Delft

Lijst van publicaties door Technische Universiteit Delft


(Waterbouwkundige publicaties van Technische Hogeschool Delft/ TU Delft (o.a. proefschriften). Zie ook repository.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1905 Kraus Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1912 Wentholt Stranden en strandverdediging zandige kust Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft
1921 LelyCW De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Zuiderzee Dissertatie Technische Hogeschool Delft
1924 vMourik Eenige beschouwingen over het water als bron van energie waterkracht Inaugurale rede, uitgave Waltman
1937 Mazure De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren stormvloeden Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage
1938 Thijsse Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede
1943 SchonfeldJr De getijbeweging in rivieren, zeearmen, geulen afstudeerverslag
1947 Edelman Over de berekening van grondwaterstroomingen grondwater Dissertatie TH Delft
1950 Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden dijken Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam
1951 Thierry Enkele opmerkingen over het beheer en onderhoud van zeekeringen dijken Lezing te Groningen