( - )Meer info via:

Illustratiebron:

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1820 Beschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louwmaand van 1820; met platen en kaart overstromingen G.J.A. Beijerinck, Amsterdam
1851 Rapport van Belgische regeringscommissie met adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe aan de Nederlandse regering Sloe afsluitingen
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde estuaria
1866 Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866 afsluitingen
1873 Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veeregat en de Zandkreek, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst met het oog op de scheepvaart Sloe afsluitingen
1889 RWS Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889 stormvloeden Landsdrukkerij
1894 RWS Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883 stormvloeden Landsdrukkerij
1895 RWS Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894 stormvloeden Landsdrukkerij
1896 Hellegat 1844 - 1896 Hellegat
1906 RWS Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906 stormvloeden Stormvloedverslag
1910 Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam
1914 Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven
1914 RWS Verslag omtrent de in 1914 verrichte stroomsnelheidsmetingen in de rivieren bij de oostpunt van Rozenburg (+ op blz 1 en 2 afvoergegevens van de Rijn en Maas) rivierafvoer Onderdeel van een ongedefinieerd RWS rapport
1916 RWS Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen overstromingen Verlag over de getroffen herstelmaatregelen
1919 Zuiderzeewerken De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer ZZ-Afsluitdijk nota ZZW 1
1920 RWS Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten kanalen uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920
1920 Heidemaatschappij Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk zinkwerk nota t.b.v. directie ZZW
1921 Zuiderzeewerken Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota Zuiderzeewerken (afsluitdijk)
1921 Zuiderzeewerken De renteberekening bij de Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 10
1922 Zuiderzeewerken Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen Zuiderzee landaanwinning Nota Dienst Zuiderzeewerken
1922 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1919 op 1920 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1922 Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex
1922 Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de Nieuwe Waterweg waterstanden Eindverslag Staatscommissie
1924 Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii landaanwinning
1926 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1927 Geldersche Vallei De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn Amsterdam-Rijnkanaal kanalen Brochure van "De Geldersche Vallei"
1928 Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas verzilting
1929 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1930 RWS-Hoorn Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel Eijerland zandige kust Nota
1930 Zuiderzeewerken The enclosure and partial reclamation of the Zuyderzee Zuiderzee Ministry of Waterstaat and the Management of the Zuyderzee-Works
1932 RWS-BER Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Nota Benedenrivieren
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nrr26
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 26
1933 Zuiderzeewerken Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5
1933 RWS Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Westerschelde Rijkswaterstaat
1934 RWS-BER Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Benedenrivieren Meetrapporten
1934 RWS-BER Schemas eb- en vloedscharen Haringvliet en Hollandsch Diep, Haringvliet Kaart direcie Benedenrivieren
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren BER013b (samenvatting)
1935 RWS-BER Critieken en beschouwingen over bovenstaande BER030a2 (samenvatting)
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren getijberekening Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij
1935 RWS Stuw te Lith: Fabricage van de stuwschuiven Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 RWS Aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith: Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken Maasnorma. - Lith Fotoboek
1936 RWS Aanleg sluizencomplex te Lith Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 RWS De sluizen bij Lith - Fotoalbum Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 WL Delft Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch Biesbosch stormvloedkeringen WL rapport 89
1936 Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) zinkwerk Fotoalbum
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant Hellegat rivierafvoer BER039 (samenvatting)
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart De Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 RWS Grafieken van stroom-en dieptemetingen ter hoogte van de lichtschepen Terschellingerbank, Texel , Haaks, Goeree Maas, Noord Hinder. Noordzee getijberekening Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 99
1937 RWS Grafieken van stroommeting ter hoogte van lichtschepen in Noordzee Noordzee getijberekening Archief Van Veen Strosban bij NA, nr100
1937 Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het Caranan in het Vlie met de naaste omgeving Vlie Waddenzee
1938 RWS Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1939 Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden in de Provincie Groningen kwelderwerken landaanwinning Techn Bureau Waterschapsbond, 32 blz + 4 tekeningen op A0 formaat
1939 Aanval Zuidwatering Walcheren nabij "Schoone waardin" Walcheren dijken archief Van Veen-Stroband
1940 RWS-BER Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1940 RWS IJsverslag: Winter 1939-1940 ijsgang IJsverslagen
1941 Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Waddenzee Nota studiedienst Hoorn
1941 RWS IJsverslag: Winter 1940-1941 ijsgang IJsverslagen
1942 RWS IJsverslag: Winter 1941-1942 ijsgang IJsverslagen
1942 RWS Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Nota Benedenrivieren
1942 RWS-BER Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Texel Waddenzee
1943 RWS-BER Nota Kruinshoogte Bergstoep dijken
1943 RWS-BER De haven van Bergen op Zoom, door Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant BER083c (samenvatting)
1943 Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek rivierwerken archief van Veen-Strobnad
1943 RWS-BER Verslag Zeegat van Texel Texel Waddenzee archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden Stormvloedcommissie getijberekening Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451
1943 RWS-BER Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing getijberekening Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452
1943 RWS-BER De verdeling der maximum waarde waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453
1943 RWS-BER Bodemdaling waterstanden Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457
1943 RWS-BER Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde estuaria Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1944 RWS Klassificatie en beschrijving instrumenten (voor hydrografische en waterloopkundige waarnemingen bij Rijkswaterstaat) meetinstrumenten Nota 58.7
1944 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree estuaria Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1945 RWS-BER waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat
1946 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
1946 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1942-1943 ijsgang Landsdrukkerij
1946 Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband
1946 RWS-BER Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten geotechniek Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 250
1946 RWS-BER Boringen Waddenzee Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242
1947 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1943-1944, langs de kusten van de Noordzee, op de Wadden, het IJsselmeer, de rivieren en de zeearmen ijsgang IJsverslag
1947 RWS-BER Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434
1947 RWS-BER Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461
1948 RWS Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946 Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1948 RWS-BER Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Waddenzee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246
1948 RWS-BER Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal golven Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291
1948 RWS-BER Diepteveranderingen Mond van de Eems Eems Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367
1948 RWS-BER Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis dijken Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433
1949 RWS Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1940, incl meetinstructie zandige kust
1949 Zuiderzeewerken De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder Zuiderzee Nota 191, dienst Zuiderzeewerken
1949 RWS-BER Oeververdediging Bergse Maas Bergsche maas oeververdediging BER219 (samenvatting)
1950 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat Publicatie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1950 Delft Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden dijken Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam
1950 RWS-BER Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1950 RWS-BER Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1951 RWS IJsverslag: Winter 1944-1945 en winter 1945-1946 ijsgang rapport algemene dienst RWS
1951 RWS-BER Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het Hollandsch Diep ter plaatse van de linker oever tussen haven Lage Zwaluwe en spoorbrug Moerdijk Moerdijk Archief van Veen-Stroband
1952 RWS-BOR Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken rivierafvoer Nota Bovenrivieren 51.23
1952 RWS-BER De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium Eems getijberekening collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archie
1952 RWS-BER Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de inlaatsluis uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen en het daaruit afgeleide debiet van de inlaatsluis Brielse Maas Collectie Van Veen-Stroband bij Natonaal Archief
1952 RWS-BER Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1953 RWS-BER Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5)
1953 Deltacommissie Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa Deltawerken stormvloedkeringen Uitgave SDU
1953 Deltacommissie Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken dijken Uitgave SDU
1953 Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland afsluitingen Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw
1953 Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland bodembescherming Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam
1953 RWS IJsverslag: Winter 1947-1948 en 1948-1949 ijsgang rapport RWS algemene dienst
1953 RWS-BER De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 waterstanden Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief
1953 RWS-BER Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 dijken collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief
1954 Deltacommissie Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1954 Domeinen Nota betreffende het gebruik van Tetrapods voor de afdamming van zeearmen Oosterschelde afsluitingen Nota van het Technisch Bureau der Domeinen voor de Deltacommissie
1955 Deltacommissie Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1955 Deltacommissie Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1955 WL Delft Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee Dijkherstel Zeeland afsluitingen NOta Waterloopkundig Laboratorium
1960 RWS-WWKZ Dynamische verschijnselen als gevolg van golfaanval op de Haringvlietsluizen Haringvlietsluizen golven RWS nota Nota (DDWT-)519