 1892 - Winschoten 8 februari 1993), onderwijzer, archivaris. Was van 1911-1913 onderwijzer in Lonneker, daarna in Winschoten. Werd in 1917 schoolhoofd te Schuinesloot, welke functie hij in 1932 om gezondheidsredenen moest neerleggen. Terug in Winschoten werkte hij daar tot op hoge leeftijd voor het gemeentelijk archief, fotografeerde, verdiepte zich in de regionale geschiedenis en hield er lezingen over. Hij schreef onder meer: Het ontstaan van de Dollard (1948) en het boek Geschiedenis van Oost-Groningen (1969).
i

Bosch Ridder van Rosenthal,

Edzard Jacob
1892-1945

(Dordrecht 27 mei 1892 - Eefde 2 april 1945), ingenieur, watergraaf. Studeerde aan de TH in Delft en promoveerde op De ontwikkeling der waterschappen in Gelderland (1930). Was watergraaf van het Waterschap De Berkel. Kwam tijdens een bombardement om het leven. Werd in 1952 postuum onderscheiden met het Verzetskruis
i BDD, ING 1945 pA124.

Espinasse, de l'

Carel Coenraad Johannes
1892-1959
(Haarlemmermeer 30 sep. 1892 - Scheveningen 10 okt. 1959), ingenieur. Studeerde in 1916 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Na verblijf in het buitenland, woonde hij sinds 1938 in Den Haag en schreef zijn enige bekende publicatie: Inpolderingen in Noord Groningen (1945).
i

Klink,

Dirk Jacobus
1892-1960

(Voorburg 1 mrt. 1892 - Kaapstad 12 mrt. 1960), ingenieur. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1928 in dienst van RWS. Bij de Maaskanalisatie ontwikkelde hij zich als deskundige op het gebied van sluizen en stuwen. Als ontwerper van het Julianakanaal liet hij in Berlijn modelproeven uitvoeren. Was vervolgens directeur van de Oranje Nassaumijnen en sinds 1934 adjunct-directeur van de Ned. Mij. voor Havenwerken te Amsterdam. Schreef enkele artikelen w.o. De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken in het Julianakanaal (1927).
Klik op naam links voor meer publicaties

i ING 1960 n47 pA622, PKN, WID5-6, WND

Schilthuis,

Johannes Gerhard
1892-1944
(Groningen 24 juli 1892 - Groningen 11 nov. 1944), ingenieur. Was, na zijn studie aan de TH in Delft, sinds 1919 werkzaam bij de Dienst der ZZW. Schreef daar De Noordoostelijke polder der Zuiderzeewerken (met V.J.P. de Blocq van Kuffeler en J.Th.Thijsse; 1939). Volgde in 1939 J.Kooper op als hoofdingenieur van de PWS van Groningen. Overleed aan de voor hem ondraaglijke spanningen van de oorlog. Postuum verscheen van hem De landaanwinning in den Dollard (1946).
i ING 1945 pA127, ING 1946 pB130, RKS, WID1.

Wolterbeek,

Cornelis
1892-1952
(Haarlem 19 juni 1892 - Bloemendaal 18 okt. 1952), ingenieur. Werkte, na in 1914 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, met verschillende onderbrekingen bij RWS te IJmuiden. Was van 1946 tot 1957 in dienst als hoofdingenieur bij de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden. Schreef o.m. De verruiming van het Noordzeekanaal (1939).
Klik op naam links voor meer publicaties
i WID 5

Cornelissen,

Joannes Domenicus Maria
1893-1947
(Den Bosch 27 sep. 1893 - Nijmegen 5 aug. 1947), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren in Utrecht en Leiden en promoveerde aldaar in 1923 op Uit de geschiedenis van Bergen op Zoom in de 15e eeuw. Was aanvankelijk leraar te Katwijk en sinds 1924 werkzaam als secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Hier publiceerde hij o.m.Het Maas- en Rijnkanaal van 1626 (de Fossa Eugeniana; 1929). Werd in 1930 hoogleraar aan de KU van Nijmegen en was van 1945 tot 1946 rector magnificus. Tijdens de bevrijding gingen al zijn aantekeningen verloren; het niet kunnen verwerken van dit verlies was mede-oorzaak van zijn vroege dood.
i BWN2, PKN.

Franx,

Cornelis
1893-1981
(Bovenknijpe 6 feb. 1893 - Wassenaar 15 juni 1981), ingenieur. Was, na in 1920 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, in dienst van GW Rotterdam. Bij de bouw van de Parksluizen, omstreeks 1930, verrichtte hij oudheidkundig bodemonderzoek ter plaatse. Sinds die tijdwas hij, tot zijn pensionering, adjunct-directeur van GW. Schreef in de periode van 1933-1965 onder meer: Geo-hydrologisch onderzoek ten behoeve van een complex werken te Rotterdam (1933), De strijd tegen het water in het middeleeuwsche Rotterdam (1945), Merkwaardige oude funderingen blootgelegd in Rotterdam (1948) en De ontwikkeling van de kademuurbouw in Rotterdam (1957).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Hallema,

Anne
1893-1973
(Tzum 8 sep. 1893 - Breda 23 feb. 1973), leraar, publicist. Was onderwijzer te Franeker, later leraar aan een tuchtschool te Ginneken. Historisch onderzoek en geschiedschrijving waren zijn grote passie. Verrichtte als autodidact een omvangrijke publicistische arbeid van niveau, waaronder boeken en artikelen over lokale geschiedenis van Friesland en Noord-Brabant zoals Het aandeel der Friese kloosters in de strijd tegen de waterwolf(1937) en Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland (1955).
i BWN3, EF, H.E.Verwoerd: Bibliografie van Anne Hallema (1979).

Josephus Jitta,

Jacob Paul
1893-1991

(roepnaam: Paul; Amsterdam 14 jan. 1893 - Hoogeveen 19 okt. 1991), ingenieur. Was, na in 1918 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS. Was tot 1928 betrokken bij de bouw van de zeer grote Noordersluis te IJmuiden. Was vervolgens arrondissementsingenieur te Zutphen en sinds 1931 werkzaam bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal als hoofd van het bouwbureau. Werd in 1946 HID van de Directie Sluizen en Stuwen te Utrecht en was van 1948 tot 1958 HID bij de Hoofddirectie van RWS in Den Haag. Ontving in 1946 van het KIVI de Conrad-medaille voor zijn grote verdiensten op waterbouwkundig gebied. Schreef vele tijdschriftartikelen over sluizenbouw w.o. De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de nieuwe schutsluis te IJmuiden (1927) alsmede het magistrale werk Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen (1947).Download interview met hem hier
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, ING 1991 n11 p44, WID5-6, WND;

Krul,

Wilhelmus Franciscus Johannes Marie
1893-1982
(Breda 4 dec. 1893 - Den Haag 4 nov. 1982), ingenieur, hoogleraar. Trad, na zijn opleiding aan de KMA in Breda, in 1921 in dienst van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening (sinds 1940 RID) in Den Haag, van 1922 tot 1958 als directeur. Werd in 1947 benoemd tot hoogleraar in de drinkwatervoorziening aan de TH in Delft. Schreef diverse tijdschriftartikelen over de winning en behandeling van drinkwater alsmede Geo- en hydrologische beschouwingen betreffende de provincies Noord-Brabant en Zeeland (met J.F.Steenhuis; 1922-1924). Zie ook: W.H.van Marle.
i AHO, WID5-6, WWN63.

Romein,

Jan Marius
1893-1962

(Rotterdam 30 okt. 1893 - Amsterdam 16 juli 1962), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis te Leiden bij J.Huizinga en N.van Wijk. Was hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis aan de UvA. Verwierf in de jaren dertig grote bekendheid door de publikaties die hij schreef met zijn vrouw Annie Romein-Verschoor (zie daar). Voerde, met anderen, de redactie van Algemene geschiedenis der Nederlanden (12 dln., 1949-1958).

i BJ63, BWN1, EW, LNA, LNL, NGL, PKN, WID6, WP7, WWN63.

Schaank,

Everhard Menno Hartwich
1893-1975
(Bengkajang NOI 24 sep. 1893 - Velp 8 juli 1975), ingenieur. Werkte, na in 1918 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS in de Directie Bovenrivieren te Arnhem, van 1940 tot 1958 als HID, opgevolgd door K.Van Til. Schreef o.m. Verbetering van den Gelderschen IJssel uit technisch oogpunt bekeken (1939), een hoofdstuk in De Technische Vraagbaak deel W: Rivieren (met K.van Til en M.A.Jansen; 1951) en Kanalisatie van Neder Rijn en Lek; algemeen overzicht(1956).
i ING 1975 n34 p670.

Thijsse,

Johannes Theodoor
1893-1984

(roepnaam: Jo; oudste zoon van J.P.Thijsse; Amsterdam 11 april 1893 - Leiderdorp 30 april 1984), ingenieur, hoogleraar. Studeerde in 1917 met lof af aan de TH in Delft en trad in dienst van de Staatscommissie Zuiderzee waar hij een belangrijk aandeel had in het meet- en rekenwerk en in de eindrapportage: Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 (1926). Begon in 1920 zijn werkzaamheden bij de Dienst der ZZW als begeleider van het waterloopkundig onderzoek bij de TH in Karlsruhe. Was in 1927 oprichter en eerste directeur van het WL in Delft. Was van 1948 tot 1958 HID-titulair bij de Dienst der ZZW. Was van 1938 tot 1963 hoogleraar in de hydraulica aan de TH te Delft. Bij de droogmaking van Walcheren was hij adviseur en figureerde als "Van der Molen" in Het verjaagde water(1947) van A.den Doolaard. Thijsse was lid van de Deltacommissie. Het KNAG benoemde hem in 1953 tot erelid en de Universiteit van Luik verleende hem in 1967 een eredoctoraat. Hij schreef o.m. Theorie en experiment in de hydraulica (inaugurele rede; 1938), Herstellings- en verbeteringswerken na de ramp van 1 feb. 1953 (met J.J.Dronkers, H.A.Ferguson, G.Terluin en J.F.R.van de Wall; 1954) en Een halve eeuw Zuiderzeewerken (1972). Zie ook: M.Klasema, J.H.Telders, J.E.de Vries, J.F.R.van de Wall.
Klik op naam links voor meer publicaties

i J.A.BattjesJohannes Theodoor Thijsse(1985), BJ85, BWN4, Delfts Goud (2002), DLW, LW 1958 n2 p99, TWG 1996 p5, WID1-6, WND, WP7, WWN63, ZZP

Veen, van

Johan
1893-1959

(Uithuizermeeden 21 dec. 1893 - Voorburg 9 dec. 1959), ingenieur. Was, na zijn studie aan de TH in Delft, van 1919 tot 1926 werkzaam bij de PWS van Drenthe en twee jaar bij de Surinaamse Bauxiet Mij. Sinds 1929 werkte hij voor RWS aan de bouw van de dam in het Hellegat (1931) en sinds 1933 als hoofd van de Studiedienst bij de directie Benedenrivieren in Den Haag. Promoveerde te Leiden op Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust(1936). Was van 1938 tot 1943 lid en secretaris van de Stormvloedscommissie, sinds 1953 van de Deltacommissie en was sinds 1958 hoofd van de Algemene Dienst van RWS. Hij wordt algemeen erkend als de geestelijke vader van het Deltaplan. Hij schreef verder: De Fivel en hare verzanding (1930), Dredge, drain, reclaim, the art of a nation (1948) en Waterhuishouding in Nederland (met F.P.Mesu; 1957). Zie ook: J.J.Dronkers, A.G.Maris.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN5, W.van der Ham Meester van de Zee, Johan van Veen, waterstaatsingenieur 1893-1959 (2003), ING 1960 n1 pA1-2, ING 1990 n1 p15-19, LW 1958 n4 p202-203, LW 1960 n1 p6-9, H.J.Stuvel De som van een leven(1972), TWG 1996 p6, TWG 2001 p16-20, WID6, WND, WT.

Verhoog,

Pieter Hugo Gerardus
1893-1984
(Amsterdam 11 jan. 1893 - Noordwijk 16 mei 1984), zeevaarder, schrijver. Was, na zijn opleiding aan de zeevaartschool, van 1910 tot 1953 werkzaam bij de Holland-Amerika Lijn, laatstelijk als commodore van de vloot en kapitein van de Nieuw-Amsterdam. Zijn belevenissen als stuurman, later als kapitein, verwerkte hij sinds 1924 in zijn romans zoals Van havens en zee-en (1932), een toneelstuk en zijn poëzie Wolken en Water (1937).

i EW, WID5-6, WWN63.

Beveren, van

Pieter
1894-1970
(Zierikzee 14 aug. 1894 - Zierikzee 16 juni 1970), boomkweker, archiefambtenaar. Verdienstelijk autodidact die zich ontwikkelde tot kenner van de cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland, die van Zierikzee in het bijzonder. Werd in 1947 ambtenaar belast met het oud-archief en in 1951 conservator van het gemeentemuseum in Zierikzee. Was daarnaast secretaris van de VVV en van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Schreef in de periode 1932-1967 diverse artikelen waaronder, in het tijdschrift Land en Water,: De afsluiting van de zeegaten in Zuid-West-Nederland en de gevolgen daarvan voor de archeologie (1956) en De Bobbeldijk bij Zierikzee (1959).
i

Dingeldein,

Willem Hendrik
1894-1953

(Denekamp 18 aug. 1894 - Oldenzaal 8 jan. 1953), onderwijzer, regionaal historicus. Legde zijn functie als schoolhoofd neer om zich geheel te kunnen wijden aan historisch onderzoek en regionale geschiedschrijving. In zijn boek Het land van de Dinkel; de schoonheid van Noordoost Twente (1948), geïllustreerd met eigen foto's, beschrijft hij land en volk en waarschuwt hij voor de verloedering van de natuur. Zie ook: C.C.W.J.Hijszeler.

i A.Buter: W.H.Dingeldein, heemkundig publicist (1993), OB3, OLB, WID5.

Eijsvoogel,

Willem Frederik
1894-1977
(Nieuwer Amstel 26 okt. 1894 - Wageningen 28 juli 1977), ingenieur. Werkte, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, in NOI belast met de leiding van diverse irrigatieprojecten. Was van 1945 tot 1946 hoofd van het Departement van Waterstaat in NOI en van 1946 tot 1965 hoogleraar in de hydraulica aan de LHS te Wageningen, sinds 1960 rector. Schreef verschillende artikelen w.o. De plaats van de weg- en waterbouwkunde in de cultuurtechniek (1955), De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee (1957) en twee hoofdstukken in De Technische Vraagbaak deel W (1951).
i WID5-6, WWN63.

Gazenbeek,

Jacobus
1894-1975

(roepnaam: Jacob; Ede 30 okt. 1894 - Lunteren 26 jan. 1975)(rechts op de foto), onderwijzer, natuurkenner, folklorist, regionaal historicus. Was tot 1933 onderwijzer te Bennekom en Ede. Schreef enige tientallen artikelen en boeken over natuur, cultuur en geschiedenis van met name de Veluwe. Schreef daarnaast o.m. Langs ruischend riet naar wijde wateren (1941) en redigeerde het jubileumwerk Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderland 1864-1964 (1964). In 1991 werd in Lunteren de Jac. Gazenbeek Stichting opgericht tot behoud van het streekeigene van de Veluwe, als eerbetoon naar de schrijver genoemd.

i J.den Besten: Oog in oog met de Veluwe (1992), IBV, H.G.Kerkdijk en L.Fraanje: Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe (2001).

Heerma van Voss,

Alexander Lodewijk
1894-1948
(Leur 16 mei 1894 - Leeuwarden 24 juni 1948), archivaris, regionaal historicus. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde aldaar in 1921. Was sinds 1923 werkzaam bij het RA te Leeuwarden, sinds 1938 als Rijksarchivaris van Friesland. Sinds 1935 provinciaal inspecteur van de archieven van gemeenten, waterschappen en veenpolders in Friesland. Inventariseerde vele archieven en schreef diverse artikelen over archief- en grafstenenonderzoek, genealogie, heraldiek en lokale geschiedenis, w.o. De inpoldering van de Wargaster meer en Paulus Jans Kley (1937).
i EF, PKN, WID5

Hinte, van

Engelbert
1894-1945
(Dokkum 23 maart 1894 - Haarlem 25 april 1945), sociograaf. Studeerde sociografie en promoveerde te Groningen op Sociale en economische geografie van Harlingen (1936). Schreef demografische en sociaal-geografische artikelen w.o. Kanalisatie van den Gelderschen IJssel(1939), De kanalen Groningen-Lemmer en Groningen-Harlingen (1940) en het opmerkelijke boek Stad en Land (2e dr., 1946)
i EF

Koomans,

Nicolaas Theodorus
1894-1970
(Zaltbommel 31 mei 1894 - Rotterdam 24 juli 1970), ingenieur. Werkte, na in 1919 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1925 voor de Hollandsche Beton Maatschappij in NOI. Was daarna werkzaam bij het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam, van 1932 tot 1959 als directeur. Verbleef in 1960 als adviseur voor havenaanleg in Iran. Schreef o.m. een hoofdstuk in de Technische Vraagbaak deel W: Zeehavens (1950).
i WID5-6

Mussert,

Anton Adriaan
1894-1946

(Werkendam 11 mei 1894 - Den Haag 7 mei 1946), ingenieur, politicus. Was, na zijn studie aan de TH te Delft, werkzaam bij RWS en van 1920 tot 1934 als ingenieur bij de PWS van Utrecht. Had sinds 1927 als hoofdingenieur een belangrijke rol in het ontwerp van het Amsterdam-Rijnkanaal. Richtte in 1931 de NSB op, met hemzelf als leider. Schreef, voordat hij zich als fascist gemanifesteerd had, De Amsterdam-Rijnverbinding en de Utrechtse streekbelangen (1929). Foto toont Mussert bij opening van een electrisch gemaal. Werd in 1934 ontslagen en na de Tweede Wereldoorlog wegens landverraad gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte

i BNE, BWN1, HLR, NGL, PKN, P.H.RitterOver Mussert (1934), TWG 2003 n1 p32-38, WBV, WP7

Schermerhorn,

Willlem
1894-1977

(Akersloot, 17 december 1894 - Haarlem, 10 maart 1977) Na het behalen van het hbs-diploma aan de Rijks-hbs te Alkmaar studeerde hij aan de Technische Hogeschool Delft. In 1918 behaalde hij het diploma civiel ingenieur. Vanaf 1918 was hij als assistent in de geodesie verbonden aan de Technische Hogeschool. In 1926 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in het landmeten, waterpassen en geodesie. Zijn speciale interesse lag op het vlak van de fotogrammetrie. In 1948 organiseerde Schermerhorn het negende congres van de ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) in Den Haag, waar werd besloten tot het opzetten van het International Training Centre for Aerial Survey (ITC), een opleidingsinstituut met een focus op ontwikkelingslanden, thans International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation geheten. In 1950 besloot de Nederlandse overheid het ITC daadwerkelijk op te richten. Schermerhorn werd de eerste rector van het ITC in Delft. Van 1951 tot 1965 was hij directeur van het Internationaal Instituut voor Luchtkartering te Delft. Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946 was Schermerhorn minister-president en minister van Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk in het Kabinet-Schermerhorn-Drees. Al snel nadat de wederopbouw was begonnen werd Schermerhorns kabinet verrast door het uitroepen van de Republik Indonesia. Nadat zijn kabinet viel hielden de katholieke leider Beel en partijgenoot Drees Schermerhorn buiten de formatie en het nieuwe kabinet. Vervolgens werd hij benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië. Deze functie oefende hij uit in 1946 en 1947.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Servatius,

Nicolaas Engelhard
1894-1979
(Kloosterveen gem. Smilde 31 dec. 1894 - Amsterdam 11 okt. 1979; begr. te Smilde), ingenieur. Studeerde in 1922 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte bij de Nederlandse Bank in Amsterdam, laatstelijk als hoofd van de technische adviesdienst. Daarnaast was hij vele jaren consul voor het watertoerisme bij de ANWB. Hij schreef onder meer: Oeverrecreatie (1965) en Beschrijving van een aantal bedreigde en afgesloten kanalen (1976).
i

Siemens,

Bernhard Willem
1894-1978
(Den Haag 15 nov. 1894 - Paterswolde 30 nov. 1978), landbouwer, regionaal historicus. Deed, naast zijn beroep als landbouwer te Houwerzijl (1920-1954), onderzoek naar de waterstaatsgeschiedenis van Groningen en zette dit na zijn pensionering voort. Was samensteller van de Historische atlas van de provincie Groningen (1962), waarvoor hij in 1968 een koninklijke onderscheiding ontving, en schreef Dijkrechten en zijlvesten [in de Ommelanden] (1974).
i NGE

Wery,

Leopold Wilhelm
1894-1939
(roepnaam: Willem; Den Haag 26 aug. 1894 - Den Haag 31 dec. 1939), jurist. Studeerde rechten aan de RU in Leiden en promoveerde daar op: De Rijn- en Schelde verbindende tusschenwateren (1919). Naast deze verhandeling waarin Antwerpen - volgens internationaal recht - als Rijnhaven wordt erkend, zijn van deze auteur geen andere publicaties bekend.
i

Does, van der

Jhr Gerrit Willem
1895-1963
(Maassluis 28 feb. 1895 - Vught 23 dec. 1963), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, bij RWS aan de kanalisatie van de Maas. Schreef in die periode: De stuw in de Maas te Sambeek (1928) en Waterdruk onder defundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken (1931). Hierna was hij hoofdingenieur in het arrondissement Zutphen.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Loeff,

Jan
1895-1981
(Epe 9 mei 1895 - Veere 7 juli 1981), scheepsbouwkundig ingenieur. Ontwikkelde zich, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot een internationaal-erkend deskundige op het gebied van de watersport. Was redacteur van de Waterkampioen en raadgevend directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Zette zich in voor het behoud van het waterlandschap, was voorstander van een open Oosterschelde en was in 1967 mede-oprichter en voorzitter van de Studiegroep Oosterschelde. Schreef o.m. De Vechtplassen, ook gezien in West-Nederlandsch verband (1939) en een bijdrage in Ooster Schelde Open (1974).
i EZ

Romein-Verschoor,

Anna Helena Margaretha
1895-1978

(roepnaam: Annie; Hatert 4 febr. 1895 - Amsterdam 5 febr. 1978), schrijfster, historica. Studeerde geschiedenis en letteren in Leiden, studeerde in 1921 af en promoveerde aldaar in 1935. Was sinds 1921 correspondente van de Nieuwe Courant en het Handelsblad, schreef artikelen in de Groene Amsterdammer, De Stem en het Critisch Bulletin. Trouwde in 1920 met historicus J.M.Romein (zie daar) met wie zij o.m. De Lage Landen bij de zee (1934) en Erflaters van onze beschaving (4 dln., 1938-1940) schreef.

i BJ79, BWN2, EW, LML, LNA, LNL, NGL, PKN, WID6, WP7.

Vreedenburgh,

Cornelis Gijsbert Jan
1895-1975

Hij werd geboren in Sumedang, West-Java, 18 november 1895, als zoon van Jan Vreedenburgh - de architect van Burgerlijke Openbare Werken (BOW - Rijkswaterstaat in de koloniale tijd) en Louise Constance Emelie Hornung.[1] In 1908-1913 vervolgde hij zijn middelbareschoolopleiding aan de HBS Batavia - Koning Willem III School te Batavia. In 1913-1918 vervolgde hij zijn hogere opleiding aan de Technische Hogeschool te Delft en studeerde in 1918 cum laude af als civiel ingenieur. In 1926 wered hij hoogleraar aan de TH in Bandung
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Winter, van

Jhr. Pieter Jan
1895-1990

(Utrecht 2 aug. 1895 - Groningen 6 mrt. 1990), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren en promoveerde in 1927 te Leiden. Was leraar geschiedenis te Leiden, Groningen en Amsterdam en van 1939 tot 1965 hoogleraar in algemene en vaderlandse geschiedenis in Groningen. Ontving in 1953 een eredoctoraat van de universiteit van Stellenbosch. Schreef o.m. De Zuiderzee in de geschiedenis van de Nederlandsche gewesten (1932) en Twee eeuwen landmeters en ingenieurs (1985).

i NGL, WID5-6, WWN63.

Bijl Maartensz.,

Arie
1896-1974
(Vlaardingen 18 nov. 1896 - Vlaardingen 21 nov. 1974), historisch publicist (autodidact). Was, na een middelbaar-technische opleiding, werkzaam als timmerman. Maakte studie van de geschiedenis van zijn geboortestad en was in 1967 medeoprichter van de Historische Vereniging Vlaardingen. Schreef vanaf 1937 vele artikelen over het historisch erfgoed van Vlaardingen en omgeving, over genealogie en heraldiek en enkele boeken over de zeevaart. We noemen: De Nederlandse convooidienst 1300-1800: de maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden (1951), Walvisvaarders op avontuur (1959) en Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen (1967).
i

Bruggen, van

Jacobus Pieter
1896-1985
(Veendam 29 april 1896 - Rotterdam 26 november 1985), ingenieur. Trad na het behalen van zijn HBS-diploma in 1913 in het leger en studeerde in 1922 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Sprak en bestudeerde zeer vele talen. Trad in 1924 in dienst van GW van Rotterdam en werd in 1945 directeur. Leidde ontwerp, bouw en realisatie van de Maastunnel te Rotterdam en schreef daarover o.m. De Maastunnel (1945). Was mede-oprichter en directeur van Nedeco in Den Haag. Vestigde zich in 1953 als raadgevend ingenieur te Rotterdam
i WT p172.

Bruijn, de

Maximiliaan
1896-1977
(Rotterdam 18 juli 1896 - Wenum Wiesel 24 feb. 1977), ingenieur. Studeerde in 1922 af aan de TH in Delft. Werkte bij RWS, vele jaren bij de Directie Benedenrivieren, laatstelijk bij de Deltadienst als hoofd van de afdeling Deltawerken Noord. Schreef o.m. De afdamming van de Brielse Maas (1949-1951), De betekenis van de stormvloedkering aan de mond van de Hollandse IJssel(1957) en De afsluiting van het Haringvliet (1958)
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Cohen Stuart,

Herman Gerard Carel
1896-1978
Was tijdens zijn studie aan de Technische Hoogeschool te Delft voorzitter van de studentenafdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) in Nederland (1917-1921).Cohen Stuart behoorde eveneens tot de oprichters van het Dietsch Studentenverbond-DSV (1922), dat een duidelijker Groot-Nederlandse koers wilde varen dan het ANV. Na zijn afstuderen is hij naar Nederlands-Indi&eml; getrokken, waar hij waterstaatsingenieur was in Soerabaja. In de periode 1927-1929 schreef hij in het Soerabiaansch Handelsblad over Dietse vraagstukken, maar ook artikelen over de vaarwegen naar Soerabaja. In 1929 keerde hij terug naar Nederland met verlof, maar ging niet terig naar Ned.-Indië vanwege de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Hij vond een aanstelling als ingenieur bij de Provinciale waterstaat van Zeeland, met als standplaats Terneuzen. Hij werd in 1933 lid van de Jong Nederlandsche Gemeenschap en was hij actief in het gezelschap van de Oud-leden van het DSV. In 1946 kreeg hij een aanstelling bij Gemeentewerken Rotterdam, waar hij tot 1950 wekte bij de Wederopbouw. Van 1950 tot zijn pensioen was hij directeur van de Woningdienst van Den Haag. Na de oorlog was hij lid van het Genootschap De Nederlanden in Europa (1957), dat hij na een fusie van januari tot juli 1962 vertegenwoordigde in het bestuur van het ANV.
Klik op naam links voor meer publicaties
i nevb.be - persoonlijke info familie

Egelie,

Carolus Franciscus
1896-1970
(Rotterdam 15 jan.1896 - Maastricht 28 feb. 1970), ingenieur. Trad, na in 1920 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, in dienst van RWS in Limburg. Daarna was hij van 1940-1961 werkzaam als HID van de PWS van Limburg. Schreef onder meer: Enige bijzonderheden betreffende de stuw te Grave (1927) en De problemen van de scheepvaartwegen in het gebied van de Maas (1954).
i WID6

Geers,

Frederik Jan Bernardus Gerhard
1896-1987
(Borculo 7 juni 1896 - Den Haag 16 jan. 1987), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij de Dienst der ZWW. Volgde in 1956 J.F.R.van de Wall op als HID, in 1961 opgevolgd door F.L.van der Bom. Schreef een hoofdstuk in De Technische Vraagbaak deel W: Rijswerk (1951). Verder o.m. De Noord-Oost-Polder der Zuiderzeewerken (1943), Het herstel van den Wieringermeerdijk (1945), De dijken van Oostelijk Flevoland (1954) en De Zuiderzeewerken in hun ontwikkeling (1961).
i LW 1961 n4 p136-138, WWN63, ZJI.

Greup,

Gerrit Mattheus
1896-1968
(Schoonhoven 26 jan. 1896 - Amsterdam 8 juni 1968), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1923 aan de RU van Utrecht. Werkte sinds 1924 bij de KvK te Amsterdam en sinds 1942 als algemeen secretaris van de KvK voor Noord-Holland. Schreef diverse artikelen over handelsrecht en de boeken Driekwart eeuw Noordzeekanaal (1951) en De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis (1952).
i PKN, WID5-6, WWN63

Gruyter, de

Paul
1896-1975
(Londen 18 jan. 1896 - Oegstgeest 26 mei 1975), ingenieur. Studeerde, met specialisatie in irrigatie en ontwatering, in 1920 af aan de TH in Delft. Werkte daarna tot 1934 in het waterbeheer op Java, NOI. Was van 1935 tot 1958 als ingenieur in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast een aantal tijdschriftartikelen schreef hij: Rijnlands boezem (3 dln., 1957). Was daarna voor de Verenigde Naties werkzaam, tot 1961 in Syrië en tot 1964 op Cyprus.
i TWG 1993 n1 p13

Hazewinkel,

Hendrik Cornelis
1896-1968
(Den Haag 5 april 1896 - Maarn 14 jan. 1968), archivaris, regionaal historicus. Volgde, na zijn studie rechten te Utrecht en Leiden, een opleiding aan de archiefschool in Den Haag. Was werkzaam bij het RA in Overijssel, bij de gemeente Utrecht en sinds 1935 als archivaris van Rotterdam. Schreef vele artikelen over regionale geschiedenis w.o. De oudste berichten over het ontstaan van het eiland Rozenburg (1960) en een aantal boeken w.o. het standaardwerk Geschiedenis van Rotterdam (3 dln., 1940-1942; herdruk 1974-1975).
i PKN, WID5-6, WWN63

Hooft , van der

Willem Herman Johan
1896-1990

(Aardenburg 27 dec. 1896 - Goes 30 okt. 1990), waterbouwkundige, leraar. Begon zijn loopbaan als opzichter en sinds 1919 als technisch ambtenaar van RWS bij werken aan het Wilhelminakanaal. Was van 1927 tot 1937 directeur van de Zeeuwsche Beton Maatschappij. In 1922 mede-oprichter en leraar van het Zeeuwsch Technisch Instituut te Goes; van 1937 tot 1974 eigenaar en directeur hiervan. Was van 1952 tot 1961 tevens leraar civiele techniek aan de HTS te Vlissingen. Bewerkte, van de 7e druk (1968) van het leerboek Waterbouwkunde door M.B.N.Bolderman en A.C.W.Dwars, de delen 3 (met P.J.Colijn) en 5 (met P.Barentsen).

i E.P.de Vries. Vijftig jaar bij de tijd; geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997 (1997).

Hoogland,

Jan Louws
1896-1980
(Franeker 29 apr. 1896 - Leeuwarden 4 okt. 1980), landbouwer. Had van 1920 tot 1958 een boerenbedrijf in Het Bildt. Was daarnaast van 1945 tot 1966 lid van GS van Friesland voor de waterstaat, van 1946 tot 1961 lid van de EK, van 1949 tot 1958 ondervoorzitter van de Zuiderzeeraad en van 1958 tot 1969 voorzitter van de Kon. Ver. De Friesche Elf Steden. Schreef: De zorg voor Frieslands boezemwater (1964). Zijn naam werd gegeven aan het in 1966 in gebruik genomen gemaal bij Stavoren
i WWN63

Maris,

August Godfired
1896-1985

(Den Haag 22 okt. 1896 - Den Haag 14 feb. 1985), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij verschillende directies van RWS. Werd in 1946 HID van de RWS in Gelderland, volgde in 1951 W.J.H.Harmsen op als DG van RWS, op zijn beurt in 1961 opgevolgd door J.van de Kerk. Was vanaf de oprichting voorzitter van de Deltacommissie en enige jaren van het KIVI. Schreef o.m. Het Deltaplan in zijn verschillende facetten(met H.A.M.C.Dibbits, J.van Veen en J.W.de Vries; 1956).
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, DLW, GTW, NP 1999, NRC 26 okt 1961, WID6.

Nieuwenhuis,

Johannes Gijsbertus Josephus
1896-1978
(roepnaam: Jan; Amsterdam 18 mrt. 1896 - Rotterdam 31 mei 1978), journalist, roman- en toneelschrijver, voorlichter. Begon in 1921 als journalist voor de redactie letteren en kunst van De Maasbode in Rotterdam. Werd in 1946 hoofd van het bureau voorlichting en publicatie van de gemeente Rotterdam. Was van 1948-1967 bestuurslid van het Historisch Genootschap Roterodamum en vele jaren medewerker van het Rotterdamsch Jaarboekje. Schreef onder meer: De haven van Rotterdam in heden en verleden (1952) en Mensen maken een stad 1855-1955; uit de geschiedenis van de dienst van Gemeentewerken te Rotterdam (1955).
i

Schaepman,

Carel Jozef Marie
1896-1963
(Arnhem 16 aug. 1896 - Den Haag 28 dec. 1963), jurist, minister. Werkte, na in Leiden te zijn afgestudeerd in de rechten, sinds 1921 in verschillende functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Was daarnaast buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, raadadviseur in algemene dienst, verkeersadviseur en Rijnvaartcommissaris. Schreef diverse rapporten en artikelen w.o. Het Rijnvaartregime (met A.C.W.Beerman; 1951).
i WID5-6

Sebus,

Johan Hendrik
1896-1976
(Zwolle 5 apr. 1896 - Utrecht 6 mrt. 1976), leraar. Studeerde letteren en geografie in Utrecht en promoveerde in 1933 in Leiden. Was van 1923 tot 1961 leraar aardrijkskunde en nederlands in Utrecht. Schreef diverse artikelen over historische geografie w.o. De oudste geschreven berichten over ons land (1923).
i WWN63

Steggewentz,

Johan Heinrich
1896-1945
(Amsterdam 9 juni 1896 - Den Haag 18 mei 1945), mijnbouwkundig ingenieur. Werkte, na zijn studie mijnbouwkunde aan de TH in Delft, tot 1926 in NOI. Was sindsdien werkzaam bij het RID in Voorburg en promoveerde in 1933 in Delft opDe invloed van de getijbeweging van zeeën en getijrivieren op de stijghoogte van grondwater.
i

Thijsse Jr,

Jacobus Pieter
1896-1981
(zoon van J.P.Thijsse; Amsterdam 27 april 1896 - Den Haag 6 jan. 1981), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1919 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, korte tijd bij de Dienst der ZZW. Verbleef van 1921 tot 1958 in NOI, eerst bij OW te Bandung en van 1949 tot 1954 als hoogleraar aan de TH in Bandung. Was daarna in Nederland werkzaam: vier jaar als algemeen adviseur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, daarna bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen in Den Haag. Schreef o.m. Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen? (1959).

i ING 1981 n7 p29, LW 1961 n5 p180, WWN63.

Bakker,

Pieter Oege
1897-1960

(roepnaam: Piet; Rotterdam 10 aug. 1897 - Amsterdam 1 april 1960), journalist, schrijver. Begon zijn loopbaan als onderwijzer maar werd weldra journalist, eerst bij De Telegraaf, later bij Het Volk, Het Vrije Volk en Elseviers Weekblad. Schreef, in vertellende trant met veel sociaal gevoel, boeken over ons land en volk zoals Holland, ze zeggen je bent maar zoo klein (1941), Storm op de kust (met H.Th. de Booy; 1942) en Wij en het water (4 dln.)

i BJ61, EW, LML, LNA, LNL, WID5-6, WP7.

Burgt, van der

Johan Henri
1897-1977

(IJmuiden 3 juli 1897 - Leeuwarden 10 aug. 1977), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, werkzaam in verschillende functies bij RWS: te Roermond, Hoorn, Leeuwarden en Rotterdam. Daarna als HID in de directies Bovenrivieren, Noord-Holland, Zuid-Holland en sinds 1953 in Zeeland. Was, na de Februariramp van 1953, belast met de leiding van de Dienst Dijkherstel Zeeland. Schreef voornamelijk in technisch-wetenschappelijke tijdschriften, o.m. De kustverdediging langs het oostelijke deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland(1933) en Veranderingen in den zeebodem van het Zeegat van het Vlie en in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling (1936) en een hoofdstuk in De Technische Vraagbaak deel W: Stranden en zeeduinen (1951). Vanuit historisch oogpunt interessant is: Het technische beheer van de Nederlandse kust en van het Nederlandse deel van het continentale plat (1968). Zie ook: C.T.C.Heyning
Klik op naam links voor meer publicaties
i ING 1977 p694, LW 1962 n4 p131, WID6.

Clewits,

Hendrik
1897-1983
(pseudoniem: H.C. van Dockum; Dokkum 7 december 1897 - Assen 15 juli 1983), redacteur. Werkte van 1923-1960 bij de Prov. Drentsche en Asser Courant, sinds 1940 als directeur-hoofdredacteur, met een onderbreking van 1931-1933 als ambtenaar bij PW in Amsterdam. Schreef in de periode 1941-1959 enkele boeken waaronder: Princenhof(1944) en Waddenparels aan Neerlands kroon (1954).
i

Coolen,

Antonius Franciscus
1897-1961

(roepnaam: Antoon; Wijlre 17 april 1897 - Waalre 9 nov. 1961), journalist, schrijver. Groeide op in Deurne in de Noord-Brabantse Peelstreek. Was journalist in Eindhoven, Maastricht, Hilversum en Deurne. Ontwikkelde zich als een groot verteller en werd één van de beste vertolkers van streekromans als Peelwerkers (1930), Dorp aan de rivier (1934; in 1958 verfilmd) en Stad aan de Maas (Grave; 1960). Kwam door een noodlottige val uit de trein aan zijn einde.

i BB2, BJ62, BWN3, EW, HLR, HSE, LML, LNA, LNL, WID5-6, WP7.

Dockum, van

H.C.
1897-1983
Pseunoniem van Hendrik Clewitz
i

Hegge Zijnen, van der

Bernard Gerard
1897-1968
Nijmegen, 7 jan 1897 - , 1968 ) Werktuigbouwkundige, gepromoveerd aan de TH Delft in 1924: Measurements of the velocity distribution in the boundary layer along a plane surface. Schreef voor zijn promotie boeken over Machines (1920) en Stoomwerktuigen (1921. medewerker Shell laboratorium Delft.Heeft een iental (engelstalige) publicaties over turbulentie, en is samen met Burgers en Hinze een van de grondleggers van het Nederlandse turbulentie onderzoek
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Konijnenburg, van

Willem
1897-1979
(zoon van E.v.Konijnenburg; Den Bosch 8 mrt. 1897 - Rotterdam 20 aug. 1979), ingenieur, leraar. Studeerde in 1920 af aan de TH in Delft en promoveerde aldaar in 1929 met lof op Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd. Was tot 1942 werkzaam bij de Directie der Domeinen voor landaanwinningswerken te Ulrum. Verbleef van 1951 tot 1959 in Canada en was daarna werkzaam als leraar aan het Thomas More college in Den Haag
i

Landmeter,

Frederik
1897-1976
(roepnaam: Free; Schoonhoven 22 sep. 1897 - Zeist 4 juli 1976), leraar, fysisch geograaf. Volgde zijn opleiding voor het onderwijs te Gouda en behaalde de akte M.O. Aardrijkskunde in Utrecht. Was aanvankelijk onderwijzer in Soest, sinds 1926 leraar aardrijkskunde te Dordrecht en Rotterdam en van 1929 tot 1962 te Leiden. Was een toegewijd onderzoeker van het Nederlandse water- en polderlandschap en een productief schrijver; herzag ook enkele leerboeken over aardrijkskunde. Schreef o.m. De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen (1938), Stad en land onder de zeespiegel (1953) en Het Hollands-Utrechtse polderland bezuiden het IJ en de aangrenzende duinstreek (in HGN dl. 4; 1954). Bewerkte en gaf uit, met A.C.W.Korevaar, het proefschrift van T.Vink De Lekstreek onder de titel De rivierstreek (1954).
i

Mens,

Jan
1897-1967

(Amsterdam 18 sept. 1897 - Amsterdam 31 okt. 1967), romanschrijver. Begon als werkloos meubelmaker tijdens de vooroorlogse crisisjaren met het schrijven van romans over het Amsterdamse volksleven. Zeer populair was ook de roman Waterland(1943), over de geboortestreek van Leeghwater, die herdrukt werd onder de titel Goud onder golven (1957).

i BJ68, BWN4, HLR, LML, LNA, LNL, PVL, WID6, WP7, WWN63

Monhemius,

Leonard
1897-1980
(Amsterdam 31 okt. 1897 - Den Haag 26 apr. 1980), werktuigbouwkundig ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enkele jaren werkzaam als assistent van zijn leermeester J.C.Dijxhoorn. Werkte vervolgens bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en daarna als hoofd van de afdeling Werktuigkunde bij de Dienst der ZZW te Den Haag, in 1962 opgevolgd door J.J.Weeda. Ontwierp de gemalen Leemans en Lely in de Wieringermeer, de gemalen Buma, Smeenge en Vissering in de Noordoostpolder, de gemalen Colijn, Lovink en Wortman in Oostelijk Flevoland en het gemaal De Blocq van Kuffeler in Zuidelijk Flevoland. Schreef diverse artikelen over polderbemaling w.o. De gemalen van den Wieringermeerpolder (1930), Het schepradgemaal van Rijnland te Spaarndam (1937) en Vijf eeuwen polderbemaling; enkele grepen uit de geschiedenis van de strijd om droge voeten (1967).
i ING 1980 n21 p30, LW 1961 n5 p200, LW 1962 n6 p233, ZJI.

Poortman,

Jan
1897-1984

(De Wijk 1 okt. 1897 - Meppel 13 feb. 1984), leraar, schrijver. Was, naast zijn beroep als onderwijzer te Meppel en leraar te Zutphen, schrijver, fotograaf en radio-amateur. Schreef streekromans in het Drents en vele artikelen over regionale geschiedenis, scheepvaart en nijverheid. Was redacteur van de Nieuwe Drentse Volksalmanak, van het boek Drente, een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen (2 dln., 1943-1951) en auteur van het boek Meppel door de eeuwen heen (1967) en De Hoogeveense Vaart(1981)

i DB1, HLR

Walther,

George Ludwig
1897-1959
(Katwijk aan Zee 18 sep. 1897 - Leeuwarden 16 nov. 1959), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, in dienst van de PWS te Assen, daarna van een architectenbureau uit Coevorden te Borger. Werkte vanaf 1929 bij de PWS van Friesland waar hij in 1947 D.F.Wouda opvolgde als hoofdingenieur. De verbetering van het kanalenstelsel in Friesland behoort tot zijn grootste verdiensten. Hij schreef verschillende bijdragen over de ontwikkeling van het dijkenstelsel in Friesland en het boek Binnendiken en slieperdikenynFryslan (met K.A.Rienks; 2 dln., 1954)
i EF, ING 1959 pA645, LW 1959 n6 p226.

Zandstra,

Evert
1897-1974

Lippenhuizen 25 dec. 1897 - Bennekom 4 aug. 1974), onderwijzer, schrijver. Was kortstondig onderwijzer te Beets, Drachten, Terwispel, Terhorne en IJmuiden, en langere tijd in Santpoort. Verrichtte, vanuit zijn belangstelling voor landschap en natuur, literatuurstudies over botanie en geologie. Ontwikkelde zich in de jaren dertig als romanschrijver en schrijver van jeugdboeken, landschapsstudies en reisverhalen, aanvankelijk in het Fries, later in het Nederlands. Naast verscheidene novellen en enkele toneelstukken, legde hij zich vooral toe op romans, waarin zijn sociale bewogenheid en liefde voor mens en natuur tot uiting komen, zoals Het klotsende meer (1939), Volk van waterland (1942), De stem van de zee (1947), Het Princehof(1948), Het Water (1950) en Onbekend Nederland (1959). Schreef ook biografieën, verhalen over de prehistorische mens - zoals in Tenten bij de beek (1965) - en de autobiografische roman De liefde van Nanda Azinga (postume uitgave 1975). Zijn laatste levensjaren verliepen vol tragiek

i BJ75, De Fleanende Krie 1996 n2 p9, EF, EW, LNA, LNL, PVL, WH 1974 n4 p245, WP7.

Bijhouwer,

Jan Tijs Pieter
1898-1974

(Amsterdam 15 nov. 1898 - Wageningen 22 aug. 1974), landschapsarchitect, hoogleraar. Studeerde in 1921 cum laude af aan de LHS te Wageningen en promoveerde op Geobotanische studie van de Berger duinen (1926). Werkte, na enige studiereizen naar de VS, bij de Dienst Stadsontwikkeling in Rotterdam en van 1933 tot 1939 als adviseur voor de beplanting van de Wieringermeer. Was daarna docent, lector en sinds 1946 hoogleraar in de tuin- en landschapsarchitectuur te Wageningen en aan de TH in Delft. Schreef diverse artikelen en rapporten w.o. Algemeen plan voor de verbetering van de uitgeveende gronden in het Land van Vollenhove (met D.I.Luteijn en J.A.G.van der Steur; 1943). Zijn boek Het Nederlandsche landschap en zijn oude ontginningen (1944) werd postuum herzien tot Het Nederlandse Landschap (1977).

i HM 2001 n3 p86, WID5-6, WWN63.

Booy, de

Hendrik Thomas
1898-1976
(roepnaam: Tom; Den Helder 26 dec. 1898 - Aerdenhout 16 jan. 1976), marineofficier, schrijver, tekenaar. Was, na zijn opleiding aan het KIM in Den Helder, van 1920 tot 1930 luitenant ter zee bij de Koninklijke Marine. Werkte daarna bij de KNZHRM, van 1947 tot 1963 als directeur. Schreef sinds 1934 artikelen over maritieme onderwerpen en boeken over het reddingswezen zoals Storm op de kust (met P.O. Bakker; 1942) en Tusschen mijnen en grondzeeën (1954). Schreef ook enkele jongensboeken en was een verdienstelijk tekenaar en aquarellist. Ontving in 1964 de De Ruytermedaille.
i WID6

Brouwer,

Gerrit Anton
1898-1981

(Den Haag 27 okt. 1898 - Soest 25 jul. 1981), bioloog, natuurbeschermer. Vervulde, na in 1934 in Groningen te zijn afgestudeerd als bioloog, verschillende functies op het gebied van de natuurbescherming o.m. van 1947 tot 1963 als medewerker van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Promoveerde in 1954 te Leiden op een ornithologisch onderwerp. Schreef o.m. Griend, het vogeleiland in de Waddenzee(deels gebaseerd op gegevens van J.W.van Dieren; 1950).
i IBV, WID6.

Cruys Voorbergh,

-
1898-1963

(pseudoniem van Ernest Pieter Coenraad van Vrijberghe de Coningh; Bagoe NOI 14 okt. 1898 - Den Haag 3 sep. 1963), acteur, regisseur. Volgde in Amsterdam zijn schoolopleiding en lessen in tekenen en dansen. Ontwikkelde zich als een veelzijdig toneelspeler, acteur en regisseur van operettes en toneelstukken. Was verzamelaar van kostuums en oprichter van het Nederlands Kostuummuseum in Den Haag. Schreef over o.m. de eilanden Marken, Schokland, Urk en Walcheren het bekende boek Erfenis van eeuwen (1941)

i WID5-6, WP7, WWN63.

Groot, de

Cornelis
1898-1983
(Rotterdam 19 feb. 1898 - Utrecht 15 sep. 1983), ingenieur. Was, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1925 tot 1931 in dienst van RWS bij de aanleg van havenwerken te Vlissingen en Breskens. Was van 1931 tot 1946 betrokken bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, tot 1950 hoofdingenieur in het arrondissement Leeuwarden en tot 1963 HID van RWS in de Directie Utrecht. Schreef o.m. De keersluis te Vlissingen (met W.H.Brinkhorst; 1929) en Het Amsterdam-Rijnkanaal (1952).
i WID6

Hamburger,

Salomon Herman
1898-1946
gebruikte als pseudoniem: Herman de Man
i

Hardonk,

Reinier
1898-1983
(Apeldoorn 11 nov. 1898 - Apeldoorn 2 mei 1983), lokaal historicus (autodidact). Winkelier met grote passie voor de geschiedenis van zijn geboorteplaats en omgeving. Werd in 1954 aangesteld als geschiedschrijver van Apeldoorn en in 1956 als conservator van het Historisch Museum Moerman. Maakte vooral studie van sprengen en waterradmolens. Zijn meest bekende boek is: Koornmullenaers, pampiermaeckers en coperslaeghers: korte historie der waterradmolens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen (1968).
i

Hopmans,

Johannes Jacobus
1898-1976
(Naarden 13 feb. 1898 - Den Haag 23 mrt. 1976), ingenieur. Studeerde in 1920 af als scheikundig ingenieur aan de TH in Delft en trad datzelfde jaar in dienst van het toen opgerichte Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater in Den Haag. Was tot 1928 gedetacheerd in Groningen voor onderzoek van het veenkoloniaal afvalwater. Van 1957 tot 1964 was hij HID van het RIZA, sinds 1958 in Voorburg. Van zijn publicaties in de periode van 1944-1971 noemen we: Bestrijding van de vervuiling van de beken in Twenthe (1951), Gezondheidszorg voor de Nederlandse oppervlaktewateren (1955) en Stand van de maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn (1961).
i 50 Jaar zuivering van afvalwater (1970).

Knap,

Gerrit Hendrik
1898-1977
(roepnaam: Ger; Harderwijk 24 nov. 1898 - Amstelveen 11 feb. 1977), journalist. Redigeerde en schreef een aantal boeken over de havens en scheepvaart van Amsterdam, w.o. Vijfenzeventig jaar Noordzeekanaal (1951), Amsterdamse Rijnvaart; het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal (1952), Havenboek Amsterdam (1969), alsmede het gedenkboek Een eeuw waterstaatswerk in Nederland (1953).
i

Last,

Josephus Carel Franciscus
1898-1972

(roepnaam: Jef; Den Haag 2 mei 1898 - Laren 15 feb. 1972), dichter, schrijver. Studeerde Chinese letteren in Leiden en promoveerde in 1957 daarin te Hamburg na in verschillende werelddelen een zwervend bestaan geleid te hebben. Schreef gedichten en romans met een uitgesproken sociale strekking, zoals het zakelijk geschreven Zuiderzee (1934). Hierin beschrijft hij het leven van de werkers aan de Afsluitdijk, maar neemt ook stelling tégen verdere inpoldering! Verder: Leeghwater maalt de meren leeg (1942). Zie ook: E.J.A.M.Hoornik.

i BJ73, EW, HSE, LML, LNA, LNL, PVL, WID5-6, WP7-9, WWN63.

Loeff,

Jan Alouisius Lambertus Maria
1898-1987

(Den Bosch 27 jan. 1898 - Eindhoven 28 april 1987), jurist. Studeerde rechten aan de RU in Leiden en was zelfstandig advocaat en procureur in Rotterdam. Na de 2e W.O. was hij voorzitter van de Commissie voor de Perszuivering. Voorts was hij Deken van de Orde van Advocaten (1960-1966), curator van de RU in Leiden en lid van diverse commissies waaronder het Comité Maritime International te Antwerpen. Van de door hem geschreven publicaties noemen we: Het Nederlands-Belgische waterwegenvraagstuk; een economische studie (1952).

i

Man, de

Herman
1898-1946

pseudoniem van Salomon Herman Hamburger; Woerden 11 juli 1898 - Schiphol 14 nov. 1946; begraven te Oudewater), romanschrijver. Was aanvankelijk venter van textiel in het Hollands-Utrechts poldergebied. In de omgeving van Oudewater en in de Lopikerwaard deed hij inspiratie op voor het schrijven van zijn streekromans. De combinatie van knappe vertelkunst met verantwoorde psychologie maken Rijshout en rozen (1924) en Het wassende water (1925) zijn beste boeken; het laatste ondervond ook als hoorspel grote weerklank in ons land. Verder schreef hij o.m. Hollanders komt naar het water (1926). Overleed op nog jonge leeftijd bij een vliegramp op Schiphol. Zie ook: K.Norel.

i BWN3, De Vier Waarden (themanummer) april 1986, HLR, HSE, LML, LNA, LNL, PIR, WP7

Melchior,

Adolf
1898-1962
(Schagen 26 mei 1898 - Haarlem 20 april 1962), arts, tekenaar, schrijver. Studeerde medicijnen aan de UvA en promoveerde daar in 1930. Was een veelzijdig arts, tot 1958 werkzaam als gynaecoloog aan het Diaconessenhuis in Haarlem. Schreef, behalve over medische onderwerpen, over zijn bijzondere reizen naar Afrika en Zuid Amerika. Zijn meest bekende werk schreef en illustreerde hij tijdens een Zuidpoolexpeditie in 1946-1947 als scheepsarts: De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz(1950).
i NBK

Ott,

Gerrit Leopoldus Antonius
1898-1987
Antonius (roepnaam: Leo; Zutphen 20 okt. 1898 - Rotterdam 4 juni 1987), journalist, musicus, schrijver. Werkte, na een algemene en muzikale opleiding, tot 1935 als pianist en theaterorganist in Rotterdam. Was daarna muziekredacteur en sinds 1946 hoofdredacteur van het Rotterdams Nieuwsblad. Schreef diverse artikelen en boeken w.o. de romans De haven (1932) en De rivier (1946).
i PKN, WID5-6

Peterejus,

Egbert Willem
1898-1973
(Groningen 28 feb. 1898 - Delft 27 aug. 1973), ambtenaar, maritiem historicus (autodidact). Werkte tot 1946 als administratief ambtenaar bij de PTT. Ontwikkelde zich door zelfstudie tot deskundige op het gebied van de geschiedenis van de scheepsbouw, modelbouw en zeilvaart. Werkte van 1946 tot 1964 bij het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam, sinds 1955 als conservator. Van zijn publicaties sinds 1940 noemen we: Oude zeilschepen en hun modellen: binnenschepen, jachten en vissersschepen (1971) en Het schip vaart uit: onze zeilvaart in de negentiende eeuw (1975).
i

Rienks,

Klaas Arjens
1898-1973

(Oosterend 15 juni 1898 - Leeuwarden 24 jan. 1973), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de TH in Delft in 1930 eerst bij GW in Leeuwarden, sinds 1947 bij PWS van Friesland. Schreef o.m. Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan( met G.L.Walther; 2 dln., 1954) en De dijken in Friesland, alsmede hun beheer en onderhoud tot circa 1500 (1958). Volgde G.L.Walther op als HID van PWS van Friesland.
i EF, ING 1973 p142.

Schreiner,

Abraham
1898-1988
(Harderwijk 23 nov. 1898 - Leeuwarden 4 dec. 1988), waterstaatsambtenaar. Was sinds 1919 in dienst van de provincie Friesland, laatstelijk als hoofdadministrateur waterstaat ter provinciale griffie. Schreef: Algemeen reglement van de boezemwaterschappen in Friesland (met N.Struiksma; 1929) en Beknopt overzicht van de provinciale wetgeving op waterstaatsgebied in Friesland(1944).
i EF; LC 28 nov. 1963.

Soest, van

Johannes
1898-1983
(Den Haag 13 oct. 1898 - Wassenaar 30 oct. 1983), elektrotechnisch ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, o.m. bij Defensie, PTT en van 1948 tot 1963 als directeur van het Physisch Laboratorium RVO-TNO. Was sinds 1949 hoogleraar in de hoogfrequentietechniek en informatietheorie aan de TH in Delft. Schreef, vanuit zijn grote belangstelling voor de plantenwereld, o.m. De plantengroei rond de Zuiderzee (1932) en Het fluviatiele district in Nederland en zijn flora (met J.G.Sloff; 1938).
i Gorteria 1978 n5 p117-193, WID5-6, WWN63

Vries , de

Johannes Eliza
1898-1978
(roepnaam: Jan; Hooge Zwaluwe 9 mei 1898 - Hoogeveen 8 feb. 1978), ingenieur, leraar. Studeerde in 1922 af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft en werkte tot 1928 als constructeur in de industrie. Was daarna tot 1964 werkzaam als leraar aan de MTS (later HTS) te Haarlem, van 1941 tot 1946 te Dordrecht. Schreef een aantal leerboeken voor het hoger technisch onderwijs en was één van de redacteuren van De Technische Vraagbaak, in het bijzonder ook van deel W: Weg- en Waterbouwkunde (met A.P.Potma en J.Th.Thijsse; 1951).
i

Vrijberghe de Coningh, van

Ernest Pieter Coenraad
1898-1963
Schreef onder het pseudoniem Cruys Voorberg
i

Baardman,

Cornelis
1899-1976
(roepnaam: Kees; Giessendam 13 juni 1899 - Giessendam 31 dec. 1976), romanschrijver. Begon als hoepmaker, schreef na 1920 korte verhalen voor De Rotterdammer, Timotheus en De Spiegel. Sinds 1934 schrijver van dichterlijke, humoristisch getinte romans over de streekgeschiedenis en het leven en werk in - en om de Alblasserwaard. Schreef o.m. Een lied van den Biesbosch (1944), Moddergeuzen (over het leven aan boord van de baggermolens; 1950), In de greep van de waterwolf (1953), Waterpolitie (1957), De ruige Biesbosch(1979) en de fotoboeken Langs Merwede en Giessen(1962) enTussen Noord en Lek, het land van de molens (1963).
i A.C.Baardman.C.Baardman, de schrijver en zijn werk(1997).

Belonje,

Johan
1899-1996

(Alkmaar 17 juni 1899 - Leiden 22 nov. 1996), jurist, waterstaatshistoricus, publicist. Studeerde rechten te Leiden en promoveerde aldaar in 1933 op De Zijpe en Hazepolder. Was werkzaam als advocaat, leraar, waterschapssecretaris en bankier. Was van 1937 tot 1957 secretaris van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West Friesland. Naast diverse maatschappelijke activiteiten was hij redacteur van De Navorscher en schreef zeer veel op het gebied van de genealogie, heraldiek, monumentenbescherming en waterstaat w.o. Sluizenbouw voor 300 jaar (1927), De Heer Hugowaard 1629-1929; een geschiedenis van den polder (1929), De Schermeer 1633-1933 (1933) en Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West Friesland 1544-1944 (1945)
i PKN, WID5-6, WWN63.

Biemond,

Cornelis
1899-1980
(roepnaam: Cees; Amsterdam 16 apr. 1899 - Leiden 28 aug. 1980), ingenieur. Werkte, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1937 bij PW van Amsterdam. Gaf leiding aan de bouw van vele bruggen w.o. de Berlagebrug. Was lid van de Zuiderzeeraad en betrokken bij het ontwerp van het Amsterdam-Rijnkanaal. Was van 1937 tot 1964 directeur van Gemeentewaterleidingen Amsterdam en van de Watertransportmij. Rijn-Kennemerland. Schreef n.a.v. de Februariramp een kritisch artikel in De Groene Amsterdammer (14 feb. 1953). Voorts: o.m. De watervoorziening van Amsterdam (1940), Water (1968) en Zevenhonderd jaar watervoorziening van Amsterdam (1968).
i CPE, H2O 1980 n19 p471 e.v., PKN, WID5-6, WWN63.

Burger,

Adriaan
1899-1991
(Dreischor 17 okt. 1899 - Utrecht 27 nov. 1991), ingenieur. Werkte, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1927 in Doetinchem en sindsdien bij RWS in Hoek van Holland, bij de aanleg van het Julianakanaal, in Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Groningen. Was sinds 1953 HID in de Directie Gelderland te Arnhem. Schreef enige tijdschriftartikelen w.o. Het Friese Kanalenplan (1949). Zie ook: F.Volker.
i EF, WID6

Faber,

Frederikus Jacobus
1899-1984
(Alkmaar 15 feb. 1899 - Zutphen 13 mrt. 1984), mijnbouwkundig ingenieur, geoloog, hoogleraar. Studeerde in 1923 af in de mijnbouwkunde aan de TH in Delft en promoveerde in 1926 met lof op een bijdrage tot de geologie van Zuid-Angola. Werkte daarna als exploratie-ingenieur voor BPM in het buitenland. Werd in 1946 benoemd tot hoogleraar in de geologie aan de TH in Delft. Schreef een aantal leerboeken w.o. Geologie van Nederland (4 dln., 1926), Nederlandsche Landschappen (1947) en Hoe Nederland ontstond (1979).
i WID5-6, WWN63

Jansen,

Marinus Albertus
1899-1981
(Vorden 10 nov. 1899 - Arnhem 9 mei 1981), waterbouwkundige. Was van 1917 tot 1967 in verschillende functies werkzaam bij RWS, sinds 1955 als waterbouwkundige bij het Arrondissement Rijn en IJssel van de Directie Bovenrivieren te Arnhem. Schreef een hoofdstuk in de Technische Vraagbaak deel W: Rivieren (met K. van Til en E.M.H. Schaank; 1951).
i LW 1967 n5 p258

Mazure,

Jannis Pieter
1899-1990

(Rotterdam 24 dec. 1899 - Den Haag 3 nov. 1990), ingenieur, hoogleraar, politicus. Was, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, werkzaam bij de Dienst der ZZW, belast met de uitvoering van getijberekeningen voor de Staatscommissie Zuiderzee. Promoveerde in Delft op De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren (1937). Was van 1950 tot zijn pensionering hoogleraar in de toegepaste mechanica in Delft. Vanaf 1958 lid, later tevens voorzitter van de EK
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ91, TWG 1996 n1 p6, WID6, WND, WWN63.

Meertens,

Pieter Jacobus
1899-1985

(Middelburg 6 sep. 1899 - Amsterdam 28 okt. 1985), taalkundige, volkskundige. Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RU in Utrecht en promoveerde aldaar cum laude in 1943. Was daarna leraar te Woerden en Doetinchem en enige jaren assistent aan de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Was sinds 1930 werkzaam bij de KNAW, vele jaren als lid of secretaris van diverse commissies op het gebied van taal- en letterkunde, naamkunde, dialectologie en volkskunde. Was directeur van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de KNAW, dat later naar hem is vernoemd. Was mede-oprichter van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, thans Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland te Lelystad. Schreef ongeveer tweeduizend publicaties, vooral over Zeeland, en vele biografieën. We noemen slechts: Het eiland Urk (met Louise Kaiser, 1942; herdruk 1990) en Tholen, stad en eiland (met M.P.de Bruin en A.J.van Heiningen, 1966). Op de foto reikt Meertens (rechts) een prijs uit aan Dinaux.

i BJ52, EZ, PKN, A.A.WeijnenPieter Jacobus Meertens(1986), WID5-6, WWN63

Norel,

Klaas
1899-1971

(Harlingen 9 nov. 1899 - Baarn 4 mei 1971; begraven op Zorgvlied te Amsterdam), journalist, schrijver. Was aanvankelijk kantoorbediende, later journalist bij De Vrije Westfries te Enkhuizen, sinds 1920 als redacteur. Werd in 1945 chefredacteur binnenland bij Trouw en was sinds 1946 freelance schrijver. Produceerde meer dan 150 titels; naast jongensboeken, romans en populair-wetenschappelijke werken schreef hij in de tijdschriften De Wandelaar, De Spiegel, Vrij en Blij, De Vriend des Huizes, De Speelwagen, Uit het Peperhuis en Op de Uitkijk. Schreef in het jongensboek Land in zicht! (1935) en de roman Het getij verloopt (1937) over de visserij die destijds, door afsluiting van de Zuiderzee, snel achteruit ging. Van dezelfde strekking zijn: Aan dood water; de laatste dagen van een eiland (over Urk; 1938). Pioniers in Zuideerzeeland (1939) en Rondom het land van morgen (1939). Voltooide van Herman de Man, na diens dood, een roman over aardhalers, kruiers en baggeraars: Mannen van Sliedrecht (1950). Voorts: Mannen en dijken (1965), over waterbouwers in den vreemde. Kwam om het leven bij een auto-ongeluk op de rijksweg bij Baarn.

i BJ72, EW, HLR, LNA, J.J.NorelKlaas Norel, een Enkhuizer vrije (West-)Fries (1995), PVL.

Steur, van der

Johan Adrianus Gerard
1899-1966
(roepnaam: Job; Haarlem 9 feb. 1899 - Nijmegen 18 aug. 1966), ingenieur, architect. Studeerde zowel bouwkunde als weg- en waterbouwkunde aan de TH te Delft. Werkte sinds 1924 bij het ingenieursbureau J.van Hasselt en de Koning te Nijmegen, sinds 1928 als uitvoerend ingenieur van de Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk. Was deskundige op het gebied van zowel de bouw van boerderijen als de inrichting van het boerenland. Schreef o.m. Partiële bemaling van het waterschap Vollenhove (1934). Was voorzitter van de Orde van Ned. Raadgevende Ingenieurs. Zie ook: J.T.P.Bijhouwer.

i Hakoerier 1966 n4 p1-7, HM 2001 n3 p80, Honderd jaar Haskoning (1981), ING 1966 pA508, RHN p23

Veenendaal,

Augustus Johannes
1899-1958
(Soest 14 november 1899 - Den Haag 23 januari 1985), leraar, historicus. Begon in 1917 als onderwijzer in Treebeek, later in Den Haag. Was sinds 1933 leraar Nederlands en geschiedenis aan het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem. Hij promoveerde aan de RU van Utrecht op: De Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog (1945). Van 1949 tot zijn pensionering in 1964 was hij werkzaam bij het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (thans Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), sinds 1951 als directeur. Van zijn publicaties noemen we: De Fossa Eugeniana (1956).
i

Verwey,

Jan
1899-1981

(Noordwijk aan Zee 12 mei 1899 - Schoorl 24 sep. 1981), bioloog, leraar, natuurbeschermer. Studeerde biologie te Leiden en promoveerde aldaar in 1926. Werkte van 1924 tot 1926 als leraar biologie te Middelharnis, tot 1931 als zoöloog in NOI en was van 1932 tot 1965 directeur van het Zoölogisch Station in Den Helder, het latere NIOZ op Texel. Schreef over watervogels en zeedieren en o.m. Resultaten van hydrografisch onderzoek in de Waddenzee (1950). Zie ook: G.W.Harmsen.

i IBV, WID5-6

Alberts,

Wiebe
1900-1987

(schrijversnaam: Wybe Jappe Alberts; Amsterdam 25 aug. 1900 - Voorst 14 april 1987), historicus, hoogleraar. Studeerde rechten en geschiedenis te Utrecht en Amsterdam en was daarna werkzaam bij justitie in NOI. Promoveerde in 1950 te Groningen en was van 1960 tot 1970 bijzonder hoogleraar te Utrecht in de interregionale geschiedenis, in het bijzonder van middeleeuws Oost-Nederland en West-Duitsland. Schreef o.m. De waterwolf getemd; over geschiedenis en volksleven van de Haarlemmermeer (1969) en De Nederlandse Hanzesteden(1969)

i C.A.vanKalveen Jappe Alberts 70 (1970)

Broer,

Andries Lucas
1900-1994
(Giethoorn 28 dec. 1900 - Colmschate 21 mei 1994), predikant, publicist. Studeerde, na in Den Haag het gymnasium te hebben doorlopen, theologie aan de UvA. Van jongs af een groot natuurliefhebber zijnde, was hij fel gekant tegen de inpolderingen in Noordwest-Overijssel in de eerste helft van de 20e eeuw. Trok in Friesland veel op met natuurvriend R.J.de Stoppelaar. Stond als doopsgezind predikant te Hindeloopen, Harlingen en Hilversum. Werkte mee aan diverse dag- en weekbladen en was toneelrecensent bij de AVRO. Schreef drie dichtbundels en boeken en artikelen over cultuur en natuur w.o.Het land van de eendenkooien(1929), Giethoorn, dorp tussen de Wieden (1980) en Overijssels Noordwesthoek; land van oude steden en wijde wieden (1984).
i HM 2001 n3 p84, WWN1.

Brood,

Hendrik
1900-1989
(Enschede 2 juli 1900 - Weesp 3 nov. 1989), ambtenaar, regionaal historicus. Schreef, na een werkzaam leven waarin hij verschillende beroepen heeft uitgeoefend, in de periode van 1976-1982 verschillende artikelen over de geschiedenis van zijn toenmalige woonplaats Weesp en omstreken. We noemen: Uit de geschiedenis van de sluizen te Weesp (1977) en Het stroomgebied van de Vecht in de voortijd (1978).
i

Brouwer,

Jelle Hendriks
1900-1981
(Beetsterzwaag 23 aug. 1900 - Leeuwarden 22 jan. 1981), filoloog, dichter. Werkte als ambtenaar bij de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, studeerde rechten in Groningen en promoveerde op Thet autentica riocht (1941). Was hoogleraar Fries en Gotisch te Groningen en Amsterdam, wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy en redacteur van verschillende letterkundige tijdschriften. Was hoofdredacteur van de Encyclopedie van Friesland (1958). Schreef verschillende artikelen op regionaal-historisch en biografisch gebied
i BJ82, EF, FS, WID5.

Brouwer,

Petrus
1900-1981
(Tjalleberd 1749 - Ternaard 12 mei 1830), predikant. Was zijn gehele werkzame leven predikant te Blija. Schreef enige theologische verhandelingen; daarnaast: Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland (met W.Eekhoff; 1831).
i EF

Dantzig, van

David
1900-1959

(Amsterdam 23 mrt. 1900 - Amsterdam 22 juli 1959), wiskundige, hoogleraar. Studeerde wiskunde aan de UvA en promoveerde in 1931 cum laude in Groningen. Was daarna assistent aan de TH in Delft en leraar wiskunde aan een kweekschool in Rotterdam. Was sinds 1932 lector en van 1938 tot 1946 hoogleraar in de wiskunde en theoretische mechanica aan de TH in Delft en daarna hoogleraar in de collectieve verschijnselen aan de UvA. Als hoofd van de afdeling Mathematische Statistiek aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de verbreiding van de wiskundige statistiek in Nederland. Naast vele publicaties op zijn vakgebied redigeerde hij, namens het directorium van het Mathematisch Centrum, het derde deel van het Rapport Deltacommissie (1961): Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ60, DLW, GEN, WID5-6

Graaff, de

Cornelis Adrianus Alosysius
1900-1978
(Rotterdam 23 mei 1900 - Rotterdam 23 okt. 1978), technisch hoofdambtenaar. Was, met onderbreking, sinds 1918 in dienst van GW Rotterdam, sinds 1939 als chef van het tekeningenarchief. Ontwikkelde zich tot kenner van de oude stad. Was lid van de Coördinatiecommissie inzake archeologisch onderzoek in Rotterdam en omgeving en van de historische genootschappen De Maze en Roterodamum. Schreef in de periode 1953-1972 in het Rotterdams Jaarboekje onder meer: Rose`s waterproject (1954)en Delfshavens sluizen in en na de stormvloeden van 1775 en 1776 (1972).
i

Hakkeling,

Berend
1900-1990

roepnaam: Bé; Muntendam 28 okt. 1900 - Ter Apel 5 nov. 1990), waterbouwkundige, redacteur. Werkte zich op van timmermansleerling tot hoofdwaterbouwkundige bij de RWS. Was van 1922 tot 1934 werkzaam bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden, daarna bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en bij het beheer van de Rotterdamse Waterweg. Redigeerde sinds 1955 vele jaren het tijdschrift OTAR en schreef daarin o.m. De schutsluis c.a. te Wijk bij Duurstede (met J.C.Visser; 1939), Het sluizencomplex te Ravenswaaij(1940), Zink- en aanverwante werken, en De bijzondere ontwikkeling van het rivierengebied benedenstrooms van Rotterdam (1970).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Hoff, van 't

Bert
1900-1979

(Rotterdam 28 mei 1900 - Hardenberg 22 mei 1979), archivaris, historisch-geograaf. Volgde, na in 1924 in de rechten te zijn afgestudeerd aan de UvA, de opleiding voor hoger archiefambtenaar aan het ARA in Den Haag. Werd in 1929 aangesteld als bibliothecaris van de Stads- of Athenaeumbibliotheek in Deventer. Was daarnaast gemeentearchivaris en conservator van het stadshistorisch museum De Waag. Was mede-oprichter van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Bezat grote kennis op het gebied van de geschiedenis der Nederlandse cartografie, inventariseerde vele archieven en schreef een aantal biografieën van geografen en cartografen. Van zijn vele publicaties noemen we: Gids voor de archieven van gemeenten en waterschappen (1942), Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven(met W.J.Formsma; 1947), Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf (1953), Eilanden en waarden in kaart en beeld: de groei van Zuid-Hollands rivierengebied(1953) en Johannes Keuning 1881-1957 (1957).

i BWN2, WID5-6

Kleinjan,

Izaak Leendert
1900-1967
(13-10-1900 - 17-11-1967) Medewerker van Studiedienst Benedenrvieren, later HiD, van de directie Overijssel/Drenthe (1951-1958) en daarna van de directie Bovenrivieren (1959-1965).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Maris,

Adriana Johanna
1900-1996
(Arnhem 6 juli 1900 - Arnhem 7 dec. 1996), historica, archivaresse. Voltooide in 1922 haar studie geschiedenis aan de RU van Utrecht en promoveerde daar in 1939. Was sinds 1938 werkzaam bij het RA in Utrecht, trad in 1950 in dienst van het RA in Gelderland als hoofdchartermeester en sloot in 1985 (!) haar loopbaan af. Zij stelde diverse archiefinventarissen samen en van haar vele publicaties noemen we: Eemnes; rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van gemeente en waterschap (1947).

i

Mellema,

Louise
1900-1990
(Zoutkamp 5 dec. 1900 - Schiermonnikoog 16 november 1990), schrijfster, dichteres. Schreef artikelen en boeken over het eiland Schiermonnikoog en de zee, daarnaast ook gedichten. Debuteerde met De magie van de zee (1938), tien korte verhalen over de zee en de Waddeneilanden, waarvan in 1986 een bewerking verscheen. Haar meest bekende boek is Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie;1964).
i A.D. de Groot. Louise Mellema, 1900-1990; haar leven, herinneringen, literair werk

Reijs,

Wilhelmus Wijnandus
1900-1963
(roepnaam: Willem; Rotterdam 15 nov. 1900 - Tilburg 23 sep. 1963), leraar. Was, na het behalen van de onderwijzers- en hoofdakte, sinds 1921 werkzaam als onderwijzer in het bijzonder onderwijs te Rotterdam. Behaalde in 1926 in Utrecht de middelbare akte aardrijkskunde en in 1932 die voor geschiedenis. Was van 1942 tot 1962 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg. Was daarnaast docent aan de RK Leergangen aldaar en te Eindhoven. Schreef diverse publicaties en leerboeken w.o. Nederland - zoals het was, zoals het is (1940), Ons eigen erf (1947), Het land waar ik woon (1947) en het zeer gedegen Noord-Brabant (1955) in het vijfde deel van het HGN.
i TKNAG 1964 n1.

Roggen,

Cornelis
1900-1985
(Hoorn, Terschelling 19 sep. 1900 - Amsterdam 30 nov. 1985; begraven te Hoorn, Terschelling), onderwijzer, schrijver, taalactivist. Was aanvankelijk onderwijzer in Amsterdam, later kantoorklerk. Kenner van Terschellings cultuur en activist voor het Aasters, het dialect van Oosterschelling. Oprichter en jarenlang voorzitter van de Stichting Ons Schellingerland. Van zijn publicaties uit de periode van 1967-1987 noemen we: Terschelling buitengaats (met T.W. Dekker; 1972), De Grië bedijkt (1976) en Terschelling, zijn naam en andere bijzonderheden (1987).
i

Scheffer,

Age
1900-1980

(Lemmer 14 aug. 1900 - Zaandam 29 juli 1980; begraven te Castricum), onderwijzer, journalist, schrijver. Na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen, werd hij in 1919 onderwijzer in Hindeloopen en was daarna tot 1931 schoolhoofd in West Terschelling. Vervolgens was hij werkzaam bij de Arbeiderspers, eerst als journalist, van 1938 tot 1941 als directeur. Van 1947 tot 1965 was hij algemeen redactiechef bij Het Vrije Volk. Publiceerde van 1929 tot 1974 reportages over de zeevaart, biografieën van onder anderen reders, redders en zeehelden en romans zoals: Nachtboot naar Lemmer (1948). Zijn laatste werk was: Van zeerampen en redders; relaas van spectaculaire schipbreuken tussen Egmond en de Eems (1974).
i EF; Leeuwarder Courant 31 juli 1980.

Schröder,

Pieter Hendrik
1900-1983
(Alkmaar 27 apr. 1900 - Haarlem 25 dec. 1983), letterkundige, leraar. Studeerde letteren aan de UvA en promoveerde daar op: Parodieën in de Nederlandse letterkunde (1932). Werkte als leraar Nederlands in Tiel en sinds 1926 in het middelbaar onderwijs in Haarlem. Was van 1946-1965 algemeen secretaris van de Mij. tot Nut van 't Algemeen. Schreef in de periode van 1929 tot 1980 romans, toneelstukken, hoorspelen en boeken waaronder: Van bruisend water tot ruisend graan; honderd jaar Haarlemmermeer 1855-1955 (1955) en Van aalmoes tot zwijntjesjager (lexicon; 1980).
i

Smedes,

Jacobus Johannes
1900-1988
(Hoogezand 15 mrt. 1900 - Haren 11 sep. 1988), ondernemer. Was directeur van de in Hoogezand gevestigde fabriek voor kantoorbenodigdheden Atlanta. Maakte studie van de historische geografie van zijn geboortestreek en schreef daarover: De Nieuwe- of Langakkerschans; geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard (1975) en Rond Veenborg en Hoogholt; kleine historie van Hoogezand en Sappemeer (1984).
i

Taconis,

Albert Yme Marie
1900-1964
(Heerenveen 11 juli 1900 - Oranjewoud 15 juli 1964), bestuurder, regionaal historicus. Schreef tussen 1957 en 1963 diverse artikelen over de geschiedenis van Heerenveen en omstreken en, als rentmeester van het waterschap: Historisch overzicht van het Waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten 1614-1710 (2 dln.; 1962-1963).
i

Tuinstra,

Uilke
1900-1984
(Bolsward 5 okt. 1900 - Heerenveen 25 juni 1984), leraar, fysisch-geograaf. Was onderwijzer in Katwijk en van 1945 tot 1967 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de HBS te Warffum. Promoveerde in 1951 te Amsterdam op Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noord-Brabant. Schreef voorts o.m. Het terpengebied en de bodemdaling (1948), De voormalige monding van de Oude Rijn bij Katwijk (1954), De oude dijken in Friesland en Groningen in het bijzonder in Westergo (1955), De provincie Groningen, buiten de veenkoloniën (1955) en De Lauwerssé (1963).
i

Walsum, van

Gerard Ewout
1900-1980

(Krimpen a/d IJssel 21 feb. 1900 - Capelle a/d IJssel 27 juli 1980), jurist, burgemeester. Studeerde rechten in Utrecht en begon zijn loopbaan bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Was burgemeester van Delft en van 1952 tot 1965 van Rotterdam, waar hij veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van o.m. het Botlek-gebied, Europoort en de Erasmus Universiteit. Schreef o.m. Rotterdam-Europoort 1945-1970. (1972)

i BJ81, BWN3, WWN63, WID5-6.

Bolomey,

Jan Gijsbert Willem
1901-1980
(Den Haag 12 mrt. 1901 - Den Haag 26 mei 1980), genie-officier, ingenieur. Was, na zijn opleiding aan de KMA in Breda, van 1923 tot 1930 werkzaam als genie-officier. Daarna werkte hij tot 1946 als hoofdingenieur bij GW van Groningen en tot 1963 als directeur van GW in Den Haag. Zette zich in voor de verbetering van wetenschappelijke documentatie en informatievoorziening en vestigde de aandacht op de aanpak van het afvalwaterprobleem. Schreef onder meer: De Waddenzee en het afvalwater (1969-1970).
i LW 1961 n2 p69, WID6

Brouwer,

Abe
1901-1985

(Bergumerheide 18 sep. 1901 - Franeker 18 mrt. 1985), romanschrijver. Was aanvankelijk straatmaker, later journalist en kleinkunstenaar te Sneek, sinds 1957 te Diever. Populair schrijver van gedichten, toneelstukken en romans w.o. Springtij (3 dln.; 1958-1970), over het vissersdorp Wierum tijdens de stormramp van 1893. Verder het autobiografische Van gisteren naar vandaag(1974)
i EF, EW, LML, LNA, WP8.

Doolaard, den

A.
1901-1994

(pseudoniem van Cornelis Johannes George Spoelstra; roepnaam: Bob; Zwolle 7 feb. 1901 - Hoenderloo 26 juni 1994), journalist, romanschrijver. Werkte aanvankelijk als boekhouder bij een aardoliemaatschappij. Maakte sinds 1927 als journalist vele reizen en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland bij de radio. Debuteerde in 1926 als dichter, verwierf bekendheid met reisverhalen en frisse romans die de weerslag vormden van zijn onbedwingbaar avontuurlijke zwerflust. Zijn in journalistieke stijl geschreven boeken werden in verschillende talen vertaald. Als medewerker van de Dienst Droogmaking Walcheren (1944-1947) schreef hij Het verjaagde Water (1947), een reportage over de droogmaking van Walcheren nadat de dijken in 1944 om strategische redenen gebombardeerd waren. Deze roman, die achtmaal herdrukt werd, is in 2001 bewerkt en van annotaties voorzien door K.d'Angremond en G.J.Schiereck. Zie ook: J.J.Dronkers, H.A.Ferguson, E.J.A.M. Hoornik, P.Ph.Jansen, J.Th.Thijsse en P.A.van de Velde.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ95, BWN5, EW, HSE, LML, LNA, LNL, PIR, PVL, TWG 2002 n2 p50-55, WID5-6, WP7, WWN63

Fries,

Gerrit Piet
1901-2003
(Terschelling 5-11-1901, Terschelling 7-5-2003). Hij is in 1937 afgestudeerd en in 1938 bij de Dienst Zuiderzeewerken begonnen. Hij had de leiding voor de bouw van de gemalen bij De Lemmer en bij Urk. In 1962 was hij secretaris van de NEN commissie Gewapend Beton.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Hardenberg,

Herman
1901-1976

(Den Haag 11 juli 1901 - Ukkel 18 april 1976), archivaris, historicus. Werkte na zijn studie rechten te Leiden bij het consulaat-generaal te Parijs en daarna bij het secretariaat van Philips te Eindhoven. Zijn grote belangstelling voor archiefonderzoek leidde tot een aanstelling bij het Rijksarchief, eerst in Den Haag, daarna te Maastricht en later in Den Haag als algemeen rijksarchivaris. Schreef diverse archiefinventarissen, biografiëen en artikelen over toponymie, nederzettingsgeschiedenis en lokale geschiedenis van Limburg en Zuid-Holland w.o. LugdunumBatavorum, een vergelijkende studie (1942).
i BWN4, WID5-6.

Kalisvaart,

Cornelis
1901-1983
(Zoetermeer 14 apr. 1901 - t Harde 19 aug. 1983), ingenieur, bodemkundige. Werkte, na in 1922 te zijn afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur aan de LHS in Wageningen, bij het Bodemkundig Instituut in Groningen. Vervolgens was hij als bodemkundige in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en van 1963 tot 1966 als hoofd van het landbouwwetenschappelijk onderzoek bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Zwolle. Van zijn publicaties noemen we: Over de mechanische samenstelling en de practische waardering van een aantal Hollandsche zeezandgronden (1935), Ervaringen met de infiltratie in de Noordoostpolder (1959) en zijn bijdragen aan de jubileumwerken Langs gewonnen velden (1954) en In het spoor van de pioniers (1977).
i

Ligterink,

Gerhardus Hendrikus
1901-1980
(ook: Gerhard Hendrik; Aalten 12 aug. 1901 - Lochem 11 dec. 1980), leraar, schrijver. Was onderwijzer in Sibculo, schoolhoofd in Zuidbarge en van 1950 tot 1966 leraar aan de Chr. Lagere Landbouwschool in Oldekerk. Kenner van de streekgeschiedenis en sinds 1954 schrijver van artikelen, streekromans en boeken over uiteenlopende onderwerpen waaronder: Tussen Hunze en Lauwers; kultuur-historische schetsen uit hetGroninger Westerkwartier (1967).
i

Spoelstra,

Cornelis Johannes George
1901-1994
Schreef onder pseudoniem A. den Doolaard
i

Wiersma,

Albert Gerrit
1901-1988
(Goes 17 aug. 1901 - Doorn 26 okt. 1988), ingenieur. Werkte, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1928 bij het ingenieursbureau J.van Van Hasselt en De Koning te Nijmegen en tot 1939 bij de PWS van Noord-Holland. Was daarna ingenieur bij de Polder Walcheren te Middelburg, na de inundatie van 1944 belast met de herverkaveling van dat eiland. Van 1955 tot 1966 was hij directeur-ingenieur van de Technische Dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Schreef enkele artikelen in het tijdschrift Land en Water w.o. Delfland's aandeel in de bescherming van Centraal Holland tegen overstroming (1958). Vestigde zich na pensionering te Holten als adviserend ingenieur op het gebied van rivierdijkverzwaring.
i LW 1961 n2 p68

Algera,

Jacob
1902-1966

(Wirdum 28 mrt. 1902 - Den Haag 8 dec. 1966), jurist, politicus, staatsman. Was, na zijn studie rechten aan de RU in Groningen, van 1933 tot 1937 werkzaam bij de Provinciale Griffie en bij de Provinciale Bibiotheek van Friesland. Schreef in die tijd: Leeuwarden door de eeuwen heen (1935). Was van 1937 tot 1952 lid van de TK en van 1952 tot 1958 minister van Verkeer en Waterstaat. Installeerde, 20 dagen na de stormvloedramp van 1 februari 1953, de Deltacommissie.

i LW 1967 n1 p42.

Barentsen,

Willem
1902-1987
(Ritthem 11 febr. 1902 - Serooskerke 24 okt. 1987), waterbouwkundige. Was werkzaam bij RWS in Haarlem en redactielid van het tijdschrift OTAR. Schreef daarin o.m.: De zeedijk van zijn ontstaan tot het jaar 1730 (1961), De zeedijk van 1730 tot 1900 (1962) en Hadden de Zeeuwse bergjes een waterbouwkundige dan wel militaire betekenis? (1973). Bewerkte het tweede deel van de 7e druk (1968) van het leerboek Waterbouwkundedoor M.B.N.Bolderman en A.W.C.Dwars
i OTAR 1988 n6 p206

Bokkel Huinink, ten

Hugo
1902-1976
(Geervliet 4 sep. 1902 - 's-Gravenzande 24 apr. 1976), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1924 afstudeerde aan de TH in Delft, bij RWS in verschillende functies. Zijn bijzondere verdienste was het herstel van de in de Tweede Wereldoorlog vernielde grote bruggen in ons land. Was van 1954 tot zijn pensionering HID van de Directie Bruggen in Den Haag, opgevolgd door H.Kuiper. Van zijn publicaties vermelden we: Opruiming en herstelling van de bruggen voor gewoon verkeer over de groote rivieren en belangrijke kanalen(met H.J.Romeijn; 1945) en Bruggen over de Maas (1962)
i ING 1976 p455, LW 1962 n4 p141, LW 1967 n5 p237-238.

Boltje,

Wessel Geert
1902-1991
(Apeldoorn 4 dec. 1910 - Amersfoort 17 okt. 1991), ingenieur. Werkte, na in 1938 aan de TH in Delft te zijn afgestudeerd, in NOI en sinds 1953 bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te Alkmaar, laatstelijk als directeur van de technische dienst. Schreef o.m. Rapport binnenwaterkeringen (5 dln., 1959-1960) en De Hondsbossche Zeewering door de eeuwen heen(1970).
i LW 1962 n2 p104, ING 1992 n1 p39.

Bom, van der

Frederik Lambertus
1902-1994
(Amsterdam 8 okt. 1902 - Den Haag 21 mrt. 1994), ingenieur. Was, na in 1924 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, sinds 1925 in verschillende functies werkzaam bij de Dienst der ZZW. In 1940 werd hij hoofd van de afdeling Noordoostpolder. Volgde in 1961 F.J.B.G.Geers op als HID en werd in 1967 in die functie opgevolgd door M.Klasema. Was secretaris van verschillende secties van het KIVI. Schreef diverse artikelen in de technische vaktijdschriften w.o. De Noordoostelijke polder der Zuiderzeewerken (3 afl., 1942-1946) en, met C.J.van den Bout en J.C.le Nobel, De Zuiderzeewerken; Zuidelijk Flevoland (1965)
i AB, ED, LW 1967 n5 p239, WID5-6

Bouman,

Pieter Jan
1902-1977

(Batavia 19 sep. 1902 - Groningen 10 maart 1977), socioloog, hoogleraar, historicus. Studeerde economie in Rotterdam en promoveerde bij Z.W.Sneller op Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851 (1931). Was leraar geschiedenis in Middelburg, later hoogleraar in de sociologie te Groningen. Publiceerde veel over cultuur en maatschappij, schreef enkele gedenkboeken en een biografie. Zijn schrijverstalent blijkt o.m. uit het boekje Het verlaten eiland (1975), over de ontruiming van Schokland in 1859
i BJ78, BWN2, EZ, GEN, WID5-6, WP7, WWN63.

Coppoolse,

Cornelis Willem
1902-1976
(Serooskerke, 11-6-1902 - Den Haag, 14-8-1976) Wiskundige (drs), is begonnen als wiskundeleraar, vanaf 1939 Rijkswaterstaat studiedienst benedenrivieren en vervolgens directie Waterhuishouding en waterbeweging waar hij per 1 juli 1967 met pensioen ging.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Dibbits,

Herman Anne Marie Cato
1902-1988
(Velp 16 april 1902 - Wageningen 20 sep. 1988), ingenieur. Was, na in 1924 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enige jaren werkzaam in het bedrijfsleven en van 1931 tot 1967 bij RWS. Werkte tot 1946 bij de Directie Wegen, daarna bij de Rijksluchtvaartdienst en bij de Directie Landaanwinning van RWS. Was sinds 1956 hoofd van de afdeling Deltawerken Zuid en van 1964 tot 1967 HID van de Directie Utrecht. Behoort, door zijn duidelijke en motiverende stijl, tot de beste technisch-wetenschappelijke schrijvers. Zijn eerste boek, Nederland waterland, een historisch technisch overzicht (1950) heeft nog nauwelijks aan betekenis ingeboet. Voorts schreef hij De dijken, een nationale uitgave (met M.Dendermonde; 1953) en vele tijdschriftartikelen over o.m. landaanwinning en de Deltawerken. Zie ook: A.G.Maris.
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, LW 1961 n3 p90, WID6, WWN63

Dieren, van

Jacobus Wouterus
1902-1935
(roepnaam: Wouter; Amsterdam 10 juni 1902 - Overveen 14 nov. 1935), bioloog. Verbleef na zijn studie enige jaren op Terschelling waar hij werkte aan zijn proefschrift OrganogeneDünenbildung; einegeomorphologische Analyse der Dünenlandschaft der West-FriesischenInsel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden(1934). Postuum verscheen, voltooid door G.A.Brouwer, Griend, het vogeleiland in de Waddenzee (1950).
i EF, WP7

Hijszeler,

Cornelus Coenraad Willem Jan
1902-1982

(roepnaam: Cor; Winterswijk 7 aug. 1902 - Enschede 12 dec. 1982), archeoloog. Studeerde in Groningen taal- en letterkunde met als bijvak archeologie bij prof.A.E.van Giffen. Verrichtte onderzoek naar de prehistorie, landbouwgeschiedenis en klederdrachten van Noordoost-Nederland. Zijn verdienste voor de archeologie was vooral de toepassing van stuifmeelkorrelonderzoek als dateringsmethode. Verzorgde de 3e en volgende drukken van Het Land van de Dinkel van W.H.Dingeldein (1959 e.v.). Van zijn eigen publikaties noemen we De voorgeschiedenis van Nederland (1951).

i OB3

Jansen,

Pieter Philippus
1902-1982

(Dordrecht 11 aug. 1902 - Bussum 5 juli 1982), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1926 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, tot 1931 werkzaam voor de Dienst der ZZW bij het ontwerp en uitvoering van de sluizen in de Afsluitdijk. Was daarna tot 1946 in dienst van RWS o.m. bij de bouw van het stuwcomplex bij Lith en van 1944-1947 als hoofd van de Dienst Droogmaking Walcheren. Als de slimme doortastende ingenieur "Van Hummel" figureerde hij in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard. Was van 1946 tot 1968 hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft. Was nauw betrokken bij het dijkherstel na de stormvloedramp in 1953, was lid van de Deltacommissie en, als opvolger van J.W.de Vries, van 1956 tot 1962 HID van de Deltadienst van RWS. Schreef verschillende artikelen in De Ingenieur w.o. Mededeelingen inzake de droogmaking van Walcheren (2 afl., 1946) en redigeerde Principles of river engineering (met L.van Bendegom en J.van den Berg; 1979, herdrukt in 1994). Zie ook: J.Volkers, C.J.Witteveen.
Klik op naam links voor meer publicaties

i DBD 1982 n101 p3, ING 1962 pA677, ING 1982 n27 p5, LW 1962 n5 p184, WID5, WP7, WVG, WWN63.

Koster,

Feiko
1902-1947
(Groningen 20 mrt. 1902 - Amsterdam 20 dec. 1947), publicist, natuurbeschermer. Was, na zijn opleiding aan de RHBS in Groningen, werkzaam als journalist in Zutphen en Amsterdam. Studeerde enige jaren sociologie aan de UvA. Was in 1920 mede-oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurhistorie. Nam in 1927 het initiatief tot oprichting van de Club van Zuiderzeewaarnemers. Schreef vele artikelen en boeken w.o. Natuurmonumenten van Nederland (1940)
i IBV

Kuenen,

Philip Henry
1902-1976

(Dundee 22 juli 1902 - Leiden 17 dec. 1976), geoloog, hoogleraar. Nam als pas afgestudeerd geoloog deel aan de Snellius-expedite in de wateren van NOI. Sinds 1946 hoogleraar in de geologie aan de RU te Groningen; deskundige op het gebied van de mariene geologie, kustmorfologie en hydrogeologie. Van zijn meest bekende leerboeken noemen we De kringloop van het water (1948) dat ook in het Engels is uitgebracht als Realms of water (1955); van zijn vele tijdschriftartikelen: De Drentsche riviertjes en het meandervraagstuk (1945).

i BJ77, BWN5, WP7

Saarloos,

Johannes Melchior
1902-1972
(7-8-1902 Haarlem - Katwijk, 12-5-1972) Medewerker Studiedienst Benedenrivieren onder leiding van Johan van Veen ( bij zijn huwelijk in 1931 was hij buitengewoon opzichter bij Rijkswaterstaat) Bron (7-8-1902 Haarlem - Katwijk, 12-5-1972) Medewerker Studiedienst Benedenrivieren onder leiding van Johan van Veen (vanaf 1931 was hij buitengewoon opzichter bij Rijkswaterstaat)
Klik op naam links voor meer publicaties
i openarchieven, Algemeen Dagblad 16/5/72

Stelling,

Pieter
1902-1991
(Midwoud 1 juli 1902 - Paterswolde 18 juli 1991), ingenieur. Studeerde in 1925 af aan de TH in Delft en werkte van 1927 tot 1946 bij RWS in Den Haag, Terneuzen en Dordrecht. Was van 1946 tot 1967 werkzaam als HID van PWS in Groningen. Schreef onder meer: De verbetering van de kanalen in oostelijk Groningen en de voeding der veenkoloniale kanalen (met J. van der Veen; 1956).
Klik op naam links voor meer publicaties
i LW 1961 n2 p56, WID6

Vreugdenhil,

Arend Cornelis
1902-1980
(Rotterdam 29 januari 1902 - Rotterdam 1 juni 1980), waterbouwkundige. Was, in dienst van GW van Rotterdam, als technisch ambtenaar nauw betrokken bij de bouw van de Maastunnel. Schreef daarover het boek De Maastunnel, voorgeschiedenis en bouw, bezetting en verzet, exploitatie en verkeer (1942).
i

Zuur,

Albert Jan
1902-1961
(Elburg 22 jan. 1902 - Kampen 2 dec. 1961), bodemkundige, hoogleraar. Studeerde en promoveerde in 1938 aan de LHS te Wageningen. Begon als pionier met bodemonderzoek in de drooggevallen Zuiderzeepolders. Werd in 1939 benoemd tot hoofd van de bodemkundige afdeling van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Werd, als erkend deskundige op het gebied van met zeewater geïnundeerde gronden, ingeschakeld bij herinrichting van overstroomde gebieden in binnen- en buitenland. Werd in 1951 benoemd tot hoogleraar te Wageningen in het in cultuur brengen van drooggevallen gronden. Schreef o.m. Ontstaan en aard van de bodem van de Noordoostpolder(1951) en redigeerde het jubileumwerk Langs gewonnen velden, facetten van Smedings werk (1954).
i BJ62, LW 1961 n6 p233

Bazlen,

Karl Albert
1903-1987
(Zürich in Zwitserland 20 mei 1903 - Den Haag 21 feb. 1987), ingenieur. Studeerde na zijn opleiding aan de TH te Stuttgart in 1927 af aan de TH in Delft. Was daarna tot 1962 werkzaam bij de Dienst der ZZW in Den Haag. Schreef o.m. Zuiderzeeland; nieuw land in wording (1952) en technisch-wetenschappelijke artikelen in de vaktijdschriften w.o. Vijfentwintig jaar Afsluitdijk (1957).
i LW 1962 n3 p88

Beckering Vinckers,

Jan Alexander
1903-1999
(Kampen 1 sep. 1903 - Vaals 22 dec. 1999), ingenieur. Werkte, na in 1926 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS in de directie Utrecht, daarna Noord-Holland. Als laatste was hij HID van de directie Limburg in Maastricht. Schreef onder meer: Verslag van de beproeving der voorhavendijken van de schutsluis teVreeswijk (met W.H. Brinkhorst; 1943), Het Zeegat van Texel en de aangrenzende oevers (1953) en De Maasverbeteringswerken nu en in de toekomst (1962).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Braat,

Wouter Cornelis
1903-2000
(Delft 4 feb. 1903 - Oegstgeest 28 mrt. 2000), archeoloog. Studeerde letteren aan de RU te Leiden en promoveerde aldaar in 1932 op De archaeolgie van de Wieringermeer; een bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan van de Zuiderzee. Schreef diverse artikelen over de archeologie van de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen in Nederland zoals o.m. De Brittenburg (1958) en De ontwikkeling van de kastelenbouw in Nederland in de vroege middeleeuwen (1964). Zie ook: J.H.Holwerda
i J. Belder W.C. Braat; bibliografie van een Nederlands archeoloog (1978).

Edelman,

Cornelis Hendrik
1903-1964

(roepnaam: Cees; Rotterdam 29 jan. 1903 - Wageningen 15 mei 1964), mijnbouwkundig ingenieur, bodemkundige, hoogleraar. Studeerde in 1924 af aan de TH te Delft. Was sedimentologisch-petrologisch onderzoeker en van 1929 tot 1933 conservator van het Geologisch Instituut van de UvA. Promoveerde cum laude op Petrologische provincies in het Nederlandsche Kwartair (1933). Volgde in 1933 J.van Baren op als hoogleraar in de mineralogie, petrologie, geologie en agrogeologie aan de LH te Wageningen en was sinds 1945 directeur van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Ontving in 1946 een eredoctoraat van de Universiteit van Gent. Zie ook: A.W.Vlam.

i Ref.: BJ65, BWN1, PKN, WID5-6, WWN63.

Formsma,

Wiebe Jannes
1903-1999

(Grijpskerk 25 feb. 1903 - Groningen 19 mrt. 1999), archivaris. Studeerde geschiedenis te Amsterdam en Groningen en promoveerde op De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536 (1930). Was archiefinspecteur in Overijssel, chartermeester bij het Rijksarchief in Den Bosch en Rijksarchivaris in Groningen. Was van 1946 tot 1981 redacteur van de GVA. Inventariseerde vele archieven en publiceerde archiefgidsen, repertoria en diverse artikelen op historisch geografisch en waterstaatkundig gebied. Zie ook: B.van 't Hoff.
i NGE, WID5-6, WWN63.

Geest, van der

Klaas
1903-1964

(Schiermonnikoog 27 november 1903 - Zwolle 10 oktober 1964), zeevaarder, schrijver. Werkte, na zijn opleiding aan de zeevaartschool, enige jaren als stuurman op de grote vaart, maar wijdde zich sinds 1937 aan het schrijven van romans, later ook van kinderboeken. Naast het eilander leven en het leven op zee, beschreef hij de sociale misstanden in de Drentse verveningen. Van zijn werk noemen we: Eiland in de branding (1937), Gezegend is het land (1949), waarvoor hij in 1950 de W.A. Thieme-prijs ontving, Trekkend langs de waterwegen (1957), De vrije zee (1965) en De schrik der wadden (1966).
i

Harmsen,

Georg Wilhelm
1903-1981
(roepnaam: Foek, ook Sjouk; Sint Petersburg 20 juni 1903 - Hilversum 2 juni 1981), landbouwkundig ingenieur, milieubeschermer. Studeerde in 1929 af en promoveerde in 1946 aan de LHS in Wageningen. Werkte van 1929 tot 1947 als bodemmicrobioloog bij de Dienst der ZZW te Medemblik en Kampen en van 1951 tot 1968 bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren. Combineerde de bodemkunde met zijn belangstelling voor watervogels in het natuurbeheer van IJsselmeer, Waddenzee, Lauwersmeer en Dollard. Maakte zich verdienstelijk met de inrichting van waterwildreservaten in het Amstelmeer, de randmeren en de Dollard en met het werk van de Waddenzee Commissie en Natuurmonumenten. Ontving in 1974 de Gouden Lepelaar. Schreef o.m. Verzet tegen een uitbreiding van de Eemshaven ten koste van het aangrenzende wad (met J.Verwey; 1972)
i IBV

Kluit,

Maria Elisabeth
1903-1977
(roepnaam: Lili; Utrecht 14 feb. 1903 - Deventer 3 feb. 1977), archivaris, historica. Na de middelbare school bekwaamde zij zich door zelfstudie en was enige tijd lerares te Bloemendaal en Kampen. Daarna was ze werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, studeerde geschiedenis aan de UvA en promoveerde in Utrecht. In haar werk springt het biografisch element naar voren, zoals in Nederland in den goeden ouden tijd (1942), het reisverslag van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp in 1823
i BJ78, BWN4, WID5-6.

Linthorst Homan,

Johannes
1903-1986
(Assen 17 feb. 1903 - Rome 6 nov. 1986), bestuurder, politicus. Was, na zijn studie rechten in Leiden, werkzaam als advocaat in Assen. Werd in 1932 burgemeester van Vledder en in 1937 Commissaris der Koningin in Groningen. Promoveerde in 1934 te Leiden. Was in 1940 mede-oprichter van de Nederlandse Unie, een alternatief voor de NSB. Schreef het boek Geschiedenis van Drenthe (1947). Zie ook: P.W.J.van den Berg, H.Smeenge
i BJ52, BJ87, BWN3, GE, NGL, PKN, WID5-6, WWN63.

Mars,

Frans
1903-1973

(Zaandam 22 feb. 1903 - Wormerveer 26 mei 1973), onderwijzer, beeldend kunstenaar, molendeskundige. Voltooide aan de Normaalschool in zijn woonplaats de opleiding tot onderwijzer en volgde teken- en schilderlessen. Deed in 1923 een oproep tot behoud van de molens in de Zaanstreek en was medeoprichter, later secretaris, voorzitter en erevoorzitter van de Vereniging De Zaansche Molen. Woonde sinds 1928 in Wormerveer en werkte als onderwijzer, later als heemkundig ambtenaar. Schilderde het Zaanse Molenpanorama in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan. Publiceerde sinds 1943 over geschiedenis en cultureel erfgoed van de Zaanstreek, waaronder Het Zaangemaal (1967) en postuum: Een leven in de Zaansche Molen (met H. Kuyper en A.J. Boes; 2003).
i NBK

Naarding,

Jan
1903-1963

(Noordsleen 21 juni 1903 - Assen 20 juli 1963), taalkundige, leraar. Was onderwijzer te Hoogeveen, Woldendorp en Hoogkerk. Studeerde en promoveerde in de letteren te Groningen. Was leraar Nederlands en geschiedenis te Almelo en Assen. Schreef vele artikelen, gedichten en boeken over de geschiedenis van diverse dorpen, het Drents dialect en etymologie w.o. Oostnederlandse waterschapstermen (1955). Was medewerker van het Nedersaksisch Instituut te Groningen. Aan hem herinnert een borstbeeld te Sleen

i BJ64, DB3, NDV 1964 p7-21, WID5-6.

Romijn,

Donald George
1903-1997
(Den Haag 20 sep. 1903 - Voorschoten 19 juni 1997), ingenieur, leraar. Studeerde in 1927 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte van 1929 tot 1946 in NOI bij de uitvoering van irrigatiewerken. Schreef hier onder meer: Een regelbare meetoverlaat als tertiaireaftapsluis (1932). Hier ligt de oorsprong van de naam Romijnstuw of Romijnoverlaat. Terug in Nederland was hij tot 1968 verbonden aan de HTS in Haarlem als leraar waterbouwkundeen sinds 1962 als directeur. Schreef onder meer: Technisch vademecum bouwkunde en weg- en waterbouwkunde (met G.L. Ludolph; 1956).
i

Tinbergen,

Jan
1903-1994

(Den Haag 12 apr. 1903 - Den Haag 12 apr. 1994; begraven op Oud Eik en Duinen), econoom, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde in 1929 aan de RU van Leiden. Was daarna, tot 1945 werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en vervolgens tot 1955 als directeur van het Centraal Planbureau. Was daarnaast, van 1933 tot 1973 hoogleraar in de statistiek en later ook in de econometrie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Schreef, als lid van de Deltacommissie, Sociaal-economische aspecten van het Deltaplan (1961). De UvA verleende hem in 1954 een eredoctoraat in de economische wetenschappen. Hij ontving in 1967 de Erasmusprijs en in 1969 de Nobelprijs voor economie.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BJ95, GEN, WID5-6, WP7, WWN63.

Wiebes,

Antonie
1903-1973
(Oud-Beijerland 12 juli 1903 - Den Haag 21 okt. 1973), ingenieur. Was, na in 1926 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, in dienst van RWS. Werkte vanaf 1933 bij het Bruggenbureau, in 1945 bij de Dienst Droogmaking Walcheren, sinds 1946 bij het Arrondissement Vlissingen en sinds 1954 bij de Directie Zuid Holland, van 1956-1968 als HID. Hij schreef in De Ingenieur: Het herstel van het behoudengedeelte van de Westkapelse dijk (met H.A. Ferguson; 1948) en De vernieuwing van hetbuitenhoofd der grote schutsluis te Veere (1951).
i

Besselaar,

Jan Hermanus
1904-1994
(roepnaam: Herman; Rotterdam 29 april 1904 - Amsterdam 11 april 1994), journalist, schrijver. Bezocht in zijn geboorteplaats het gymnasium en werd journalist bij het Rotterdams Nieuwsblad. Sinds 1948 maakte hij deel uit van de redactie van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam waarvoor hij, naast talloze reportages, de reisrubriek In de Gloed van de Globe verzorgde. Schreef romans, een novelle, diverse reisgidsen en enkele boeken w.o. Molens van Nederland (1974) en Langs oude en nieuwe wegen (1981)
i WWN1

Bleeker,

Wouter
1904-1967

(Oudshoorn 14 nov. 1904 - De Bilt 17 april 1967), meteoroloog. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde in 1936 in Utrecht. Was sinds 1928 in dienst van het KNMI in De Bilt, sinds 1952 als hoofddirecteur. Ontwikkelde de synoptische meteorologie (weerstoestand over uitgestrekte gebieden) en was hoogleraar in de theoretische meteorologie en oceanografie in Utrecht. Zijn bekendste werk is het Leerboek der meteorologie (3 dln., 1942).
i BJ68, BWN3, WID5-6, WP7

Eb, van der

Wijnand Jan
1904-1966
(Batavia 11 mei 1904 - Den Haag 11 sep. 1966), ingenieur. Was, na te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Bandoeng, in dienst van de Staatsspoorwegen bij de Afdeling Constructie en Bruggen, eveneens in Bandoeng. In Nederland werkte hij als hoofdingenieur bij de Hoofdafdeling Staalconstructies van de RWS Directie Bruggen in Den Haag. Hij kreeg bekendheid als ontwerper van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Zijn enige publicatie, The design andconstruction of the Van Brienenoord Bridge acrosstheriver Nieuwe Maas (1968), werd na zijn plotseling overlijden voltooid door zijn collega E. Ypey
i H. ten Bokkel Huinink: Ter herdenking ir. W.J. van der Eb 1904-1966 (1966).

Eggink,

Anton
1904-1969
(Bronkhorst 5 nov. 1904 - Utrecht 28 juli 1969), ingenieur. Was, na voltooiing van zijn studie Weg- en Waterbouwkunde aan de TH te Delft in 1927, werkzaam bij verschillende directies van RWS. Was van 1948 tot zijn dood HID van de Directie Sluizen en Stuwen van RWS in Utrecht. Schreef artikelen over diverse waterbouwkundige projecten in De Ingenieur en Land en Water. Kreeg vooral bekendheid als tunnelbouwer en schreef daarover Nederland Tunnelland (1967). Zie ook: P.Blokland.
i BJ70, ING 1969 n34 pA542, LW 1969 n4 p51

Fockema Andreae,

Sybrandus Johannes
1904-1968

(Leeuwarden 10 apil 1904 - Beetsterzwaag 6 dec. 1968), jurist, archivaris, waterstaatshistoricus. Studeerde rechten en promoveerde te Leiden op Hoogheemraadschap van Rijnland; zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857 (1934). Was van 1948 tot 1963 secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland, daarna rijksarchivaris in Friesland. Publiceerde over de geschiedenis van het recht, cartografie, geografie en naamkunde w.o. Studiën over waterschapsgeschiedenis(8 dln.; 1950-1952), Hoofdlijnen van waterschapsrecht (1952) en Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd(1953). Zie ook: H.J.Moerman.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BWN3, HOL 1983 n3-4 p174-184, WID5-6, WP7-9, WWN63

Jansma,

Taeke Sjoerd
1904-1992
(Amsterdam 5 jan. 1904 - Amsterdam 24 apr. 1992), historicus, hoogleraar. Studeerde middeleeuwse geschiedenis in Utrecht en promoveerde daar in 1932. Tot 1935 was hij leraar geschiedenis bij het MO in Amsterdam en Hilversum en tot 1950 was hij in verschillende functies werkzaam aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Van 1950 tot 1974 was hij hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de UvA. Van zijn vele publicaties noemen we slechts De oudste geschiedenis van Rotterdam 1340-1940 (1940) en het intrigerende artikel Het Pampus (1966).
i BMGN 1992 n2 p285-286, WID5-6, WWN63.

Keuning,

Hendrik Jacob
1904-1981

Jacob (Veendam 8 juni 1904 - Haren 14 feb. 1981), historisch-geograaf, hoogleraar, publicist. Studeerde sociale geografie in Utrecht en promoveerde in Amsterdam op De Groninger veenkoloniën (1933). Was leraar, later hoogleraar in de sociale geografie te Groningen. Publiceerde op het gebied van de fysische, historische, sociale en economische geografie. Zijn meest bekende werken zijn De historisch-geografische landschappen van Nederland(1946) en Het Nederlandse volk in zijn woongebied (1947).
i HA 1988 p269-282, NGE, VGV, WID6, WWN63.

Kruseman,

Gideon
1904-1992

(roepnaam: Gie; Halfweg 3 sep. 1904 - Leusden 6 aug. 1992), entomoloog. Studeerde biologie en promoveerde aan de UvA. Was vele jaren verbonden aan het Zoölogisch Museum van de UvA. Was daarnaast kenner van de geschiedenis en cultuur van het polderlandschap en wordt algemeen beschouwd als de nestor van de Nederlandse floristiek. Onderzocht, met M.J.Adriani en J.Vlieger, de gevolgen van de verzoeting van het IJsselmeer voor de plantengroei hierin en omheen. Van zijn publicaties noemen we: Verslag over de tocht van 17-22 juli 1933 met de "Jacoba" tot onderzoek der ondergedoken begroeiing in het IJsselmeer (1933). Samen met zijn oud-studiegenoot en collega-entomoloog G.Barendrecht, schreef hij zijn meest bekende werk:De glorie van ons polderland (1938)
i J.Vlieger: In memoriam: Gideon Kruseman (1992).

Meer, van der

Zander Yske
1904-1978
(Nijeholtpade 14 mrt. 1904 - Arnhem 27 apr. 1978), ingenieur. Studeerde in 1928 af aan de TH in Delft en promoveerde aldaar in 1939 op Het opkomen van den Waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provinciën (1939). Was in verschillende functies werkzaam bij RWS, was van 1946 tot 1954 DG van Wederopbouw en Volkshuisvesting en daarna voorzitter van de Rijksplanologische Commissie
i ING 1978 p458, WID5-6, WWN63

Philipse,

Cornelis
1904-1993
(Kruiningen 26 apr. 1904 - Goes 30 nov. 1993; begraven te Wemeldinge), onderwijzer, regionaal historicus. Verrichtte, naast zijn beroep als onderwijzer, onderzoek naar genealogie, geschiedenis en cultureel erfgoed van Wemeldinge en omgeving. Zijn meest bekende publicatie is: Gedenkboek van de watersnood in Oost Zuid-Beveland anno 1953 (met L.N. Huisman-Griep en M.A. Allewijn; 1953).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Santema,

Oepke
1904-1979

(Scharnegoutum 16 aug. 1904 - Leeuwarden 8 feb. 1979; begraven te Huizum), ambtenaar, publicist. Werkte van 1928 tot 1969 als wetenschappelijk ambtenaar bij de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Hield vele dorpshistorische lezingen en schreef talrijke artikelen, merendeels in het Fries, over allerlei historische onderwerpen w.o. De Olde Ee en de Sudermude, een onderzoek naar de overblijfselen van de verbinding van Middelzee en Zuiderzee (1962).
i EF

Schermer,

Arie
1904-1985
(Schoorl 29 apr. 1904 - Schoorl 10 juli 1985), waterbouwkundige. Was het grootste deel van zijn werkzame leven in dienst van RWS in de Directie Noord-Holland, de laatste jaren als hoofd van de Dienstkring Alkmaar. Was daarnaast zeer actief als amateur-archeoloog en als pleitbezorger voor het behoud van het historisch erfgoed in West-Friesland. Schreef in de periode van 1954-1986 daarover diverse artikelen waaronder: Bewoningssporen in het onderstoven Schoorlse kustgebied (3 afl.; 1957-1964) en Mens en bodem achter Hondsbossche en duinen (1985)
i

Tillema,

Jan Albert Cornelis
1904-1999

(Rotterdam 22 juli 1904 - Leiden 1 juli 1999), ingenieur, architect. Werkte, na in 1928 te zijn afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de TH in Delft, van 1931-1938 als hoofd Bouw- en Woningtoezicht in Leeuwarden. Daarna was hij in eenzelfde functie werkzaam in Rotterdam. Sinds 1945 was hij in dienst van GW Rotterdam, eerst als waarnemend directeur, sinds 1946 als directeur en van 1953-1969 als hoofddirecteur. Onder zijn leiding werd het havenherstel aangepakt en het Botlekgebied, het vliegveld Zestienhoven en Europoort aangelegd. Hij schreef in de periode van 1935-1986 biografieën van architecten en over ruimtelijke ordening, architectuur en erfgoedbeheer. We noemen: De ontluistering van ons land (met A.C. Veth en J. Jans; 1936), Het oeververbindingsvraagstuk in Rotterdam (1961) en Plan 2000+: ontwikkeling Noordelijke Delta (het "Gele Boek"; 1969).
i A.B.M. van der Plas Ir. J.A.C. Tillema, voormalig hoofddirecteur van Gemeentewerken Rotterdam (2000); WID6.

Volkers,

Johan
1904-1973
(Zutphen 21 juli 1904 - Ruurlo 1 sep. 1973), ingenieur. Werkte, na in 1928 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enkele jaren bij het Waterschap de Regge te Almelo. Was sinds 1930 werkzaam bij RWS, achtereenvolgens te Brielle, Middelburg, Assen en Haarlem. Was in 1945 gedetacheerd bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Volgde in 1962 P.Ph.Jansen op als HID van de Deltadienst en droeg deze taak bij zijn pensionering in 1969 over aan H.A.Ferguson.
i DBD 1969 n50 p515, ING 1962 pA677, ING 1973 n42 p836, LW 1962 n5 p184, WID6, WWN63

Vriend,

Hendrik
1904-1968
(Amsterdam 8 jan. 1904 - Den Haag 22 juni 1968), rijksambtenaar. Was als administratief ambtenaar van RWS werkzaam in Alkmaar, van 1937-1942 in Leeuwarden, daarna in Breda en vanaf 1946 in Den Haag, de laatste jaren bij de Directie Benedenrivieren als administratief hoofdambtenaar. In het jaarboek De Oranjeboom schreef hij in drie afleveringen: De rivier de Mark door de eeuwen heen (1953-1955).
i

Berg, van den

Brand Klaas
1905-1984
(Wijnjeterp gem. Opsterland 4 aug. 1905 - Enschede 14 okt. 1984), sociaal-geograaf, leraar. Studeerde sociale geografie en promoveerde in Utrecht op Het laagveengebied van Friesland(1933). Was leraar aardrijkskunde, later rector van een lyceum in Enschede.
i

Doorn, van

Cornelis Jan
1905-1996
(Zegveld 14 sep. 1905 - Woerden 3 juni 1996), historicus, leraar. Studeerde geschiedenis en promoveerde in 1940 te Utrecht op Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, een studie over het Groot-Waterschap van Woerden. Was van 1938 tot 1972 leraar geschiedenis, laatstelijk conrector, aan de HBS te Woerden. Sinds 1957 lid - en van 1960 tot 1974 voorzitter van de Historische Vereniging Woerden en omstreken. Was van 1966 tot 1976 hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden. Schreef verschillende regionaal-historische artikelen en boeken.
i

Finkensieper,

Karl Otto
1905-1960
(Krefeld 8 nov. 1905 - Zetten 9 nov. 1960), predikant, schrijver. Was, na in 1928 in Utrecht te zijn afgestudeerd in de theologie, twee jaar werkzaam als leraar aan een lyceum in Zwitserland. Verrichtte in de periode 1930-1934 evangelisatiewerk bij de Zuiderzeewerken in de Wieringermeer en schreef daarover twee novellen: Waterpost en Nieuw land in de bundel Holland, zoo ben je (1934). Was daarna predikant te Zaandam en Oosthem en van 1939 tot 1960 directeur van de Heldring-gestichten te Zetten.
i BLP, WID5-6

Fuchs,

Johannes Marius
1905-1998
(Amsterdam 10 dec. 1905 - Amsterdam 25 dec. 1998), journalist, publicist. Studeerde rechten en promoveerde in 1946 aan de UvA op Beurt- en wagenveren. Was van 1937 tot 1939 redacteur, en van 1939 tot 1946 secretaris van de Ned. Org. voor het Beroepsgoederenvervoer. Van 1947 tot 1970 verkeersredacteur bij Het Parool. Schreef diverse publicaties over verkeer, vervoer, toerisme en andere onderwerpen. Verwierf ook bekendheid als auteur van het jaarlijkse relatiegeschenk van Shell, zoals Shell Journaal van oude havensteden van Zierikzee tot Moddergat (1967). Voorts noemen we: De Afsluitdijk: recht door zee(met W.J.Simons; 1972).
i WID5-6, WWN63.

Kamp,

Adolf Frederik
1905-1987
(Roosendaal 19 apr. 1905 - Bergen NH 1 juni 1987), burgemeester, dijkgraaf, schrijver. Studeerde rechten te Leiden, begon zijn loopbaan als secretaris van de Directie Wieringermeer en was enige jaren burgemeester van Texel. Was dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Schreef o.m. Zuiderzeeland; verleden en toekomst van de Zuiderzee (1937) en redigeerde het jubileumwerk De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955 (1955). Zijn poëtische vaardigheden bleken uit opmerkelijke gedichten zoals in Ingenieur en dichter (1949) en Waterstaat en poëzie (1958)
i .: DLW, H.S.Danner e.a. Die water keert (1994), LW 1962 n2 p58, PKN, WWN63.

Ketner,

Frans
1905-1987
Frans (Rotterdam 2 dec. 1905 - Utrecht 20 feb. 1987), archivaris. Studeerde geschiedenis aan de RU van Utrecht en promoveerde daar in 1932. Werkte bij het RA in Utrecht, sinds 1959 als hoofdchartermeester en was tot 1971 docent aan de RU. Schreef in de periode van 1952-1974 vele artikelen over de geschiedenis van stad en bisdom Utrecht, met name archivalische, biografische en etymologische bijdragen. We noemen: Amsterdam en de binnenvaart door Holland in de 15e eeuw (1943-1944) en het boek Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw (1946). Zeer verdienstelijk was hij met de voltooiing van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (5 dln.; 1920-1958).
i

Linthorst Homan,

Henri Peter
1905-1989

(roepnaam: Harry; Assen 29 mei 1905 - Wapenveld 3 feb. 1989e), politicus. Studeerde van 1924-1929 rechten aan de RUL en werkte daarna als advocaat. Was van 1934-1943 werkzaam als jurist voor Philips in Eindhoven en tot 1945 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen. Van 1945 tot 1970 was hij CdK in de provincie Friesland. Schreef over bestuurlijke, economische en sociologische onderwerpen en werkte mee aan zijn jubileumuitgave Friesland 1945-1970 (onder redactie van J.J. Spahr van der Hoek; 1970)
i WWN1

Lute, van

Fokke
1905-2001
Pseudoniem van Fokke Middendorp
i

Marle, van

Willem Herman
1905-1983
van (Deventer 31 mrt. 1905 - Haarlem 5 okt. 1983), ingenieur. Studeerde in 1935 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Was van 1964 tot 1970 directeur van het PWN en de N.V. Watertransportmij. Rijn-Kennemerland. Schreef het jubileumwerk Vereniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland 1899-1949 (met W.F.J.M.Krul; 1949).
i NP1982

Middendorp,

Fokke
1905-2001

(pseudoniem: Fokke van Lute; Wolvega 1 mei 1905 - Wolvega 21 nov. 2001), regionaal historicus. Werkte aanvankelijk als bouwvakker in het buitenland en vanaf 1932 als makelaar, aannemer en grossier in Meppel, Amsterdam en Antwerpen. Schreef, sinds 1969 in Wolvega, ongeveer 1500 artikelen over de geschiedenis van Weststellingwerf (deels historisch-geografisch) die de basis vormden voor boeken zoals Het Land van Stellingwerf (1997). Was mede-oprichter en erelid van de Vereniging Historie Weststellingwerf.
i

Mulder,

Gerke Pieters
1905-1980
(Appelscha 14 dec. 1905 - Naarden 11 aug. 1980), leraar. Was, na zijn studie Engels aan de RUG, sinds 1935 leraar Engels in Schiedam, later in Bussum. Schreef sinds 1968 diverse publicaties over de geschiedenis van Ooststellingwerf en van Appelscha in het bijzonder, zoals De voorgeschiedenis van de verveningen in Appelsche door de gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten (1981).
i

Obreen,

Hendrik Tjard
1905-1992

(Heemstede 6 nov. 1905 - Den Bosch 20 dec. 1992), jurist, archivaris. Was van 1932 tot 1950 advocaat en procureur te Nijmegen en Leiden, daarna provinciaal inspecteur van de archieven in Friesland. Inventariseerde diverse archieven. Promoveerde in 1956 te Leiden op Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Schreef voorts: Westergo's IJsselmeerdijken (met M.P.van Buijtenen; 1956) en Makkum en de westkust van Friesland (1965)

i EF

Scheygrond,

Adrianus
1905-1996

(roepnaam: Arie; Gouda 9 feb. 1905 - Gouda 17 feb. 1996), bioloog, leraar, natuurkenner. Studeerde biologie en promoveerde in 1931 aan de RU te Utrecht op Het plantendek van de Krimpenerwaard. Begonnen als leraar te Hengelo en Zwolle, was hij van 1934 tot 1970 leraar biologie aan het middelbaar en gymnasiaal onderwijs te Gouda. Was mede-oprichter en sinds 1975 erelid van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en van 1952 tot 1992 redacteur van het tijdschrift Lutra (de otter). Voorts was hij redacteur van Panda-Nieuws en lid van de Raad van Bijstand van het Wereldnatuurfonds Nederland. Schreef zeer vele tijdschriftartikelen, diverse schoolboeken en enkele historisch-geografische uitgaven: De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen (1930; herdr. 1985), Het landschap om Gouda in de loop der eeuwen (1937), Natuurmonumenten in Nederland (red. met A.Coops; 1977) en een bijdrage aan Terschelling tussen Boschplaat en Behouden Huys; een eerbetoon aan Wouter van Dieren(1985).

i IBV

Westenberg,

Jacobus
1905-1977
(roepnaam: Jacob; Pernau (Estland) 28 feb. 1905 - Den Helder 21 feb. 1977), bioloog, kustmorfoloog. Studeerde biologie en promoveerde aan de UvA op een studie naar de invloed van zoutwaterindringing op zoetwaterflora. Werkte in NOI als visserijbioloog en was krijgsgevangene op Sumatra. Werkte tot z'n pensionering bij het Zoölogisch Station te Den Helder waar hij diepgaande studies verrichtte naar de wordingsgeschiedenis van de Noord-Hollandse kust: Oude kaarten en de geschiedenis van het v.m. eiland Huisduinen(1956), Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland (2 dln., 1961), Spel van water en land om Huisduinen en Den Helder (1963), Transgressie en waterkering in het verleden van de Kop van Noord-Holland (1963) en Kennemer dijkgeschiedenis (1974).
i A.Dral. In memoriam Dr. Jacob Westenberg (1977), HOL 1983 n3-4 p164-173.

Bakker,

Jan Pieter
1906-1969

(Rotterdam 21 juli 1906 - Huizen 7 april 1969), cartograaf, fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde fysische geografie en geologie te Utrecht, Frankfurt am Main en Delft; promoveerde in de wis- en natuurkunde te Utrecht. Was leraar te Breda, later hoogleraar in de fysische geografie aan de UvA en directeur van het Fysisch Geografisch Laboratorium aldaar. Schreef o.m. Morfologisch onderzoek van Barradeel en zijn betekenis voor het inzicht in de subatlantische transgressie en het verspreidingsgebied der terpen (1949) en Opmerkingen over de betekenis van de fysische geografie en de bodemkunde voor de historische geografie van het Nederlandse kustgebied (1958). Schreef daarnaast een aantal biografieë:n.

i BJ70, HJ, WID5-6.

Barendrecht,

Gerard
1906-1996
(Hilversum 9 okt. 1906 - Heemstede 1 feb. 1996), entomoloog, hoogleraar. Studeerde in 1929 als bioloog af aan de UvA en promoveerde aldaar in 1932 in de zoölogie. Was van 1932 tot 1970 werkzaam bij het Zoölogisch Laboratorium van de UvA, daarna als hoogleraar in de algemene dierkunde. Geïnspireerd door de natuur rond Kampen, waar hij zijn jeugd doorbracht, schreef hij samen met oud-studiegenoot en collega-entomoloog G.Kruseman het bekende boek De glorie van ons polderland (1938)
i Bijdragen tot de dierkunde 1977 n2.

Broecke, van den

Jacob Pieter
1906-1985
(roepnaam: Jaap; Zierikzee 3 aug. 1906 - Veere 6 nov. 1985), technisch hoofdambtenaar. Was tot zijn pensionering werkzaam bij de Inspectie der Domeinen in Middelburg, de laatste jaren als hoofdopziener. Schreef in de periode daarna de boeken: Beschermd door dijk en duin; bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water (1975) en Middeleeuwse kastelen in Zeeland (1978). Daarnaast schreef hij diverse artikelen in het tijdschrift Zeeland Magazine, waaronder: Acht eeuwen dijken en polders in Zeeland (1983-1984).
i

Koopmans,

Dirk Kerst
1906-1998
(Oldelamer 7 okt. 1906 - Balk 5 mrt. 1998; begraven te Spanga), schilder, schrijver. Ontwikkelde zich, zonder enige voltooide beroepsopleiding, tot een erkend schilder en verdienstelijk schrijver die zijn werk van eigen illustraties voorzag. Woonde en werkte achtereenvolgens in o.m. Spanga, Buenos Aires, Montevideo, Oudemirdum en Balk. Veelzijdig grafisch kunstenaar, daarnaast schrijver en tekenaar van het Weststellingwerfse waterlandschap. Schreef o.m. Een en ander over de oude veenderij (1941), Langs de Linde (1945) en Wind in het riet (1966). Zie ook: U.Dorhout.
i S.A.Bloemhoff e.a. Dirk Kerst Koopmans, schilder van de Scheene(1996), EF, NBK.

Looman,

Herman Johannes
1906-2004
(Amsterdam 10 feb. 1906 - Blaricum 19 nov. 2004), journalist, schrijver. Werkte van 1928 tot 1941 als sportverslaggever bij De Telegraaf, van 1946 tot 1976 als redacteur van Elseviers Weekblad en Sportief en tot 1986 als freelance schrijver. Schreef kinderboeken, de populaire serie Avonturen van Jimmy Brown, het boek Wij en het water (1957) en diverse actuele artikelen zoals Vijftig jaar Afsluitdijk, vijftig jaar veiligheid (1982).
i

Mansholt,

Derk Roelf
1906-1967

(Den Haag 3 apr. 1906 - Davos 27 feb. 1967), landbouwkundig ingenieur. Studeerde en promoveerde aan de LHS te Wageningen op Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland (1942). Was Rijkslandbouw- en natuurconsulent, daarna directeur van de Dienst Uitvoering van Werken en vervolgens DG voor de Arbeidsvoorziening. Schreef voorts: De waterschapslasten in de provincie Groningen (1937).
i BJ68, GE, NGE, WID6, WWN63.

Nobel, le

Johan Cornelis
1906-1985
(Den Haag 20 sep. 1906 - Den Haag 12 feb. 1985; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur. Werkte, na in 1929 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij de Dienst der ZZW in Den Haag, van 1957 tot 1971 als hoofd van de afdeling Kunstwerken. Voor de vierde druk van het leerboek Waterbouwkunde door M.B.N.Bolderman en A.C.W.Dwars schreef hij deel 4: Bruggen (1949). Schreef diverse artikelen in technische tijdschriften met name over sluizen en gemalen, zoals: Kunstwerken in de Noordoostpolder (1948), De kunstwerken in de bedijking van Oostelijk Flevoland (1959), De kunstwerken in de bedijking van Zuidelijk Flevoland (1966) en Deuren in de dijk; de sluizen in de noordelijke afsluiting van de Markerwaard (1971). Zie ook: F.L.van der Bom, C.J.van den Bout, M.Klasema
i

Pols, van der

Kornelis
1906-1996

(Amsterdam 21 jan. 1906 - Hellevoetsluis 24 jan. 1995), ingenieur. Studeerde in 1927 met lof af als werktuigbouwkundig - en in 1946 als scheepsbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft. Werkte sinds 1927 bij de Rotterdamsche Droogdokmij., sinds 1948 als directeur en sinds 1969 als president-directeur van Rijn-Schelde-Verolme. Had grote belangstelling voor stoombemaling en was van 1950 tot 1981 voorzitter van de stichting De Cruquius. Schreef o.m. De Alexanderpolder drooggemalen (1978), De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870 (1984) en Stoombemaling in Nederland (met J.A.Verbruggen; 1996 postuum).

i WID6, WWN63

Schijf,

Johannes Barend
1906-1987
(Middelburg 16 juni 1906 - Den Haag 3 juli 1987), ingenieur. Was, na in 1929 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enige jaren werkzaam bij de Dienst der ZZW en van 1933 tot 1950 bij het WL als plaatsvervangend directeur. Was daarna in dienst van RWS, sinds 1959 als HID van de DWW en voorzitter van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Bezocht diverse buitenlandse projecten als adviseur van Nedeco in Den Haag. Schreef artikelen in De Ingenieur w.o. De waterhuishouding van Nederland (1970) en, met M.Klasema, een hoofdstuk in de Technische Vraagbaak deel W: Dijken (1951). Zie ook: J.J.Dronkers.
Klik op naam links voor meer publicaties
i WWN63

Schouen,

Jan
1906-1987
(pseudoniem: Jan Hadris; Rotterdam 5 jan. 1906 - Gouda 6 juni 1987), priester, beeldend kunstenaar, kunsthistoricus, schrijver. Studeerde theologie en filosofie in Nijmegen, werd in 1934 tot priester gewijd en begon zijn loopbaan als godsdienstleraar in Eindhoven. Daarnaast volgde hij een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg. In 1949 trad hij uit zijn kloosterorde en vestigde zich als (glas-) schilder in Gouda en werd daar in 1956 directeur van de stedelijke musea. In 1959 studeerde hij af in de kunstgeschiedenis aan de RU van Utrecht en promoveerde in 1963 aan de RU van Leiden. Van zijn publicaties noemen we: Gouda, vroeger en nu (1969), Gouda van sluis tot sluis (1977) en De honderdjarige Goudse Waterleidingmaatschappij N.V. 1883-1983 (1983).
i NBK, P. Thoben: Jan Schouten 1906-1987: van pater-kunstenaar tot museumdirecteur (2006).

Sipman,

Antoon Peter
1906-1985

(roepnaam: Anton; Anna Paulowna 17 okt. 1906 - Nijmegen 11 jan. 1985), tekenaar, leraar, molendeskundige. Was, na in 1929 zijn opleiding aan de tekenacademie te hebben voltooid, leraar tekenen in Alkmaar, later in Arnhem. Sinds 1934 specialiseerde hij zich in het tekenen van molens en illustreerde daarmee ook zijn publicaties zoals: Het hellend scheprad;geschiedenis en bouw (1977), Molenwielen (1980) en Fries molenboek (met A.J. de Koning en Th. Lubbers; 1980).

i

Thomas,

Fredericus Franciscus Xaverius Marie Dieudonné
1906-1959
(roepnaam: Fred; Amsterdam 25 dec. 1906 - Amsterdam 13 apr. 1959), journalist, schrijver. Was sinds 1929 werkzaam als journalist bij het dagblad De Tijd. Had bijzondere belangstelling voor het lot van de bewoners rondom de afgesloten Zuiderzee. Was secretaris van het Landelijk Comité tot Behoud van de Zuiderzee en voorzitter van de stichting Redt Volendam. Sprak regelmatig voor de radio en publiceerde over cultuurhistorische onderwerpen. Schreef o.m. Stervende binnenzee (1930), Wijkend water; het oude land in de greep van het nieuwe (1940) en De waterkant; een boek voor allen die van het water houden(1945).

i PKN

Vis,

Dirk
1906-2002

(Nederhorst den Berg 8 juli 1906 - Driebergen-Rijsenburg 28 sep. 2002), jurist, illustrator, schilder, schrijver. Werkte, na zijn studie rechten aan de UvA, tot 1937 als advocaat in Amsterdam. Woonde sinds 1935 in Bergen, waar hij zich ontwikkelde als illustrator van boeken en tijdschriften en kunstschilder van landschappen, portretten en stillevens in de stijl van de Bergensche School. Schreef in de periode van 1934 tot 1990 artikelen en boeken op kunst- en sociaalhistorisch gebied zoals: De Zuiderzee als eeuwenoude bron van bestaan en van strijd (1950), De JohannesKerkhovenpolder; een episode uit de herovering van de Dollard (1952) en Oer-Zaan of Oer-IJ? (1990). Werd in 1967 de eerste directeur van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam

i NBK

Albarda,

Johannes
1907-1997

(roepnaam: Hans; Den Helder 5 mei 1907 - Hilversum 13 juni 1997), militair, schrijver. Aanvankelijk opgeleid tot reserveofficier en sinds 1930 beroeps artillerieofficier, laatstelijk in de rang van luitenant-kolonel. Vanaf september 1960 tot zijn pensionering in 1967 korpscommandant op het hoofdkwartier van de Generale Staf, tevens commandant staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Schreef in de periode van 1957-1992 over verschillende militaire onderwerpen, in het bijzonder over gedenktekens en monumenten. Over Nederland als waterland schreef hij: Land aan water; gedenktekens betreffende onze eeuwigdurende strijd (1987).
i

Crommelin,

Robert Daniël
1907-1993
(Leiden 18 jan. 1907 - Narbonne 31 mei 1993; begraven te Amsterdam), geoloog. Studeerde aardwetenschappen aan de RU in Leiden en promoveerde daar in 1932. Werkte van 1934-1935 als geoloog bij een aardoliemaatschappij in NOI en tot 1947 als assistent bij het Laboratorium voor Geologie aan de LHS in Wageningen. Werkte sindsdien als geoloog bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, de laatste jaren als hoofd van de afdeling Mineralogie. Geldt als een van de pioniers in het onderzoek naar het voorkomen van zware mineralen in de Nederlandse wateren. Publiceerde in de periode 1932-1953, waaronder: De herkomst van het zand van de Waddenzee (1940)
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Kalma,

Jacob Jetzes
1907-1991
(Hantumhuizen 17 mei 1907 - Leeuwarden 23 mei 1991), predikant, cultuurhistoricus. Was, na zijn studie theologie in Leiden, predikant te Sint Jacobiparochie, Zandvoort, Hogebeintum, Waaxens, Warga en Lekkum. Redigeerde enkele regionale tijdschriften en was bestuurslid van de FryskeAkademy en het Fries Genootschap. Publiceerde over de Friese geschiedenis, cultuur en toponymie en schreef biografieën en bibliografieën waaronder het Repertorium Frieslands verleden (1955).
i Ph. H. Breuker: Jacob Jetzes Kalma (1955), EF, WID5-6, WWN63.

Klein,

Jacobus Lambertus
1907-2005
(Edam 20 april 1907 - Voorburg 22 mei 2005), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1930 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, een jaar in dienst van het WL in Delft. Van 1931 tot 1936 was hij werkzaam bij PW van Amsterdam. Vervolgens was hij tot 1972 in dienst van PWS van Zuid-Holland, sinds 1952 als HID en enige jaren later hoofddirecteur van PWS en PPD samen. Daarnaast was hij sinds 1954 buitengewoon hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft voor het vak polders en van 1960 tot 1969 ook civiele planologie. Hij was lid van onder meer de Commissie Inrichting Deltawerken, de Oosterscheldecommissie en de Raad van de Waterstaat. Hij schreef o.m. Wisselende aspecten van ons polderwezen (1954) en Randstad en delta (1956).
i HZH, LW1972 n3 p48-49, WID6.

Niermeyer,

Jan Frederik
1907-1965

(Rotterdam 15 mrt. 1907 - Amsterdam 12 dec. 1965), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op: Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegere geschiedenis(1944). Werd lector in Groningen en hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de UvA. Schreef voorts:Het Midden-Nederlandse rivierengebied in de Frankische tijd op grond van de Ewaquae se ad Amoremhabet(1953) en De oudste dijken en verkaveling in het kustgebied van Vlaanderen tot aan de Elbe (1958).

i BJ66, BWN2, NGL, WID5-6, WP7, WWN63.

Schaaf, van der

Sikke
1907-1993
(Wijnaldum 28 apr. 1907 - Rijswijk 10 juni 1993), apotheker. Studeerde medicijnen aan de RU van Groningen en promoveerde daar op: De toestand van het openbare water in het stroomgebied van het Eemskanaal en in het bijzonder in de stad Groningen (1932). Hij was vele jaren apotheker in Rijswijk en heeft daarnaast, voor zover bekend, geen soortgelijke publicaties geschreven.
i

Straatsma,

Taeke
1907-1966
(Ferwerd 24 juli 1907 - Joure 27 mrt. 1966), onderwijzer, schrijver. Was sinds 1930 werkzaam als onderwijzer in Joure. Schreef diverse liedjes, toneelstukken en tijdschriftartikelen in het Fries. Verder ook biografisch werk, boeken voor het onderwijs en over landschap en natuur zoals: Friesland, land van wind en wolken (1954).
i

Vries, de

Theun
1907-2005

(roepnaam: Uilke; Veenwouden 26 april 1907 - Amsterdam 21 jan. 2005), schrijver, dichter. Doorliep het gymnasium in Apeldoorn en werkte in uiteenlopende beroepen, onder meer als medewerker van de openbare leeszaal in Sneek (1929-1937) en als journalist. Debuteerde met gedichten en schreef in 1931 zijn eerste roman. Theun de Vries was een veelzijdig, sociaal bewogen, schrijver van meeslepend verhalend proza, reisverhalen en hoorspelen. Hoewel autodidact, maakte hij zich grote historische kennis eigen, getuige diverse biografieën en historische essays. Als Waterschrijver manifesteerde hij zich in: Sint-Elizabeth (in: De gesprenkelde vogel; 1969) over de overstroming van de Groote- of Zuidhollandsche Waard in 1421. In 1962 ontving hij de P.C. Hooftprijs en in 1979 verleende de RU Groningen hem een eredoctoraat.

i EW, LML, LNA, LNL, WP7, WWN63.

Wemelsfelder,

Pieter Jacobus
1907-1995

(Goes 18 nov. 1907 - Almen 1 juli 1995), ingenieur. Werkte, na in 1930 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, bij het WL te Delft, daarna bij RWS. Was hoofd van de Hydrometrische Afdeling van de DWW. De ontwikkeling van methoden en instrumenten voor het meten van waterstanden, golven en getijden was één van zijn grote verdiensten. 'Niet tot weten zonder meten' is een van hem afkomstige zinspreuk. Schreef verhelderende artikelen in technisch-wetenschappelijke tijdschriften w.o. Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden (1939) en enkele monografieën zoalsPlan voor een redelijke Nederlandse samenleving(1946) en Zeespiegelbeweging en bodemdaling (met S.Jelgersma en H.Smits; 1965).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Ypma,

Ysbrand Niclaas
1907-2001

(Arum 14 juni 1907 - Leeuwarden 2 okt. 2001), historicus. Werkte enige jaren als leraar, had daarna een drogisterij in Amsterdam. Studeerde daarnaast geschiedenis aan de UvA en promoveerde daar op: Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (1962). Werkte vervolgens als freelance historicus en schreef over sociografische en regionaal-historische onderwerpen, onder meer in het tijdschrift It Beaken.
i Dr. Y.N. Ypma ta eare (1967).

Zinderen Bakker, van

Eduard Meine
1907-2002

(kleinzoon van de politicus en dichter Rindert van Zinderen Bakker; Kortezwaag, gem. Opsterland 15 apr. 1907 - Somerset West, Zuid Afrika 19 mrt. 2002), palynoloog, consul, hoogleraar. Volgde het MO in Apeldoorn en studeerde plantkunde aan de UvA waar hij in 1933 promoveerde. Was vervolgens leraar biologie in Apeldoorn en emigreerde in 1947 met gezin naar Zuid Afrika. Hier was hij tot 1972 hoogleraar plantkunde aan de Universiteit van Oranje Vrijstaat in Bloemfontein. Daarnaast was hij van 1953 tot 1973 honorair consul van Nederland voor Oranje Vrijstaat en Basutoland. Van zijn Nederlandse publicaties noemen we: Het Naardermeer; een geologische, historische en botanische landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument (1942) en De West-Nederlandsche veenplassen; een geologische, historische en botanische landschapsbeschrijving van het water- en moerasland (1947).

i Review of Palaeobotany and Palynology 2002 p99-100, WWN63.

Bos,

Goosen Siger
1908-2004
(Petten 24 sep. 1908 - Epse 25 juli 2004), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1935 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, tot 1939 bij de Dienst PW van Amsterdam, daarna bij GW van Enschede. Was in 1946 medeoprichter en tot 1972 directeur van Ingenieursbureau Witteveen en Bos in Deventer en daarna tot 1978 hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft. Van zijn weinige publicaties noemen we: Algemene civiele techniek (collegedictaat; 1972-1976) en Ir. W.G. Witteveen (1891-1979), zijn tijd, zijn werk (1980).
i Ref.: Jaap van der Graaf. Prof. Ir. G.S. Bos, een leven vol civiele techniek (2006).

Broere,

Pieter
1908-1992
(roepnaam: Piet; Vlissingen 1 juni 1908 - Groningen 15 jan. 1992; begr. Noorddijk), ambtenaar, romanschrijver. Voer van 1927-1930 als scheepswerktuigkundige op de grote vaart, werkte later in de garnalenvisserij van Zoutkamp en tenslotte als ambtenaar bij de Dienst Openbare Werken in Groningen. Door zijn bewogen leven en gedreven door zijn veranderde visie op het geloof, schreef hij sinds 1962 een aantal romans waaronder: Dorp aan de zee (over Zoutkamp; 2 dln.; 1978-1979), Stad aan de zee (over Harlingen; 2 dln.; 1981-1983) en Gevecht met de zee (1986) over de werkers aan de Afsluitdijk. Ref.: P. Broere. De gouden kern van het christendom (1962)
i

Bruijne, de

Frederik Hendrik
1908-1969
(roepnaam: Frits; Leiderdorp 31 mei 1908 - Utrecht 16 nov. 1969), geograaf, leraar. Studeerde geografie aan de RU van Utrecht en promoveerde daar op: De Ronde Venen; eensociaal-geographische studie van een gedeelte van het Hollandsch-Utrechtsch weidelandschap (1939). Daarin wees hij op het gevaar van doorbraak van veendijken in perioden van aanhoudende droogte. Van 1933-1952 doceerde hij aardrijkskunde aan diverse middelbare scholen. Sinds 1952 was hij rector van het Christelijk Lyceum te Utrecht dat later naar hem werd vernoemd.
i

Cools,

Rudolf Hendrikus Alexander
1908-1987
(Gouda 5 dec. 1908 - Nijmegen 26 apr. 1987), sociaal-geograaf, hoogleraar. Was, na in 1933 te zijn afgestudeerd te Utrecht in de sociale geografie, leraar geschiedenis en aardrijkskunde in Alkmaar en van 1934 tot 1958 in Den Haag. Richtte in 1958, met A.C.de Vooys, het Geografisch Tijdschrift op, waarvan hij tot 1967 redactiesecretaris was. Promoveerde in 1942 in Utrecht op De geografische gedachte bij Jean Brunhes. Werd in 1957 buitengewoon lector - later hoogleraar - in de economische geografie te Tilburg. Was van 1958 tot 1975 de eerste ordinarius sociale geografie te Nijmegen. Zijn belangrijkste en meest bekende werk is: Strijd om den grond in het lage Nederland; het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijden (1948).

i Nijmeegse Geografische Cahiers (1975) n3 p11-18, GT 1987 n4 p289, J.M.G.Kleinpenning: Een halve eeuw sociaal geograaf(2003), WWN63.

Dijkstra,

Wiebe
1908-1989
Pseudoniem van Gerrit Ritske Kruissink
i

Edelman,

Taco
1908-1983
(Amsterdam 1 juli 1908 - Steggerda 31 juli 1983), ingenieur, kustmorfoloog. Was, na in 1932 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS, laatstelijk als hoofd van de afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag. Schreef diverse artikelen over de historisch-geografische - en geomorfologische aspecten van het Nederlandse kustgebied zoals: De Waterstaatskaart van Nederland(1958), Oude ontginningen van de veengebieden in de Nederlandse kuststrook (1958), Riviermonden ten tijde van de Romeinen (1962), De historische veranderingen in de natuurlijke gesteldheid van het Nederlandse Waddengebied(1964), De wegen en plaatsnamen van de Peutinger kaart (1966), Onderzoekingen naar de eigenaardige indeling van de oude Hollandse kustgouwen (1972), Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststreek (1974) en Uit de historie van de lage landen bij de zee (1975).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Kamps,

Lambert Floris
1908-1946
Floris (Leermens 9 nov. 1908 - Baflo 11 jan. 1959), hydrobioloog. Studeerde biologie aan de RU van Groningen en promoveerde daar op De Chinesewolhandkrab in Nederland (1937). Werkte als hoofdingenieur van RWS bij de Directie Landaanwinning en stond aan het hoofd van de wetenschappelijke afdeling in Baflo. Schreef verder: Slibhuishouding en landaanwinning in het Oostelijk Waddengebied (1957).
i LW 1959 n1 p34

Kruissink,

Gerrit Ritske
1908-1998
(pseudoniem: Wiebe Dijkstra; Enschede 13 aug. 1908 - Heelsum gem. Renkum 13 nov. 1989), museumdirecteur. Werkte, na zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, enige jaren als journalist, als onderbibliothecaris van het CBS te Voorburg en als directeur van het Haags Instituut voor Volksontwikkeling. Was van 1957 tot 1973 directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Schreef o.m. Schokland's strijd tegen het water (1959), Zuiderzee; 117 foto's van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (1961), Urk, eiland in de Zuiderzee (1962) en Verzen bij de vleet: gevangen bij het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee (1964).
i WWN63

Mansholt,

Sicco Leendert
1908-1995

Leendert (Ulrum 13 sep. 1908 - Wapserveen 29 juni 1995), landbouwer, minister, politicus. Doorliep de Tropische Landbouwschool in Deventer en had sinds 1936 een boerenbedrijf in de Wieringermeer. Was van 1945 tot 1957 minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en ontving in 1956 een eredoctoraat aan de LHS van Wageningen. Was van 1958-1993 Eurocommissaris en van 1972-1973 voorzitter van de Europese Commissie. Schreef in de periode 1940-1993 over sociaaldemocratische en economische aspecten van landbouw en natuurbehoud, zoals: Het Waddengebied: test case voor Europees natuurbehoud (1972).

i BJ96, J. van Merrienboer Mansholt: een biografie (2006), WWN1.

Metzelaar,

Willem
1908-1994
(Delft 24 juli 1908 - Leidschendam 18 sep. 1994), waterbouwkundige, voorlichter. Voltooide in 1927 zijn studie weg- en waterbouwkunde aan de MTS in Den Haag. Was van 1931 tot 1973 in dienst van RWS, aanvankelijk als opzichter, laatstelijk als waterstaatkundig hoofdambtenaar. Was van 1931 tot 1952 betrokken bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, o.m. belast met de bouw van de schutsluis bij Tiel. Was in 1945 werkzaam bij de Dienst Doogmaking Walcheren en in 1953 bij dijkdichtingen op Goeree en Schouwen-Duiveland. Was van 1957 tot 1973 hoofd van de afdeling voorlichting van de Deltadienst. Schreef o.m. Zeeland in bewogen dagen (1946) en het bekende leerboek Nederland Deltaland (1962).

i AB, Dertien maal Delta (1981).

Molt,

Evert Lambert
1908-1998
(Voorburg 8 feb. 1908 - Oisterwijk 27 juli 1998), scheikundige, hydro-ecoloog. Studeerde scheikunde aan de RU in Leiden waar hij in 1934 promoveerde. Was werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waar hij, samen met P. de Gruyter, Rijnlands boezem (3 dln.; 1957) samenstelde. Schreef verder: Natuurwetenschappelijke aspecten van de zuivering van Rijnwater (1963). Was later in dienst van de Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant.
i

Terluin,

Gerrit
1908-1985
(Midlum 16 mrt. 1908 - Den Haag 6 sep. 1985), genie-officier, ingenieur. Was van 1928 tot 1941 in dienst van de Genie, laatstelijk te Gorinchem. Was daarna als ingenieur werkzaam bij de PWS van Zuid-Holland, sinds 1948 als hoofdingenieur, sinds 1962 als adjunct-directeur en van 1965-1973 als directeur. Schreef: Toepassing van asfaltbekledingen in de dijksbouw op Goeree en Overflakkee (1954) en De watersnood van 1953 (1975). Ref.: J.L. van der Gouw Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975).
i

Verkade,

Margaretha Adriana
1908-1986
(roepnaam: Greet; Zaandam 16 aug. 1908 - Koog aan de Zaan 16 juli 1986), historica. Studeerde sociale geografie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de RUG bij B.H. Slicher van Bath op: De opkomst van de Zaanstreek; de ontwikkeling van Holland benoorden het IJ als factor in de wordingsgeschiedenis van de Zaandorpen (1952). Werkte zelf enkele jaren bij de Verkade-fabrieken, maar beschreef ook de geschiedenis van diverse andere Zaanse bedrijven. Als belangrijkste van haar sinds 1940 verschenen publicaties noemen we: Den derden dach; ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan (1983).
i R. Hooijschuur: r. M.A. Verkade: een zondagskind, de dochter en de meisjes van Verkade (2008).

Winsemius,

Jan Pieters
1908-1994
(Leeuwarden 1 aug. 1908 - Beetsterzwaag 21 okt. 1994), jurist, dijkgraaf, waterstaatshistoricus. Vestigde zich, na zijn studie rechten aan de VU van Amsterdam, in 1933 als advocaat te Sneek. Promoveerde in 1947 cum laude op De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Was van 1948 tot 1975 in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland en volgde in 1958 T.F.J.A.Dolk op als dijkgraaf. Was daarnaast raadadviseur in algemene dienst bij het MVW en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Inventariseerde de archieven van verschillende waterschappen en publiceerde veel over de rechtsgeschiedenis van waterschappen en waterstaat. Van zijn publicaties noemen we: Inleiding tot het waterstaatsrecht (1959), De Zeven Ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland(1962) en De Allerheiligenvloed van 1570 (met K.de Vries; 1970).

i EF, LW 1961 n2 p49, WB 1994 n21 p900.

Baars,

Cornelis
1909-1994
(Simonshaven gem. Geervliet 22 sep. 1909 - Wageningen 14 feb. 1994), bosbouwkundig ingenieur, waterstaatshistoricus. Werkte, na in 1935 te zijn afgestudeerd in de Nederlandse en koloniale bosbouw aan de LHS te Wageningen, van 1937 tot 1951 als houtvester in NOI. Was daarna werkzaam bij het Centraal Inst. voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen en van 1969 tot 1974 bij de LHS als medewerker van de afdeling Weg- en Waterbouwkunde en Irrigatie. Verrichtte veel historisch-geografisch onderzoek en promoveerde in 1973 te Wageningen op: De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Schreef twintig artikelen over o.m. de geschiedenis van bedijking en landaanwinning zoals: Bedijking van het Deltagebied (16e-17e eeuw) (1977), De paalwormfurie van 1731/32 en de schade aan de Westfriese Zeedijk (1988-1990) en Het dijkherstel onder leiding van de Staten van Holland (1989). Ref.: C. en J.Baars. De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard 1590-1995 (1995).
i

Biezeveld,

Nicolaas
1909-2005
(roepnaam: Klaas; Batavia NOI 16 nov. 1909 - Apeldoorn 4 juni 2005), ingenieur. Na in 1933 te zijn afgestudeerd aan de TH in Bandung, werkte hij in NOI bij de Hollandsche Beton Mij. Was sinds 1940 in dienst van RWS, tot 1956 bij de afdeling Dijksverhogingen, in 1944 en 1945 bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Van 1957 tot 1961 was hij als hoofd van de afdeling Werken van het Drie-Eilandenplan te Goes belast met de afsluiting van de Zandkreek en het Veerse Gat. Daarna was hij tot 1975 hoofd van de afdeling Afsluitingswerken van de Deltadienst. Van zijn publicaties noemen we: Deltadammen in Zeeland (1967).
Klik op naam links voor meer publicaties

i LW 1961 n4 p138, LW 1975 n6 p36.

Boeschoten,

Johan Carel
1909-1987
(Bussum 26 mrt. 1909 - Zaandam 2 dec. 1987), waterbouwkundige. Was heel zijn werkzame leven in dienst van RWS, sinds 1932 als leerling-opzichter op Wieringen en van 1935 tot 1937 als opzichter in Den Helder. Werkte daarna tot zijn pensionering bij de Directie Noord-Holland als hoofd van de dienstkring Terschelling, Den Helder en Nieuwediep en laatstelijk als hoofd van het arrondissement Noordzeekanaal. Hij schreef onder meer: Rapport over de aanleg van een stuifdijk op de Vliehors en de toestand van de overige stuifdijken op de eilanden Vlieland en Terschelling (1954) en De ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied (1966).
i

Exalto,

Johannes Aaldert
1909-1986
(Heukelum 6 nov. 1909 - Zwijndrecht 24 juli 1986), waterbouwkundige. Werkte van 1935 tot 1974 bij RWS - aanvankelijk als opzichter - laatstelijk als waterbouwkundige. Werkte te Gorinchem, Leeuwarden, Groningen, bij de Dienst Dijkherstel Zeeland, als hoofd van de dienstkring Terneuzen en sinds 1960 van de dienstkring IJmuiden. Schreef artikelen in OTAR en Polytechnisch Tijdschrift zoals: Honderd jaar betonblokken voor havenhoofden te IJmuiden (1975) en Honderd jaar Noordzeekanaal (1976).
i

Fehrmann,

Christiaan Nathanaël
1909-1981
(Utrecht 18 juli 1909 - Kampen 23 mrt. 1981), leraar, historicus, archivaris. Studeerde van 1931-1936 sociale geografie in Utrecht en promoveerde in 1967 aan de UvA op De Kamper Klokgieters. Was van 1945 tot 1974 leraar geschiedenis en aardrijkskunde en conrector aan het Almere College in Kampen. Sinds 1947 conservator van het Frans Walkate Archief en redacteur van de VORG en de Kamper Almanak. Schreef historisch-geografische, biografische en genealogische bijdragen aan de geschiedenis van Kampen, en het boek Geïllustreerde geschiedenis van Nederland (met W. Jappe Alberts; 1970).
i A.C.F. Koch: In memoriamdr. C.N. Fehrmann (1982).

Hoolwerff, van

G.H.
1909-1990
(12-08-1909, Bilthoven 13-08-1990) {geboorte en overlijdensdatum niet zeker) Afgestudeerd in juni 1939 aan de TH Delft, daarna gaan werken bij de Dienst Zuiderzeewerken. In 1954 overgeplaatst als hoofdingenieur naar de Afdeling Afwikkeling Regiecontracten van de Deltadienst. In 1963 Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 1949 secretaris van Rotary in Kampen.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Pasveer,

Ale
1909-2001
(Middelburg 1 mrt. 1909 - Oudewater 4 okt. 2001), ingenieur. Studeerde in 1935 af aan de LHS in Wageningen en promoveerde daar in 1941 op een onderwerp over boterbereiding. Werkte bij de afdeling Gezondheidstechniek TNO waar hij in 1954 een nieuwe methode van afvalwaterzuivering introduceerde. Met de door hem ontwikkelde Pasveer-sloot, later oxydatiesloot genoemd, verwierf hij internationale bekendheid. Hij schreef hierover onder meer: Eenvoudige afvalwaterzuivering (1957).
i

Postema,

Pieter Willem
1909-1983
(Kapelle 19 apr. 1909 - Hoogeveen 4 aug. 1983), technisch hoofdambtenaar. Werkte sinds 1930 bij de PWS van Noord Holland, eerst als tekenaar in Haarlem, later als opzichter in Winkel en Barsingerhorn. Was sinds 1936 in dienst van RWS werkzaam bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, sinds 1947 bij de Directie Benedenrivieren in Hoek van Holland, sinds 1959 bij de aanleg van de nieuwe havenmond in IJmuiden en sinds 1968 bij de Directie Noordzee in Den Haag. Schreef enkele artikelen in Polytechnisch Tijdschrift, waaronder: Christiaan Brunings (1736-1805) en zijn werk (1952) en De nieuwe havenmond te IJmuiden (1964
i

Ruting,

Josef Benardus
1909-1987
(roepnaam: Jos; Amsterdam 6 feb. 1909 - Amsterdam 9 mrt. 1987), bioloog, schilder, schrijver. Was, na zijn studie biologie in Amsterdam, werkzaam als bioloog en studeerde daarnaast aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus en de Hendrick de Keyserschool. Naast schilder- en tekenwerk, schreef hij veel, vooral voor natuurvrienden, bijvoorbeeld Sloot en plas in kleuren (met W.P.Postma; 1958). Sinds 1963 schreef hij ook romans en was tevens als ontwerper/illustrator werkzaam. Kenmerkend is zijn bezorgdheid voor de teloorgang van het natuurlijk milieu, zoals verwoord in Het wondere water (1964).

i BJ88, LML, LNA, LNL, NBK, WP9.

Visser,

Jacobus Cornelis
1909-1990
(Kruiningen 31 aug. 1909 - Zeist 6 nov. 1990), waterbouwkundige. Werkte sinds 1931 bij de directie Sluizen en Stuwen van RWS te Utrecht, vervolgens op Terschelling, in Den Helder - waar hij in de jaren vijftig de leiding had over de uitbreiding van de marinehaven - en te Alkmaar. Was daarna werkzaam als hoofdwaterbouwkundige bij de Grontmij in De Bilt. Was een productief schrijver die uitstekende artikelen schreef in OTAR zoals: De schutsluis c.a. te Wijk bij Duurstede (met B.Hakkeling; 1939) en De Noordzeekust van Vlieland (1946). Schreef ook enige monografiëen: Rijshout-, riet- en stroconstructies (1953) en het bekende boek Asfalt in de waterbouwkunde (1955), dat diverse herdrukken beleefde.
i

Vlam,

Alida Wilhelmina
1909-1999
(Hoorn 6 juli 1909 - Wageningen 17 feb. 1999; sinds 1953 gehuwd met C.H.Edelman), geomorfologe. Studeerde sociale geografie in Utrecht en promoveerde aldaar in 1942 op Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden. Was van 1942 - 1948 werkzaam bij de Studiedienst Benedenrivieren van RWS. Had kort een verhouding met Johan van Veen. Was sinds 1948 werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en specialiseeerde zich daar in de bodemkunde. Schreef diverse artikelen over het ontstaan van de Nederlandse kust, de zeegaten en riviermonden w.o. Resultaten van een onderzoek naar de kaarten van het zeegat van het Vlie van de 16e eeuw tot 1800 (1936), Veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800 (1942), Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde (1944) en Voorlopers van de bodemkartering (1948). Haar publicaties van 1948 en later gaan specifiek over bodemkunde en landschap.
Klik op naam links voor meer publicaties

i HGT 1999 n3 p69-76.

Zondervan,

Walter
1909-1980
(Zutphen 22 mei 1909 - Zutphen 21 aug. 1980), archivaris, regionaal historicus. Studeerde van 1926-1933 scheikunde aan de UvA, werkte daarna in de internationale boekhandel en was van 1959-1974 streekarchivaris van De Liemers en Doesburg. Stelde sinds 1953 diverse inventarissen samen van gemeentelijke en waterschapsarchieven en schreef artikelen op genealogisch en cultuurhistorisch gebied, met name over Doesburg, Zutphen en omstreken. We noemen: Geschiedenis van de zeepolder Arkemheen 1356-1956 (1956) en: Des landmeters trots: Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel (met J.W. van Petersen; 1974).
i F.W.J. Scholten. In memoriam Walter Zondervan (1980).

Bout, van den

Cornelis Jacobus
1910-1978
(Nijmegen 31 dec. 1910 - Leeuwarden 7 jan. 1978), ingenieur. Werkte, na in 1938 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1975 bij de Dienst der ZZW te Kampen, Lemmer, Vollenhove en Den Haag, laatstelijk als hoofd van de afdeling Dijken en Scheepvaartwegen. Schreef o.m. De Zuiderzeewerken; Zuidelijk Flevoland (met F.L.van der Bom en J.C.le Nobel; 1965) en Poldervaarten in Zuidelijk Flevoland (1967)
i ING 1978 p104.

Dronkers,

Jo Johannis
1910-1973

(Poortvliet 24 mei 1910 - Den Haag 20 feb. 1973), wiskundige. Studeerde van 1928 tot 1934 wis- en natuurkunde in Leiden. Kwam in 1934 in dienst van RWS bij de Studiedienst Benedenrivieren onder Johan van Veen, later bij de Centrale Studiedienst onder J.B.Schijf. In 1939 promoveerde hij in Leiden op een onderwerp uit de zuivere wiskunde. Werkte van 1944-1947 voor de Dienst Droogmaking Walcheren en figureerde in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard als "de rekenmeester". Had als hoofdwiskundige een belangrijk aandeel in de voorstudies voor het Deltaplan; werd in 1963 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst van RWS. Schreef o.m. Een getijberekening voor benedenrivieren(1935), De waterbeweging op het geïnundeerde Walcheren (1946) en Tidalcomputations in riversandcoastal waters (1964) dat door het KIVI bekroond werd met de Conrad-medaille. Zie ook: J.Th.Thijsse.
Klik op naam links voor meer publicaties

i EZ, ING 1973 p384, LW 1961 n3 p100, LW 1965 n5 p272, TWG 1996 p6, WND.

Eerde, van

Lamoraal Albertus Aemilius
1910-1975
(Winschoten 13 dec. 1910 - Overveen 29 okt. 1975), geoloog. Werkte van 1937-1947 als assistent bij de studiedienst van RWS Directie Landaanwinning in Baflo.Studeerde in 1950 af als geoloog aan de RU in Utrecht en werkte als hoofdgeoloog bij de Geologische Dienst in Haarlem. Van zijn publicaties noemen we: De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld (1942) en Geologisch onderzoek van de Gelderse Vallei (1971).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Hana,

Cornelis Johannes
1910-1975
(roepnaam: Kees; Overveen gem. Haarlem 21 sep. 1910 - Amsterdam 10 aug. 1975), journalist, schrijver, natuurfotograaf. Volgde na zijn eindexamen HBS-B een chemisch-technische opleiding en was tot 1934 werkzaam als chemisch laborant en reclame-adviseur. Maakte van zijn liefhebberij, de natuurstudie, zijn beroep als journalist en veelzijdig schrijver van niveau die zijn werken met eigen foto's en tekeningen illustreerde. Was van 1946 tot 1950 redacteur van Natuur en Landschap (sinds 1977 Natuur en Milieu geheten). Was secretaris van het Nationaal Natuurfonds en bestuurslid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Schreef diverse boeken op historisch-geografisch, geologisch en biologisch gebied zoals: Van zee tot meer; zwerftochten rondom de Zuiderzee (1940), Dieren in onze landschappen (1943), Landschappen in Nederland (1961), Waddenland en Waddenzee (1962) en Texel, van Marsdiep tot Eyerlandse Gat (1970). Ontving in 1966 de Heimans en Thijsse Prijs. Zie ook: J.P.Thijsse.
i IBV, Natura 1975 p114-116, TJ.

Hoornik,

Eduard Jozef Antonie Marie
1910-1970

(roepnaam: Ed; Den Haag 9 mrt. 1910 - Amsterdam 1 mrt. 1970), dichter, schrijver. Studeerde korte tijd in Leiden, werkte daarna als journalist bij De Tijd en later bij het Algemeen Handelsblad. Ontwikkelde zich als schrijver tot romantisch vertolker van het realisme en behoorde tot de Amsterdamse School. Naast poëzie en romans schreef hij ook over actuele gebeurtenissen zoals in Dit is Walcheren (1945) dat hij, met Jef Last en A.den Doolaard, publiceerde nadat genoemd eiland in 1944 onder water was gezet. Was na de bevrijding redacteur van Vrij Nederland. Van zijn toneelwerk kreeg Het Water (1957) de Van der Vies-prijs.
i BJ71, BWN3, EW, HLR, HSE, LML, LNA, LNL, PVL, WID5-6, WP7, WWN63.

Kerk, van de

Jacob
1910-1996
(Haarlem 30 dec. 1910 - Oosterbeek 2 juli 1996), ingenieur. Studeerde weg- en waterbouwkunde aan de MTS te Haarlem en slaagde in 1936 met lof als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte sinds 1937 bij RWS, aanvankelijk bij het arrondissement Noordzeekanaal, in 1945/46 bij de Dienst Droogmaking Walcheren en bij de Dienst Dijkherstel Zeeland na de Februariramp van 1953. Volgde in 1961 A.G.Maris op als DG van de RWS en werd bij zijn pensionering in 1974 opgevolgd door J.W.Tops. Zijn meest bekende publicatie is Zestig jaren veranderingen in de organisatie van de Rijkswaterstaat 1920-1980 (1985).
i AB, ED, LW 1974 n6 p35, WWN63.

Kuyper,

Wim
1910-1998
(Amsterdam 12 aug. 1910 - Amsterdam 14 dec. 1998), architect, publicist. Veelzijdig geïnteresseerd man die, naast zijn beroep als binnenhuisarchitect, een fervent zeiler, fotograaf en schrijver was. Schreef in de periode van 1948-1997 over de restauratie en inrichting van oude zeilschepen, de zeilsport en de vergane glorie van de Zuiderzeevisserij. Zijn meest bekende boeken zijn: Woonschepen (1948), Zwervend langs het IJsselmeer; heden en verleden van het hart van Nederland (1978) en Omzwervingen langs de oude Zuiderzee (1984). Als medewerker aan het tijdschrift Spiegel der Zeilvaart schreef hij ook daarin tientallen artikelen.
i

Lutjeharms,

Johann Ludwig
1910-2001
(Alkmaar 18 jan. 1910 - Hardenberg 31aug. 2001), technisch ambtenaar, archeoloog (autodidact). Werkte sinds 1933 als opzichter bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onderzocht diverse oudheidkundige zaken in zijn werkgebied en publiceerde daarover als bestuurslid van het West-Fries Genootschap. Werkte sinds 1952 als hoofd technische dienst bij het Waterschap Hasselt en Zwartsluis en sinds 1971 bij het Waterschap De Bovenvecht. Van zijn publicaties uit de periode van 1948-1988 noemen we: Geschiedenis van de waterschappen in Noord-Oost Overijssel, thans behorende tot het waterschap De Bovenvecht(1971).
i

Mulder,

Roelof Daniël
1910-1974
(Assen 31 dec. 1910 - Haren 27 jan. 1974), scheikundige. Studeerde scheikunde in Groningen en promoveerde aldaar in 1938. Werkte sinds 1937 als chemicus-bacterioloog bij het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf te Groningen, sinds 1940 als hoofd van het laboratorium. Had grote belangstelling voor de prehistorie en archeologie van Drenthe en was secretaris van het Drents Genootschap en redacteur van het maandblad Drenthe en de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Schreef o.m. Drinkwatervoorziening in Drenthe (1948).
i NDV 1975 p6-24

Piebenga,

Jan Tjittes
1910-1965

(Franeker 4 apr. 1910 - Leeuwarden 3 dec. 1965; begraven te Idzega), onderwijzer, journalist, letterkundige. Was aanvankelijk onderwijzer, later journalist/hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Was samensteller van het compendium Koarteskiednis fan de Fryskeskriftekennisse (1938) en schreef gedichten, artikelen over kerkgeschiedenis en sociografisch werk w.o. De havens van de Waddenkust (1956) en De visserij op de Waddenzee (1964). Overleed aan de gevolgen van een aanrijding

i BJ66, EF, FS, HLR, WID6, WP7, WWN63.

Bendegom, van

Leonard
1911-1989

(Oostburg 1 jan. 1911 - Doorn 14 mei 1989), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1936 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, twee jaar bij het WL en tot 1956 bij RWS, laatstelijk bij de directie Bovenrivieren te Arnhem. Was van 1956 tot 1975 hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft. Schreef o.m. Meetinstrumenten in rivieren (1951), De rivier (inaugurele rede; 1956), enkele collegedictaten w.o.Algemene waterbouwkunde (2 dln.; 1967) en redigeerde Principles of river engineering (met P.Ph.Jansen en J.van den Berg; 1979, herdrukt in 1994)
Klik op naam links voor meer publicaties
i WWN63.

Buijtenen, van

Maria Petrus
1911-1997
(Rotterdam 4 sep. 1911 - Utrecht 14 jan. 1997), archivaris, historicus. Was. na zijn studie wijsbegeerte en theologie aan een seminarium, tot 1945 wetenschappelijk ambtenaar bij de provinciale archiefinspectie in Noord-Brabant. Studeerde daarna rechten in Groningen en promoveerde in 1953 aan de UvA. Was sinds 1949 rijksarchivaris in Friesland; schreef belangrijke studies over de Friese geschiedenis en was lid van PS van Friesland. Was sinds 1963 rijksarchivaris in Utrecht. Schreef o.m. De Leppa, een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage (1944), De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden(1954) en Westergo's IJsselmeerdijken (met H.T.Obreen; 1956).
i EF, WID6

Ferguson,

Herman Arend
1911-1997
(Voorburg 25 feb. 1911 - Voorburg 10 april 1997), ingenieur. Was, na in 1938 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1976 in dienst van RWS. Begon bij de studiedienst van de Directie Benedenrivieren, in 1945/46 bij de Dienst Droogmaking Walcheren; figureerde als "Rafelding" in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard. Werkte daarna als hoofd van de studiedienst te Vlissingen en na de Februariramp van 1953 bij de Dienst Dijkherstel Zeeland. Van 1956 tot 1960 was hij hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, daarna van het arrondissement Rotterdamse Waterweg. Was van 1962 tot 1969 HID in de directie Benedenrivieren en van 1969 tot 1976 van de Deltadienst. Schreef o.m. Herstellings- en verbeteringswerken na de ramp van 1 februari 1953 (1954), De verbetering van de toegang uit zee naar de Nieuwe Waterweg (1967), Delta-visie; een terugblik op veertig jaar natte waterbouw in Zuidwest Nederland (1988), Dialoog met de Noordzee (over het ontstaan van de Nederlandse Delta en de invloed van de mens daarop; 1991) en Benedenrivieren in de jaren zestig; persoonlijke herinneringen van een hoofdingenieur-directeur (1995). Voor zijn wetenschappelijke onderbouwing van het Deltaplan ontving hij in 1987 een eredoctoraat van de TU te Delft. Zie ook: J.Th.Thijsse.
Klik op naam links voor meer publicaties

i BDD, De Delta, een Alma Mater? (1976), Dertien maal Delta (1981), WWN1.

Flier, van der

Gerrit
1911-1992
(Pesse 29 mei 1911 - Doorn 5 jan. 1992), jurist, historicus. Was, na zijn studie rechten en geschiedenis aan de RU te Utrecht, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, bij de Directie Wieringermeer van de Noordoostpolderwerken en vele jaren bij het ministerie van VROM. Was daarnaast enige jaren voorzitter van de Vereniging De Hollandsche Molen. Zijn bekendste werk is het gedenkboek Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945 (1946)
i NP 1995, WID6, WWN1, WWN63.

Grimme,

Aart
1911-1984
(Ouder-Amstel 8 nov. 1911 - Warnsveld 22 sep. 1984), onderwijzer, romanschrijver. Was als onderwijzer verbonden aan een lagere school in Duivendrecht, van 1939 tot 1953 als hoofd. Schreef in de periode van 1939 tot 1975 een aantal jeugdboeken, sommige met historische of biografische inslag. Hij debuteerde met: De Waterwolf verliest (1939) over het leven in De Rijp ten tijde van Jan Adriaensz. Leeghwater.
i

Kalkwijk,

Pieter Wiert
1911-1994
Wiert (Wirdum gem. Loppersum 13 nov. 1911 - Zoetermeer 10 apr. 1994), waterbouwkundige. Werkte van 1936 tot 1975 bij RWS, aanvankelijk als opzichter, later als technisch hoofdambtenaar bij de afdelingen Landaanwinningswerken en Inrichtingszaken van de Deltadienst in Den Haag. Schreef artikelen in Land en Water,Polytechnisch Tijdschrift en Weg en Waterbouw, alsmede het boek De strijd tegen het water (1955).
i

Kampen, van

Anthony Cornelis
1911-1991

(Hellevoetsluis 28 aug. 1911 - Heerhugowaard 6 mei 1991), journalist, romanschrijver. Bracht zijn jeugd door in Den Helder waar hij de hogere handelsschool volgde. Werkte korte tijd bij een reisbureau en ging in de journalistiek. Schreef de jeugdboekenseries Ketelbinkie en Pieter Straat. Maakte vele buitenlandse reizen en was oprichter en hoofdredacteur van o.m. het maritieme weekblad De Blauwe Wimpel. Was schrijver van diverse boeken, avonturen en artikelen over de zee en de zeescheepvaart zoals Een stad sterft(1934), over de geschiedenis van zijn geboorteplaats Hellevoetsluis. Voorts: Dit is ons land, hier leven wij; 25 jaar Wieringermeer (1955), Zee (met C. van der Meulen; 1958) en het autobiografische Kijken over de kim (1982).

i BJ92, EW, LML, LNA, PVL, WWN1, WWN63.

Koolen,

Tjeerd Lodewijk
1911-1997
(Ulrum 30 dec. 1911 - Groenlo 23 feb. 1997), waterbouwkundige. Was sinds 1931 werkzaam als technisch ambtenaar bij RWS en van 1944-1947 bij de Dienst Droogmaking Walcheren als chef van de tekenkamer. Tot zijn pensionering werkte hij als waterbouwkundige bij de Directie Overijssel. Schreef het zeer gedetailleerde artikel: De drooglegging van Walcheren (1946).
i

Kranenburg,

Ferdinand Jan
1911-1994

(Tiel 1 apr. 1911 - Den Haag 15 november 1994), jurist, politicus. Was, na in 1934 aan de RU Leiden te zijn afgestudeerd in het Nederlands recht, tot 1951 advocaat en procureur in Rotterdam. Daarna was hij tot 1958 staatssecretaris van Oorlog, vervolgens tot 1964 lid van de TK en van 1964-1976 CdK in Noord-Holland. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen redigeerde hij het jubileumboek Waterschapschouw (met L.J. de Ruiter en J.H.M. Kienhuis; 1977).

i WWN1

Vlieger,

Jan
1911-1993
(Amsterdam 20 jan. 1911 - Nieuwehorne 14 feb. 1993), bosbouwkundig ingenieur, natuurbeschermer. Werkte, na in 1938 te zijn afgestudeerd in de Nederlandse en koloniale bosbouw aan de LHS te Wageningen, bij Staatsbosbeheer in Utrecht, sinds 1942 als houtvester te Leeuwarden en van 1966 tot 1976 als HID van Landinrichting Noord Nederland. Was van 1946 tot 1982, met onderbrekingen, bestuurslid van It Fryske Gea en werd bij zijn afscheid tot erelid benoemd. Schreef o.m. Over hoog- en laagveenassociaties (1938), Het botanisch onderzoek van het Naardermeer (met E.M.van Zinderen Bakker; 1940),De toekomst van het Lauwerszeegebied (1963) en Het Friese Landschap (1980). Zie ook: G.Kruseman.
i

Volmuller,

Hendrik Willem Jacobus
1911-2001
(Utrecht 16 okt. 1911 - Utrecht 22 nov. 2001), leraar, historicus. Werd in 1932 onderwijzer en behaalde in 1941 de akte MO-Geschiedenis bij Prof. J.M. Romein. Was van 1945-1976 leraar geschiedenis (later conrector) aan de Thorbecke Scholengemeenschap te Utrecht. Werkte vanaf 1945 mee aan Oosthoeks Encyclopedie en schreef enkele geschiedenisboeken w.o. Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België (1968).
i

Zuurdeeg,

Joan
1911-2004
(roepnaam: Hans; Leiden 13 sep. 1911 - Middelburg 29 dec. 2004), ingenieur. Werkte, na in 1935 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1937 tot 1941 bij de Genie in Den Haag en daarna bij verschillende diensten van RWS: het Bureau Sluizen en Stuwen in Utrecht, van 1949 tot 1953 bij het arrondissement Breda en daarna Maastricht. Was van 1961 tot 1976 HID van de Directie Zeeland. Schreef technisch-historische artikelen in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, Land en Water, OTAR en Zeeuws Tijdschrift w.o. Wegen in Nederland (1970) en De Westerschelde, zeearm en scheepvaartweg (1975).
i AB, LW 1962 n4 p131.

Balk,

Jacob Theunis
1912-1995
(roepnaam: Jaap; Oosterleek gem. Wijdenes 29 jan. 1912 - Amsterdam 10 sep. 1995), journalist, schrijver. Was sinds 1935 werkzaam als journalist bij het Algemeen Handelsblad en sinds 1970 bij NRC Handelsblad. Schreef daarnaast een aantal boeken met toeristische informatie over het Nederlandse landschap en monumenten w.o. Kijk op molens (1979), Shell-journaal van Nederlandse bruggen (1980), Nederland van water tot land (1981) en Onze havens (1985).
i WWN1.

Gottschalk,

Maria Karoline Elisabeth
1912-1989

(Mönchen-Gladbach 28 okt. 1912 - Amsterdam 14 sept. 1989), lerares, historisch-geografe. Na een loopbaan als onderwijzeres en lerares, studeerde ze sociale geografie te Utrecht en promoveerde op Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen (2 dln., 1955-1958). Was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Utrecht en van 1964 tot 1977 lector in de historische geografie aan de UvA. Haar meest bekende werk is Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (3 dln., 1971-1977). Zie ook: W.S.Unger.

i EZ, HGT 1990 n3 p77, TWG 1996 p1

Groen,

Pier
1912-1995

(Sneek 6 dec. 1912 - Niersen gem. Epe 11 mei 1995), oceanograaf, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde aan de VU van Amsterdam en in Leiden en promoveerde in 1942 in de natuurkunde aan de VU van Amsterdam. Was sinds 1941 wetenschappelijk medewerker van het KNMI in De Bilt en sinds 1952 hoogleraar in de meteorologie en geofysische wetenschappen aan de VU van Amsterdam. Schreef o.m. Zeegolven (met R.Dorrestein; 1949), De wateren der wereldzee (1951) en De uitwerking van de wind over de Groninger Waddenzee op de hoogwaterstanden van Delfzijl (met G.Verploegh; 1955). Het wiki-icoon geeft een pdf-download.
Klik op naam links voor meer publicaties

i VVU, WID6, WWN63.

Hiskes,

Jan Wubbe
1912-1968
(Haren 30 juni 1912 - Wildervank 16 jan. 1986), journalist, regionaal historicus. Was van 1946 tot 1965 hoofdredacteur van het dagblad Noordooster, daarna redacteur van de Drents-Groningse Pers. Na pensionering schreef hij artikelen voor de Vereniging voor genealogie en historie Westerwolde en de boekenDe veenkoloniën (1973) en Westerwolde (1984).
i

Huizinga,

Geert Berend Willem
1912-2005
(Amsterdam 2 jan. 1912- Ommen 13 aug. 2005), geograaf, leraar. Studeerde geografie aan de UvA en promoveerde daar op: Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken; proeve eener sociografie (1940). Was leraar aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs in Hilversum, Gorinchem en sinds 1963 in Ommen. Schreef een aardrijkskundemethode: De aarde, onze woonplaats (met T. Hadderingh en L. Pieper; 1970-1977).
i

Klasema,

Marten
1912-1974

(Drachten 12 mei 1912 - Leersum 1 nov. 1974), ingenieur. Was, na in 1937 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, korte tijd werkzaam bij het WL in Delft. Was meermalig Elfstedentochtrijder en maakte jarenlang deel uit van de Nationale Atletiekploeg voor de Olympische Spelen. Werkte sinds 1938 bij de Dienst der ZZW in Den Haag, Kampen, Urk en Enkhuizen. Had een belangrijk aandeel bij het herstel van de door oorlogshandelingen vernielde Wieringermeerdijk in 1945 en het dijkherstel op Schouwen-Duiveland in 1953. Hij volgde in 1967 F.L.van der Bom op als HID, welke functie van 1972 tot 1975 werd waargenomen door J.Middelburg en in 1975 werd overgedragen aan W.F.Hooning. Klasema was internationaal erkend als deskundige op het gebied van de dijkbouw. Schreef o.m. Bedijking van Zuidelijk Flevoland (1961) en een historisch overzicht van de ZZW onder de titel Vijftig Zuiderzeejaren (met J.Th.Thijsse, J.J.Weeda, J.Middelburg en J.C.le Nobel; 1969). Zie ook: J.B.Schijf.

i ING 1974 n49 p974, LW 1961 n4 p136-138, LW 1967 n5 p239-240, LW 1974 n11 p17, WW p16, ZJI

Molen, van der

Sytse
1912-1995
(Leeuwarden 7 aug. 1912 - Noordbergum 15 sep. 1995), leraar, journalist, folklorist. Was aanvankelijk onderwijzer en leraar, later journalist en redacteur bij het Nieuwsblad van Friesland en de Leeuwarder Courant. Was bestuurslid van verschillende cultuurhistorische instellingen en schreef vele artikelen en boeken op folkloristisch, naamkundig en historisch gebied, zoals De dijken der Middelzee in Leeuwarderadeel (1938), Profiel van een waterland; de oude Friese watersteden (1974) en Fries waterland in beeld (1982)
i EF, FS, WWN1.4)

Schortinghuis,

Derk Heero
1912-1998
(Groningen 29 mei 1912 - Den Haag 21 juni 1998), waterstaatsjurist, wadlooppionier. Studeerde rechten in Groningen en was sinds 1949 medewerker bij het Landbouwschap te Den Haag. Was daarnaast secretaris van de Commissie voor Waterstaats- en Waterschapsaangelegenheden en Zuiderzeepolders en secretaris van de Ned. Ver. voor Landaanwinning. Schreef o.m. Bestek voor het waterschapsbestel (nota 1970), 3 Oktober: watertechniek en strategie in 1574 (1970) over het ontzet van Leiden door onderwaterzetting en Cleyneilant Rottum (1967). Schreef ook als promotor en beoefenaar van het wadlopen.

i C.M.Schulten. Met de dood voor ogen (postume autobiografie als verzetsman tijdens de 2eWO).

Springer,

Jan Frederik
1912-1994
(Amsterdam 23 dec. 1912 - Voorburg 21 feb. 1994), ingenieur. Was, na in 1937 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, tot 1951 werkzaam als hoofdingenieur van het Waterschap Walcheren. Van 1944 tot 1947 had hij, bij de Dienst Droogmaking Walcheren, de leiding over het sluitingswerk bij fort Rammekens. Van 1951 tot 1967 was hij als hoofdingenieur in dienst van RWS in de Directie Wegen te Utrecht en tot zijn pensionering was hij hoofdingenieur voor bijzondere diensten bij de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Van zijn publicaties noemen we: De overstroming van het eiland Walcheren (1945)
i

Stolte,

Bernardus Hendrikus
1912-1985
(roepnaam: Ben; Magelang N.O.I. 25 okt. 1912 - Beek gem. Ubbergen 19 juni 1985), historicus, hoogleraar, filoloog. Studeerde in 1937 af in de klassieke letteren aan de UvA en promoveerde daar in 1949. Was sinds 1938 leraar aan een lyceum in Roosendaal. Van 1966 tot 1978 was hij hoogleraar in de geschiedenis en staatsinstellingen der Grieken en Romeinen aan de KUN en befaamd om zijn kennis van de Nederlandse protohistorie en regionale Romeinse oudheidkunde. Schreef onder meer: De Romeinsche wegen in het land der Bataven en de Tabula Peutingeriana(1938), De FossaCorbulonis (1943) en De Nederlandse waternamen uit de Romeinse tijd (1964).
i Jb. Mij. Ned. Letterkunde (1987).

Storm van Leeuwen,

Johannes Adriaan
1912-2009
(roepnaam: Jan; Jogjakarta 28 mei 1912 - Utrecht 12 mei 2009), ingenieur. Studeerde in 1937 af als ingenieur in de koloniale landbouw aan de LHS in Wageningen. Werkte van 1938 tot 1951 in NOI, vervolgens als hoofd van de Inspectie Utrecht van de DUW en tot zijn pensionering bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht. Schreef in de periode van 1970-2002 over de waterstaatkundige ontwikkeling ten westen van de stad Utrecht onder meer: Van Oude Rijn tot Leidse Rijn; de afwatering van de gronden in en rondom Vleuten-De Meern in de loop der tijden (1985).
i

Wentink,

Henricus Cornelis
1912-1982
(Utrecht 3 juni 1912 - Bilthoven 16 dec. 1982), ingenieur. Werkte, na in 1936 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, korte tijd bij GW van Amsterdam, bij de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden en als zelfstandig adviseur. Was van 1953 tot 1977 in dienst van RWS, sinds 1973 als hoofd van de afdeling tunnelbouw van de directie Sluizen en Stuwen te Utrecht, opgevolgd door A. Glerum. Schreef o.m. Kanalisatie van Nederrijn en Lek; een voorontwerp voor het stuwcomplex te Hagestein (1956), De Velsertunnels (1957) en De rijkstunnel onder de Oude Maas bij Barendrecht en Heinenoord (1967).
i

Werkman,

Gerhard
1912-1981
(broer van Evert Werkman; Hellendoorn 3 feb. 1912 - Deventer 7 apr. 1981), journalist, schrijver. Was journalist voor verschillende dag- en weekbladen, sinds 1936 te Amsterdam, na 1951 te Deventer en Rotterdam. Schreef daarnaast verscheidene boeken w.o. Het Urkerland valt droog (1942), over de ontginning van de Noordoostpolder, Amsterdam, stad te water (1943) en het onvolprezen Kent gij het land der zee ontrukt; enige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied (1948).
i

Wieringa,

Wiert Jan
1912-1993
(Groningen 5 sep. 1912 - Amsterdam 1 dec. 1993), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren in Groningen en promoveerde aldaar in 1946 op Het Aduarderzijlvest in het Ommelander waterschapswezen. Was sinds 1938 leraar geschiedenis en nederlands in Coevorden en Alphen aan den Rijn, sinds 1951 lector aan de VU te Amsterdam en sinds 1955 hoogleraar in de economie en sociale geschiedenis aldaar
i VVU, WID6.

Bruggeman,

Albert Gijsbertus
1913-2005
(Rotterdam 21 feb. 1913 - Den Haag 11 mei 2005), ingenieur. Studeerde, na de opleiding weg- en waterbouwkunde aan de MTS in Utrecht, aan de TH in Delft waar hij in 1940 afstudeerde als civiel ingenieur. Werkte van 1941 tot 1978 bij de PWS van Zuid-Holland, laatstelijk als adjunct HID belast met waterkering en waterhuishouding. Was, na de stormvloedramp van 1953, nauw betrokken bij de dichting van het dijkgat bij Ouderkerk a/d IJssel en het dijkherstel op Goeree-Overflakkee. Schreef: Nieuw land; overzicht van onze landaanwinning (1951), Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten (met F.P.Mesu; 1954) en Veilig land; overzicht der Deltawerken (1960)
Klik op naam links voor meer publicaties
i LW 1962 n6 p222.

Garthoff,

Hubertus Wilhelmus
1913-1997

(roepnaam: Bert; Amsterdam 9 sept. 1913 - Hilversum 27 juli 1997), radiojournalist, presentator, publicist. Studeerde sociografie in Amsterdam, verzorgde van 1935 tot 1951 radioreportages in NOI. Presenteerde van 1955 tot 1977 het radioprogramma Weer of geen Weer en enkele tv-programma's en verleende medewerking aan de Vereniging Natuurmonumenten. Ontving in 1966 de Heimans en Thijsse Prijs en in 1974 de Gouden Lepelaar. Schreef enkele boeken over de natuur, de vogelwereld en het Nederlandse waterlandschap waaronder Zomaar wat zwerven (1962) en Waddenzee vogelland (1988).

i BJ98, IBV, H.Spreen en J.D.van der Tuin Stad en Wold (1999).

Groenman,

Sjoerd
1913-2000

(Roosendaal 28 nov. 1913 - Bilthoven 14 februari 2000), sociograaf, hoogleraar. Werkte, na in 1937 te zijn afgestudeerd in de sociografie aan de UvA, als redacteur bij de Winschoter Courant en als sociograaf te Emmen, Groningen, Zwolle en Noordoostpolder. Promoveerde in 1947 te Utrecht op een sociografie van Staphorst. Sinds 1948 hoogleraar sociologie te Utrecht, daarnaast ook te Amsterdam en Leiden. Ontving in 1977 een eredoctoraat van de University of Florida. Schreef o.m. De geschiedschrijving van de Zuiderzeewerken uit de lucht (1948), Kolonisatie op nieuw land (1953), Delta, poort van Europa (1962), Het uitgiftebeleid voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders (1965) enLand uit zee; de indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving (1965).

i WID6, WWN1, WWN63.

Haring,

Jacobus
1913-1989

(roepnaam: Jaap; Hoorn N.H. 30 mrt. 1913 - Den Haag 25 feb. 1989), onderwijzer, ambtenaar, schaker. Was aanvankelijk onderwijzer, maar werkte sinds 1943 bij RWS, de laatste jaren als technisch hoofdambtenaar bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst in Den Haag. Hier schreef hij onder meer: Hydrometrisch onderzoek van de Waterloopkundige Afdeling der Deltadienst (1965) en Historische ontwikkeling van het vloed- en ebvolume en van het profiel van de getijwateren en rivieren in het noordelijk bekken gedurende de periode 1879-1966 en een prognose voor de toestand na de afsluiting van het Haringvliet (1970). In de periode 1965-1975 was hij internationaal schaakmeester voor probleemcomposities en was hij secretaris van de Nederlandse Bond van probleemvrienden.
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Hoornenborg,

Jan Christiaan
1913-1991
(Winterswijk 4 april 1913 - Haren 22 april 1991), ingenieur. Studeerde in 1936 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en werkte sinds 1937 in verschillende functies bij RWS. Was van 1961 tot 1978 HID van RWS in de directies Drenthe en Groningen. Publiceerde in De Ingenieur, Spectator van Waterstaatswerken en Waterschapsbelangen en werkte mee aan het Groninger molenboek (1981)
i WW1

Jonker,

Hendrik
1913-1979
(Anna Paulowna 31 okt. 1913 - Amsterdam 14 dec. 1979), advocaat en procureur, bestuurder. Studeerde rechten aan de UvA en promoveerde daar op Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960. Was van 1927-1931 en van 1932-1935 lid van de gemeenteraad en van 1949-1977 wethouder van de gemeente Anna Paulowna, in 1977 benoemd tot ereburger. Was daarnaast van 1949-1977 voorzitter van de Anna Paulownapolder. Schreef onder meer het boek: De Anna Paulownapolder 1846-1946 (met C. Keijzer; 1946).
i

Kruizinga,

Jacobus Hendricus
1913-1996
(roepnaam: Jaap; Watergraafsmeer 23 juli 1913 - Amsterdam 11 sep. 1996), onderwijzer, folklorist, publicist. Was van 1934 tot 1978 onderwijzer te Amsterdam en maakte studie van folklore, regionale geografie, historische monumenten en geschiedenis van de hoofdstad. Was mede-oprichter en van 1957 tot 1981 voorzitter van de vereniging Ons Amsterdam. Schreef sinds 1937 honderden artikelen en enige tientallen boeken w.o. Watergraafsmeer, de geschiedenis van een polder(1971) en Amsterdam, stad der duizend bruggen (1973) dat bekroond werd met de ANWB-prijs
i Ons Amsterdam 1996 n1 p24-28

Mörzer Bruyns,

Maurits Frans
1913-2004

(roepnaam: Mauk; Bussum 21 feb. 1913 - Dieren 14 okt. 2004), natuur- en landschapsbeschermer, hoogleraar. Na zijn studie biologie aan de RU te Utrecht, was hij van 1941 tot 1946 leraar bodemkunde, plantkunde en landbouwdierkunde te Deventer. In 1947 promoveerde hij cum laude aan de RU van Utrecht op Over levensgemeenschappen (van mollusken en planten in het IJsseldal). Hij was in 1955 oprichter van het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek (RIVON), waarvan hij van 1957 tot 1970 directeur was. Hij verrichtte vele inventarisaties van watervogels en adviseerde in binnen- en buitenland over natuurbeheer. In 1960 werd hij docent aan de LHS te Wageningen en van 1964 tot 1978 was hij er hoogleraar natuurbehoud en natuurbeheer. Van zijn vele publicaties noemen we: Het Deltaplan en zijn gevolgen voor de fauna van het Deltagebied (1958) en Spectrum atlas van de Nederlandse landschappen (1979). Voor zijn bijzondere verdiensten ontving hij maar liefst zeven onderscheidingen

i H.P. Gorter Ruimte voor natuur (1986), IBV, NP, WWN1-2.

Nieuwenhoven, van

Piet Johan
1913-1991
(Amsterdam 23 aug. 1913 - Otjiwarongo, Namibië 13 nov. 1991), bioloog, leraar. Studeerde biologie en promoveerde in 1956 aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Was sinds 1942 leraar biologie in Venlo en vanaf 1946 in Maastricht. Bezat een grote kennis van de flora en fauna, met name van die van Limburg. Schreef diverse artikelen en redigeerde enkele boeken w.o. De Groote Peel (1969), Wondere wereld tussen land en zee (1987) en Water, bron van al het leven (1989).
i IBV, TJ

Posthuma,

Frans
1913-1986
(Goënga 14 sep. 1913 - Terzool 24 juli 1986), ingenieur. Werkte, na in 1941 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, bij de Dienst Wederopbouw Rotterdam. Van 1945 tot zijn pensionering was hij werkzaam bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, sinds 1957 als onderdirecteur en sinds 1959 als directeur. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Botlek- en Europoortgebied. Schreef: Het havenbedrijf der gemeente Rotterdam 1945-1965 (1972).
i G.E. van Walsum (red.) Rotterdam Europoort 1945-1970 (1972).

Roever, de

Johannes Gerrit
1913-1983
(roepnaam: Jan; Amsterdam 8 mrt. 1913 - Utrecht 9 nov. 1983), waterbouwkundige. Werkte enige jaren in overheidsdienst op Curaçao, daarna bij de PWS van Noord-Holland, van Drenthe, als directeur GW te Gorinchem en had tenslotte een ingenieursbureau in Den Bosch. Schreef o.m. Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk (1943) en de biografie Jan AdriaanszoonLeeghwater; het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige (1944), waarin hij de soms overdreven verering van Leeghwater tot werkelijke proporties terugbrengt. Publiceerde daarnaast ook over zijn liefhebberij, de bijenteelt.
i

Schalkwijk,

Willem Frederik
1913-1989
(Amsterdam 22 apr. 1913 - Eindhoven 4 feb. 1989), fysicus, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde aan de VU te Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het KNMI te De Bilt. Schreef Onderzoekingen over stormvloeden (1943) en promoveerde in 1947 op dat onderwerp aan de RU te Utrecht. Werkte daarna bij Philips te Eindhoven en was hoogleraar aan de VU van Amsterdam.
Klik op naam links voor meer publicaties
i TWG 1996 n1 p6.

Velde, van der

Pieter Abraham
1913-2001

(Utrecht 22 nov. 1913 - Alblasserdam 10 mei 2001), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1937 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, twee jaar bij het WL in Delft en van 1938 tot 1967 in verschillende functies bij RWS. Was in 1945/1946 toegevoegd aan de Dienst Droogmaking Walcheren; figureerde als "Schonebloem" in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard. Was na de Februariramp van 1953 werkzaam bij de Dienst Dijkherstel Zeeland belast met dijkdichtingen te Terneuzen, Kruiningen, Rilland-Bath en leidde de afsluiting van het zeer grote stroomgat bij Schelphoek. Was van 1954 tot 1967 HID van de Deltadienst Noord van RWS en van 1967 tot 1980 hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft. Schreef o.m. Afsluiting stroomgat Schelphoek (met F.Gerritsen; 3 dln., 1955), Fortse en soeticheijt in de waterbouwkunde (inaugurele rede, 1967) en Kritische beschouwingen bij het rapport van de Commissie Oosterschelde (1974).
Klik op naam links voor meer publicaties

i AB, Dertien maal Delta (1981), LW 1967 n3 p166.

Vries, de

Volkert
1913-2005
(Heemstede 18 jan. 1913 - Gorinchem 8 jan. 2005), bioloog, leraar. Studeerde biologie aan de UvA en promoveerde daar op: Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland (1961). Was leraar biologie in Tiel, sinds 1954 in Gorinchem en later ook in Dordrecht. Schreef verder onder meer: Historische geografie van de westpunt van Vlieland (1946) en Vlieland: landschap en plantengroei (1950).
i

Bins,

Pieter Grades
1914-1992
(roepnaam: Piet; Rotterdam 14 juli 1914 - Den Haag 1 jan. 1992), journalist. Schreef als freelance journalist over landschapsschoon en toerisme in eigen land. Verzorgde fotoboeken en gaf lezingen om het binnenlands toerisme te propageren. Woonde en werkte in de jaren vijftig van de vorige eeuw te Leeuwarden, waar hij directeur van de Provinciale Friese VVV was, daarna in Den Haag. Schreef o.m. Frieslands strijd tegen het water (1949), Fries-Groningse kanalen; de moderne scheepvaartverbinding tussen het noorden en het westen van Nederland (1951), de bekende Prisma-toeristengids (2 dln., 1965) en Kijk op Zeeland (met foto's van Kees Scherer; 1977).
i Leovardia 2007 n22 p32-33.

Crone,

Cornelis Carolus Stephan
1914-1951
(roepnaam: Kees; Utrecht 26 dec. 1914 - Arnhem 9 nov. 1951), voorlichter, romanschrijver. Werkte in de uitgeverij, later bij de Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem als voorlichtingsfunctionaris en redacteur van de Rayonrevue, huisorgaan van het bedrijf. Schreef enkele kleine romans w.o. Muziek over het water (1940): korte verhalen over het leven in Utrecht, met treffende weergave van de sfeer aan stadsgrachten en Vecht.
i BJ52, BWN5, EW, HLR, LML, LNA, LNL, UB1.

Eckmar,

F.R.
1914-2002
Pseudoniem van Jan den Hartog
i

Gorter,

Hans Paul
1914-2001

(Amsterdam 9 januari 1914 - Naarden 14 feb. 2001), natuurbeschermer. Trad, na zijn studie rechten in 1940, in dienst van Natuurmonumenten en was van 1947 tot 1979 directeur ervan. Bestudeerde en fotografeerde vele natuurgebieden, landschappen en wilde planten in Nederland, Noorwegen, Ierland en Frankrijk. Ontving als belangrijke Nederlandse natuurbeschermer een eredoctoraat van de Universiteit van Utrecht. Na zijn pensionering beschreef hij de geschiedenis van de natuurbescherming in ons land: Ruimte voor natuur (1986)
i

Gouw, van der

Jacobus Leonardus
1914-1992

(roepnaam: Jaap; Zwolle 24 dec. 1914 - Leiderdorp 12 sep. 1992), archivaris, hoogleraar, waterstaatshistoricus. Werkte als onderwijzer achtereenvolgens in Den Haag, Helmond en Voorschoten. Was sinds 1938 tevens werkzaam in het archiefwezen, eerst als vrijwilliger in Den Bosch, sinds 1944 bij het ARA in Den Haag. Was van 1957 tot 1975 inspecteur van de archieven in Zuid-Holland. Inventariseerde vele waterschapsarchieven en promoveerde in 1967 aan de UvA op De Ring van Putten, onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied. Was van 1966 tot 1968 Algemeen Rijksarchivaris en van 1972 tot 1980 hoogleraar in de archivistiek en paleografie aan de UvA. Van zijn vele publikaties noemen we slechts: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975), De oudste oorkonden betreffende het Hoogheemraadschap van Delfland en hun betekenis (1987) en zijn laatste: De oudste dijk van Nederland (1993).
i NA 1980 p482-496, NA 1993 p51-66.

Hartog, den

Johannes
1914-2002

(roepnaam: Jan. Haarlem 22 apr. 1914 - Houston 23 sep. 2002), roman- en toneelschrijver. Ging als tienjarige naar zee, kwam in 1930 op de zeevaartschool en schreef sinds 1934 diverse detectives (onder het pseudoniem F.R.Eckmar = verrek maar), romans en toneelstukken met name over sociale misstanden. Kreeg in 1940 grote bekendheid door zijn Hollands Glorie, een roman over de Nederlandse zeesleepvaart, die meer dan veertig drukken beleefde en verfilmd werd. Vluchtte in 1943 naar Engeland en schreef sindsdien in het Engels met vertalingen naar het Nederlands. Woonde sinds 1962 in Amerika, waar zijn werk grote populariteit genoot. Beschreef in De kleine ark (1954) de belevenissen van kinderen tijdens de overstromingsramp van 1953; in het autobiografische Herinneringen van een bramzijgertje (1967) de visserij op de met afsluiting gedoemde Zuiderzee. Een boek over de geschiedenis van de Nederlandse baggerbedrijven bleef onvoltooid. Ontving als eerste in 1966 de Hustinx-prijs voor Nederlandse toneelschrijvers.

i F.van Campenhout Leven en werk van Jan de Hartog (1987), EW, HSE, LML, LNA, LNL, PVL, WID5-6, WP7.

Kant,

Jan Adriaan
1914-2001

('s-Heer Abtskerke, 27 november 1914 – Vlissingen, 18 februari 2001) Hij heeft zich onderscheiden bij de droogmaking van Walcheren na de Tweede Wereldoorlog en bij de watersnoodramp in februari 1953. Voor dit laatste ontving hij van de Noorse koning Haakon, bij zijn bezoek aan het rampgebied, het ridderkruis in de orde van Sint-Olaf. Hij was de uitvinder van verschillende producten op het gebied van oeververdediging, zoals voor het bekleden van hellingen. Zijn bekendste uitvinding is de Basalton-betonzuil en het systeem voor het machinaal zetten ervan. Basalton is en wordt over de hele wereld toegepast bij waterkeringen en glooiingen,
i

Kostelijk,

Pieter Jan
1914-1993
(Velsen 10 juli 1914 - Barchem 18 apr. 1993), medicus. Was, na zijn studie medicijnen aan de RU in Leiden, tot 1979 werkzaam als kno-arts in het toenmalige Sint Elisabeth Ziekenhuis aldaar. In het begin van de jaren vijftig was hij een jaar als arts werkzaam op het eiland Marken. Geboeid door de geschiedenis en het cultureel erfgoed van dit eiland, schreef hij onder meer: Het eiland Marken; geschiedkundig overzicht sedert de Middeleeuwen (1955).
i

Ooms,

Johannes Willem
1914-1974
(Groot Ammers 19 jan. 1914 - Giessenburg 16 mrt. 1974), journalist, schrijver. Was aanvankelijk werkzaam als verslaggever bij de NRC, legde zich later toe op het schrijven van streekromans. Deze spelen zich vooral af in de Alblasserwaard, zoalsDaggelders (1940), Water over Holland (1946) en Dijkleger(1949). Schreef daarnaast jongens- en kinderboeken alsmede novellen en schetsen in vrijwel alle Protestants Christelijke dag-, week- en maandbladen.
i EW, HLR

Pelkwijk, ter

Jan Joost
1914-1942

(roepnaam: Pelk; Den Haag 24 okt. 1914 - Batavia N.O.I. 2 mrt. 1942), bioloog. Studeerde van 1933 tot 1939 biologie in Leiden en was redactielid van het tijdschrift Amoeba. Schreef verder artikelen in De Levende Natuur en Het Vaderland, waaruit zijn kunstzinnige aanleg en grote liefde voor de natuur spreken. Werkte sinds 1940 als visserijbioloog in Batavia, waar hij door Japans mitrailleurvuur om het leven kwam

i Heimans en Thijsse: Nieuwsbrief 2006 n30 p1-4; J.J. ter Pelkwijk: Deze mooie wereld (postume uitgave; 1948

Plantema,

Gerrit
1914-1990
(Bandung NOI 1 juli 1914 - Rotterdam 12 mei 1990), ingenieur. Studeerde in 1940 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en was daar tot 1946 werkzaam als wetenschappelijk medewerker. Was sindsdien werkzaam bij GW van Rotterdam, eerst als chef van de onderafdeling Grondmechanica, sinds 1951 van de afdeling Waterbouwkunde, sinds 1958 van de afdeling Tunnelbouw, waar hij een belangrijk pleitbezorger was voor de bouw van de Metrotunnel. In 1968 werd hij adjunct directeur en van 1969 tot 1979 was hij directeur van GW Rotterdam. Van zijn publicaties noemen we: De Metro van Rotterdam (1968) en, als voorzitter van de Begeleidingscommissie Voorstudie Plan Lievense: Windenergie en waterkracht (1982).
i

Pola,

Alexander
1914-1992

(pseudoniem van Abraham Polak; Haarlem 27 juni 1914 - Amsterdam 12 okt. 1992), acteur, tekstschrijver. Doorliep in Den Haag het gymnasium en volgde in Leiden een afgebroken studie rechten. Was sinds 1935 bij het toneel. Legde zich na de oorlog toe op het schrijven van grappige en satirische teksten voor radio en TV en trad zelf op in sommige daarvan. Schreef o.m. Wad nu...Wat later?; de Nederlandse wadden (1976).

i BJ93, LNA, WP7, WWN63.

Polak,

Alexander
1914-1992
bekend onder zijn pseudoniem Alexander Pola
i

Schönhage,

Hendrik Adriaan
1914-1989
(roepnaam: Henk; Amsterdam 11 apr. 1914 - Hilversum 6 okt. 1989), geograaf, leraar. Studeerde sociale geografie aan de UvA en promoveerde daar in de letteren en wijsbegeerte op: De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners (1940). Was van 1941 tot 1951 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de HBS in Dordrecht en sinds 1951 in Hilversum. Verder schreef hij onder meer: Helenaveen, sociografie van een ontginning in de Peel (1938) en Tussen Merwede en Amer; een beschrijving van de Biesbosch (met C.J. Verhey; 1949).
i

Stroband,

Henricus Johannes
1914-1985
(Leeuwarden 26 juli 1914 - Bennekom 7 okt. 1985), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan de MTS te Leeuwarden, sinds 1935 onafgebroken bij RWS in Den Haag. Kreeg in 1944 de leiding van de rekenafdeling bij de Studiedienst van de Directie Benedenrivieren, later bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Ontwikkelde een elektrisch analogon voor de simulatie van de getijbeweging in het Nederlandse deltagebied. Was sinds 1956 tevens wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de TH in Delft. Schreef o.m. De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de elektrotechniek, met inachtneming van de kwadratische weerstandswet (1948).
Klik op naam links voor meer publicaties

i DBD 1985 n114 p171, TWG 1996 p7, WND.

Til, van

Klaas
1914-1998
(Alkmaar 23 nov. 1914 - Arnhem 3 juni 1998), ingenieur. Werkte, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1941 bij het WL. Was de rest van zijn werkzame leven in dienst van RWS bij de Directie Bovenrivieren te Arnhem, gespecialiseerd in zandtransportberekeningen. Volgde in 1958 E.M.H.Schaank op als HID en als Rijnvaartcommissaris bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Werd op zijn beurt in 1978 als zodanig opgevolgd door D.Vreugdenhil. Schreef, als deskundige op het gebied van de Nederlandse bovenrivieren, daarover diverse rapporten en artikelen w.o. Algemeen overzicht van de Rijnkanalisatie (1961) en De verontreiniging van Boven-Rijn en Waal (1973). Zie ook: P.Blokland en E.M.H.Schaank.
i

Wilderom,

Marinus Hendrik
1914-1990

(Wissenkerke 27 feb. 1914 - Vlissingen 4 okt. 1990), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan het Zeeuwsch Instituut te Goes, bij RWS in Dordrecht, de PW van Zuid-Holland, de Dienst Wederopbouw te Katwijk aan Zee, sinds 1948 bij de Dir. Zeeland en tot zijn pensionering bij de Studiedienst Vlissingen. Schreef vele nota's en artikelen over de toestand van de Zeeuwse oevers en gaf in eigen beheer uit: Tussen afsluitdammen en deltadijken(4 dln., dl.1 met M.P.de Bruin, 1961-1973).
Klik op naam links voor meer publicaties

i EZ

Boode,

Marinus Fransiscus
1915-2006
(roepnaam: Rien; Delft 19 juli 1915 - Den Haag 19 mei 2006), cartograaf. Werkte sinds 1937 bij de Meetkundige Dienst van RWS in Delft, gespecialiseerd in het opmeten en karteren van de Nederlandse rivieren. Begon als tekenaar, werkte zich op tot chef cartograaf en was de laatste jaren tot zijn pensionering in 1979 werkzaam als landmeetkundig hoofdambtenaar. Van zijn publicaties noemen we: De rivierkaart in gewijzigde vorm (1964) en Honderdvijftig jaar rivierkaarten van Nederland (1979).
i

Damsteegt,

Boudewijn Cornelis
1915-2003

(roepnaam: Kees; Rotterdam 5 juli 1915 - Leiden 26 okt. 2003), taalkundige, hoogleraar. Studeerde in 1940 af in de Nederlandse taal en letterkunde aan de RU in Leiden. Promoveerde aan de RU Utrecht op: Nieuwe spiegel der zeevaart; Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw (1942; gewijzigde herdruk 2001). Was sinds 1940 leraar Nederlands in Den Haag, sinds 1963 docent aan de Universiteit van Leiden, sinds 1963 wetenschappelijk hoofdambtenaar, sinds 1968 lector in de Nederlandse taalkunde en van 1979-1981 hoogleraar. Specialist in de spelling van aardrijkskundige namen. Ref.: Jb. Mij. Ned. Letterkunde (2004).

i

Droogleever Fortuyn,

Robert
1915-1953
(Rotterdam 15 dec. 1915 - Silverton, Zuid Afrika 2 apr. 1953), ingenieur. Studeerde in 1940 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte bij de Directie van de Waterstaat in Den Haag, waar hij (zijn enige bekende publicatie) schreef: Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling (1944). In 1947 emigreerde hij naar Zuid Afrika, waar hij op 37-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval kwam te overlijden.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Gallé,

Pieter Hendrik
1915-2001
(Bussum 1 dec. 1915 - Delft 12 okt. 2001), waterstaatsjurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1963 op Beveiligd bestaan; grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in zuidwest Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963). Was vele jaren werkzaam als vakreferent bij de bibliotheek van de TH in Delft. Schreef artikelen in Zeeuwse periodieken en enkele boeken over waterschappen.
i

Heide, van der

Gerrit Daniël
1915-2006
(Rotterdam 6 juni 1915 - Kallenkote 18 september 2006), archeoloog, natuurkenner. Aanvankelijk werkzaam als journalist bij de NRC, medewerker van het Bureau Natuurbescherming van het Ministerie van OKW en assistent van A.E. van Giffen bij het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen. Was van 1948 tot 1974 hoofd van het oudheidkundig bodemonderzoek in de IJsselmeerpolders en beheerder van de musea Schokland en Ketelhaven. Werkte daarna tot zijn pensionering als adjunct-directeur en hoofd van de wetenschappelijke afdeling van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Was internationaal erkend adviseur op het gebied van scheepsarcheologie en museumbeheer; ereburger van de gemeente Noordoostpolder. Van zijn zeer vele publicaties noemen we: Achter de schermen (met T. Lebret; 1944), Waterlanders en hun waterland (1946), Aspecten van het archeologisch onderzoek in het Zuiderzeegebied (1955), Elseviers atlas van de archeologie der Lage Landen (1963), Van landijs tot polderland; 2000 eeuwen Zuiderzeegebied (1965) en Langs de Zuiderzee (1989).
i J.G.Berkhout e.a. Gerrit Daniël van der Heide; vijftig jaar in touw voor natuur- en cultuurbehoud - een vriendenboek t.g.v. zijn 70e verjaardag (1985), IBV, LW 1961 n6 p239, OLB, VK 1995 n2 p8, WWN1.

Langeraar,

Wijnand
1915-2002

(Amsterdam 2 nov. 1915 - Eindhoven 16 feb. 2002), marine-officier, oceanograaf, ingenieur, hoogleraar. Nam, na in 1936 te zijn afgestudeerd aan het KIM in Den Helder, deel aan de Snellius-expeditie in de wateren van NOI. Doorliep bij de Kon. Marine alle rangen t/m die van schout-bij-nacht. Studeerde in 1953 af als geodetisch ingenieur aan de TH in Delft. Was tot 1972 werkzaam als Chef Hydrografie van de Kon. Ned. Marine en van 1974 tot 1980 als buitengewoon hoogleraar in de scheepvaartkunde aan de TH in Delft. Overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Schreef, naast internationale publicaties over oceanografie, o.m. Luctor et Emergo (inaugurele rede; 1974) en Mens en Zee (1968).
i

Lingsma,

Jelmer Sijtze
1915-2020
(Beetsterzwaag 13 juli 1915 - Schagerbrug 5 feb. 2012), voorlichter. Heeft van 1932 tot 1939 in verschillende functies gewerkt bij de gemeenten Opsterland en Heerde en bij een architectenbureau in Heerenveen. Sindsdien was hij in dienst van RWS, eerst als opzichter bij het arrondissement Friesland en van 1945 tot 1957 bij de directie Benedenrivieren in Den Haag als chef tekenkamer. Van 1957-1974 was hij werkzaam als voorlichter bij de afdeling Documentatie en Informatie van de Deltadienst in Den Haag, de laatste jaren als opvolger van W. Metzelaar. Publiceerde in het tijdschrift Land en Water, schreef Perspectief derDeltawerken (Koppermaandag 1966) en Van terp tot Gouden Delta (1970), maar kreeg vooral bekendheid door zijn Gids voor de Deltawerken (1962) die in verschillende talen verscheen, meerdere herdrukken beleefde en waarnaar nog regelmatig wordt verwezen.
i

Luteijn,

David Izaak
1915-1961
(Cadzand 24 juni 1915 - Heerenveen 20 dec. 1961), landbouwkundig ingenieur. Was, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de LHS in Wageningen, van 1945 tot aan zijn dood directeur van de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk. Schreef daarover enige rapporten en artikelen w.o.De inpoldering en ontginning van de uitgeveende gronden in het Waterschap Vollenhove (1942) en De veenontginning in het Land van Vollenhove (1954). Was als lid van PS en GS van Overijssel bij uitstek deskundig op het gebied van de planologie. Zie ook: J.T.P.Bijhouwer.
i HM 2001 n3 p87, RHN p36.

Ringma,

Sytse Hyltje
1915-2001
(Amsterdam, 10 juli 1915, Amsterdam,2001) Ir. Ringma is na zijn MTS opleiding bij Rijkswaterstaat gaan werken bij de Studiedienst Benedenrivieren. Tijdens zijn werk voor de Studiedienst heeft hij in 1948 het ingenieursdiploma gehaald.Vervolgens ging hij naar het arrondissement Vlissingen en daarna Hoorn (1950). Hierna werd hij geplaatst bij de Studiedienst Bovenrivieren. In december 1951 werd hij door RWS uitgeleend aan het Brokopondo plan in Suriname. Hij schreef hier zijn Hydrologische Nota's 1 t/m 5 (1952-1953), Na zijn terugkeer op 28 februari 1953 schreef hij in Nederland zijn Nota No. 6 (1953) waarin hij tot de conclusie kwam dat de regenval ter plaatse van de damlocatie geen bezwaar behoefde te vormen voor de bouw van een aarden dam. In 1954 is hij in Suriname voor metingen, wat resulteerde in een meetverslag. Rond 1956 werd hij benoemd tot hoofd van het arrondissement Noordzeekanaal en daar tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bouw van de nieuwe havenmond van IJmuiden. In november 1959 is hij voor twee weken uitgezonden naar Suriname door RWS voor onderzoek naar de beschikbaarheid van irrigatiewater t.b.v. het Surinaamse bureau Landelijke opbouw (De irrigatiecapaciteit van de Surinaamse rivieren (1960). In 1960 is hij opgevolgd door ir. Lievense, omdat hij zelf voor de papierfabriek Van Gelder naar Suriname is gegaan om daar een proef uit te voeren met het kweken van Pinus voor de celluloseproductie. Deze proef is in 1962 beëindigd omdat de kosten te hoog bleken. Hij bleef daarna bij Van Gelder, waar hij o.a. schreef Cellulose project "Sabana cell" (1965). In 1985 had hij zich als zelfstandig raadgevend ingenieur in Haarlem gevestigd,
Klik op naam links voor meer publicaties
i Het Vaderland, 8-11-1941; Haarlems Dagblad 14-7-1960; De Stem 1/10/1950, diverse Surinaamse kranten, Stadsarchief Amsterdam registratie gezinskaart

Schilstra,

Johan Jouke
1915-1998
(Apeldoorn 28 feb. 1915 - Bergen NH 6 feb. 1998), leraar, regionaal historicus. Was aanvankelijk onderwijzer in Kralingen en sinds 1946 leraar Engels te Enkhuizen en sinds 1955 te Alkmaar. Was van 1966 tot 1985 voorzitter van de Vereniging Oud Alkmaar; zette zich in het bijzonder in voor het behoud van het Noord-Hollandse landschap, waarvoor hem in 1979 de Zilveren Anjer werd toegekend. Richtte in 1981 de kring van Vrienden van de Hondsbossche op waarvan hij tot 1994 voorzitter was. Publiceerde sinds 1961 over volkskunst, streekgeschiedenis en waterstaat w.o. Wie water deert - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969 (1969), Schermerland; mensen en molens, vroeger en nu (1971; herdr. 1993), In de ban van de dijk; de Westfriese Omringdijk (1974) en De Hondsbossche (1981).
i B.Veer: Biografie van Johan Jouke Schilstra(1998).

Stuvel,

Hendrik Jan
1915-2005
(Delft 1 april 1915 - Leidschendam 10 april 2005), journalist, fotograaf, schrijver. Studeerde letteren in Leiden, ging in 1937 in de journalistiek en schreef van 1934 tot 1984 vele artikelen en boeken over de geschiedenis van Nederland als waterland. Maakte reportages van grote bedrijven, sinds 1952 van de Zuiderzeewerken en sinds 1956 van de Deltawerken. Was hoofdredacteur van het tijdschrift Land en Water en waterstaatkundig medewerker van de NRC. Hij schreef onder meer: Glorie van het verleden (1946), Het Deltaplan; degeboorte (1956), Het eerste offensief; 25 jaar Afsluitdijk (1957), Drie eilanden Eén (1963), Bouwen opnieuwe bodem (1967) en Johan van Veen; de som van een leven (1972).
Klik op naam links voor meer publicaties

i H.J. Stuvel. Grendel van Holland (achterplat; 1961).

Weeda,

Jacob Johannes
1915-1996
(MinjakItam NOI 14 dec. 1915 - Barendrecht 17 okt. 1996), ingenieur. Studeerde in 1942 af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft. Was van 1962 tot 1980 werkzaam als hoofdingenieur van de afdeling Werktuigkunde van de Dienst der Zuiderzeewerken. Als opvolger van L. Monhemius was hij verantwoordelijk voor het functioneren van de gemalen in Flevoland. Van zijn weinige publicaties noemen we: Vijftig Zuiderzeejaren (met M. Klasema, J.Th. Thijsse, J. Middelburg en J.C. le Nobel; 1969).
i

Werkman,

Evert
1915-1988

(broer van Gerhard Werkman; Hellendoorn 2 feb. 1915 - Amsterdam 24 juni 1988), journalist, schrijver. Werkte sinds 1933 als verslaggever bij de Haarlemsche Courant en tot 1941 bij het Algemeen Handelsblad. Sloot zich in 1944 aan als journalist bij het illegale dagblad Het Parool waaraan hij tot zijn pensioen in 1980 verbonden bleef. Kreeg landelijke bekendheid als schrijver van de bekende strip Kapitein Rob. Schreef veel in De Groene Amsterdammer, daarnaast ook gedichten en ongeveer dertig boeken w.o. Nederland bouwt tunnels (1946), Amsterdam en het Noordzeekanaal (1956), Amsterdam beneden A.P. (over de bouw van de IJtunnel; 1968), Nederland en het water, een gevecht van tweeduizend jaar (1973), Redden (met Cees van der Meulen, 1974), Amsterdam, beeld van een haven (1978) en Nederland - leven met het water (met Kees Scherer, 1978).

i LNA

Boonenburg,

Karel
1916-1998
(Rijswijk 29 okt. 1916 - Hattum 21 feb. 1998), kunstschilder, museumdirecteur. Werkte, na zijn opleiding aan de PA in Den Haag, bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aldaar, sinds 1954 als wetenschappelijk ambtenaar bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en van 1962 tot 1979 als directeur van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle. Schilderde als autodidact landschappen in impressionistische stijl. Schreef over water- en windmolens en de scheepvaart en visserij op de voormalige Zuiderzee: De windmolens van Nederland (1946), De Zuiderzee (1956) en De stervende Zuiderzee (met J.Lussenburg; 1963).
i NBK, OLB, WWN1

Graftdijk,

Klaas
1916-1997
(Koog-Zaandijk 10 mei 1916 - Beverwijk 10 juni 1997), journalist, schrijver. Bezocht in Alkmaar de HBS en kweekschool, werkte daarna tot 1973 voor Het Vrije Volk, eerst als journalist in Rotterdam, na de oorlog als verslaggever te Amsterdam. Was daarna tot 1979 hoofd van de afdeling public relations van het NVV. Schreef o.m. Het land van de zeearend(1948), over de toen pas drooggevallen Noordoostpolder. Voorts enkele boeken over ontwikkelingen in de Nederlandse waterbouw w.o. Paspoort voor de Delta (1959), Holland ridesthesea(1960), Delta; stromenland in beweging (1967) en het jubileumwerk van baggerbedrijf Adriaan Volker:Ik drink de aarde (1968).
i

Heitling,

Wilhelm Heinrich
1916-1998
(roepnaam: Willy; Münster 12 juni 1916 - Harfsen 5 apr. 1998), journalist. Was jarenlang journalist van het Deventer Dagblad. Schreef daarnaast enkele boeken: Portret van de IJssel (1981), Vijftig eeuwen volk langs de IJssel (1982) en De Twenthekanalen; succes van een mislukking (beide met L.Lensen; 1984). Heitling werd geëerd met het Verzetsherdenkingskruis.
i

Maarleveld,

Gerardus Cornelis
1916-1995
(Apeldoorn 8 juni 1916 - Ede 22 mrt. 1995), fysisch geograaf, hoogleraar. Studeerde geografie aan de RU in Utrecht en promoveerde daar op: Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten (1956). Schreef in de periode van 1949 tot 1974 diverse rapporten en artikelen waaronder: Grindrijke strandwallen langs de oostrand van de voormalige Zuiderzee (1957). Werd in 1966 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de fysische geografie aan de UvA. Werkte bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, waar hij onder meer leiding gaf aan de totstandkoming van de Geomorfologische kaart van Nederland (1975-1990).
i

Morra,

Reinout Heleen Johan
1916-1990
(Utrecht, 2-9-1916 - Zoetermeer 7-5-1990). Medewerker van de studiedienst benedenrivieren, later waterloopkundige afdeling van directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Is vooral bekend geworden door zijn aanpassing van de zandtransportformule van Kalinske. Dit volgt uit zijn bijdrage aan het rapport van de Deltacommissie (deel 5, bijdrage 4.6): De zandbeweging in het getijgebied van Zuidwest-Nederland. Daarnaast heeft hij werk gedaan aan de plaatsbepaling voor metingen met Decca. Hij schreef o.a. A system of radio-location used in the Delta Area voor de ICCE conferentie van 1960.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Rooker,

Pieter Maarten
1916-2002
(roepnaam: Piet; Bovenkarspel 17 sep. 1916 - Enkhuizen 9 jan. 2002), lokaal historicus. Was van 1948 tot 1982 als hoofd Algemene Zaken werkzaam bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Schreef in de periode 1952-1992 vele artikelen over Enkhuizen en omstreken en de boeken Enkhuizen, waterstad (1966) en Broekerhaven toentertijd, een herinnering aan de jaren 1900-1940 (1973)
i Uit het Peperhuis 1982 n2 p5-6.

Smit,

Johannes
1916-1991
(roepnaam: Jo; Midsland 24 mrt. 1916 - Formerum 30 april 1991; begraven in Midsland), onderwijzer, journalist, publicist. Begon als onderwijzer, later ook als leraar aan de hogere zeevaartschool, in West Terschelling. Was van 1953-1959 hoofd van de Regionale Omroep Noord in Groningen, daarna journalist in Leeuwarden voor Het Vrije Volk. Van 1961-1978 was hij directeur van VARA-Radio in Hilversum. Schreef van 1952-1984 talloze artikelen, overwegend in het Fries, maar ook in het Midslander dialect. Ontving in 1963 de GysbertJapicx-prijs. Van zijn publicaties noemen we: Terschelling brandt: 1666 (met K. de Vries; 1966) en Terschellinger getij (1972) over de geschiedenis en bijzonderheden van Terschelling.
i EF; Leeuwarder Courant 30 april 1991.

Stegeman,

Tiemen Roebert
1916-2006
(Emst gemeente Epe 12 dec. 1916 - Meppel 16 jan. 2006), leraar, regionaal historicus. Behaalde in 1937 het onderwijzersdiploma en was onderwijzer in Sint Jansklooster, Almelo, Vaassen, Lochem, Dwingeloo en Winterswijk. Was van 1957 tot 1980 verbonden als leraar, later als directeur, aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te Meppel. Maakte, vooral na zijn pensionering, studie van de geschiedenis van land en volk van Noordwest-Overijssel en schreef daarover onder meer: Waterig Nederland (1984), Zwervend door de Kop van Overijssel (2 dln., 1984) en Giethoorn en de werkverschaffing (1987).
i

Westhoff,

Victor
1916-2001

(Situbondo NOI 12 nov. 1916 - Zeist 12 mrt. 2001), bioloog, hoogleraar. Studeerde in 1942 af als bioloog aan de RU in Utrecht en promoveerde in 1947 aldaar cum laude op The vegetation of dunes and saltmarshes of the Dutch islands Terschelling, Vlieland and Texel. Werkte van 1938 tot 1943 als assistent plantkunde bij de RU te Utrecht, daarna tot 1947 bij de ANWB en tot 1956 als wetenschappelijk ambtenaar bij de LHS te Wageningen en tot 1981 als hoogleraar plantkunde in Nijmegen. Bekleedde vele functies, ontving diverse onderscheidingen en publiceerde op het gebied van plantenecologie, vegetatiekunde, natuurbehoud en natuurbeheer. Was daarnaast een verdienstelijk dichter. Van zijn zeer vele publicaties noemen we slechts: Beken en beekdalen in Twente (1949), De Boschplaat op Terschelling(1951) en Veranderingen in vegetatie en landschap op de Waddeneilanden (1989). Werd in 1981 benoemd tot ereburger van Den Haag

i WID6, WWN1-2, WWN63

Emeis Jr,

Marinus Gerardus
1917-1983
(roepnaam: Gerard; Amsterdam sep. 1917 - Amsterdam 22 sep. 1983), leraar, journalist, publicist. Was leraar Nederlands en geschiedenis, daarnaast bekend activist in dierenbescherming en bestrijding kwakzalverij. Schreef in de periode 1940 tot 1981 vele artikelen en boeken over geschiedenis en cultuurhistorisch erfgoed, met name van Amsterdam en omstreken. Bekende werken zijn: Honderd Nationale jaren (1963) en Water naar de zee dragen (over het Noordhollands Kanaal en het Noordzeekanaal; 1976).
i

Hellinga,

Folkert
1917-2009
(Utrecht 25 okt. 1917 - Wageningen 24 mei 2009), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1940 te zijn afgestudeerd aan de LHS in Wageningen, tot 1942 bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht en tot 1947 bij de PWS in Zuid-Holland. Was van 1947 tot 1981 hoogleraar cultuurtechniek aan de LHS in Wageningen. Publiceerde van 1947 tot 1988 diverse artikelen over waterhuishouding in binnen- en buitenland en na zijn pensionering: De vlotvaart op de Rijn (1994).

i WID5, WWN1

Jonker,

Luciën Alexander
1917-2012
(Lieshout 4 juli 1917 - Bilthoven 12 sep. 2012), ingenieur. Werkte, na in 1949 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot aan zijn pensionering bij de Directie Sluizen en Stuwen van RWS in Utrecht, sinds 1961 als hoofdingenieur A. Onder zijn leiding werden schutsluizen gebouwd of verbouwd in Dieren, Veere, in de Zandkreek- en Grevelingendam en bij Born. Hij schreef onder meer: Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel nabij Krimpen (1955) en Bestaande en nieuwe sluizen in de vaarweg van Zuid-Limburg naar het Noorden (1962)
i LW 1962 n4

Kuipers,

Sjirk Frans
1917-2000
(Leeuwarden 1 okt. 1917 - Zutphen 5 juni 2000; begraven in Gorssel), ingenieur, bodemkundige. Studeerde in 1946 af als landbouwkundig ingenieur aan de LHS in Wageningen en trad in dienst van de Stichting voor Bodemkartering, belast met het karteringsgebied van Schouwen-Duiveland, Tholen en de knipgronden van Friesland. Was van 1948-1963 werkzaam als Rijkslandbouwconsulent in Bennekom. Promoveerde in 1960 in Wageningen op: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. Werd in 1963 benoemd in de directie van de Rijks Landbouwschool in Deventer. Na zijn vervroegd pensioen in 1975 wijdde hij zich aan historisch-geografisch onderzoek. Van zijn publicaties in de periode van 1948-1994 noemen we: Enkele luchtfoto-aspecten van Schouwen en Duiveland (1948), Bodemkunde (1956), Dammen en dijken uit de elfde en twaalfde eeuw in de polder Schouwen (1982) en Bergen en burgen op Schouwen-Duiveland (1984).
i F. Beekman. In memoriam dr. Ir. S.F. Kuipers (2000).

Maldegem, van

Pieter Johannes
1917-1993
(roepnaam: Pier; Wissenkerke 26 mei 1917 - Zierikzee 19 apr. 1993), waterbouwkundige. Was van 1942 tot 1982 werkzaam bij RWS, laatstelijk als technisch hoofdambtenaar bij de afsluiting van het Veerse Gat, Brouwershavensche Gat en de Oosterschelde. Schreef o.m. Drie-eilandenplan; afsluiting Veerse Gat (1961), De grote werken na de afsluiting van het Veerse Gat (1962) en De afsluiting van het Brouwershavensche Gat (1969).

i LW 1961 n1 p33

Schakel,

Maarten Willem
1917-1997

(Meerkerk 17 juli 1917 - Gorinchem 13 nov. 1997), burgemeester, politicus, regionaal historicus. Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, enige tijd als leraar Duits. Was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Daarna vele jaren burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland en secretaris van het Waterschap De Overwaard. Als lid van de TK was hij woordvoerder ter zake van de afsluiting van de Oosterschelde, waarbij hij pleitte voor een dam in plaats van een stormvloedkering. Schreef enkele boeken over waterstaatsgeschiedenis: De waterwolf slaat toe (over watersnoden in de Alblasserwaard; 1954), Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland (1955) en Vijfentwintig eeuwen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (1986).

i Dertien maal Delta (1981), F.Huis en R.SteenhorstMaarten Schakel, een onverzettelijk man (1986), LW 1962 n1 p35, WWN2.

Verhey,

Cornelis Johannes
1917-1966
(roepnaam: Jankees; Dordrecht 11 jan. 1917 - Dordrecht 13 aug. 1966), bioloog, leraar, natuurkenner. Was, na zijn studie biologie (1937-1945) aan de RU te Leiden, leraar biologie aan het gemeentelijk lyceum te Dordrecht. Schreef verscheidene artikelen in De Levende Natuur o.m. over het Eiland van Dordrecht en de Biesbosch, m.n. over zeevissen en watervogels. Voorts: Tussen Merwede en Amer: een beschrijving van de Biesbosch (met H.A.Schönhage; 1949) en Het ontstaan van de Sliedrechtse Biesbosch (1961). Zie ook: T.Lebret.
i IBV

Verhoeven,

Bastiaan
1917-2001
(Rijswijk NB 14 dec. 1917 - Ens 18 feb. 2001), bodemkundige, hoogleraar. Werkte, na zijn studie aan de LHS in Wageningen, als landbouwwetenschappelijk onderzoeker bij de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), later bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Kampen. Promoveerde in 1953 op Over de zout- en vochthuishouding van geïnundeerde gronden. Was in de jaren zeventig hoogleraar aan de LHS te Wageningen. Schreef vooral over bodemkundige aspecten van landaanwinning en werkte mee aan het boek In het spoor van de pioniers; 35 jaar Noordoostpolder (1977).
i

Volker,

Adriaan
1917-2000

(Rotterdam 3 juli 1917 - Zoetermeer 3 sep. 2000), ingenieur, hoogleraar. Bracht een deel van zijn jeugd door in Le Havre en studeerde in 1940 af als civiel ingenieur aan de TH te Delft. Werkte daarna tot 1956 bij de Dienst der ZZW in Den Haag. Bracht in 1954, met P.Ph.Jansen, advies uit over de inpoldering van de HachiroGata lagune in Japan. Werd in 1956 hoofd van de Dienst voor de Waterhuishouding van de DWW en droeg bij aan de activiteiten van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO en de oprichting van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Was in 1957 mede-oprichter van het IHE en gaf tot 1992 colleges Polders en Hydrologie aan studenten uit ontwikkelingslanden. Was van 1965 tot 1982 buitengewoon hoogleraar hydrologie aan de TH te Delft. Ontving in 1984 de International HydrologyPrize van de IAHS, Unesco en WMO. Schreef o.m.Geohydrologische gesteldheid van het oude land langs de Noordoostpolder, tussen Lemmer en Blokzijl (1948), Het randmeer langs de Veluwe (1954), De Afsluitdijk 1932-1982 (1982) en De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland (1995) en was voorzitter van de commissie die het boek Leefbaar Laagland (1993) uitgaf.

i LW 1965 n2 p107, LW 2000 n10 p10, Opinie 11 okt. 2000.

Vries, de

Klaas
1917-1999

(Bolsward 11 nov. 1917 - Leeuwarden 21 aug. 1999), leraar, historicus. Werkte tot 1955 als onderwijzer en leraar geschiedenis en tot 1962 als directeur van een kweekschool te Leiden. Studeerde rechten en promoveerde in 1955 cum laude aan de RU van Groningen. Was van 1964 tot 1980 wetenschappelijk directeur van de FryskeAkademy in Leeuwarden en van 1968 tot 1987 lid van de EK. Naast zijn meest bekende werk Geschiedenis van Friesland (red. met J.J.Kalma en J.J.Spahr van der Hoek; 1968) noemen we: De Allerheiligenvloed van 1570 (met J.P.Winsemius; 1970).

i WWN1, WWN63

Zijlstra,

Klaas Cornelis
1917-1993
(Leeuwarden 19 jan. 1917 - Lelystad 18 apr. 1993), ingenieur. Studeerde in 1942 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Was daarna werkzaam bij het WL in Delft, de Haagse Duinwaterleiding en de PWS van Zuid-Holland. Van 1963 tot 1980 was hij HID van het RIZA te Voorburg, sinds 1975 te Lelystad. Hij stond aan de wieg van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en speelde een belangrijke rol in de bestuurlijke uitvoering ervan. Van zijn weinige publicaties noemen we: Watervervuiling en haar bestrijding (1958) en: Eisen te stellen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater waarin waterdierenleven die voormenselijke consumptie kunnen dienen (1976).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Becu,

Leendert
1918-2019

(roepnaam: Leen; Cadzand 25 mrt. 1918 - Oostburg 6 mei 2019), waterbouwkundige. Was van 1942 tot 1982 in dienst van RWS in verschillende functies, de laatste jaren als waterbouwkundige bij de bouw van de Oosterscheldekering. Aan de hand van zijn dagboek over de uitvoering van de Deltawerken verscheen in 1986 het technisch-biografische: Dagboek van een waterbouwer 1944-1986.

i

Buter,

Adriaan
1918-2000

(Neede 27 feb. 1918 - Enschede 10 mei 2000), journalist, publicist. Begon zijn journalistieke loopbaan in 1937 bij het Volksblad voor Twente. Was in de oorlogsjaren assistent van J.B.Bernink in diens museum Natura Docet. Werkte daarna voor diverse regionale bladen en sinds 1966 bij de Twentsche Courant. Was de eerste directeur van de Twentse academie voor streekcultuur, het tegenwoordige Van Deinse Instituut. Schreef talloze artikelen over de streekcultuur en natuur van Twente en de Achterhoek, was hoofdredacteur van het Jaarboek Twente en schreef diverse boeken w.o. Dit land van de IJssel(1976), Over Regge, Dinkel en Twentse beken(1977), Langs de Geul (1985) en Regge en Dinkel, land van levend water (1984). Zie ook: W.H.Dingeldein
i Twentsche Courant Tubantia 2000 11 mei.

Coert,

Gerrit Anton
1918-1998
(roepnaam: Bob; Ridderkerk 11 juli 1918 - Assen 15 aug. 1998), waterbouwkundige. Was, na zijn studie aan de MTS te Amsterdam, werkzaam bij de PWS van Noord-Holland en van Drenthe, laatstelijk als hoofdingenieur. Schreef o.m. De Reest, grootvorstin van Drenthe's stromen(1976), Drenthe en zijn waterschappen(1984), De watermolen in Drenthe(1985) en Stromen en schutten, vaarten en voorden (1991).

i

Haverkamp,

Okke
1918-2007
Pseudoniem van Klaas Sierksma
i

Koeman,

Cornelis
1918-2006

(Wijdenes 19 aug. 1918 - Bilthoven 5 juni 2006), cartograaf, hoogleraar. Studeerde in 1950 af als geodetisch ingenieur aan de TH in Delft en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op: Collections of mapsandatlases in The Netherlands (1961). Was van 1968 tot 1981 hoogleraar cartografie en geodesie aan de Universiteit van Utrecht. Publiceerde veel over de geschiedenis van de cartografie. Was redacteur van het tijdschrift Imago Mundi en schreef het boek: Geschiedenis van de kartografie van Nederland; zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden (1983).

i In memoriam Prof. dr. ir. C. Koeman (2006).

Kuipers,

Gerrit
1918-2011

(Schoonoord 20 sep. 1918 - Meppel 30 apr. 2011), ambtenaar, schrijver. Werkte als ambtenaar van de secretarie in de gemeenten Westerbork en Borger. Van 1966 tot 1983 was hij chef van cultuur en voorlichting van de gemeente Hardenberg. Schreef sinds 1946 over de geschiedenis, het volksleven en de streektaal van Drenthe. Daarnaast ook biografisch werk en later ook over geschiedenis en geografie van Hardenberg en omstreken. Was in 1956 medeoprichter van het dialecttijdschrift Oeze Volk. Ontving in 1978 de Zilveren Anjer en in 1983 de culturele prijs van Drenthe. Van zijn publicaties noemen we: Zuid-West Drenthe, land van beken,brinken en bossen (1980).

i M.A.W. Gerding, Encyclopedie vanDrenthe (2003).

Lebret,

Thomas
1918-1982
roepnaam: Tom; Teteringen 10 sep. 1918 - Middelburg 19 juni 1982), jurist, natuurkenner. Werkte na zijn studie rechten in Leiden als griffier, sinds 1947 als officier van justitie te Middelburg. Was daarnaast een groot kenner van waterwild (vooral van ganzen) en jacht; heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het natuurbehoud in Zeeland. Ontving in 1969 de Heimans en Thijsse Prijs en in 1980 de Gouden Lepelaar. Schreef vele artikelen en boeken w.o. Achter de schermen (met G.D.van der Heide; 1944) over eendenkooien in Nederland en De Biesbosch, land van het levende water (met P.C.Heyligers, C.J.Verhey en I.S.Zonneveld; 1962).
i IBV, NP 1952.

Leentvaar,

Pieter
1918-2007
(Rotterdam 8 mrt. 1918 - Bilthoven 22 okt. 2007), hydrobioloog. Werkte, na voltooiing van zijn studie biologie aan de Universiteit van Utrecht, bij de Amsterdamsche Waterleiding Maatschappij in Loenen aan de Vecht. Trad in 1957 in dienst van het toen pas opgerichte RIVON in Bilthoven als hoofd van de afdeling Hydrobiologie. Verrichtte ecologisch onderzoek aan het Brokopondomeer in Suriname en andere stuwmeren. Schreef in de periode 1957-1998 vele artikelen, rapporten en boeken waaronder: De Zuidelijke Vechtplassen; flora en fauna (1969) en Onderwater in Nederland (1988).
i

Schönfeld,

Johan Christoph
1918-2005
(roepnaam: Chris; zoon van J.F. Schönfeld; Vlissingen 5 juni 1918 - Wageningen 18 mrt. 2005), ingenieur, hoogleraar. Studeerde in 1943 af als natuurkundig ingenieur aan de TH in Delft op een afstudeeronderzoek over getijden. Werkte tot 1948 bij de Octrooiraad in Den Haag en daarna bij de Centrale Studiedienst van RWS, tot 1969 als hoofdingenieur bij de DWW. Hij promoveerde in 1951 aan de TH in Delft op de voortplanting van getijden en stormvloeden. Hij werd in 1965 benoemd tot buitengewoon hoogleraar en was van 1969 tot 1983 gewoon hoogleraar in de afdeling der weg-en waterbouwkunde van de TH in Delft, zijn entreerede was Tussen waterbouw- en wiskunde.
Klik op naam links voor meer publicaties
i LW 1966 n4 p207, TWG 1996 n1 p1-10.

Sieben,

Willem Hermanus
1918-1980
(Meppel 18 feb. 1918 - Zwolle 22 okt. 1980; begr. Lelystad), ingenieur, agrohydroloog. Studeerde in 1948 af als landbouwkundig ingenieur aan de LHS te Wageningen. Was als landbouw-wetenschappelijk medewerker in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) te Kampen, sinds 1963 bij de RIJP te Zwolle. Bij de inrichting van de Flevopolders was hij degene die aanstuurde op de noodzaak van randmeren. Van zijn publicaties uit de periode van 1949-1983 noemen we: Over de landbouwkundige betekenis en de kartering van de kwel in de Noordoostpolder (met W.H. van der Molen; 1955) en Land in wording; het nieuwe hart van Nederland (met K.A. Bazlen en Sj. Groenman; 1964).
i

Sierksma,

Klaas
1918-2007

(ook: Klaes; Leeuwarden 2 juli 1918 - Oenkerk 21 mrt. 2007), publicist, heraldicus. Debuteerde, als lid van de Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie, met DeOude Venen; het Princehof (1936). Kreeg grote bekendheid als deskundige op het gebied van overheidswapens en vlaggen. Schreef talloze artikelen over middeleeuwse figuren, historisch erfgoed, naamkunde, streektaal en de geschiedenis van zijn woonplaats Muiderberg en omgeving. Onder zijn pseudoniem Okke Haverkamp schreef hij in de jaren 1946 en 1947 toeristische boekjes over Urk, Wieringen en de Waddeneilanden.
i

Smits,

Hendrik
1918-2006
(roepnaam: Henk; Strijen 15 juni 1918 - Ruffec, Frankrijk 23 juli 2006), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Werkte, na in 1942 te zijn afgestudeerd aan de LHS in Wageningen, tot zijn pensionering bij de RIJP, laatstelijk als wetenschappelijk hoofdambtenaar. Schreef onder meer: De inpolderingen in de voormalige Zuiderzee (met A.J. Venstra; 1959) en Zeespiegelbeweging en bodemdaling (met S. Jelgersma en P.J. Wemelsfelder; 1965).
i

Teychiné Stakenburg,

Arnold Jacob
1918-1985
(roepnaam: Ab; Rotterdam 15 jan. 1918 - Rotterdam 3 nov. 1985), letterkundige, kunsthistoricus, genealoog. Studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de RU van Leiden en promoveerde daar in 1943. Begon als leraar geschiedenis aan een gymnasium. Was van 1946 tot 1978 werkzaam bij de Scheepvaart Vereeniging Zuid in Rotterdam, eerst als adjunct-, later als algemeen secretaris. Publiceerde in de periode van 1940-1985 vele artikelen over de havens en scheepvaart in Rotterdam, waaronder: Honderd jaar Nieuwe Waterweg (1972). Daarnaast ook genealogieën en biografische bijdragen zoals: Werkers aan de Waterweg (2 dln.; 1972-1974).

i

Zonneveld,

Jan Izaäk Samuel
1918-1995
(Kampen 31 aug. 1918 - Zeist 3 juni 1995), geoloog, fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde geologie en promoveerde aan de RU te Leiden op Het Kwartair van het Peelgebied en de naaste omgeving (1947). Werkte als geoloog bij het Geologisch Bureau van het Mijngebied te Heerlen, bij de luchtkartering te Paramaribo en bij de GD te Haarlem. Was, als opvolger van J.B.L.Hol, tot aan zijn pensionering hoogleraar in de fysische geografie aan de RU te Utrecht. Was een gemotiveerd natuur- en landschapsbeschermer en een liefhebber van poëzie. Ontving een eredoctoraat van de RU te Groningen en was erelid van het KNAG. Zijn meest bekende publicaties zijn: Tussen de bergen en de zee; de wordingsgeschiedenis der Lage Landen(1964) en Levend Land; de geografie van het Nederlandse landschap (1985)
i HGT 1995 n3 p89-90, WWN1, WWN2, WWN63.

Agema,

Jan Fokke
1919-2011

(Opmeer 12 sep. 1919 - Zeist 23 apr. 2011), ingenieur, hoogleraar. Werkte van 1935 tot 1979 bij verschillende directies van RWS in functies oplopend van leerling tekenaar tot hoofdingenieur. Studeerde in 1970 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Was van 1973 tot 1979 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Van 1979 tot 1984 was hij hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft, waar hij in 1992 een eredoctoraat ontving. Van zijn weinige publicaties noemen we: Maas-Rijnverbinding; een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan (met H.A. Ferguson en J. Stuip; 1985)
Klik op naam links voor meer publicaties

i Dertien maal Delta (1981) p16; LW 1992 n5 p20-23; Technisch Weekblad (14 april 2007) p6-7.

Arnoldus,

Johannes Hendrikus Willem
1919-2002

(roepnaam: Henri; Middelburg 22 feb. 1919 - Middelburg 19 dec. 2002), onderwijzer, schrijver. Was van 1943-1970 onderwijzer in het r.k. lager onderwijs in Middelburg. Kreeg vooral bekendheid als schrijver van boeken voor jonge kinderen (waaronder de verhalen van Pietje Puk). Verder schreef hij voor het r.k. lager onderwijs een aardrijkskunde- en een geschiedenismethode. Vermeldenswaard is het door Wim den Hollander geïllustreerde boek Veertig eeuwen scheepvaart (1955).

i

Dendermonde,

Max
1919-2004

(pseudoniem van Hendrik Hazelhoff; Winschoten 17 juni 1919 - Sarasota U.S.A. 26 mrt. 2004), journalist, schrijver, dichter. Behaalde het onderwijzersdiploma, maar oefende verschillende andere beroepen uit, zonder enig succes. Werd in 1945 hoofd van de afdeling letteren van Radio Herrijzend Nederland en was tot 1960 werkzaam als journalist bij de VARA. Verder was hij redacteur van De Groene Amsterdammer en schreef reportages voor Het Parool. Hij debuteerde in 1941 met poëzie, maar bereikte veel succes met de roman De wereld gaat aan vlijt ten onder (1954). Zijn proza wordt gekenmerkt door een boeiende verteltrant. Daarnaast schreef hij scenario's en gedenkboeken waaronder De Dijken; een nationale uitgave (met H.A.M.C. Dibbits; 1953), Het water tot de lippen: wat wij deden via het Nationaal Rampenfonds (1958) en Zuiderzee: dood water, nieuw leven (met foto's van Kees Scherer; 1985). In 1979 emigreerde hij naar Florida en ging voort met de publicatie van gedichten, reportages en romans

i EW, EZ, LML, LNA, LNL

Geus,

Joan Pieter
1919-2001
(roepnaam: Jo; Koedijk 13 okt. 1919 - Capelle a/d IJssel 7 apr. 2001), ambtenaar, regionaal historicus (autodidact). Was in verschillende plaatsen in ons land werkzaam als belastingambtenaar en verdiepte zich daarnaast in de geschiedenis van zijn geboortestreek. Publiceerde in de periode van 1953-1996 onder meer: Zij hielpen het Groot Noord-Hollandsch Kanaal graven als gastarbeiders (1972), Uit de historie van Koedijk en Huiswaard van 1300 tot 1972 (1990) en Koedijk: meer dan vier eeuwen water- en veldnamen (1996).
i C. Oudendijk In memoriam J.P. Geus (2001).

Hazelhof,

Hendrik
1919-2004
publiceerde onder het pseudoniem Max Dendermonde
i

Jong , de

Cornelis Hermanus
1919-1993
(Terschelling 9 apr. 1919 - Leidschendam 8 nov. 1993), ingenieur. Werkte, na in 1948 aan de TH in Delft te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur, tot zijn pensionering bij de Dienst der ZZW in Den Haag, vanaf 1965 als hoofd van de afdeling wiskunde. Van zijn publicaties noemen we: Het onderzoek ten behoeve van de waterhuishouding van het IJsselmeer (1961)
i

Jorissen,

Frans
1919-2000
(Dordrecht 5 aug. 1919 - Hendrik-Ido-Ambacht 19 okt. 2000), ingenieur, maritiem historicus (autodidact). Had al sinds zijn jeugd een grote passie voor maritieme en regionale geschiedenis. Werkte, na zijn studie scheepsbouwkunde aan de MTS in Dordrecht, bij Ingenieursbureau Den Boer waar hij de grootste stoombok ter wereld ontwierp. Na de 2e WO kwam hij in dienst van de Marine in Den Haag, belast met onder meer de ontmanteling van de Duitse vloot. Van 1981 tot 1987 was hij voorzitter van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en was eigenaar van de door hemzelf gerestaureerde tjalk Siet op uw Selven. Van zijn publicaties noemen we: Het hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard 1331-1955 (1955), Het eiland IJsselmonde zoals het was 1900-1940 (1970), Spelevaart en watersport in Dordt (1976) en Het water op: vierhonderd jaar pleziervaart in Nederland (met J. Kramer en J. Lengkeek; 1990).
i Spiegel der Zeilvaart, 2000 n10 p50.

Modderman,

Pieter Jan Remees
1919-2005

(Tanah Radja NOI 10 mrt. 1919 - Arnhem 18 april 2005), archeoloog, hoogleraar. Studeerde in 1941 af in de sociale geografie aan de RU in Utrecht. Deed, als assistent van prof. A.E. van Giffen, oudheidkundig bodemonderzoek in de toen pas drooggevallen Noordoostpolder en promoveerde daarop in Groningen met Over de wording en betekenis van het Zuiderzeegebied (1945). Werkte vanaf 1946 bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en daarna als conservator bij de ROB in Amersfoort. Was van 1961 tot 1984 hoogleraar in de prehistorie aan de Universiteit van Leiden
i De Vriendenkring 2005 n3 p6, WH 1998 n1 p28-32.

Otto,

Will Marie
1919-2008

(Bandoeng 24 juni 1919 - Den Haag 27 nov. 2008), ingenieur, bestuurder. Studeerde tropische bosbouw aan de LHS in Wageningen en behaalde in 1946 het ingenieursdiploma. Werkte daarna bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht en promoveerde aan de LHS in Wageningen op: Grondverbetering op lage zandgronden(1959). Was van 1963-1976 directeur van de RIJP, tevens landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Van zijn publicaties in de periode van 1953-1990 noemen we: 't Blijft mensenwerk; een bundel opstellen over het Zuiderzee project (1989).

i M.F. Otto. Will Otto (1919-2008), startmotor van Flevoland (2017).

Rossum, van

Hendrik
1919-2017

(roepnaam: Henk; Melissant 14 dec. 1919 - Zeist 17 juni 2017), ingenieur, politicus. Werkte, nadat hij in 1947 als civiel ingenieur aan de TH in Delftwas afgestudeerd, tot 1953 bij de Unie van Waterschappen in Haarlem. Vervolgens was hij tot 1967 in dienst van de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht als hoofd van de sectie Waterbouw. Daarna begaf hij zich in de politiek en was tot 1986 lid van de TK voor de SGP. Van zijn vele publicaties in de periode van 1962 tot 2006 noemen we: De Maas van oorsprong tot uitmonding (1962), Van incidentele tot universele bescherming tegen hoge vloeden (1977) en Dijken en dijkvakken; de ketting en de schakels (1994).

i .J. van der Vlies. Ingenieur in de politiek: ir. H. van Rossum (2003).

Smet, de

Leon Arthur Hector
1919-2007
(Sint Kruis 12 feb. 1919 - Haren 31 aug. 2007), landbouwkundig ingenieur. Studeerde in 1949 af aan de LHS te Wageningen en promoveerde daar op: Het Dollardgebied: bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering (1961). Was werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, speciaal voor regionaal bodemkundig onderzoek in de provincie Groningen. Van hetgeen hij in de periode van 1948 tot 1982 publiceerde, noemen we: De wordingsgeschiedenis van Schouwen-Duiveland en Tholen (1950), Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland (1953), De vorming van de kust van Groningen in verband met de geologisch-bodemkundige opbouw (1964) en Liep de Hunze ten oosten of ten westen van de stad Groningen? (1969).
i

Terpstra,

Pieter
1919-2006

(Leeuwarden 29 dec. 1919 - Leeuwarden 26 januari 2006), journalist, schrijver, publicist. Werkte sinds 1937 als zelfstandig journalist, later als schrijver van Friese en Nederlandse historische romans, toneelstukken, kinderboeken en detectives (Schaduw/Havank-reeks). Schreef over het bedrijfsleven, de Friese landbouw, sociaal-economische onderwerpen, biografisch werk en diverse boeken over land en volk van Noord-Nederland. Wij noemen slechts: De Noord-Oostpolder: wording en betekenis (1941), De kleine residentie [Schokland] (1951), De Lauwerszee is dicht (met C. van der Burgt; 1969), De Wadden, wisselende schoonheid (1976) en Vijftig jaar Wieringermeer (1980).

i EF, FS, WP7, WWN1, WWN2

Thierry,

John Raymond
1919-1989
(zoon van J.W.Thierry; Den Haag 7 jan. 1919 - Den Haag 17 aug. 1989; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur, bibliothecaris. Trad, na in 1951 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, in dienst van GW in Den Haag, werkte enige jaren bij de Dienst der ZZW en was daarna bibliothecaris bij het WL in Delft. Schreef een uitvoerige literatuurstudie Het bezwijken van dijken (1963) en verzorgde de historische documentatie van het gedenkboek Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid (1977)
i OPEN 1989 p404.

Vet, van der

Anthonie Carel Wouter
1919-1997
(zoon van gelijknamige schilder/tekenaar; roepnaam: Anton; Den Haag 3 juni 1919 - Zierikzee 27 april 1997), journalist, schrijver. Begon in 1937 als leerling journalist bij het Delfts Volksblad en van 1945-1948 bij de RVD. Was daarna tot 1982 werkzaam als redacteur bij het Algemeen Dagblad, van 1958-1968 als hoofdredacteur. Schreef in de periode van 1938-1980 gedichten, verzen, novellen, romans, tijdschriftartikelen en boeken (waaronder jongensboeken en reisbeschrijvingen). Wij noemen: De slikken van Saeftinge en Everswaard (1939), Een zandplaat in de Waddenzee (1939),Roem van ridders en rivieren (1946),Vergeten voorman; leven en werken van Mr. J.P. Amersfoordt, den pionier van de Haarlemmermeer (1947), Griend scheurt door; een oud eiland verdwijnt (1952), De Zeeuwse havens (1956), De langste brug van Europa (1964) en Een toekomst voor ons verleden: we hebben geen monument meer te verliezen (1976).
i EW, WWN1-2.

Blokland,

Piet
1920-1976
(Sliedrecht 18 mrt. 1920 - Utrecht 7 aug. 1976), ingenieur. Was, na in 1950 afgestudeerd te zijn aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS. Was betrokken bij de bouw van kaden en muren in de haven van Den Helder, bij de Rijnkanalisatie, de Volkerakwerken en van 1953 tot 1972 bij ontwerp en bouw van de uitwateringssluizen in het Haringvliet. Was sinds 1971 HID van de Dir. Sluizen en Stuwen te Utrecht. Schreef o.m. Rijnkanalisatie(met K.van Til en A.Eggink; 1960) en De schutsluizen in het Volkerak (1965).
i ING 1976 p725, LW 1976 n9 p23.

Diepeveen,

Willem Jacob
1920-2008
(Den Haag 24 okt. 1920 - Doorn 22 mei 2008; begraven te Gorssel), econoom, bestuurder. Studeerde in 1947 af aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam en promoveerde aan de VU van Amsterdam op: De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (1950). Was van 1976 tot 1989 werkzaam voor de Stichting Bouwresearch (BSR) in Rotterdam waarvan vele jaren als voorzitter van het bestuur. Was daarnaast voorzitter van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de NH Kerk. Schreef artikelen over de historische geografie van Rijswijk en omstreken.
i

Halbertsma,

Herrius
1920-1998

(roepnaam: Herre; Sneek 9 juli 1920 - Amersfoort 3 dec. 1998), archeoloog. Studeerde geschiedenis in Groningen en werkte als assistent van A.E.van Giffen bij het terpenonderzoek. Oprichter en conservator van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek en sinds 1949 als archeoloog verbonden aan de ROB te Amersfoort, gespecialiseerd in kerkopgravingen. Streed met succes voor het behoud van Amersfoorts oude binnenstad. Schreef o.m. Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee(1955), Terpen tussen Vlie en Eems; een geografisch-historische benadering (tekst en atlas, 1963), in de wandeling 'de terpenatlas' genoemd, Onbedijkte kwelders als woonoorden in het verleden der Friese kuststreken (1964) en het autobiografische Van Sneek naar Amersfoort (1992). Promoveerde in 1982 te Groningen op Frieslands Oudheid dat in 2000 postuum in een handelseditie verscheen.
i EF

Korf,

Jan
1920-2008
(Amsterdam 10 jan. 1920 - Deventer 27 okt. 2008), jurist, cultuurhistoricus. Werkte, na in 1942 aan de UvA te zijn afgestudeerd in de rechten, bij de Provinciale Griffie in Arnhem. Was van 1967 tot 1972 hoofdirecteur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Voorburg. Schreef in de periode van 1947 tot 1984 over historisch erfgoed, monumentenzorg en regionale historische geografie, met name van de Zaanstreek en Gelderland. We noemen: Een brief van Leeghwater (1947), Gelders molenboek (1968) en Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977; grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (1977).
i

Ovaa,

Izaak
1920-2004
(Ritthem 15 mei 1920 - Goes 24 mei 2004), bodemkundige. Begon als medewerker op het landbouwbedrijf van zijn ouders maar vond, genoopt door de inundatie van Walcheren in 1944, werk als meetassistent bij de Dienst Landbouwherstel en bij de Stichting voor Bodemkartering waar hij zijn opleiding tot bodemkundige kreeg. Werkte sinds 1955 op het districtskantoor van Stiboka in Goes van waaruit vele bodemkarteringen in Zeeland plaatsvonden. Had grote belangstelling voor de historische geografie van Zeeland en was in 1975 medeoprichter van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Van zijn publicaties noemen we: De bodemkartering van de Kraayertpolders (met L.J. Pons; 1951), De bodem van Zeeland; toelichting bij blad 7 van de Bodemkaart van Nederland (met P. van der Sluijs en G.G.L. Steur; 1965), Dijkdoorbraken en bodemgesteldheid in Zeeland (met P. van der Sluijs en M.H. Wilderom; 1968) en Moernering: ooit Zeelands belangrijkste industrie (1987)

i De Spuije (2004), afl. 63, p. 18-19

Scherer,

Kees
1920-1993
(Amsterdam 12 okt. 1920 - Amstelveen 19 jan. 1993), fotograaf. Kreeg vooral bekendheid door zijn foto's van de overstromingsramp in 1953. Maakte tal van fotoreportages voor tijdschriften en illustreerde boeken als Nederland, leven met het water (1978) en Zuiderzee; dood water, nieuw leven (1985). Was één van de oprichters van World Press Photo.

i BJ94

Schoorl,

Hendrik
1920-1997
(roepnaam: Henk; Den Helder 1 feb. 1920 - Hillegom 10 dec. 1997), historisch-geograaf (autodidact). Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, overwegend in de bloembollenhandel. Verrichtte jarenlang diepgaand archief- en literatuuronderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Kop van Noord-Holland, waarvoor de UvA hem in 1990 een eredoctoraat verleende. Schreef o.m. Zeshonderd jaar water en land (1973) en 't Oge (1979) alsmede een aantal verspreide geschriften bijeengebracht onder de titel Kust en Kaart (1990).
i HGT 1990 n1 p34, HGT 1998 n2 p69-70, LW 1973 n4 p36, Waddenbulletin 1997 n1 p20-22, WH 1998 n1 p35-37.

Straaten, van

Lambertus Marius Joannes Ursinu
1920-2004
(roepnaam: Bert; Rotterdam 2 apr. 1920 - Groningen 8 mei 2004), geoloog, hoogleraar. Studeerde geologie in Leiden en Utrecht en promoveerde op: Grindonderzoek in Zuid-Limburg (1946). Begon in 1947 als assistent van prof. Ph. H. Kuenen aan het Geologisch Instituut van de RUG met bestudering van Waddensedimenten en de opbouw van de Noordzeekust. Sinds 1962 was hij buitengewoon hoogleraar in de Mariene Geologie en Petrologie aan de RUG en van 1972 tot 1985 was hij de opvolger van prof. Ph. H. Kuenen. Van zijn vele publicaties in de periode 1946-2002 noemen we slechts: Het Waddenboek (met J. Abrahamse en J.D. Buwalda; 1964).

i H.J. Veenstra In memoriam prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten

Valken,

Karel Ferdinand
1920-2005
(Bagoe NOI 1 juli 1920 - Aerdenhout 12 nov. 2005), ingenieur. Werkte, na in 1948 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS, van 1953-1960 als adjunct-secretaris van de Deltacommissie, daarna bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Schreef: Deltawerken en waterhuishouding (1959).
Klik op naam links voor meer publicaties

i

Verburg,

Marinus Cornelis
1920-2009

(roepnaam: Rien; Middelburg 26 nov. 1920 - Middelburg 13 jan. 2009), econoom, politicus. Was, nadat hij in 1947 was afgestudeerd aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, van 1948 tot 1976 directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland. Had daarnaast vele bestuurlijke en adviserende functies in de gewestelijke en landelijke politiek. Schreef behalve tijdschriftartikelen ook enkele boeken, waaronder: Het Deltaplan; verleden, heden en toekomst van het deltagebied (1955).

i Dertien maal Delta (1981) p. 20, WWN2, WWN63.

Visser,

Hendrik Adolph
1920-2008
(Papendrecht 6 jan. 1920 - Arnhem 5 mei 2008), ambtenaar, regionaal historicus, molendeskundige. Studeerde aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en was van 1949-1979 werkzaam als directeur van de N.V. Alblasserdamse Waterleiding. Hij schreef in de periode van 1946 tot 1992 vele artikelen over regionale geschiedenis en cultuurhistorisch erfgoed, met name in het Kwartaalblad van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en in het jaarboek Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Van zijn boeken noemen we: Zwaaiende wieken; over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland (1946) en Papendrecht, dorp aan de rivier; beschrijving van een Zuid-Hollands dijkdorp (1963).
i

Wesdorp,

Jan Gerrit
1920-2008
(Ridderkerk 12 juli 1920 - Soest 18 juli 2008), waterbouwkundige, redacteur. Werkte van 1949-1985 bij de PWS van Zuid-Holland in Den Haag, waarbij hij na de watersnoodramp van 1953 negen maanden meehielp aan de herstelwerkzaamheden van Goeree-Overflakkee. Tijdens zijn loopbaan was hij tot zijn pensionering werkzaam als hoofdredacteur van het Polytechnisch Tijdschrift (Editie Bouwkunde en Civiele Techniek). Schreef daarin diverse artikelen waaronder: Het beheer onzer dijken van 1795-1813 (1959), Deltaplan en Oosterschelde (1967), De Waddenzee veilig (1974) en Droogmaking van de Markerwaard (1974). Publiceerde daarnaast ook in Waterschapsbelangen en Driemaandelijks Bericht Deltawerken en was coauteur van de PBNA-leergang Kennis van de Nederlandse Waterstaat.
i

Duin, van

Jacobus Mattheus
1921-2009
(Zierikzee 21 dec. 1921 - Maastricht 5 aug. 2009), ingenieur. Werkte, na in 1952 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, tot 1960 bij de Directie Noord-Holland van RWS in Haarlem. Was daarna werkzaam bij de Kon. Mij. Wegenbouw N.V. in Utrecht en van 1965 tot zijn pensionering in 1986 als hoofdingenieur-adviseur bij de PWS van Limburg in Maastricht. Was medeoprichter van het Drielanden Ingenieurs Kontakt. Van zijn publicaties noemen we: Van terp tot klepcaisson (1954), Nederland verovert nieuw land (1954), Water, wind en zand (1956) en De brug en het verkeer (in het maandblad Maasland; 1965-1967).
i

Haans,

Johannes Cornelis Franciscus Maria
1921-1992
(roepnaam: Jan; Tilburg 28 jan. 1921 - Wageningen 31 mei 1992), ingenieur, bodemkundige. Studeerde in 1942 af aan de LHS in Wageningen en promoveerde daar op: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer (1955). Werkte bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen en schreef van 1948 tot 1985 diverse artikelen (in Boor en Spade en TKNAG) en rapporten waaronder: De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevland (met P.J. Ente en M. Knibbe; 1965).
i

Hamming,

Cornelis
1921-2012
(roepnaam: Cor; Warffum 25 dec. 1921 - Zwolle 19 okt. 2012), bodemkundige. Volgde een breed scala aan vakcursussen en was tot zijn pensionering werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen. Schreef in de periode 1954-2003 diverse rapporten en artikelen waaronder: Verkaveling, veldnamen en ontginningsgeschiedenis in een deel van het Land van Vollenhove(1958), Over de bodemgesteldheid van het veengebied in het Land van Vollenhove (met J.C.F.M. Haans; 1962), Schets over het mogelijk ontstaan van Kampen (2002) en een bijdrage aan: Veluws water; duizend jaar waterbeheer op de Veluwe (2007).
i

IJbema,

Roelof
1921-2013
(Workum 3 nov. 1921 - Dokkum 11 april 2013), bouwkundige. Moest vanwege de oorlog in 1943 zijn studie aan de MTS in Leeuwarden onderbreken en werkte als dwangarbeider in Letland en in de Oeral, tijdelijk als bouwkundig tekenaar. Werkte daarna bij GW van West Dongeradeel, sinds 1953 als directeur en van 1961-1984 in eenzelfde functie in Kollumerland. Schreef in de periode 1958-1997 over het leven aan de Friese Waddenkust onder meer: De ramp van Moddergat (1958) en Engelsmanplaat, geschiedenis van - en gebeurtenissen rond een zandbank (met H. de Haan en D.T. Reitsma; 1974).
i

Kley, van der

Jan
1921-1981
(Uffelte 22 juli 1921 - Uffelte 8 mei 1981), ingenieur. Studeerde in 1947 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte vele jaren bij de Directie Algemene Dienst van RWS, later als hoofdingenieur bij de Hydrometrische Afdeling van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag. Was sinds 1969 werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de TH in Delft. Schreef in de periode 1964-1974, naast enkele artikelen op archeologisch gebied, onder meer: Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de waterstaatskaart en de kartografische aspecten ervan (1965), het boek Vaarwegen in Nederland; een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen (1967) en het leerboek Polders en dijken (met H.J. Zuidweg; 1969).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Meulen, van der

Cornelis
1921-1990
(roepnaam: Cees; bijgenaamd de Zeefotograaf; Amsterdam 13 aug. 1921 - Heemstede 6 juli 1990), fotograaf. Kwam, na het verzet, in de fotografie en werd via contacten met het reddingswezen freelance fotograaf gespecialiseerd in de zee. Illustreerde diverse boeken over de zee, de scheepvaart en het reddingswezen w.o. Wegwijzers op het water (met J.Waaleman en J.A.van Wallenburg; 1978). Schreef ook zelf enkele boeken: Vlieland (1961) en Ameland (1963). Zie ook: E.Werkman.
i A.C.van Kampen Zee (1958), S.Zeemans Met het oog op zee(1989).

Moelker,

Hubrecht Pieter
1921-2001
(roepnaam: Huib; Brouwershaven 19 okt. 1921 - Ruinen 24 dec. 2001), ambtenaar, regionaal historicus. Was, na een studie staats- en administratief recht, sinds 1941 als gemeenteambtenaar werkzaam in Zeeland en Zuid-Holland, later in Jisp, Landsmeer, Ilpendam en laatstelijk als gemeenteontvanger in Muiden. Verrichtte diepgaand onderzoek naar regionale waterstaatsgeschiedenis; erelid Historische Kring Muiden. Schreef o.m. De stormvloed in Waterland, januari 1916(1975),Het dorp aan de rivier de Ghypse [Ghyspe] (1976), De zuidkust van de Zuiderzee geteisterd door de stormvloed januari 1916 (1986), De geschiedenis van Waterland (1987) en De Diemerdijk; de gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw(1997).
i EZS, TWG 1997 n2 p34

Pons,

Leendert Japhet
1921-2008

(Groote Lindt 4 juli 1921 - Arnhem 16 juni 2008), bodemkundige, hoogleraar. Was, na in 1947 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, van 1950-1960 werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering, belast met o.m. de overzichtskartering van de IJsselmeerpolders. Promoveerde in 1957 in Wageningen op De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Werd in 1964 hoogleraar in de regionale bodemkunde aan de UvA en van 1965-1987 aan de LHS als opvolger van C.H. Edelman. Zijn meest bekende publicatie is De holocene wordingsgeschiedenis van Noordholland en het Zuiderzeegebied (met A.J. Wiggers; 1959-1960).
i

Postma,

Cornelis
1921-2007
(Leiden 9 april 1921 - Delft 14 mrt. 2007), archivaris. Begon zijn loopbaan als archiefmedewerker bij het ARA in Den Haag, waarna hij in 1953 gemeentearchivaris van Vlaardingen werd. Van 1964 tot 1968 was hij gemeentearchivaris van Zierikzee, tevens conservator van het gemeentemuseum. Daarna was hij tot zijn pensionering als chartermeester verbonden aan het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft. In de periode van 1946-1994 schreef hij diverse boeken en tijdschriften, waarvan we noemen: Holland in vroeger tijd (5 dln.; 1962-1965), Nicolaas Kruikius en zijn werk (1977) en Het Hoogheemraadschap van Delfland in de Middeleeuwen, 1289-1589 (1989).
i

Postma,

Hendrik
1921-2005
(roepnaam: Henk; Zwolle 26 juli 1921 - Texel 19 juli 2005), chemisch oceanograaf, hoogleraar. Was, na te zijn afgestudeerd aan de RU te Groningen, van 1947 tot 1986 werkzaam bij het NIOZ op Texel. Hij promoveerde in Groningen op Hydrography of the Wadden Sea (1954). In 1963 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de oceanografie aan de RUG (inaugurele rede: Zeeonderzoek: oceanografie en oceanologie). In 1965 volgde hij J. Verwey op als directeur van het NIOZ. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de kennis van de hydrografie en sedimentologie van de Waddenzee en wordt beschouwd als groot promotor van het oceanografisch onderzoek in Nederland
i

Schilthuis,

Albertine Petronella
1921-2013

(roepnaam: Tineke; dochter van Johannes Gerhard Schilthuis; Den Haag 29 juni 1921 - Zeist 26 nov. 2013), waterstaatsjuriste, politica. Was, na haar studie rechten aan de RU van Groningen, van 1947 tot 1952 werkzaam bij de gemeentesecretarie van Leiden, daarna tot 1956 als secretaris van de Raad van de Waterstaat. Van 1974 tot 1982 was zij Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe. Van haar weinige publicaties noemen we: Het waterschapsbestel (1967) en De waterschappen in het waterstaatsbestel (1972).

i WWN1

Stamhuis,

Eize
1921-1998
(Loppersum 28 nov. 1921 - Bennekom 21 nov. 1998), ingenieur, hoogleraar. Studeerde in 1955 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en was daarna werkzaam bij de Deltadienst van RWS, laatstelijk als hoofd van de afdeling Kunstwerken, planning en kostprijsberekening. Van 1973 tot zijn pensionering was hij hoogleraar waterbouwkunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Zijn meest bekende publicatie is: Afsluitingstechnieken in de Nederlandse delta; een overzicht van de ontwikkeling van deze techniek (1997).
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Veenenbos,

Jacobus Simon
1921-1988
(Rotterdam 26 mrt. 1921 - Wageningen 12 feb. 1988), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Studeerde aan de LHS te Wageningen en promoveerde in 1950 aldaar op De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. Was verbonden aan de LHS en deed veel bodemkundig onderzoek o.m. in Friesland en Iran. Schreef diverse artikelen in Boor en Spade en verder o.m. De bodem van Friesland (1950).
i

Verbraeck,

Anton
1921-2005
(roepnaam: Ton; Amsterdam 20 mrt. 1921 - Arnhem 12 okt. 2005), geoloog. Werkte, na in 1949 als geoloog te zijn afgestudeerd aan de RU vanLeiden, enige jaren bij Shell en van 1957 tot 1986 als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem. Verrichtte vele geologische opnamen voor de Geologische Kaart van Nederland en schreef onder meer: Geologie van de Tielerwaard (1961), Leer uzelf archeologie (1970), Teunis Vink en de Hollandse en Utrechtse veengebieden (1988) en De Rijn aan het einde van de laatste ijstijd (1990).
i

Wallenburg, van

Johannis Arend
1921-2016
(Middelburg 22 sep. 1921 - West-Terschelling 19 aug. 2016), stuurman, loods. Was van 1945 tot 1960 in dienst van de Kon. Ned. Stoomboot- Maatschappij. Was daarna, tot zijn pensionering in 1981, in dienst van het loodswezen, eerst in Vlissingen, sinds 1961 als commissaris op Terschelling en in Den Helder. Uit de omvangrijke door hem verzamelde gegevens stelde hij twee publicaties samen: Wegwijzers op het water [met C. van der Meulen en J. Waaleman Bruynzeel (1978)] en Als 't diep verloopt verset men de bakens; de ontwikkeling van tonnen en boeien door de eeuwen heen (2008).
i

Wiggers,

Albert Johan
1921-1990
(Leiden 30 sept. 1921 - Leersum 28 apr. 1990), fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde in 1947 cum laude af in de fysische geografie aan de UvA en promoveerde cum laude op De wording van het Noordoostpoldergebied; een onderzoek naar de physisch-geografische ontwikkeling van een sedimentair gebied (1955). Werkte van 1947 tot 1951 bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren en tot 1960 bij de Directie van de Wieringermeer, waar hij verantwoordelijk was voor de bodemkartering van Flevoland. Was van 1957 tot 1981 verbonden aan de VU - tot 1960 als deeltijd- lector in de geologie - daarna als hoogleraar in de fysische geografie en kwartairgeologie. Was van 1977 tot 1985 algemeen directeur van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Arnhem, Leersum, Texel), daarna Directeur Landbouwkundig Onderzoek en van 1987 tot 1990 voorzitter van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek. Schreef vele publicaties over de fysische geografie en kwartairgeologie van Nederland.

i

Zeeuw, de

Jan Willem
1921-2007
(Rijsoord 19 okt. 1921 - Wageningen 28 okt. 2007), ingenieur. Studeerde cultuurtechniek aan de LHS in Wageningen waar hij in 1950 afstudeerde als landbouwkundig ingenieur en promoveerde op: Analyse van het afvoerverloop van gebieden met hoofdzakelijk grondwaterafvoer (1966). Was tot 1988 werkzaam bij de vakgroep Cultuurtechniek van de LHS. Van zijn publicaties, geschreven in de periode van 1955 tot 1990, noemen we: Beschouwingen over het voorspellen van afvoerintensiteiten (1956), Hoe draineerde men honderd jaar geleden? (1960) en De Gouden Eeuw uit turf geboren
i

Bruin, de

Marinus Pieter
1922-2013
(bijnaam: M.P.; Middelburg 1 sep. 1922 - Middelburg 26 apr. 2013), archivaris, regionaal historicus (autodidact), publicist. Werkte sinds 1939 bij het Waterschap Walcheren en van 1961 tot 1985 als hoofd van het documentatiecentrum van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Schreef in de periode van 1950-2004 zeer vele artikelen op biografisch, historisch-geografisch en waterstaatkundig gebied in tijdschriften als Archief, Nehalennia, OTAR, Provinciale Zeeuwse Courant en Zeeuws Tijdschrift, van welk laatste hij eindredacteur was. Bekende werken van hem zijn: Archieven van de Rijkswaterstaat in Zeeland (1953), De kust van Walcheren (1956), Tussen afsluitdammen en Deltadijken - deel I: Noord-Beveland (met M.H. Wilderom; 1961), Tholen, stad en eiland (met A.J. van Heiningen en P.J. Meertens; 1966), Waken en bewaren, honderd jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981 (1981) en Encyclopedie van Zeeland (co-auteur; 3 dln., 1982-1984). Zijn verdiensten voor het behoud van het Zeeuws erfgoed werden in 1989 gehonoreerd met de Zeeuwse Prijs. Ref.: A.P. de Klerk. Bezig in een land zonder grenzen; M.P. de Bruin en de historische geografie van Zeeland (1989).
i

Frijlink,

Hendrik Christoffel
1922-2011
(roepnaam: Hein; Mamoedjoe NOI 9 dec. 1922 - Rijswijk 15 apr. 2011), ingenieur. Studeerde in 1950 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte van 1949 tot 1953 bij het WL in Delft waar hij een formule ontwikkelde voor de berekening van bodemtransport in rivieren. Werkte vanaf 1953 bij Nedeco in Den Haag, van 1963 tot 1985 als directeur.
Klik op naam links voor meer publicaties
i WWN1

Gasteren, van

Louis Alphonse
1922-2016

(Amsterdam 20 nov. 1922 - Amsterdam 10 mei 2016), filmproducent, beeldend kunstenaar, schrijver. Veelzijdig man met grote fascinatie voor het water. Was, na zijn opleiding in de elektrotechniek, werkzaam als geluidstechnicus, docent filmgeschiedenis, uitgever van boeken en maker van reportages voor film en TV. Zijn meest bekende boek is: In een Japanse stroomversnelling [over Nederlandse waterbouwkundigen in Japan in het laatste kwart van de 19e eeuw] (met H. Moeshart, H.C. Toussaint en P.A. de Wilde; 2000; verfilmd in 2002).

i WWN2

Haar, ter

Jacob Everard
1922-1998

(roepnaam: Jaap; Hilversum 25 mrt. 1922 - Laren 26 feb. 1998), schrijver, schilder. Was na de 2e W.O. als oorlogscorrespondent in Indonesië. Begon in 1952 met het schrijven van kinderverhalen waarmee hij voor de radio bekendheid kreeg. Sinds 1954 schreef hij ook historische jeugdboeken waaronder het zeer succesvolle Geschiedenis van de Lage Landen (4 dln., 1970-1971) waarvoor hij in 1972 de Nienke van Hichtumprijs ontving. Na 1973 stopte hij met schrijven en begon met schilderen

i BJ99

Heslinga,

Marcus Willem
1922-2009

(roepnaam: Max; Akkrum 31 juli 1922 - Bilthoven 11 jan. 2009), sociaal- en historisch geograaf, hoogleraar. Werkte, na zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht (1947-1951), daarna onder meer aan de VU in Amsterdam. Promoveerde daar in 1962 op de Ierse grens als culturele scheidslijn en was daar van 1962 tot 1984 hoogleraar sociale geografie. Publiceerde vooral over regionale geografie en schreef biografieën van enkele geografen. Debuteerde met: De Scheene en haar schilder (D.K. Koopmans; 1941) en na de Februari-ramp: De watersnood op Schouwen Duiveland (1953)
i HGT 1984 n2 p57

Keikes,

Wiebe Henricus
1922-1998
Henricus (Leeuwarden 27 jan. 1922 - Zierikzee 9 jan. 1998), archivaris. Was van 1947 tot 1958 werkzaam bij de provinciale archiefinspectie in Friesland, tot 1961 streekarchivaris van Brabants Westhoek en tot 1968 van Noordoost-Friesland. Daarna was hij tot 1987 gemeentearchivaris en conservator in Zierikzee. Samensteller van diverse archiefinventarissen en schrijver van vele artikelen over de regionale geschiedenis en het historisch erfgoed van Friesland, West-Noordbrabant, Schouwen Duiveland en Zierikzee. Bijzonder is: Tot keringe der wateren; dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook (9 dln.; 1977-1979).
i EHF

Linden, van der

Hendrik
1922-2012
(Alphen aan den Rijn 14 feb. 1922 - Velp 27 mrt. 2012), jurist, waterstaatshistoricus, hoogleraar. Studeerde rechten aan de RU in Utrecht en promoveerde daar op: De Cope; bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (1955). Was secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap van Rijnland en voorzitter van het Grootwaterschap Woerden. Van 1971-1987 was hij hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de VU in Amsterdam. Was in 1990 mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis. Schreef vele artikelen over de rechtskundige aspecten van de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van de lagere gedeelten van Zuidholland en Utrecht.
i TWG2013

Miedema,

Henricus Theodorus Jacobus
1922-2008
(Heusden 8 juni 1922 - Arnhem 8 nov. 2008), taalkundige, hoogleraar. Studeerde in 1952 af aan de UvA en promoveerde daar in 1961 op de Friese filologie in de periode 1880-1940. Was van 1962-1966 hoofd van de afdeling Naamkunde van het Nedersaksisch Instituut in Groningen en van 1966-1984 hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de RU in Utrecht. Schreef van 1952-2001 vele artikelen over de herkomst en betekenis van plaats- en waternamen in onder meer It Beaken, Driemaandelijkse Bladen, De Nieuwe Taalgids en Naamkunde, zoals De Friese plaats- en waternaam (de) Lemmer of Liamer (1982).
i

Molen, van der

Wiebe Henderikus
1922-2014
(Amsterdam 15 aug. 1922 - Heelsum 30 juli 2014), ingenieur, agrohydroloog, hoogleraar. Studeerde in 1948 af aan de LHS te Wageningen als landbouwkundig ingenieur. Werkte enige jaren bij de RIJP, bij de Grontmij en promoveerde in 1958 aan de LHS op de landbouwkundige eigenschappen van door zeewater overstroomde gronden. Van 1968 tot 1987 was hij hoogleraar in de agrohydrologie aan de LHS. Van zijn publicaties uit de periode van 1949-2007 noemen we: Over de landbouwkundige betekenis en de kartering van de kwel in de Noordoostpolder (met W.H. Sieben; 1955), zijn inaugurele rede Tussen grond en water (1968) en zijn afscheidsrede Over water en bodem (1987).
i Stromingen 2014 n3 p75-80

Vliet, van

Martina barones
1922-2008

(Utrecht 13 juni 1922 - Wassenaar 3 juli 2008; begraven in Zwolle), juriste, hoogleraar. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde daar op: Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams; een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795 (1961). Zij was tot 1983 hoogleraar in het staats- en administratief recht aan de RU in Leiden.

i

Vos, de

Franciscus Jacobus
1922-2014
(Leiden, 9-8-1922 - Hilversum, 2-8-2014) Ir. F.J. de Vos was een medewerker van de studiedienst benedenrivieren. Hij was van 1970-1983 HiD in de Directie Noord Holland.
Klik op naam links voor meer publicaties
i

Wijers,

Antonie
1922-2015
(roepnaam: Ton; Amsterdam 23 apr. 1922 - Velp 1 juni 2015), ingenieur. Was, na in 1953 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS. Tot 1975 was hij hoofd van het arrondissement Maastricht, daarna tot 1985 werkzaam als HID in de Directie Friesland. Van zijn publicaties noemen we: Rijkswaterstaatswerken in Limburg 1944-1969 (1969-1970) en Zandwinning in de Waddenzee (1981).
i

Bakker,

Johannes
1923-2016
(roepnaam: Hans; Maassluis 22 sep. 1923 - Leeuwarden 23 dec. 2016), journalist, schrijver. Was sinds 1945 als journalist van het Vrije Volk werkzaam in Friesland, met name als correspondent Ameland. Schreef in de periode van 1975 tot 2003 vele artikelen en enkele boekjes over het Friese waterland. Ook vertaalde hij uit het Fries een bundel schippersverhalen Heil om seil (1970) van Hylke Speerstra. Zijn meest bekende publicaties: Ameland, van Hollum tot De Hon (1970), De Friese Meren (1971), Bonkige skûtsjes, bondige schippers; geschiedenis van het skûtsjesilen in Friesland (1971 en De geschiedenis van de Amelander waterschappen (1999).
i

Braam, van

Aris
1923-2002
(Zaandam 1 juni 1923 - Wormerveer 8 mei 2002), sociograaf, bestuurskundige, hoogleraar, regionaal historicus. Werkte, na zijn studie sociografie, van 1946 tot 1949 als hoofd van het Sociografisch Bureau van Zaandam. Was daarna tot 1969 in verschillende functies werkzaam bij het CBS in Den Haag en promoveerde in 1957 aan de RU Utrecht. In 1966 werd hij benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en van 1972 tot 1988 ook aan de RU van Leiden. Had een buitengewoon grote passie voor de Zaanse geschiedenis, waarover hij onder meer schreef: Historische atlas van de Zaanlanden (1970), Zaandam in de middeleeuwen (1993) en Fragmenten van de Zaanse geschiedenis (1999-2001).
i G. Muijs In memoriam Aris van Braam (2002).

Cnossen,

Jelle GZn
1923-2006
(Hindeloopen 18 sep. 1923 - Rijs 21 nov. 2006), landbouwkundig ingenieur. Studeerde in 1952 af aan de LHS in Wageningen. Was werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen speciaal voor regionaal bodemkundig onderzoek en kartering in Friesland. Publiceerde van 1953-1979, met name in Boor en Spade, waaronder: Enige opmerkingen omtrent het ontstaan van het Beneden-Boornegebied en de Middelzee in verband met de sub-atlantische transgressie (1958) en De oudste Boorneloop in Friesland en veen uit de Paudorftijd nabij Heerenveen (1965).
i

Eggink,

Hendrik Jan
1923-2002
(Laren 1 mrt. 1923 - Vught 20 dec. 2002), landbouwkundig ingenieur. Was, na in 1949 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, tot 1967 werkzaam bij het RIZA. Was van 1955 tot 1963 hoofd van het laboratorium te Sappemeer en Baflo, van 1963 tot 1967 afdelingshoofd van het RIZA in Voorburg. Promoveerde in 1965 te Wageningen op Het estuarium als ontvangend water van grote hoeveelheden afvalstoffen; afvoer van het veenkoloniaal afvalwater naar de Eems. Was één van de initiatiefnemers voor oprichting van de STOWA en was van 1967 tot 1986 werkzaam als directeur van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant te Boxtel.
i

Heurck, van

Johannes
1923-2007
(roepnaam: Han; Den Haag 5 juli 1923 - Gouda 1 juli 2007) was van 1948 tot 1983 voorlichter bij het MVW en hoofdredacteur van het tijdschrift Land en Water (1957-1977). Schreef diverse tijdschriftartikelen en brochures zoals De waterweg in Nederland (1957).
i

Koch,

Anton Carl Frederik
1923-1990

(Den Haag 17 juli 1923 - Venetië 25 sep. 1990), archivaris, bibliothecaris. Studeerde in 1947 af aan de RU in Utrecht als wetenschappelijk archiefambtenaar en was sinds 1949 gemeentearchivaris en bibliothecaris van de Stads- of Atheneumbibliotheek in Deventer. Promoveerde in 1951 in Gent. Schreef sinds 1946 over middeleeuws Vlaanderen en Opmerkingen over middeleeuws Walcheren (1958), later ook over Deventer en omgeving. Daarnaast schreef hij enige biografieën en archiefinventarissen waaronder het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (1970).

i Jb. Mij. Ned. Letterkunde (1991).

Nicolai,

Kornelis
1923-2010
(roepnaam: Kees; Warffum 25 okt. 1923 - Noordbergum 7 feb. 2010), waterbouwkundige. Was vele jaren in dienst van RWS in de Directie Groningen, laatstelijk als technisch hoofdambtenaar belast met de uitvoering van landaanwinningswerken in Friesland en Groningen. Zijn meest bekende publicatie is: De ontwikkeling van de landaanwinning in de Lauwerszee (1963).
i

Niehoff,

Jan Samuel
1923-2014

(pseudoniem: Samuel; Winsum Gr. 3 mrt 1923 - Appingedam 28 apr. 2014), medicus, schrijver, beeldend kunstenaar. Studeerde Nederlands en geschiedenis, maar studeerde in 1956 af in medicijnen aan de RU van Groningen. Was werkzaam als schoolarts, sinds 1957 in Beilen, van 1961-1984 in Appingedam. Veelzijdig pleitbezorger van de Groninger streektaal en cultuur en geestdriftig activist. Daarnaast was hij tekenaar en schilder, dichter en schrijver. Van zijn publicaties in de periode van 1953-2013 noemen we slechts: Van wierde tot waterschap (1975).

i

Rooijen, van

Jan
1923-1993
(Burghsluis 13 juni 1923 - Middelburg 4 mei 1993), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan de HTS in Vlissingen, enige jaren bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Was van 1947 tot 19