( - )Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1579 Vierlingh Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven) Transcriptie uit 1920 dijken Uitgave transcriptie Nijhoff, Den Haag
1630 Vermuyden Sir Cornelius Vermuyden′s agreement with King Charles for draining Hatfield Chace (published 1794) droogmakerij D. Boys, Doncaster
1632 Vermuyden A general plott and description of the fenns and other grounds with in the Isle of Ely: and de counties of Lincolne, Northampton droogmakerij Kaart van Hondius en Vermuyden
1667 StevinH Wisconstich filosophisch bedrijf (deel 12, blz 47) Hoe het gewelt der Noortzee uyttet Verenigt Nederlant te verdryvern zy. droogmakerijen Philip de Croo-Y
1703 Gabbema Nederlandsche Watervloeden stormvloeden Lucas Cloppenburg, Gouda (origneel Trésor TU Delft Library)
1742 Berger Nieuw ontwerp om den Dregterlandsen Noorder Zeedyk, door middel van hardsteene blokken, of blauwe zarken, tot tien a? twaalv voeten, boven dagelyks ty, secuur te stellen, tegen het geweld der zee by hoge vloeden en storm dijken Callenbach, Enkhuizen
1745 vBleiswyk Leiden Specimen physico-mathematicum inaugurale de Aggeribus quod annuente deo ter opt. max. (proefschrift Leiden) dijken Johannes le Mair, Leiden (is vertaald door Jan Esdré)
1745 Velsen Consideratien over de doorbraak van den Spykschen dyk, de gevolgen van dien, en over de middelen van herstelling dijken
1756 Lulofs Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieën
1770 BeijerinckF De Rivierkundige verhandeling, uitgegeven door Cornelis Velsen ... Gedrukt in Amsterdam 1749, van verscheide misvattingen gesuyverd rivierverbetering Jacob Nyhoff, boekverkoper te Arnhem
1771 Lulofs Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Johs Lulofs [...] om het Amstersche peyl over te brengen Extract uyt de resolutien van de heeren Staten van Holland [...] genomen op woensdag den 16 october 1771
1773 Esdre Leiden De natura fluminum (proefschrift Leiden) vloeistofmechanica Johannes le Mair, Leiden
1774 Redelijkheid De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren,: afgebeeld op zes koperen platen sluizen Uitgave: Hendrik Christoffel Gutteling
1778 Esdre Leiden Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (vertaling van het proefschrift van Pieter van Bleiswyk uit 1745: Specimen Physico Mathematicum inaugerale de Aggeribus) dijken Johannes le Mair, Leiden
1787 Verhees Antwoord op de vraage: zijn 'er eenige natuurlijke of andere hinderpaalen, die het ondoenlijk zouden maaken om een kanaal te graaven van 's Hertogenbosch af tot aan of nabij de steden Maastricht of Luik, het geen bevaarbaar en voldoende zijn zou ter vervo kanalen Uitgever: Dirk en Ary Vis
1790 BlankenJ KHMW Eerste antwoord op de vraage, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem, wegens de geschiktste middelen, om de voornaamste gebreken in de ordinaire scheprad-molens te verbeteren. gemalen Verh. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, deel 24 pp1-38
1796 BlankenJ Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge-dokken in de Hollandsche zeehavens : bijzonder toegepast op de gelegenheid van 's lands dok en werf te Hellevoetsluis. Dirk Vis, Rotterdam
1798 Goudriaan Bataafsch Genootsch. Antwoord op de vraag: Welke aanleg van Paal- en Rijswerken, betrekkelijk der zelver stand en zamenstelling, is het meest bestand tegen den slag en aandrang van het water en de kruijing van het ijs, zo wel aan onze Zeeöevers, als aan die van onze .... dijken Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam: Volume 12
1802 BlankenJ Nader en meer uitvoerig verslag van s Lands nieuwe stoom-machine te Hellevoetsluis in 1802, onder directie van J. Blanken Jansz. gemalen
1802 ConradSr Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsteldam dijken Haarlem, A. Loosjes pZ
1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Daar de uitlozing van het landwater, uit het eiland van Walcheren, daaglijks meer en meer belemmerd en verhinderd ordt; vraag men: wat of daar van de oorzaken zijn afwatering Verhandelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Is er enig middel, om het kram- en Matwerk aan de zeedijken, het zij met daartoe geschikte kruiden, heesters, of andere gewassen, tuschen hetzelve te planten; het zij op eenige andere wijze, duurzamer, en tegen den slag van 't zeewat dijken verhandelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1808 BlankenJ Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide, nuttigheden van dezelve, vervullen kunnen sluizen Gebr. Van Cleef, 's-Gravenhage
1808 BlankenJ Antwoord aan A.F. Goudriaan tot wederlegging van deszelfs in druk uitgegeven bedenkingen, wegens een nieuw ontwerp der sluizen van zijnen ambtgenoot. sluizen Gebr. van Cleef, 's-Gravenhage
1809 Ewijk Geschiedkundig Verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland : voorgevallen in Louwmaand 1809. overstromingen joh. Allart en Jac. Ruys, Amsterdam
1809 BlankenJ KHMW Verhandeling ter beantwoording der vraag, door de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, op verzoek van de regering van Amsterdam voorgesteld, over de oorzaken van de toenemende opslibbing van het Y, en de middelen tegen dezelve Joh. Allart, Amsterdam
1812 Zillesen Plan, hoe alle overstromingen, ontstaan door opperwater of ysverstoppingen, ..voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden....door afleiding met ...kraanduikers,.. ijsgang J. Altheer, Utrecht
1815 BlankenJ Waterstaatkundige kaart der hoofdrivieren in de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden ... ter verklaring van de ontwerpen, zoo der afleidings en militaire inundatie sluizen, als betrekkelijk de overlaten ....
1820 Moll Utrecht Berigt omtrent de werken te Plymouth met de duikelaarsklok uitgevoerd kademuren Uit: Alg. Konst- en letterb., via KB
1820 BlankenJ Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januarij 1820 : aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz., aangeboden overstromingen
1820 BlankenJ [Kaart van de overstrooming des geheelen ring der bedijking van 't Pannerdensche kanaal tot aan den Noord tusschen Dordrecht en Krimpen in 1809 en 1820]
1820 Beschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louwmaand van 1820; met platen en kaart overstromingen G.J.A. Beijerinck, Amsterdam
1821 BlankenJ RWS Nota ter algemeene overdenking wegens de bedreigde veiligheid der provinciën Holland, Utrecht en Gelderland, bijzonderlijk .. met de landen van Heusden en Altena, door de jaarlijks opklimmende gevaren voor overstroming bij IJsgang en hoog rivierwater rivierwerken Schmidts & Cie, Amsterdam
1821 Delprat Landmacht Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde tegen bekleedingsmuren en beschoeijingen oevers P..de Groot, drukker van de Kon. Artillerie en Genie-school, Delft
1821 vdWijck Aanmerkingen en bedenkingen op de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Nederrhijn en Leck, en het storten van derzelver water op den IJssel rivierverbetering Nijmegen, Wed Vieweg en Zn
1822 Moll Utrecht Iets over stoombooten : en eenig berigt aangaande die, welke aan den Moerdijk zal worden aangelegd kademuren Overdr. uit: Algemeene kunst- en letterbode 1822 no. 30-32
1823 Moll Utrecht Het hellend scheprad door een stoommachine gedreven gemalen Uit: Alg. Konst- en letterb.
1823 BlankenJ RWS Memorie betrekkelijk den staat der rivieren in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen..., benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het Proef-ontwerp tot sluiting van den Neder Rijn en Lek.. rivierwerken O.J. van Paddenburg en O.J. van Dijk, Utrecht
1823 BlankenJ Memorie van korte aanteekingen, wegens de geaardheid der grondlagen, benevens derzelver hoogten en diepten, voor zoover deze bij nauwkeurig onderzoek in de nabijheid van het groot Amsterdamsche Kanaal, door Noord-Holland, tusschen het IJ (en Texel) Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp103-123
1823 Alewijn Verhandeling over den voordeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren ener sluis kan zamenvoegen sluizen Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp179-232
1824 Goudriaan KHMW Verhandelingen over de afdamming van het IJ afsluitingen Te Haarlem : bij de Wed. A. Loosjes Pz.
1824 Moll Utrecht Eenig berigt aangaande den onderaardschen weg, welke onder het bed van den Theems zal gegraven worden tunnels Overdr. uit: Alg. Konst- en Letterbode, no. 45 en 46 (1824)
1824 Alewijn Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde deuren, welke bij alle waterstanden geheel of gedeeltelijk geopend en wederom gesloten kunnen worden sluizen Brussel : Brest van Kempen
1825 Beijer Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 stormvloeden J. Immerzeel, 's-Gravenhage
1825 Goudriaan KNAW Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen...door welken de schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen.... gemalen Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 6e deel, pp1-100
1827 Moll Utrecht Raport aan zijne majesteit den koning uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen (voor de atlas, klik op Delpher) rivierwerken Landsdrukkerij, Den Haag
1827 BlankenJ RWS Memorie over de proefmalingen, welke zijn gedaan met de Culemburgsche wind-wipmolens, no. 5 en 7, gemalen O.J. van Paddenburg, Utrecht
1828 BlankenJ Waterstaat- en werktuigkundig betoog, tot het weder in gebruik stellen, en geenszins verlaten, der nog overige vijf voormolens van den Zederikboezem bij Ameide gemalen O.J. van Paddeburg, Utrecht
1828 BlankenJ Verhandeling over het bekende ontwerp, ter vereenvoudiging van de rader- en gaande werken der gewone windwatermolens enz. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),2e deel, p 99-121; Johannes van der Hey, Amsterdam
1828 ConradJr RWS Verhandeling ter beantwoording der vrage: "Welke zijn de beste en meest geschikte middelen, om, wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver voortgang te stuiten, en derzelver gevolgen te v
1829 Moll Utrecht Antwoord van G. Moll, lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen, aan den wel-edelen gestrengen heer Mr. J.G. van Nes, hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, wegens eene memorie van het Collegie van den Lekdijk Bovendams, over rivierverbetering Amsterdam : Johannes van der Heij en zoon
1829 Beijerinck KNAW Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene theorien, omtrent de beweging des waters in kanalen, op de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen, toepasselijk zijn rivierverbetering Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; 2: 5
1829 BlankenJ Memoriën over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdijk en zijne sluizen dijken Van Paddenburg en Comp., Utrecht (66 blz+ plaat)
1829 BlankenJ Korte verhandeling over het vereenvoudigings stelsel in de raderwerken van onze gewone poldermolens met de waarnemingen, die eene dubbele uitwerking bevestigen. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),derde deel, Johannes van der Hey & Zn, p333
1832 Beijerinck Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie bouwmaterialen 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832.
1832 vdWijck Over de Nederlandsche rivieren en de middelen tot derzelver verbetering: geschreven na de lezing van het rapport aan zijne majesteit den koning: uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen riververbetering Deventer, J de Lange
1833 CalandA RWS Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde dijken Te Zierikzee : by Van de Velde Olivier
1833 ConradJr RWS Eenige aanteekeningen, omtrent den aanleg van sommige dijken in Nederland, en de verschillende wijzen van bescherming der buitenglooijingen aan de zeedijken dijken Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833
1834 Beijerinck Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad Kaart uit Nationaal Archief
1834 BlankenJ Memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der waterwindmolens, met derzelver lage- en hooge boezems... rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht
1835 deBeer Utrechts Genootschap Verhandeling over het vervaardigen van een kanaal in de provincie Drenthe kanalen Joh. Altheer, Utrecht
1835 Moll Utrecht Over waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten op last van Zijne Majesteit gedaan van 9 tot 28 Junij 1835 door officieren der Nederlandsche Marine waterstanden Overdr. uit: Werken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
1835 BlankenJ 1ste vervolg-memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen..tot in de buitenrivieren... rivierafvoer N van der Monde, Utrecht
1835 Lorť Willem Loré en zijne dijken en sluizen - De voornaamste Dijk- en Waterwerken van Willem Loré (door J.W. de Crane en W. Eekhoff) dijken G. Ypma, Franeker
1836 CalandA Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens defensiewerken Te Zierikzee : Bij J.van de Velde Olivier
1836 BlankenJ RWS Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, ... toegelicht door eene kaart, waarop de rivierwerken N. van der Monde, Utrecht
1838 BlankenJ Bijdragen... over de boven- en beneden-rivieren, hoe derzelver wateren van de hooge Alphische gebergten door de Boden-zee, en vervolgens nederwaarts door den Boven- en Beneden-Rijn, de Waal en de Maas...zich hebben moeten ontlasten (97pp) rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht
1847 Ferrand Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel rivierverbetering Landsdrukkerij, 's-Gravenhave
1847 ConradJr RWS Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering in de Noord-Zee, te Scheveningen Polders 's-Gravenhage, gebr. van Cleef
1848 ConradJr verhKIvI Beweegbare bruggen in den hollandschen spoorweg bruggen verhandelingen KivI
1848 ConradJr verhKIvI Over het afzagen van palen en het maken van pennen aan dezelve onder water fundering verhandelingen KIvI
1848 ConradJr verhKIvI Stoomwerktuig voor de bemaling van de polders Cool, Schoondeloo en Beukelsdijk, opgericht door de HIJSM polsers Verhandelingen KIvI
1850 Beijerinck Bataafsch Genootsch. Statistieke opgaven betreffende den Waterstaat van het Hoogheemraadschap van Delfland en van den Krimpenerwaard waterstanden Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam; 10: 3
1852 KeurenaerJA TU Delft Over de bouwmiddelen en wijze van uitvoering bij de geniewerken, welke in de de vallei van Ambarawa op Java worden aangelegd,.. J&H van Langenhuysen
1855 vGorkum Gemotiveerd voorstel ... met een ontwerp van een kanaal ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde als middel ter verdediging van Neerlands grondgebied, ontginning en verbetering van zijne gronden en bevordering van zijn handel en doorvoer defensiewerken J.G. la Lau
1855 vdKun RWS Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken rivierverbetering Algemeene Lands-drukkerij
1857 CalandA Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige Middelburgsche haven, en advis om die haven ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden havens Middelburg, Altdorffer
1858 CalandA RSW Nadere beschouwingen over het herstel en de verbetering der Middelburgsche haven havens MIddelburg,Altdorffer
1858 ConradJr KNAW Verslag over de verzakking te Nymegen: ingediend aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam geotechniek van der Post, Amsterdam
1859 KeurenaerJA TU Delft Voorlopig programma der studieën / vastgesteld door den directeur der Akademie krachtens art. 81 van het reglement Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische ambtenaren
1860 Bolten Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming en scheepvaart, vol 1 kanalen Leeuwarden: Van den Bosch
1866 Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866 afsluitingen
1868 vdToorn Bataafsch Genootsch. Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas rivierafvoer Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen
1869 CalandA Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams
1869 ConradJFW RWS Verzamelingstaten van de hoogte de waterstanden ... aan de peilschalen langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere Zeeuwsche stromen waterstanden Altorfer Middelburg
1874 ConradJFW Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging dijken Middelburg: Van Benthem & Jutting
1877 Caland RWS Verslag over den stormvloed van 30/31 Januarij 1877 stormvloeden Stormvloedverslag 1877, Landsdrukkerij
1880 TuteinNolthenius Watervrede: openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden dijken Amsterdam : Scheltema
1881 Caland RWS Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881 stormvloeden Stormvloedverslag
1881 Lely Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart kanalen J.H. & G. van Heteren
1883 Cohen StuartAC Waterstaat De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal gerezen quaesties havens Batavia, Ovilvie
1884 Hogerwaard De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 - in 23 delen oeververdediging Uitgave Van Benthem & Jutting (uitgegeven in de periode 1884-1906) Volledige set bij Koninklijke Bibliotheek
1884 Lely Ontwerp tot verbetering van de Schipbeek in het belang der afwatering van het Waterschap de Schipbeek rivierwerken
1886 Lambrechtsen van R Ingenieur Drijvende golfbrekers havendammen De Ingenieur, (1) nr 23, p268
1887 Lely RWS Nota over de uitkomsten der waarnemingen van het slibgehalte der Nederlandsche rivieren rivierwerken Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel
1889 RWS Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889 stormvloeden Landsdrukkerij
1889 Lely Zuiderzeever. Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1890 ConradJFW PIANC Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas / ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congrès international de navigation intérieure à Manchester en 1890; kanalen PIANC congres 1890, Manchester,
1890 Lely Waterbouwkunde. Dl. 2. Afd. 11. Rivieren en rivierwerken. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1890.
1891 TuteinNolthenius Hollandsche dijken op Franschen grondslag droogmakerijen De Gids. Jaargang 55(1891)
1893 TuteinNolthenius Mededeeling over meeren en moerassen, die in vorige eeuwen in Frankrijk door Nederlanders zijn drooggelegd droogmakerijen
1894 RWS Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883 stormvloeden Landsdrukkerij
1895 RWS Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894 stormvloeden Landsdrukkerij
1899 deRijke Verbetering van de Woosung en Hwangpu rivier rivierwerken Verhandelingen van het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Dit is niet "De Ingenieur"
1900 deRijke Ingenieur Banjirs en vloeden in Japan rivierwerken De Ingenieur, nr 36, p 544
1903 Lambrechtsen van R Ingenieur Kaaimuur langs de zuidzijde van het IJ-eiland te Amsterdam kademuren de Ingenieur, 26-12-1903 p885
1905 Kraus Delft Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1906 RWS Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906 stormvloeden Stormvloedverslag
1910 Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam
1910 vdBroek RWS Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België havens Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 1
1911 vBeresteijn RWS Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en Benedenrivieren waterstanden Uitgeverij van Langenhuysen
1912 Wentholt Delft Stranden en strandverdediging zandige kust Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft
1912 Gelinck RWS Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart kanalen Rapport voor Rijkswaterstaat, uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen
1914 Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven
1914 RWS Verslag omtrent de in 1914 verrichte stroomsnelheidsmetingen in de rivieren bij de oostpunt van Rozenburg (+ op blz 1 en 2 afvoergegevens van de Rijn en Maas) rivierafvoer Onderdeel van een ongedefinieerd RWS rapport
1915 Kemper Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1915 vMourik Ingenieur De Werken van het Yeso-meer waterkracht De Ingenieur jrg 30, 1915, no 5, 30-01-1915
1915 Ramaer RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2
1915 Wortman RWS Verslag eener reis naar Zweden tot hel bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland breuksteen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 5
1915 Wortman RWS Verslag der Commissie ingesteld bij Ministerieele Beschikking van 6 november 1915 no. 270, afdeeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl havens ingesteld bij ministeriële beschikking van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat; Kast van Van Veen nr 150
1916 Ramaer RWS Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 stormvloeden Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten
1916 RWS Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen overstromingen Verlag over de getroffen herstelmaatregelen
1916 vHeyst RWS Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, stormvloeden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 6
1916 vdBroek RWS Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 7
1917 Ramaer RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 ijsgang nota aan de minister
1917 LelyCW RWS Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen rivierwerken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 11
1917 Wentholt RWS (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9
1917 Canter Cremers RWS Nota, betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 10
1917 vPanhuys RWS (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12
1919 vdBroek RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 14
1919 Nijhoff RWS Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 15
1919 Wentholt RWS verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16
1920 vBreen Holland's Rijshout zinkwerk Oosterbaan & Le Contre, Goes
1920 RWS Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten kanalen uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920
1920 Josephus Jitta Ingenieur Dokdeuren voor groot verval sluizen De Ingenieur jrg 35, 1920, no 35, 28-08-1920
1921 BakkerWPH Verovering van de Friesche Wadden landaanwinning 80 blz + 24 kaarten
1922 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1919 op 1920 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1922 Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex
1922 LelyCW RWS Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren rivierafvoer Rapporen en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 21
1922 Lely RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota
1922 Sandberg RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 19
1924 vMourik Delft Eenige beschouwingen over het water als bron van energie waterkracht Inaugurale rede, uitgave Waltman
1924 vVeen Drenthe Kaartjes van het stroomdal van de Beilerstroom en van de Heuvelruggen in Noord Drenthe kanalen Drents archief
1924 Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii landaanwinning
1924 Josephus Jitta Ingenieur Beplating van waterdichte schotten sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 19, 10-05-1924
1925 Lely Rapport der Commissie ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas havens KvK Maastricht
1926 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1926 KochA Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für Bauingenieure A. Koch en M. Crasten Jr.
1926 duCroix RWS Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 22
1928 Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas verzilting
1929 Thijsse Zuiderzeewerken Getijden en stormvloeden in den Maasmond stormvloeden De Ingenieur 1928, blz A146
1929 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1929 Nellensteyn RWS Onderzoek over steenkolenteer bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1929 Loman RWS De analyse van verhard beton bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1930 Cohen StuartHGC Ingenieur De vaarwaters naar Soerabaja baggerwerk De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 45, 1930, no 3, 17-01-1930 [Bijlage]
1930 vVeen KNAG De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5; kaart via Drents Archief
1930 Boreel Ingenieur Het gemaal van den polder Walcheren Gemalen De Ingenieur (1930) nr 45
1930 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de vraag op welke wijze de in 1930 aangevangn studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren behoort te worden voortgezet BER001c (samenvatting)
1930 Nijhoff RWS-BER Voorlopige studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren in Nederland, speciaal met het oog op de Westerschelde BER001d (samenvatting)
1930 vdDoes RWS Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 25
1931 deMuralt Klei of beton voor zeedijksverhooging? dijken Verslag van de rede voor de Zeeuwse Wateschapsbond
1931 vBeresteijn RWS-BER Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen BER001i (samenvatting)
1931 SchonfeldSr RWS-BER Organisatie van de studiedienst BER001b (samenvatting)
1931 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkeling van de Schelde" BER001e (samenvatting)
1931 vVeen RWS-BER Verhoging van stormvloeden waterstanden BER003a (samenvatting)
1932 vVeen RWS-BER Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting)
1932 vVeen RWS-BER Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting)
1932 RWS-BER Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Nota Benedenrivieren
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde) estuaria
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nrr26
1932 Beekman RWS-BER Verslag omtrent de schets van de ontwikkeling der Schelde BER006b (samenvatting)
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 26
1932 SchonfeldSr RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Opmerkingen n.a.v. de nota BER009a2 (samenvatting)
1932 SchonfeldSr RWS-BOR Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich zandtransport rapport studiedienst Bovenrivieren
1933 Zuiderzeewerken Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5
1933 vVeen RWS-BER Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) meetinstrumenten Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933
1933 vVeen Ingenieur Onderzoek naar het zandtransport van rivieren riviermorfologie De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933
1933 Kleinjan RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 28
1933 Josephus Jitta Ingenieur Een nieuw type schuif voor groote vervallen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 42, 20-10-1933 B242
1933 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde BER001f (samenvatting)
1933 Kleinjan RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten BER001h (samenvatting)
1933 Mazure RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging BER009a1 (samenvatting)
1933 Scharp RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Betreffende haven- en kanaalaanleg (Koedoodkanaal) BER009a3 (samenvatting)
1933 Schlingemann RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9 BER009a5 (samenvatting)
1933 SchonfeldSr RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting)
1933 vdBurgt RWS-BER De kustverdediging langs het oostelijk deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland BER015 (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9, deel d: antwoord aan Mazure BER003d (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Antwoord aan Mazure BER009a4 (samenvatting)
1933 Wolterbeek RWS-BER Baggeren in de Beningen en in het Berengat BER014 (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Diepgang van schepen BER017 (samenvatting) De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934;
1934 vVeen RWS-BER De haven van Liverpool havens BER019 (samenvatting)
1934 Thijsse ingenieur Onderzoek in Waterbouwkundige modellen modelonderzoek De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage]
1934 vVeen Ingenieur Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel morfologie De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting)
1934 Josephus Jitta Ingenieur Hefdeuren en vlakke stuwschuiven, welke slechts gedurende het bewegen rusten op wielen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 36, 07-09-1934 B154
1934 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren
1934 Kleinjan RWS-BER Onderzoek toestand tussenwateren voor aanleg Slaakdam, resp. Scheldedam, almede naar het verschil voor 1830 en voor 1866 BER20 (samenvatting)
1934 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche, Authie, Somme, Seine, Loire en Gironde BER018 (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Bodemgolven van groot formaat, geregistreed met een echo-toestel BER021 (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters zandtransport Nota BER
1935 RWS-BER Critieken en beschouwingen over bovenstaande BER030a2 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea morfologie Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Bodemstromen en stroomverticalen in verband gebracht met de formule voor eenparige beweging vloeistofmechanica BER023 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) verzilting BER024 (samenvatting)
1935 vVeen Ingenieur Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water meetinstrumenten De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage]
1935 vVeen IHO Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935)
1935 ThijsseJP Jr Gemeente Bandung De Bandoengsche waterleiding in het algemeen en de ontkoolzuringsinstallaties in het bijzonder drinkwater De Ingenieur in Nederlandsch-Indië 1935,Nr 6, blz VI-39
1935 Thijsse Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1935 Vreedenburgh TH Bandung Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 11, blz VI-140
1935 Josephus Jitta PIANC Recent examples of foundations of works sneb as quay-walls and lock-walls resting on poor subsoil; effect of the ground water and of its fluctuations in level. Studies. - Results obtained (Engels en Nederlands) sluizen PIANC congress 1935 Brussel
1935 Kleinjan RWS-BER Verslag en enkele beschouwingen over een proefneming van grondopruiming op de drempel voor de mond van de Waterweg met behulp van een grijperkraan op 12-8-1935 BER028 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea BER021b (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de Hoofden BER029 (samenvatting)
1936 Schlingemann RWS-BER Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Beoordeling van nota Wemelsfelder BER027a (samenvatting)
1936 vVeen Utrecht Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal vloeistofmechanica BER023a (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant afwatering Nota op verzoek van Dir. Noord-Brabant
1936 Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) zinkwerk Fotoalbum
1936 vVeen RWS-BER Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters getijberekening BER027 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas havens BER031 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Determination du debit solide des courants zandtransport sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank,
1936 Vreedenburgh TH Bandung Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 61, blz VI-81
1936 Vreedenburgh TH Bandung De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 9 blz VI-158
1936 Vreedenburgh TH Bandung Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 10 blz VI-167
1936 vVeen Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1937 Dammers RWS-BER Vergelijkende peilingen met handlood en echolood in de buitenhaven van IJmuiden meetinstrumenten BER043 (samenvatting)
1937 Tesch RWS-BER De jongste onderzoekingen in het Nauw van Calais en langs de Nederlandse kust in het T.A.G. BER029a2 (samenvatting)
1937 Vlam RWS-BER Kwestie Rijk-Bergen op Zoom betreffende afdamming Kreekrak BER034 (samenvatting)
1937 Vlam RWS-BER Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak) BER041 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het T.A.G. BER029a1 (samenvatting)
1937 Wemelsfelder RWS-BER Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting)
1937 Young RWS-BER Recente dijkvallen in Zeeland BER038 (samenvatting)
1937 Mazure Delft De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren stormvloeden Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart De Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 vVeen RWS-BER Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema s eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 -1937 estuaria RWS Benedenrivieren
1937 deJongDL OTAR Historische techniek, Steenglooiingen dijken BTA 6 april 1937 (tijdschrift van de Bond van Technisch Ambtenaren)
1937 vVeen KNAG Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap morfologie Tijschrift KNAG, (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekening BER036 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER The analogy between tides and electrical currents getijberekening BER037 (samenvatting)
1937 vVeen Ingenieur Een registrerende stroommeter Meetinstrumenten De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937
1937 vVeen Ingenieur Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1937 vVeen RWS-BER Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff getijberekening BER035 (samenvatting) De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937
1937 vVeen RWS-BER Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrograf. metingen BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29
1937 vVeen Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen zandtransport Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327
1937 Vreedenburgh TH Bandung Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 1, blz I-2
1937 Vreedenburgh TH Bandung Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 2, blz II-26
1937 Vreedenburgh TH Bandung Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging hydraulica De Ingenieur in Ned. Indë nr 4, blz II-65
1937 Vreedenburgh TH Bandung De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indë nr 8, blz II-111
1937 Vreedenburgh TH Bandung De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 12, blz II-163
1937 Josephus Jitta Ingenieur Een rijdend overzetveer kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 42, 15-10-1937 N143
1938 Dammers RWS-BER Metingen en waarnemingen in en buiten de haven van IJmuiden BER045 (samenvatting)
1938 Dronkers RWS-BER Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting
1938 Jansen RWS-BER Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde BER048a (samenvatting)
1938 Jansen RWS-BER Nora betreffende het onderzoek naar de aard van enige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Het gebied van de Westerschelde nabij Bath BER048e (samenvatting)
1938 SchonfeldSr RWS-BER Enige aantekeningen naar aanleiding van nota 50 van ir. Van Veen BER050 a (samenvatting)
1938 Wolterbeek RWS-BER Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting)
1938 RWS Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1938 Thijsse Delft Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede
1938 vVeen RWS-BER Die unterseische Sandwüste in der Nordsee BER021a (samenvatting) - Geologie der Meere und Binnengewässer
1938 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren verzilting BER050 (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten getijberekening Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938
1938 vVeen Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff "Oceaan" morfologie Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3-5, pp 274-286
1938 Boreel Walcheren La digue maritime de Westkapelle dijken Congrès int. de géographie Amsterdam - excursion a Zélande
1938 Vreedenburgh TH Bandung Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 712, blz I-50
1938 vr TH Bandung Het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 8, blz 1-74
1939 vVeen Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1939 Jansen RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting)
1939 Jansen RWS-BER Onderzoek aanval duinkust Goederede BER052 (samenvatting)
1939 Kuin RWS-BER De verandering in de normale waterbeweging van de benedenrivieren tussen 1908 en 1935 BER013a (samenvatting)
1939 Schooneveldt RWS-BER De hygiënische toestand van het zeewater langs onze kust BER056 (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Verbetering van de Hollandse IJssel BER022d (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee getijberekening BER036 (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 ijsgang BER057(samenvatting)
1939 vVeen Ingenieur De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage]
1939 vVeen Ingenieur Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) ijsgang De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939
1939 vVeen Ingenieur Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland droogmakerij De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939
1939 Vreedenburgh TH Bandung De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 1, 2 en 3, blz 1-205-I-17 en I-47
1939 Cohen StuartHGC De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië
1940 vVeen RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband)
1940 vVeen RWS-BER Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting)
1940 Crommelin RWS-BER De herkomst van het zand in de Waddenzee - de herkomst van het Waddenslib BER063 (samenvatting)
1940 intVeld RWS-BER Verondieping Nieuwe Diep BER065 (samenvatting)
1940 Jansen RWS-BER Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse BER048b (samenvatting)
1940 Stroband RWS-BER Afvoermetingen in de Brielse Maas en Botlek op 28-4-1939 en 6-6-1939 BER061 (samenvatting)
1940 vdVelde RWS-BER Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting)
1940 Vlam RWS-BER Veranderingen in de mond van de Westeschelde BER064 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Is de heersende windrichting te Amsterdam seder 1700 gekrompen? wind BER068 (samenvatting)
1940 RWS IJsverslag: Winter 1939-1940 ijsgang IJsverslagen
1940 AllewijnM Rijnlands kust 1860-1940 zandige kust Archief van Veen-Stroband
1940 vVeen ingenieur De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5
1941 Coppoolse RWS-BER Waargenomen verandering in de getijvoortplanting op de Hollandse IJssel sedert de verbetering van 1938 en vorige jaren BER022c (samenvatting)
1941 Coppoolse RWS-BER Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting)
1941 Kuin RWS-BER Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941 BER070 (samenvatting)
1941 Stroband RWS-BER De betrouwbaarheid van frequentiekarakteristieken BER073 (samenvatting)
1941 Stroband RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van max. standen aan de peilschalen langs de bovenrivieren en in de afvoer van de Rijn te Lobith BER076 (samenvatting)
1941 Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Waddenzee Nota studiedienst Hoorn
1941 Stroband RWS-BER Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting)
1941 vdBerg RWS-BER Beknopt verslag van de plannen te Bergen op Zoom BER083a (samenvatting)
1941 vdVelde RWS-BER Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941,
1941 RWS IJsverslag: Winter 1940-1941 ijsgang IJsverslagen
1941 vVeen RWS-BER Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land rivierafvoer nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen
1942 Coppoolse RWS-BER Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting)
1942 Dronkers RWS-BER Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting)
1942 Dronkers RWS-BER Bepaling van de snelheidsveranderingen die zullen optreden indien het vloedschaar van Tholen wordt doorgebaggerd ten behoeve van de haven van Bergen op Zoom BER094 (samenvatting)
1942 Engelen RWS-BER Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollands Diep, Haringvliet en Vuile Gat BER103 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER De mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaardiepte in de Wielingen BER086 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting)
1942 Saarloos RWS-BER Opmerkingen betreffende de plannen te Bergen op Zoom BER083d (samenvatting)
1942 Tesch RWS-BER De Noordzee van historisch-geologisch standpunt BER029a4 (samenvatting)
1942 Vlam KZGW De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800 BER064a (samenvatting)
1942 Vlam Utrecht Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwsche eilanden BER091 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting)
1942 RWS IJsverslag: Winter 1941-1942 ijsgang IJsverslagen
1942 RWS Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Nota Benedenrivieren
1942 vVeen RWS-BER Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt rivierwerken BER090 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden stormvloeden BER092 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren bouwmaterialen BER100 (samenvatting)
1942 Ringers Ingenieur Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1942 vVeen RWS-BER Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1943 BeckeringVinckers RWS-BER Rapport inzake afslag ZW kust van Ameland BER125 (samenvatting)
1943 Coppoolse RWS-BER Frequenties der windsnelheden in Nederland BER123 (samenvatting)
1943 Coppoolse RWS-BER Regenfrequenties in Nederlands in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid BER124 (samenvatting)
1943 dBruijn RWS-BER Profielen van nieuwe dijken langs de benedenrivieren BER115 (samenvatting)
1943 Dronkers RWS-BER De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting)
1943 Dronkers RWS-BER De verdeling der maximale waarden BER128a (samenvatting)
1943 RWS-BER Nota Kruinshoogte Bergstoep dijken
1943 Dronkers RWS-BER Reëele oplossing voor de partiële lineaire differentiaalvergelijkingen der getijbeweging BER129 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting)
1943 Ferguson RWS-BER Waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde BER118 (samenvatting)
1943 Hoolsema RWS-BER Waterstaatkundige toestand van de Braakman en de daarmee samenhangende vraagstukken BER126 (samenvatting)
1943 SchonfeldSr RWS-BER Verlaging Rijnarmen door baggerwerk BER131a (samenvatting)
1943 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting)
1943 tBrink RWS-BER Helderse zeewerikng BER116 (samenvatting)
1943 Thijsse WL Delft Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting)
1943 vEerde RWS-BER Het bekleien van zandgronden omstreeks 1850-1905 BER108 (samenvatting)
1943 vEerde RWS-BER De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld BER111 (samenvatting)
1943 VisserWC RWS-BER Voorstellen onderzoek naar de bekleiingsdikte van Wadzanden BER109 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting)
1943 RWS-BER De haven van Bergen op Zoom, door Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant BER083c (samenvatting)
1943 SchonfeldJr Delft De getijbeweging in rivieren, zeearmen, geulen afstudeerverslag
1943 vVeen RWS-BER Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 dijken BER113 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen meetinstrumenten BER114 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Enige boringen in de zuidelijke Noordzee morfologie BER122 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen landaanwinning BER127 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting)
1943 Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek rivierwerken archief van Veen-Strobnad
1943 Stroband WL Delft Golfoploop model M11 golven archief van Veen-Stroband
1943 Stroband RWS-BER Stromvloedsberekening volgens de exacte metode getijberekening archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing getijberekening Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452
1943 RWS-BER De verdeling der maximum waarde waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453
1943 RWS-BER Bodemdaling waterstanden Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457
1943 vVeen RWS-BER Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 zeespiegelstijging BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1944 Scharp RWS Nota Peilschalen waterstanden RWS nota 3525F
1944 Scharp RWS Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst
1944 RWS Klassificatie en beschrijving instrumenten (voor hydrografische en waterloopkundige waarnemingen bij Rijkswaterstaat) meetinstrumenten Nota 58.7
1944 Coppoolse RWS-BER Kuildiepten bij de mond van een rivier, zoals de Rotterdamse Waterweg BER135 (samenvatting)
1944 Coppoolse RWS-BER Heen- en teruggaande getijgolven BER136 (samenvatting)
1944 Morra RWS-BER Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1944 Ringma RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting)
1944 Saarloos RWS-BER De verdieping van het zeegat van het Vlie sedert 1832 BER139 (samenvatting)
1944 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek afvoer Lobith BER076a (samenvatting)
1944 Stroband RWS-BER Frequenties van HW-standen langs de Maas-Amer beneden Lith BER142 (samenvatting)
1944 Thijsse WL Delft Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting)
1944 Vlam RWS-BER Geulenkaart van het Westland BER138 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek getijberekening BER146 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten
1944 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree estuaria Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingen BER151 (samenvatting)
1945 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Getijberekening Nota Studiedienst BER
1945 Coppoolse RWS-BER Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting)
1945 Lanting RWS-BER Ontwateringskosten van polders- berekeing van de financiële gevolgen van het Vijfeilandenplan voor de natuurlijke en kunstmatige ontwatering van de waterschappen en polders BER148 (samenvatting)
1945 Lanting RWS-BER Voorontwerp van een electrisch schroefpompgemaal naast de waaiersluis te Haasrecht, t.b.v. het op peil houden van de gekanaliseerde Hollandse IJssel BER149 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Groot Verlandingsplan (samenvatting) landaanwinning BER150 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? zeespiegelstijging BER157 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten
1945 RWS-BER waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat
1945 vVeen RWS-BER Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg verzilting bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen
1945 vVeen RWS-BER Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1946 vVeen RWS-BER De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting)
1946 vVeen RWS-BER Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1946 Dronkers RWS-BER Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
1946 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1942-1943 ijsgang Landsdrukkerij
1946 Dronkers RWS-BER Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting)
1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde I (gem getij) BER177 (samenvatting)
1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde II (gem getij) BER178 (samenvatting)
1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree, 1823-1935 BER160 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Metingen op de benedenrivieren, (polytechisch tijdschrift) 18-11-1946, 19-12-1946, 21-10-1947, 4-11-1947 BER175 (samenvatting)
1946 Scheele RWS-BER Kalkafzettingen door Nederlandse stromen BER165 (samenvatting)
1946 vVeen RWS-BER De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting)
1946 vVeen RWS-BER Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden landaanwinning BER190 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting)
1946 vBendegom RWS-BER Rapport Vlieland BER173 (samenvatting)
1946 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbeteringen BER176 (samenvatting)
1946 vDoornick RWS-BER Zandexploitatie in zee bij Hoek van Holland BER174 (samenvatting)
1946 Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband
1946 vVeen RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1946 Thijsse WL Delft Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1946 RWS-BER Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten geotechniek Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 250
1946 RWS-BER Boringen Waddenzee Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242
1946 vVeen KNAG Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493
1946 dDoolaard RWS-DDW Walcheren komt boven water Gedenkboek van de drooglegging Walcheren, uitgave van De Bezige Bij,
1946 dBruijn RWS Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen dijken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 30
1947 vVeen Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1947 vVeen Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1947 Edelman Delft Over de berekening van grondwaterstroomingen grondwater Dissertatie TH Delft
1947 Ringma RWS-BER Ontwikkeling en gebruik van de Delftsche zandvanger zandtransport Nota studiedienst benedenrivieren
1947 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1943-1944, langs de kusten van de Noordzee, op de Wadden, het IJsselmeer, de rivieren en de zeearmen ijsgang IJsverslag
1947 Josephus Jitta Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn, Haarlem
1947 Huitema Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen, enz. Samenstelling, aanleg, onderhoud dijken NV Uitgeversmaatschappij 'Kosmos' Amsterdam-Antwerpen
1947 Schalkwijk KNMI A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast stormvloeden KNMI publicatie 125-7
1947 vVeen RWS-BER Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting)
1947 Coppoolse RWS-BER Chloorgehalte op de benedenrivieren BER180 (samenvatting)
1947 dBruijn RWS-BER Nota betreffende de afdamming van het Brielse meer BER179 (samenvatting)
1947 dVlieger RWS-BER Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen BER195 (samenvatting)
1947 dVos RWS-BER Zoetwatervoorziening Delfland BER182 (samenvatting)
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderningen in de Oosterschelde over de perode 1827-1933 BER183 (samenvatting)
1947 Israel RWS-BER Zoetwaterinlating Brielse Maasboezem BER192 (samenvatting)
1947 Kalkman RWS-BER Verslag modelonderzoek slibscherm haven Wilton-Feyenoord BER196 (samenvatting)
1947 Scheele RWS-BER Slibransport in de Wilton haven BER186 (samenvatting)
1947 vVeen Analogie entre marées et courants alternatifs getijberekening La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416
1947 Stroband RWS-BER Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting)
1947 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting)
1947 vdBurgt RWS-BER Nota over het ontlenen van zand aande Rotterdamse Waterweg BER193 (samenvatting)
1947 vdBurgt RWS-BER Het ontlenen van zand aan de benedenrivieren in verband met de zandbehoefte in de komende jaren BER194 (samenvatting)
1947 vVeen RWS-BER The calculation of tides in new channels getijberekening BER197 (samenvatting)
1947 RWS-BER Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461
1947 Jospehus Jitta rws Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn
1947 Scheele RWS-BER Kalkgehalte van stroomafzettingen bij het Zuit-Maartensgat BER185 (samenvatting)
1948 Crommelin RWS-BER Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden Nota in opdracht van dir BER door StiBoKa
1948 Wemelsfelder RWS-BER Nota Grenspeil waterstanden Nota (WWKZ) HY-024
1948 Wemelsfelder RWS-BER Gegevens ijsbezetting in Nederland ijsgang Rapport hy0-27
1948 Ringma RWS-BOR Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen NOta 491R
1948 Ringma RWS-BOR Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer sluizen Nota: S446/IJ R 1
1948 Ringma RWS-BOR schade aan de zomerkade van de Prins Willemopolder dijken Nota S 424/W R 1
1948 Ringma RWS-BOR Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe" irrigatie Nota S.433/IJ R 1
1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie sluizen Nota algemene dienst
1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart sluizen Nota Algemene Dienst
1948 RWS Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946 Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1948 Groen KNMI Contribution to the Theory of Internal Waves golven KNMI Mededelingen en verhandelingen; Serie B, Deel II, No. II
1948 vVeen Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff
1948 dVos RWS-BER Studiereis naar Frankrijk (getijdecentrales) BER208 (samenvatting)
1948 Ferguson RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de achteruitgang van de onderzeese oever van Walcheren oeververdediging BER210 (samenvatting)
1948 Ferguson RWS-BER Inleiding tot de getijberekening getijberekening BER211 (samenvatting)
1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872-1933 morfologie BER201 (samenvatting)
1948 Knoester RWS-BER Verslag grondboringen Waddenzee Waddenzee BER203 (samenvatting)
1948 Morra RWS-BER Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid meetinstrumenten BER204 (samenvatting)
1948 Morra RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting)
1948 vVeen RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? zeespiegelstijging BER205 (samenvatting)
1948 RWS-BER Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Waddenzee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246
1948 RWS-BER Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal golven Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291
1948 vdHeggeZijnen Shell Turbulence: Ally and Enemy vloeistofmechanica Uitgave van Bataafse Petroleum Maatschappij, ook in NA collectie vVeen-Stroband,nr. 407
1948 RWS-BER Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis dijken Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433
1948 ThijsseJP Jr Gemeente Bandung Stadsplanwerk 1941-1948 planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 1, blz II-1
1949 Ringma RWS-WWKZ Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand zandige kust Nota adviesdienst Vlissingen
1949 Ringma RWS-WWKZ Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1949 RWS Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1940, incl meetinstructie zandige kust
1949 vdBurgt RWS-BER Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree (voorafgaand door brieven en enkele beschouwingen estuaria nota studiedienst BER
1949 vVeen RWS-BER De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting)
1949 vVeen RWS-BER Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393
1949 Schijf PIANC Protection de la cunettes (berges et plafond) des voies navigables, intérieures et maritimes, ainsi que des caneaux d'évacuation kanalen PIANC 17th congress 1949, Lisbon, section SI C2
1949 vVeen KNAG Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1949 vVeen RWS-BER Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren getijberekening BER213 (samenvatting)
1949 Ringma RWS-BER Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso dijken BER220 (samenvatting)
1949 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging zandige kust BER224 (samenvatting)
1949 Wemelsfelder RWS-BER Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds waterstanden BER223 (samenvatting)
1949 ThijsseJP Jr TH Bandung Gewijzigde Grondslagen voor net Stadsplanwerk in IndonesiŽ planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 3, blz II-15
1949 vVeen RWS-BER Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49
1950 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging : berekeningsmethoden Getijberekening RWS nota
1950 Ringma RWS-Vlissingen De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder estuaria Nota 50.4
1950 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat Publicatie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1950 Delft Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden dijken Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam
1950 vVeen RWS-BER Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting)
1950 vVeen RWS-BER Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting)
1950 vVeen RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518
1950 Haring RWS-BER Overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuidwestelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933 morfologie BER235 (samenvatting)
1950 Knoester RWS-BER Verslag grondboringen op Zeeuwse en Zuidhollandse wateren in het jaar 1949 geotechniek BER236 (samenvatting)
1950 Morra RWS-BER De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 verzilting BER225 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties svan een inkorting van het Oude Hoofd te Walsoorden strandhoofden BER239 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen zandige kust BER241 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst zandige kust BER243 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER De kust bij Cadzand zandige kust BER245 (samenvatting)
1950 Stroband RWS-BER Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) modelonderzoek BER226 (samenvatting)
1950 Stuurman RWS-BER Verzilting van de polder Cromstrijen verzilting BER248 (samenvatting)
1950 vBendegom RWS-BER Enkele beschouwingen over de vormingen van de Wadden Waddenzee BER246 (samenvatting)
1950 vLimborgh RWS-BER Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op het Laboratoire Dauhinois d'Hdraulique (Neyrpic) te Grenoble meetinstrumenten BER237 (samenvatting)
1950 Zijlstra RWS-BER Het verziltingsprobleem in Zuid-Holland verzilting BER247 (samenvatting)
1950 ThijsseJP Jr TH Bandung Stedeibouwkundige beschouwingen over het te bouwen huisvestingcentrum bij Kebajoran planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 4, blz II-25
1950 Romeijn RWS Surinaams hout voor waterbouwkundige doeleinden bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 31
1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen zandtransport BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7
1951 SchonfeldJr RWS-BER Propagation of tides and similar waves getijberekening Thesis TU Delft
1951 Thijsse Hydraulica vloeistofmechanica Technische Vraagbaak 1951, 95-134
1951 vVeen Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1951 vVeen Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1951 Stroband RWS-BER Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting BER254 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, verzilting BER265 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) verzilting BER267 (samenvatting)
1951 Thierry Delft Enkele opmerkingen over het beheer en onderhoud van zeekeringen dijken Lezing te Groningen
1951 vVeen coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79)
1951 Geuze LGM Onderzoekingen verband houdende met de oevervallen in Zeeland oevervallen LGM rapport
1951 Frijlink WL Delft Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag dijken Tijdschrift Weg en Waterbouw nr. 5-6, mei-juni 1951.
1951 RWS IJsverslag: Winter 1944-1945 en winter 1945-1946 ijsgang rapport algemene dienst RWS
1951 vVeen KNAG De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4,
1951 vVeen Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1951 vVeen KNAG De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd estuaria Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275
1951 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging, Berekeningsmethode verzilting BER273 (samenvatting)
1951 Morra RWS-BER Het rollend zandtransport in rivieren zandtransport BER270 (samenvatting)
1951 Santema RWS-BER Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge meetinstrumenten BER271 (samenvatting)
1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes meetinstrumenten BER272 (samenvatting
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 verzilting BER266 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting)
1951 Josephus Jitta Ingenieur Afdrukinrichtingen voor schutsluizen sluizen De Ingenieur, 1951, nr 37, blz B130
1951 Josephus Jitta Ingenieur De ontwikkeling van stuw- en andere schuiven, in hoofdzaak ten aanzien van de waterdichte aansluiting op het vaste gedeelte van het bouwwerk sluizen De Ingenieur (63) blz B127-146
1952 Wemelsfelder RWS-WWKZ Meten van golfhoogte en golffrequentie golven Nota nr. (WWKZ) HY-036
1952 SchonfeldJr RWS-BER Nota zoutbezwaar van een zeesluis verzilting nota studiedienst
1952 SchonfeldJr RWS-BER Bewerking van de zout- en snelheidswaarnemingen van april 1951 bij de Westsluis in Terneuzen verzilting nota studiedienst
1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren stormvloedkeringen Nota RWS
1952 vVeen RWS-BER Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting)
1952 RWS-BOR Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken rivierafvoer Nota Bovenrivieren 51.23
1952 Frijlink WL Delft Discussion of bedload movement formulas of Kalinske, Einstein and Meyer-Peter and Müller and their application to recent measurements of beload in the rivers in Holland morfologie US Bureau of Reclamation, translation of apublication by Frijlink, originally published in the Comptes rendus 2ième Journée Hydraulique, Grenoble, 1952
1952 vVeen RWS-BER Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 vVeen English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522)
1952 vVeen RWS-BER Solution of an hydraulic problem by analog computer getijberekening letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum
1952 RWS-BER Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1952 Franx RWS-BER Rapport betreffende het zoutbezwaar i.vm. het Botlekplan van Gemeentewerken Rotterdamd verzilting BER286 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren stormvloedkeringen BER288 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende de constructie van een sluitgat bij zodanige lengte dat niet met caissons kan worden gewerkt afsluitingen BER311 (samenvatting)
1952 Morra RWS-BER De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting)
1952 Morra RWS-BER De zandbeweging in het getijgebied morfologie BER304 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Hydrografische instrumenten meetinstrumenten BER294 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) morfologie BER299 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden verzilting BER313 (samenvatting)
1952 Jansen RWS Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 32
1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende een ontwerp van de afsluiting van een sluitgat van beperkte lengte in een te maken dijk met behulp van afsluitelementen van gewapend beton afsluitingen BER312 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l -grenzen t.t.v. HW en LW kensteringen op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het Spui voor de afsluiting van de Botlek op 20-6-1952 verzilting BER285 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 verzilting BER290 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) verzilting BER300 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek modelonderzoek BER314 (samenvatting)
1953 Dronkers PIANC Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is based in case of tidal current verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1953 SchonfeldJr PIANC The penetration of sea water into inland water situated beyond shipping locks verzilting PIANC congres 1953 Rome
1953 RWS-BER Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5)
1953 vVeen RWS-BER Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingen BER316 (samenvatting)
1953 Ringma RWS-Hoorn Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel estuaria Nota adviesdienst Hoorn
1953 vVeen PIANC The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1953 SchonfeldJr RWS-WWKZ Inleiding tot de Methode der karakteristieken getijberekening Nota (WWKZ-)53.2
1953 SchonfeldJr RWS-WWKZ Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika getijberekening Nota (WWKZ-)53.1
1953 Santema RWS-BER De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3
1953 Schijf PIANC The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway kanalen PIANC 18th congress 1953, Rome, section SI C1 - co auteur: Schijf
1953 RWS IJsverslag: Winter 1947-1948 en 1948-1949 ijsgang rapport RWS algemene dienst
1953 vVeen Ver. Landaanwinning Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3
1953 vVeen RWS Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag
1953 vVeen RWS Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag
1953 vVeen RWS-BER Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674
1953 Agema RWS-DDW Foto's van sluitgaten in Zeeland 1953 dijkdoorbraken Fototalbum van Agema met foto's van sluitgaten
1953 Ringers RWS Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam Historisch Genootschap Roterodamum, publicatie nr. 10
1953 RWS-BER De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 waterstanden Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief
1953 PhilipseC Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland dijken Gedenkboek uitgegeven door C. van Velzen, Krabbendijke
1953 RWS-BER Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 dijken collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief
1953 vVeen Dagboeknotitie van de dijkdoorbrijk bij Ouderkerk (Z-H) dijken familiearchief Van Veen
1953 Thijsse Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie
1953 vVeen Deltacommissie Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd waterstanden Nota voor de Deltacommissie
1953 vVeen RWS-BER Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer getijberekening ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen
1954 Edelman RWS Doorbraakvrije zeedijken dijken Rijkswaterstaat nota (niet gepubliceerd)
1954 vVeen Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands zeespiegelstijging Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands)
1954 vVeen RWS Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden archief vVeen-Stroband bij NA nr 87
1954 Edelman RWS Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings zeespiegelstijging Geologie & Mijnbouw (16) pp209-212; Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands
1954 Bruggeman Ver. Landaanwinning Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4
1955 vdKley RWS-WWKZ Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee Waddenzee Nota nr. (WWKZ) HY-063
1955 vdKley RWS-WWKZ Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953 opgetreden standen waterstanden Nota (WWKZ) HY-061
1955 SchonfeldJr RWS-BER Getijberekening door integratie langs karakteristieken getijberekening Rijkswaterstaat nota CSD 55-14
1956 Ringma RWS-Hoorn Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee dijken Nota (WWKZ-)56.11
1956 Ringma RWS-BOR IJsselstanden na dichting Baakse Overlaat rivierwerken nota 56.16
1956 vVeen Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1956 vVeen De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5
1956 Svasek RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1956.) 12
1956 vVeen Ingeniøren The Thyborøn project estuaria Ingeniøren 11-8-1956
1956 vVeen Ingeniøren Frequency of Floods and Safety stormvloeden Ingeniøren 8-12 1956
1957 Ringma RWS advies kustverdediging Sylt zandige kust Nota van Arrondissement Nordzeekanaal
1957 vVeen Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111)
1957 vVeen Necessity of subsidence-gauges zeespiegelstijging Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1957 Santema RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8
1957 vVeen Ingeniøren Såndan gør vi Holland "færdigt" Ingeniøren 15-8-1957
1957 vVeen Ver. Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6
1958 Santema RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105)
1960 Agema RWS-WWKZ Vergelijkende beschouwingen over de werking van paalhoofden en stenen strandhoofden kust Nota WWK 60-1
1960 vVeen RWS Land below sea level Drukkerij Trio, Den Haag
1961 Wilderom RWS Tussen afsluitdammen en deltadijken dijken Serie van 4 boeken over de waterkeringen van Zeeland van voor de Deltawerken
1961 vVeen Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507
1961 Morra RWS-Deltadienst Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi Getijberekening rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM
1963 Svasek RWS-WWKZ Verslag omtrent een studiereis door de Verenigde Staten van Amerika (24 okt. - 3 nov. 1962) Nota WWK 63-4
1965 Wemelsfelder Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw dijken Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning
1965 Josephus Jitta IHE-Delft Navigation Locks (handouts) sluizen College handouts IHE-Delft
1966 Svasek RWS-WWKZ Schematisatie van de diepte ten behoeve van de getijberekening (tweedimensionaal) in de mond van het Haringvliet, voorstel voor de definitieve "output" voor de computerberekeningen getijberekening Nota (DD) K-412
1966 Svasek RWS-WWKZ Weerstandscoëfficiënt C in open waterlopen met getiibeweging : Schematisatie van gegevenes ten behoeve van tweedimensionale getij berekening in de mond van het Haringvliet getijberekening Nota (DD) K-405
1967 Svasek RWS The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158
1968 Svasek RWS-WWKZ Invloed van brekende golven op de stabiliteit van zandige kusten kust Nota W-68.083 (vervanging van nota K-504)
1969 Svasek Statistical evaluation of wave conditions in a deltaic area golven Symposium "Research on wave action", Delft, The Netherlands, March 24-26, 1969
1970 Svasek RWS-WWKZ Commentaar op de nota "Bepaling van diepten op de Noordzee" (Hoek van Holland, maart 1969, afd. Noordzee) Noordzee Nota (DDWT) W-69.106
1970 Hakkeling OTAR Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop bodembescherming OTAR (170, diverse nummers), ook uitgegeven als apart boek
1972 vMalde RWS-Vlissingen Over het berekenen van Deltaprofielen dijken Publicatie nr. 9
1972 Josephus Jitta Ingenieur Automatisch werkende afdrukinrichtingen voor schuifdeuren (in de plaats van roldeuren) van Schutsluizen sluizen De Ingenieur, jg 84, nr 3, blz A48-A56
1973 Agema RWS-Deltadienst Het verloop van het zoutgehalte langs de kust tussen Hoek van Holland en Vlissingen zoutgehalte nota DDWT-73.116
1976 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 3 en 4 januari 1976 stormvloeden SR43
1976 Agema RWS-Deltadienst Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging kust Notitie DDWT-78.269
1976 Agema RWS-Deltadienst Stroombestendigheid Silex 90-300 nota W-76-020
1977 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 30/31 december 1977 stormvloeden rapport WWKZ 1061
1978 Agema RWS-WWKZ Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V. kust WWKZ-78G.204
1978 Agema RWS-Deltadienst Kustverdedigingswerken just nota ddwt 78-016
1978 Agema RWS-Deltadienst Kusttransportberekeningen t.b.v. suppletie met zand met verschillende gemiddelde korreldiameter zandtransport notitie DDWT 78.288
1979 Svasek Svasek bv Bouwen met de natuur kust Publicatie van Svasek bv
1979 Wilderom RWS-WWKZ Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen Zettingsvloeiing Nota WWKZ-75.2 - Adviesdienst Vlissingen
1980 Kolkman Hydraulische aspekten van vul- en ledigingssystemen van schutsluizen sluizen collegediktaat TU Delft
1980 Agema RWS-Vlissingen Verandering van de Zeeuwse kusten door mens en natuur WWKZ-80.V024 - Lezing op 16 mei 1979 voor de Contactgroep Kust
1980 Agema Delft Wegen in de waterbouw Inaugurale rede
1984 Svasek RWS-Vlissingen Permeable groynes : experiments and practice in the Netherlands kust paper ICCE Houston, 1984
1984 Agema Delft Het totaal overziende (Dijkherstl Z. Beveland) Afscheidsymposium prof. Agema
1985 Agema TAW Interimrapport Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen Technische Adviescommissie voor de waterkeringen
1985 Agema Delft Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan kanalen Delft University Press
1985 Agema Delft Bituminous materials in hydraulic engineering (summary of the Eurobitume Symposium) TU Delft memo
1986 Agema RWS-DGW Instrumentatie voor monitoring en de exploitatie van civiel-technische werken instrumentatie Afscheidssymposium J. v.d. Wel (van micromolen naar productontwikkeling
1986 Agema VNC Betonnen bekledingen op dijken en langs kanalen, state of the art (bijdrage II) dijkbekleding VNC-publicatie n.a.v. eensyposium
1986 Agema Delft Grimar (Grindwinning voor Maas-Rijn verbinding) TU nota
1987 Agema VNC Betonnen dijk- en oeverbekledingen dijkbekleding Symposium onder voorzitterschap van Agema
1989 Agema TAW Lezingen TAW-dag: 6 december 1989;lezing Werkgroep Probabilistische methoden dijken Technische adviescommissie voor de waterkeringen
1998 Stamhuis RWS Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta afsluitingen uitgave Ministerie V&W
1999 Agema Delft Van de grond af opgebouwd, Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema Symposium verslag Waterbouwdispuut
2003 vMalde Historische Stormvloedstanden stormvloeden ISBN 90.369.3457.5