Terug naar index   

De Waterstaats-IngenieurIn Nederlands Indië zijn los van het KIvI twee verenigingen ontstaan, de vereniging van waterstaatsingenieurs en de vereniging van mijningenieurs in Nederlands Indië. Deze verenigingn hebben in 1916 is besloten om te stoppen met het uitgeven van de verhandelingen van de afdeling Nederlandsch-Indië en in plaats daarvan twee andere tijdschriften uit te geven, nl. de Waterstaats-Ingenieur en de Mijningenieur.

Dit periodiek bevat, naast veel informatie over werken van net na de eerste wereldoorlog. Ook de resultaten van lokaal onderzoek zijn opgenomen. In tegensstelling tot de Ingenieur in Nederlandsch-Indië en de Ingenieur in Indonesië zijn de nummers van de Waterstaatsingenieur gescand door Google. Het probleem hierbij is dat de figuren vaak niet goed gescand zijn. Als u de figuren wilt raadplegen wordt u verwezen naar het papieren exemplaar in de bibliotheek van de TU Delft, Universiteit Leiden of Wageningen of de bibliotheek van het Rijksmuseum.
Om deze artikelen beter toegankelijk te maken is onderstaand overzicht gemaakt. Door op het blauwe nummer van het tijdschrift (Nr) te klikken kunt u direct dit exemplaar downloaden.
In onderstaande tabel is Blz1 de bladzijde-nummering zoals die in de gedrukte versie is gebruikt, en is Blz2 de bladzijde-nummering van de pdf.

Jaar Nr Blz1 Blz2 Auteur Titel
1913 0 0 Deze jaargang is niet gescand
1914 1 3 7 A.L. Bakhuis Roode cement en moeriah trasmortels
1914 1 8 8 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling
1914 2 39 39 A.A. Meyers Een grafisch werkplan voor de uitvoering van een groot werk
1914 2 39 39 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling
1914 3 62 62 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling (3)
1914 3 69 69 A.J.N. Nijman Bepaling van den maximum afvoer van rivieren volgens de methode van Melchior
1914 3 71 71 W.H. Brandenburg Grafische voorstelling ter bepaling van de afmetingen van ijzeren en houten schotbalken
1914 4 90 90 G.J. Dijkerman Matrassendammen
1914 5 120 103 M. van Beresteijn Formules foor overlaten, sluizen en brugopeningen
1914 5 126 109 J.L. Moens Tafelstortdammen
1914 6 147 147 J.L. Moens Aanvullende opmerkingen omtrent heveloverlaten
1914 6 148 148 J.J. Jonker Grafische berekening van vlakke platen van geewatpend beton met enkele wapening
1914 6 150 150 J.L. Moens Formules foor overlaten, sluizen en brugopeningen
1914 6 151 151 Enige bladzijden uit de geschiedenis van het irrigatiewezen op Java
1915 0 0 Deze jaargang is niet gescand
1916 0 0 Deze jaargang is niet gescand
1917 0 0 Deze jaargang is niet gescand
1918 1 2 18 L.J.M. Faber De woningmarkt
1918 1 18 18 C.W. Weijs De waterleiding voor Batavia
1918 2 46 46 G.P. Groeneweg Montage van den bovenbouw van twee verstijfde kabelbruggen in den weg Loemadjang-Pasirian
1918 2 59 55 L.J.M. Feber Rentabiliteit en sociaal karakter der Indische bouwvereniging
1918 2 74 74 J.F. van Naerssen Over de uitschurende kracht van water -en het voorstel tot opheffing van het zandbezwaar in de Waroedjajeng- en Kertosono-hoofdleiding
1918 2 72 78 J.W. Duijs Het teekenen van afvoerkrommen of waarneingsbladen van zelfregistrerende peilschalen en het beginsel hiervan toegepast voor grafische beplaing van grondverzet
1918 3 75 75 K. Kroitzsch Pompbedrijf bij waterleidingen
1918 3 101 98 W. Cool Belawan Oceaanhaven
1918 4 144 144 D. Willebrand Een nieuw koffie-etablissement in het Djembersche
1918 4 147 147 J.W.F.C. Proper De kritische watrdiepte in irrigatieleidingen
1918 4 152 152 H. Heetjans De Indische bouwvereeniging
1918 5 174 174 S.H.A. Begemann Brug voor gewoon verkeer over de Solorivier bij Tjepoe
1918 6 205 205 F.G. Dumas Het gouvernements-zoutland Nambakoer-west
1918 7 254 154 J.W.F.C. Boerema Grootste regenval in verband met waterafvoer
1918 7 252 252 G.A.L. Statius Muller Proefnemingen met klei- en kalkpuddels
1918 7 262 262 G.J. Spenkelink De oorzaak en het voorkomen van het scheuren van stoomketelplaten
1918 8 311 311 G.P. Groeneweg Montage van den bovenbouw van twee verstijfde kabelbruggen in den weg Madjang-Pasiran
1918 8 315 315 van R. Het voedselvoorzieningsvragstuk van Padi Gaoe
1918 8 316 316 A.J. Koens De teelt van Padi
1918 8 321 321 F.W.Th. van Oordt Vakonderwijs
1918 8 323 323 J.W.F.C. Proper De lengte van zijdelingse overlaten in irrigatieleidingen
1918 8 330 330 H. Cramer Het wegenvraagstuk in de buitengewesten
1918 9 376 376 G.A.L. Statius Muller Niveaulijn en druklijn bij de negatieve stuwkromme
1918 9 378 376 J.J. Baggelaar Caissons voor kaaimuren van geringe hoogte
1918 9 380 380 F.W.Th. van Oordt Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië
1918 9 384 384 J.Ph. Pfeiffer Toe te laten spanningen in hout-constructies
1918 9 386 386 M. Feber De volkshuisvesting en het grondvraagstuk
1918 9 397 397 Redactie De oorzaak van het voorkomen van scheuren in stoomketelplaten
1918 10 430 430 M. Feber De volkshuisvesting en het grondvraagstuk (slot)
1918 10 438 438 W.P.S. von Stein Callenfels Iets over de kritische waterdiepte
1918 10 439 439 A.J. Perelaer Grootste regenal in verband met waterafvoer
1918 10 448 448 J.W.F.C. Boerema Empirische waarden van den te verwachten grootsten regenval in verband met den waterafvoer
1918 11 474 474 O.C.A. van Lidth de Jeude Verbetering van de haven van Chefoo (Tsifoe)
1918 11 483 481 P. von Pritzelwitz van der Horst Iets over de werktuigen voor wateropvoer met machinale aandrijving
1918 12 512 509 C.G. van Baarle De zoutverpakkingsfabriek Kalianget
1918 12 518 518 C. Hillen De telefoon als hulpiddel op afgelegen werken
1918 12 523 523 N.J. de Groot De ontwikkeling van de technische pers in Indië
1919 1 2 2 G.J. Spenkelink De oorzaak een het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1919 1 8 8 M.A. van Oort Reorganisatie van de waterstaatsdienst
1919 2 76 76 H. van Beresteyn Berekening van getijconstanten uit qualitatieve gegevens
1919 2 80 80 J.W.F.C. Proper Een voltooit hevelaquaduct
1919 2 87 87 A. Perelaar Grootste regenval in verband met waterafvoer
1919 2 95 95 J.J. Baggelaar Zinkstukken
1919 3 120 120 G.F. van Dissel Het Madioense Waterregelement
1919 3 123 123 C.A.E. van Leeuwen Indrukken van Australië
1919 3 127 127 C. van Bemmel Over positieregelingen en nog wat
1919 3 130 130 J.M. Steevensz Het teken ÷
1919 3 130 130 H. van Breen Kleine werken ter verbetering van de gezondheidstoestand van Batavia
1919 4 164 164 D. Vooren Het voorkomen en herstellen van afschuivingen
1919 4 173 173 M.A. van Oort Reorganisatie van den waterstaat
1919 4 184 184 J.A. van Santwijk De gevangenissen in den volksraad
1919 4 187 187 C.A.E. van Leeuwen De technische afdeling der BOW foor Assaineringswerken
1919 4 190 190 W.H.A. van Alphen de Beer De beteekenis van een centralen keuringsdienst voor deze gewesten
1919 5 210 210 G.J.N. Hengeveld Dalafsluiting bij Toentaang voor het groote Rawah-Pening reservoir
1919 5 212 212 E.C.W. van Dijk De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1919 5 219 219 F.W.Ph. van Oordt De sawah-cultuur op de oostkust van Sumatra
1919 5 222 222 W.J. Immink Exploitatiekosten van automobielen
1919 5 223 223 Zout- en brakwater vischvijvers als bron voor malariagevaar
1919 6 258 258 F.F.B. Regensburg Gebruik van baggermolens voor irrigatie- en afwteringswerken
1919 6 261 261 G.F. van Dissel Iets over heveloverlatern en stortdammen
1919 6 262 262 J. Klopper Drie artikelen over technisch onderwijs in Indië (met M.H. Damme)
1919 6 270 270 J. Meihuizen Beschadiging van bevloeiingswerken en hare berechting
1919 6 272 272 W.C. van der Velde De groei van het Indisch Bouwdepartement
1919 7 304 304 B.G. Escher De Kloet (uitbarstign van de Kelud) (met vervolgartikel door G.J.N. Hengeveld)
1919 7 313 313 J. de Jonge De Boschexploitatie in de Buitenbezittingen, Simaloer
1919 7 324 324 C.Ch. Kwisthout De autonomie van de gewestelijke raden aangetast?
1919 7 328 328 F.E.T. van Oordt De Technische Hoogeschool in het jaar 1917-1918
1919 8 378 378 J.J.G.R. Rückert Klein assaineringswerk
1919 8 382 382 F.W.Th. van Oordt Tocht naar en met den slibzuiger Sumatra
1919 9 418 418 W.C. Beekman De pomp in dienst van den waterstaat
1919 9 420 420 W.A. van der Meulen De afsluitdam Badak in de Kali Lahar ivm de gevolgen van de Kloet-uitbarsting
1919 9 425 425 J.M. Steevensz Eenvoudige diagrammen voor het berekenen van vlakke gewapend betonplaten
1919 9 428 426 M.H. van Beresteyn Peilschalen en peilschaalwaarnemingen
1919 10 476 476 C.A.E. van Leeuwen De afvoer van faecaliën in de tropen dmv rottingkelders
1919 10 480 478 J. Haringhuizen De indische waterbouwkunde
1919 11 520 520 C.G.J. Vreedenburgh Bepaling der niveau-veranderingen in een reservoir van een waterkrachtwerk
1919 11 521 521 G.J.N. Hengeveld Geologisch overzicht van Java en Madoera
1919 11 529 529 J.H. Thai Larsen De invloed van bosschen op het regime van rivieren
1919 12 562 562 C.A.E. van Leeuwen Australië en haar nijverheid
1919 12 569 569 J. Dogterom Houtstapelplaatsen met zagerijen ten dienste der BOW
1919 12 571 571 C.A.E. van Leeuwen Beginselen in acht te nemen bij het ontwerpen van riolerings- en afwateringswerken in groote gemeenten
1920 1 2 15 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1920 1 11 15 C.J. Spekelink De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1920 1 18 18 J.A. van Voorthuis Over de assaineering van den Sinabang
1920 2 36 36 G.J.L. Hengeveld Geologische beschrijving van terreins- en weggedeelten van den Tobaweg
1920 2 41 41 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1920 2 44 44 C.J. Hillen Beveiliging van bouwwerken tegen bliksemschade
1920 2 89 89 G.J.L. Dijkerman Brandgevaar bij gewapend betonconstructies
1920 3 80 80 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1920 3 92 92 C.G. La Fontaine Weconstructie in Indische steden voor wegen met doorgaand verkeer
1920 3 98 98 A. Groothoff Een studie over het inlandsche waterschapswezen (soebakwezen) op Bali en Lombok
1920 3 101 101 P.L.E. Happe Een beschouwing over het Zuid-Balinesche Soebakwezen
1920 3 110 110 Schwellengrebel Assainering vn lage kuststroken
1920 4 138 138 C.G.J. Vreedenburgh Bijdrage tot de berekening van ontvangbakken
1920 4 145 145 F.W.Th. van Oordt Standaardmaten van bezaagd hout van inheemschen oorsprong
1920 4 150 150 F.W.Th. van Oordt Belangstelling van Nederland voor het noorden van Indi"ë
1920 4 224 224 C.J. Spekelink De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1920 5 196 196 C.A.E. van Leeuwen Het rioleringsvraagstuk in Ned.-Indië
1920 5 213 213 W.H. Brandenburg Een opvoersluis
1920 5 223 223 G.J.L. Dijkerman Is Djatihout bestand tegen paalworm?
1920 5 228 228 verslag excursie naar prise d'eau te Pamerajan
1920 5 232 232 Het tekort aan Nederlansche ingenieurs in Indië
1920 6 256 256 M.J. Rotteveel Het irrigatievraagstuk ter Oostkust van Sumatra
1920 6 260 260 W.G. Beekman De motorische bweegkracht in de dienst der B.O.W.
1920 6 264 264 J.I. de Jongh Bepaling der ladingssco&eum;lfficiënt van de modderlading aan boord van de slibzuiger Java
1920 6 266 266 F.W.Th. van Oordt Werken in het belang der gezondheid
1920 7 296 296 J. Groenewege Bilogische reiniging in rottingskamers
1920 7 304 304 I. de Jongh Practische wenken in acht te nemen bij de toepassing van betonbemanteling vanhouden palen tegen de paalworm
1920 8 338 338 E. Fels Winden, regens en stormen, meerstand, stroomingen en veranderinge van de kustlijn van het Tobameer
1920 8 342 342 M. de Wolff Het wegenvraastuk in het gewest Preanger-Regentschappen
1920 8 349 349 F.W.Th. van Oordt Wegencongres
1920 8 351 351 A. Korving De positie van de afdeling Stoomwezen
1920 9 380 380 J.H. Thai Larsen Reorganisatie denkbeelden kritisch beschouwd (zi ook p422)
1920 10 418 418 K. van der Laan De riolering en afwatering van Cherribon
1920 11 446 446 J.J.G.E. Rückert Enige mededelingen betreffende gemeenten in de Vereenigde Staten
1920 12 478 478 M. de Wolff Nota betreffende de noodzakelijke verhogen van het voor wegenonderhoud in het gewest Preanger beschikbare bedrag
1920 12 486 486 J.J.A. van Dreveldt Over verhooging van de buitenbochten bij wegen
1921 1 1 1 W.A. Brandenburg Eenige mededelingen omtrent waervangen met voorkanaal
1921 1 5 5 J.B. Regenspurg Reisindrukken Hongkong
1921 1 12 12 W.A. van der Meulen Een bezoek aan he machinale rijstbedrijf te Selardjaren
1921 2 34 34 H.H. van Wijk Springstoffen
1921 2 48 48 W. van Wessem Heet pompstation van de drinkwaterleiding van Pasoeroenan
1921 3 86 86 M. de Wolff De wegen in de Preanger
1921 3 96 96 C.C.W.F. le Roux Wegenaanleg in de besstuursafeling Flores
1921 3 98 96 J.J.G.E Rückert Verslag van een studiereis naar Singapore
1921 4 115 115 O. Werner Sörensen Irrigatie in Zuid-Bali
1921 5 154 154 C.J. de Groot Radiotelefonie
1921 5 167 167 H.H. Heetjans Samenwerking tusen hygiene en techniek
1921 5 171 171 E.C.J. Mohr Verhardingmaeteriaal voor de wegen in de Preanger
1921 6 188 188 B.C. Felix De watervang e Pamarajan en de bevloeiing uit de Tji Oedjoeng
1921 6 197 197 S.F.W Ladner Een en ander over de exploitatie der Nederlandsch-Indische havens
1921 6 202 202 J.W. Duys Inlichtingsbureau voor locale ressorten
1921 7 229 229 A.L. van der Sluys Veer Proeve eener berekening van een ijzeren gebouw
1921 8 256 256 C.G.J. Vreedenburgh De waterstoot in buisleidingen bij lineaire snelheidsveranderingen
1921 8 263 263 W.H. Brandenburg Een nieuw tyoe automatische afvoerregelaar
1921 8 269 269 J. Klopper De Insische technische boekhandel
1921 8 270 270 D. van Ameyden van Duym Geldelijke afwikkeling met den aannemer bij staking van uitbesteed werk
1921 9 286 286 A.J. Beauchez Automatische Stuwkleppen
1921 9 289 289 H.H. Heetjans Enkele opmerkingen over het wegenvraagstuk op Java
1921 9 291 291 A Grünberg Beri beri (zie ook nr 11)
1921 9 292 292 J. Adriaanse Voorlichting voor a.s. ingenieur
1921 9 293 293 J. Haringhuizen Het Lammingafonds
1921 10 322 322 J.W.F.C. Proper Zijdelingse overlaten in irrigatieleidingen
1921 10 324 324 J.H. Goosens Een en ander over bochten in wegen
1921 10 330 330 J. Schuyleman Wegenplan Pekalongan
1921 11 362 362 K.A.R. Maier Betonwerken in schuifgrond
1921 11 371 371 W.H. Brandenburg Een automatische uitlaatsluis voor veldwadoeks (zie ook nr. 12)
1921 12 402 402 N.L. Thiele Watervang te Pamajaran
1921 12 408 408 J.B. Regensburg Reisindrukken Hongkong San Fransico
1921 12 414 414 Een weinig geologie voor den civiel ingenieur
1922 1 2 2 D.A. Koster Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1922 1 8 8 J. Versluys Het metervraagstuk voor de waterleidingen in Nederlandsch-Indië
1922 1 11 11 J.W.F.C. Proper Vertoonen alle hydraulica formules een temperatuursfout
1922 1 13 13 J.F.B. Regensburg De ingenieursverenigingen in de Vereenigde Staten
1922 2 34 34 J. Versluys De waarde der bereekeningen betreffende artesisch water
1922 2 38 38 P.J.A. Wijn De spuiwerken van een hoofdkanaal
1922 2 40 40 Carl. Forssell Wood-joints with "Bufo"
1922 2 43 43 O.E. Mariouw De nieuwe spoorbrug over de Huang-Ho (Gele rivier)
1922 3 66 66 H.W. Jonkhoff Het mechanisch transport in verband met het wegenvraagstuk
1922 3 77 77 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (1)
1922 3 80 80 W.H. Brandenburg Nog eens: een nieuw type automatische afvoerregelaar
1922 3 84 84 O.E. Mariouw De hoogste bergspoorwegen ter wereld
1922 4 116 116 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (2)
1922 4 122 122 H.W. Jonkhoff Het mechanisch transport in verband met het wegenvraagstuk
1922 4 127 127 G.J. Dijkerman Het Toekangvraagstuk
1922 4 130 130 Verslag der Indische commissie inzake de ingenieursopleiding
1922 4 134 134 J.J. van Lonkhuyzen Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1922 4 138 138 L. Kooyker De nieuwe spoorbrug over de Huang-Ho (Gele rivier)
1922 5 162 162 J.H. Levert Grondverzet met excavatoren
1922 5 168 168 P.J.A. Krülls Iets over den invloed van uil voedingwater op het bedrijf van stoomketels
1922 5 173 173 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (3)
1922 5 177 177 O.E. Mariouw Tras contra Roode-Cement
1922 6 202 202 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (4)
1922 6 209 209 P.H.W. Sitsen Energievernietigers
1922 6 210 210 J.M. Beckman De barometrische hoogtemeting
1922 6 213 212 L. de Vogel Voorbeelden van slecht aannemerswerk
1922 6 214 212 O.E. Mariouw electificatie van hoofdspoorwegen
1922 6 216 216 O.E. Mariouw Unificatie van spoorwegen in Astralië
1922 6 218 218 O.E. Mariouw China's behoefte aan bouwhout
1922 6 220 220 G.J. Dijkerman onkunde of misleiding?
1922 7 238 238 Ch.F. van Haeften Drukbuizen van gewapend beton
1922 7 241 241 W.C.D. Haarman De economische grens van de wielkracht van vrachtauto's
1922 7 245 245 A. Grünberg Een causerie over wegen
1922 7 248 248 H. Heetjans Waterleidingtarieven
1922 7 250 250 G.J. Dijkerman De Ingenieur in Indië
1922 7 257 257 P.L. Blanken Het nieuwe reisregelement
1922 7 260 260 O.E. Mariouw Scheepsbouw in China
1922 8 282 282 C.G.J. Vreedenburgh Over de harmonische schomelingen (seiches) in enkele grote meren
1922 8 293 293 P.H.W. Sitsen Drinkwatervoorziening door zuivering van rivierwater
1922 8 297 297 J. Versluys Het nut van dubble buisleidingen
1922 8 298 298 A.W. Grzywinski Waterbeweging en kritische snelheid
1922 8 301 301 J.W.F.C. Proper Waterbeweging en kritische snelheid
1922 9 308 308 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1922 9 323 323 J. Versluys de vereischte diepte van bond- en ontlastingsreservoirs
1922 9 325 325 O.E. Mariouw Voorbeelden van slecht aannemerswerk
1922 9 326 326 A.W.A. Jacometti De economische grens van de wielkracht van vrachtauto's
1922 10 342 342 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1922 10 354 354 A.M. Grzywinski Grafiek voor het berekenen van gewapendbetonbuizen
1922 10 355 355 W.B. Peteri De Indische wegen en de mechanisch tractie
1922 10 375 375 Ph. Leip Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1922 11 387 387 O.J. Herz De kosten van draagconstructies als functie van de optredende momenten
1922 11 401 401 A.M. Grzywinski De coëfficiënt m bij meetschotten
1922 11 404 404 J.C. Voorduin De spuiwerken van een hoofdkanaal
1922 11 407 407 J. Versluys Over het teveel aanwijzen van watermeters
1922 11 409 409 O.J. Herz De ingenieursopleiding
1922 12 422 422 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1922 12 432 432 O.J. Herz Bandjirs in de rivieren van Java
1922 12 440 440 J. Klopper Gewapend-betonbuizen onder inwendigen druk
1922 12 441 441 A.W.A. Jacometti Verkeersregeling voor zware motorrijtuigen
1923 1 1 1 B.J.K. Cramer Ontwerp van een slacht- en koelhuis voor de gemeente Batavia
1923 1 10 10 Ch.E.J. Meyll De vorstenlandsche waterschappen in werking (slot)
1923 1 20 20 O.J. Herz Bandjirs in de rivieren van Java (vervolg)
1923 1 31 31 A.W.A. Jacometti Vereeniging Het Nederlandsch Wegencongres
1923 2 35 35 J.H. Heslinga Irrigatie en wetgeving op Java
1923 2 42 42 W.C.D. Haarman Het internationale wegencongres
1923 2 53 53 Ph. Leip Scheuren in gewapend beton vloeistofhouders
1923 2 58 58 Japan's zorg voor Formosa
1923 3 65 65 Wouter Cool Waar Oceaan en Rail elkaar ontmoeten
1923 3 79 79 K.A.R. Maier Grondafschuivingen
1923 3 91 91 H. Heetjans Waterleidingtarieven
1923 3 92 92 R Mechanisch indraaien van schroefpalen
1923 4 99 99 P. Pasternak Beitrage zur Berechnung von Einsenbeton-querschnitten auf einheitlicher tabellarischer Grundlage
1923 4 110 110 W.G. Beekman De motorische beweegkracht in diest der B.O.W.
1923 4 113 113 W.J. Immink Opzet of ondoordachtheid
1923 4 115 115 A.W.A. Jacometti Het Nederlandsch Wegencongres
1923 4 117 117 J. Cohn Beitrag zur Berechnungvon Eisenbeton Röhren
1923 5 125 125 Wouter Cool Indische havenpolitiek
1923 5 135 135 C.G.J. Vreeedenburg Over eenige recente toepassingen der chemische debiet-meetmethode
1923 6 157 157 J. Versluys De dosering van chloor bij de sterilisatie van drinkwater
1923 6 158 158 J. Cohn Beitrag zur Berechnungvon Eisenbeton R
1923 7 181 181 H.G. Nieuwenhuis Stadshygi
1923 7 195 195 H. Wirix Uitvoering van werken met groo-aannemers in Nederlansch-Indië
1923 7 199 199 C.P. Mom De langzame zandfilters der watervoorziening van Singapore
1923 7 201 201 P. von Pritzelwitz van der Horst De voornaamste veiligheidsvoorschriften vor Machines en werktuigen
1923 8 213 213 H.W. Jonkhof Het nieuwe motorregelement i.v.m. de railloze tractortrein
1923 8 228 228 W.H. Brandenburg Een nauwkeurig aanwijzende watermeter
1923 9 239 239 W.C.D. Haarman Het teren van wegen
1923 9 249 249 W.C.D. Haarman De stooten van vrachtauto's op de verharding
1923 9 258 258 J.M. Beekman het aanleggen van tennisbanen
1923 9 263 263 W. van Alphen de Veer Nomenclatuur voor bitumineuze bindmiddelen
1923 10 271 271 P. de Gruyter Een ontwerp voor een vak-wadoek
1923 10 289 289 H.G. Nieuwenhuis Iets over ongewapende betonbuizenen gewapendbeton buizen onder inwendigen druk
1923 10 293 293 Norbert Assam Grondafschuivingen (2)
1923 10 294 294 W.C.D. Haarman Het nieuwe motorregelement i.v.m. de railloze tractortrein (2)
1923 11 301 301 J.H. Thal Larsen Doel en betekenis van den strekdam in de monding der Kali Tjokrojasan
1923 11 307 307 R. Montigel Nieuwe wegen der stereofotogrammetrie
1923 11 309 309 P. van Pritzelwitz van der Horst Watrreinigingssyesteen Verhoop voorlocomobielketels
1923 11 310 310 K.A.R. Maier Bekledingsmuren van gewapend beton
1923 11 313 313 M.F. Onnen De snelheid der elektriciteit
1923 12 327 327 J.H. Müller Elektriciteit in diens van den Waterstaats-ingenieur
1923 12 345 345 W. van Alphen de Veer Nomenclatuur voor bitumineuze bindmiddelen (2)
1924 1 1 1 J. van Naersen De afschaffing der dag- en nachtregeling en het Wadoekstelsel van ir. Cramer
1924 1 3 3 E.G.B. Louzada Hyraulische automatisch werkende dakstuw in combinatie met kolkvrije stortvloer
1924 1 9 9 Norbert Assam Koelipretatie en grondverzetin Indië
1924 2 19 19 H.G. Nieuwenhuys Over het verbeteren van de uitmondingen in zee der Indische rivaieren t.b.v. den waterstaatkundigen toestand van gebiden welker afwatering belemmerd wordt door duinen
1924 2 26 26 P. de Gryjter Een ontwerp voor een vakwadoek (naschrift)
1924 2 31 31 J. Versluijs Het doseeren en oplossen van chemicalien in het pompstation Ngagel te Soerabaja
1924 3 45 45 H.G. Nieuwenhuys Notities voor den technicus-hygienist m.b.t. den huidigen stand van het malariavraagstuk
1924 3 59 59 O.J. Herz Bijdragen tot de berekenign van den afvoer van zijdelingse overlagteen
1924 4 77 77 Ch. F. van Haeften Het waterkrachtwerk Oebroeg
1924 4 86 86 K.J. Schaffranck De haven van Tandjong-Priok (1)
1924 5 109 109 K.J. Schaffranck De haven van Tandjong-Priok (2)
1924 5 115 115 F. Wassing Het wegenvraagstuk voor gemeenten
1924 5 120 120 J.Ch. de Willigien Over het probleem van zuivering van oppervlaktewater voor drinkwatervoorzieningen
1924 5 127 127 P. Terlaak Verdamping van vrije wateroppervlakken in Suriname
1924 6 149 149 W.H. Brandenburg De watrvoorziening van kleine Indische gemeenten
1924 6 169 169 K.J. Bruinsma Gelijkstroom of wisselstroom voor klein-bedrijf
1924 6 173 173 K.A.R. Maier Beweeglijke constructies bij beweeglijke zandrivieren
1924 7 189 189 Ch. F. van Haeften Het waterkrachtwerk Oebroeg (2)
1924 7 199 199 J.F. van Naerssen De bestrijding van zandbezwaren aan de zuidelijken voet van den vulkaan Merapi
1924 7 203 203 K.A.R. Maier Is verbetering van de groote zandafvoerende rivieren aan de zuidkust van Java mogelijk? (1)
1924 7 212 212 E.G.B. Rademaker Beugels voor bizondere belastingevallen bij gewapend-beton constructies
1924 7 212 212 De inlandse Volksverhuizing
1924 7 227 227 W.H. Steenaart De doorbraak van de aanden afsluitdam van de wadoek gelegen op het particuliere land Bekassi Oost
1924 8 233 233 K.A.R. Maier Is verbetering van de groote zandafvoerende rivieren aan de zuidkust van Java mogelijk? (2)
1924 8 242 242 J.M. de Lange het beheer over de natuurlijke waterloopen volgens art. 7d
1924 9 253 253 C.G.J. Vreedenburgh Beschouwingen over de dezponentsieele formule van Gauckler-Manning voor de berekening van buisleidingen en open kanalen
1924 9 262 262 P. Terlaak Yoestel voor het verdiepen van bestaande waterloopen
1924 9 264 264 D.W. Brand Het onderhoud van de secundaire bevloeiingsleidingen middels het ploegenstelsel
1924 9 266 266 D.J.F. van Es De waterafvoer aan de zuidkust van Kedoe
1924 10 291 291 O.J. Herz Kettingstuw, kettingnaaldstuw en zelfopenende kettingnaaldstuw
1924 10 297 297 Norbert Assam Het Indische massanivellement
1924 10 312 312 J. Versluijs Voorbeeld van de berekening der verdubbeling eener buisleiding
1924 10 315 315 W. Kooper Trottoirs in de buitenwijken van de Indische steden
1924 10 317 317 Rud. Scholz Wetenswaardigheden uit de geschiedenis der gwapend beton industrie
1924 11 326 326 S.H.A. Begemann Toepassing van venturimeters voor bevloeiingsleidingen met gebruik van differentiallpeilschalen
1924 11 330 330 J. Versluijs Vevanging van een pompstation door eene nevenleiding
1924 11 331 331 E.G.B. Louzada Energievernitliegers bij hellende goten
1924 12 343 343 J. Zorn Over de berekening der drukverliezen in bochtstukken
1924 12 345 345 O.J. Herz Bijdrage tot de statische berekening van ankerblokken in buisleidingen
1924 12 350 350 Norbert Assam Bijdrage tot de knikberekening van ijzerhout constructies
1924 12 352 352 R. Montigel Over de nauwkeurigheid der oppervlaksbepaling met den pool-planimeter
1925 1 8 4 O.J. Herz Kettingstuw, kettingnaaldstuw en zelfopenende kettingnaaldstuw
1925 1 1 10 W.H. Brandenburg De aflevering van water uit centrale watervoorzieningen aan de inlandse bevolking
1925 2 17 17 P. de Gruyter Beschouwingen over aftapsluizen en meetinrichtingen voor bevloeiingswerken (1)
1925 2 37 37 J. Versluijs Over het gebruik van aluminiumsulfaat bij de watervoorziening in Soerabaja
1925 3 52 52 P. de Gruyter Beschouwingen over aftapsluizen en meetinrichtingen voor bevloeiingswerken (2)
1925 3 75 75 H. Heerjans De huidige stand van het vraagstuk der reiniging en loozing van rioolwater
1925 4 88 88 P. de Gruyter Aftap- tevens meetsluizen voor secundaire leidingen met groote debieten
1925 4 93 93 W.F. Eijsvoogel Het Goeng-gebied alsy type van een irrigatiewerk met niet gescheiden aan- en afvoer
1925 4 104 104 J. Versluijs Bezoek aan eenige filterinstallaties in Parijs en omgeving
1925 5 117 117 J.F.P. Westerloo Een niuew type hydro-automaat voor irrigatie en andere doelienden
1925 5 125 125 J. Versluijs Eenige feiten uit de geschiedenis der chloorbehandeling van drinkwater
1925 5 126 126 H.C. Petersen Hellende of verticaal geplaatste spoorwegrails
1925 6 163 163 W.H. Brandenburg Luchtdruk-reservoirs
1925 6 171 171 C.H. Kleijn Automatische stuwkleppen,
1925 6 174 174 O.J. Herz Over het gebrui van ficties en substituties in de technische wetenschappen
1925 7 207 207 H.C.P. de Vos Transport van vaste stoffen door stroomend water
1925 7 229 229 J. Cohn Bijdrage tot de theorie van den gronddruk
1925 7 234 234 J. Versluijs Het onderzoek van vrij chloor met hexareagens van Le Roy
1925 9 291 291 A.L. van der Sluys Veer Vakwerkconstructie met behulp van buizzn
1925 9 297 297 J. Versluijs De formule van Wegmann en Aeryns voor stroming van water door nieuwe gietijzeren buizen
1925 10 303 303 W.H. Steenaart Eenergievernietiging bij overstorten en hellende goten
1925 11 317 317 A.L. van der Sluys Veer De berekening van pilaren van een ijzeren gebouw met kraanbaan
1925 12 341 341 R. Montigel De nauwkeurigheid van de optische afstandsmeting
1925 12 344 344 A.L. van der Sluys Veer Bevatten de Bouw-en woningverordeningen op groote plaatsen in Ned.-Indie voldoende en gode voorschriften voor het construeren in ijzer?
1926 1 1 1 J Versluys Grondwaterwinning door diepe putten
1926 1 5 5 A.L. van der Sluys Veer Verschillende methoden ter berekening van den trek in ankers en de grootte van het voetstuk bij excentrisch belaste pilren van ijzeren gebouwen
1926 2 47 47 E.J.L. Fuhri Het bergmeer Ngebel als bevloeiingsreservoir
1926 2 54 53 J. Versluys Beweging van water in zand en klei
1926 3 78 78 A.L. van der Sluys Veer Welk materiaal moet worden toegepast voor de ondersteuning van kappen met groote spanningen
1926 3 85 83 A.L. van der Sluys Veer Vakwerkconstructie met behulp van buzen
1926 3 86 86 W.H. Steenaart Energie-vernietiging bij overstorten en hellende goten
1926 4 102 102 J.W.F.C. Proper Nog eens "vertoone alle hydraulica formules een temperatuurmeetfout"
1926 4 112 112 A.L. van der Sluys Veer Windsnelheid en als gevolg hiervan de grootte van den winddruk op gebouwen in Ned. Indië
1926 4 116 116 A.L. van der Sluys Veer Ijzeren spanten over twee openingen, welke enkelvoudig statisch onbepaald zijn
1926 4 118 118 Sitsen en Louzada Rehbockse storvloeren
1926 5 134 134 J.W.F.C. Proper De waterwalsen als regulatoren der energiehuishouding van waterlopen
1926 5 138 138 A.L. van der Sluys Veer Het bepalen van de afmetingen eener voetplaat van een ijzeren pilaar
1926 5 143 143 W.H. Steenaart Energie-vernietiging bij overstorten en hellende goten
1926 6 175 175 P.W. Godefroy Heveloverlaten
1926 7 244 244 J.J. Baggelaar De plannen voor de zeehaven voor Semarang
1926 7 250 250 Th.M.B. van Marle Spoorwegplannen voor Semarang
1926 7 255 255 C.G.J. Vreedenburgh De temperatuurfout in onze hydraulicaformules
1926 8 285 285 B.H. Parels Eenige opmerkingen omtrent waterverdeling (met E.F. Eysvoogel)
1926 9 301 301 S.H.A. Begemann Arbitrage bij arbeidsovereenkomsten
1926 10 325 325 J.W.F.C. Proper Wanneer bestaat mechanische gelijkvormigheid bij waterbewegingen
1926 10 332 332 S.A. Blok Het reservoir Setoe Patok
1926 10 337 337 A.L. van der Sluys Veer Opname van den winddruk werkende op wanden van ijzeren gebouwen
1926 11 356 356 R. Montigel Proefnemingen me een zak-aneroide
1926 11 362 362 W.H. Steenaart Heveloverlaten
1926 12 392 392 P.W. de Gruyter Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de resultaten van een proef met een dergelijk kustwwerk
1927 1 1 1 P.W. de Gruyter Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de reslultaten met een proef met een dergelijk kunstwerk (vervolg)
1927 2 25 25 P.W. de Gruyter De teopassing der gecombineerde aftap-meetsluis in leidingen met kleine debieten
1927 2 34 34 A.L. van der Sluys Is de berekening van een enkelvoudig inwendig statisch onbepaald ijzen spant met behulp eener nulstaaf in het nadeel van de stevigheid der constructie?
1927 4 53 53 G.E. Bekkering Benaderingsmethode voor het ontwerpen van contragewichten bij klepstuwen
1927 4 56 56 P.W. Godefroy Beschouwingen betreffende een verglijking der methoden Melchior en Lauterberg voor de bepaling van de maximum afvoeren
1927 5 77 77 H.M. Verwey Eenige beschouwingen ove pompvergunningen en pompstations
1927 5 97 97 J.H. Hilgen Beschouwingen betreffende een verglijking der methoden Melchior en Lauterberg voor de bepaling van de maximum afvoeren
1927 5 103 103 Ph. Leip Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de reslultaten met een proef met een dergelijk kunstwerk (vervolg 2)
1927 6 125 125 P.W. Godefroy Beschouwingen omtrent de constuctie van dammen en slibvangen in verband met de aard der door rivieren meegevoerde vaste stoffen
1927 7 171 171 J.Th. Rietveld De inwendige organisatie van de Vorstenlandsche Waterschappen
1927 8 208 208 J.J. van den Ende Het velenen van vergunningen voor watergebruik
1927 9 275 275 J.L. Moens Grondbeginselen van waterbeheer in de Vorstenlandsche Waterschappen
1927 9 296 296 W.C. Beekman Spiritus als motorbrandstof
1927 10 327 327 W.H. Brandenburg De centrale drinkwatervoorzingen van de gemeente Probolinggo
1927 11 335 335 W.C. Beekman De koeling van motoren
1927 11 357 357 W. Beyerinck Berekening en constructie van groote gewapend beton drukleidingen
1927 11 368 368 W.C. Beekman De elektriciteit en het daaraan verbonden levensgevaar
1927 12 383 383 C.G.J. Vreedenburgh Eenige beschouwingen over den gyroscoop en zijne toepassing in de techniek
1927 12 410 410 W.C. Beekman Motor of Stoommachines ?
1928 1 1 1 W.C.D. Beekman Energiebronnen
1928 1 3 3 Eenige beschouwingen oven den gyroscoop (rectificatie_)
1928 2 43 43 A.L. van der Sluys Veer Spangen met zwevende steunpunten
1928 3 75 75 C.P. Mom De hygienische conceptie der waterzuivering bij enkele groote Europeesche drinkwatervoorzieningen
1928 3 81 81 W.C.D. Beekman De herstelling van het groot-materieel in de Buitengewesten
1928 4 104 104 J.W.F.C. Proper Inrichting en werkwijze van hydrodynamische loboratoria
1928 4 114 114 W.H. Steenaart Dimensionering van afvoerleidingen en van de daarin noodige kunstwerken in technisch te verbeteren bevloeiingswerken
1928 4 115 115 J.W.F.C. Proper Mag de "Tanddrempel" (Zahnschwelle) worden toegepast?
1928 5 131 131 C.P. Mom Een eenvoudige apparatuur vor de sterilisatie van water door caporiet en door chloor
1928 6 151 151 J.H. Thai Larsen Een les uit de praktijk
1928 6 158 158 Redactie Mag de "Tanddrempel" (Zahnschwelle) worden toegepast?
1928 6 159 159 W.H. Steenaart Bescherming van stuwen tegen onderloopsheid
1928 7 183 183 F.D. Pigeaud Schroef- en Kaplanturbines
1928 8 238 238 L.J.C. van der Es Stuwdammen
1928 8 247 247 G.E. Bekkering Bescherming van stuwen tegen onderloopsheid
1928 9 279 279 J.F. Graadt van Roggen Bevloeiings- en afwateringswerken in de zelfbesturende landschappen van Zuid-Celebes
1928 9 287 287 L.J.C. de Ven De tijdstudie op het gebied van den civiel-ingenieur in Indië
1928 10 325 325 S.A. Blok De wadoek Patjal
1928 10 331 331 J.H. Thai Larsen Een les uit de praktijk
1928 11 363 363 B. Hoff Ervaringen met tras-, roode cement en kalkmortels op Java
1928 11 371 371 W.H. Steenaart Formules voor sluisopeningen en overlaten
1928 12 391 391 G.C. Hardenberg De waterdistributie uit de wadoek Pajlar
1929 1 1 1 W.H. Brandenburg Het vullen en ledigen vanschutkolken langs pneumatischen weg
1929 1 9 9 A.L. van der Sluys Veer Vereenvoudiginge van de bepaling der benodigde staafdoorsneden bij een aan weerszijden ingeklemd vakwerkspant
1929 2 27 27 W.H. Lammers Invloed van de bestuurshervorming op den dienst van 's Lands Waterstaat
1929 2 59 59 C.G.J. Vreedenburgh Ove de grafische berekening van statisch onbepaalde liggers en portaalsystemen met niet verschuifbare knooppunten
1929 3 75 75 G.E. Bekkering Het monteren van een ijzeren vakwerkbrug van 51.60 m overspanning over de Wampoerivier nabij Shanghai
1929 3 78 78 H. Wirix De noodzakelijkheid van uniforme verkeerstellingen in Ned. Indië
1929 4 72 72 J.H. Elze Het waterbouwkundig demonstratielaboratorium van de Technische Hoogeschool Bandoeng
1929 4 107 107 H. Gerber Verslag betreffende een bezoek aan eenige stuwmeren in Zwitserland
1929 5 140 140 C.G.J. Vreedenburgh Over de tangentiele buigspanningen in groote drukbuizen ten gevolge vn waterbelasting en eigen gewicht
1929 6 173 173 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (1)
1929 6 185 185 P.W. Godefroy De voordelen van aarden dalafsluitingen met een kleikern en een goed geraineerde steunhelft
1929 7 199 199 F.G. Dumas De bevloeiing vn de Tangerangsche vlakte
1929 7 209 209 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (2)
1929 7 214 214 P.W. de Gruyter Vorstenlandsche toestanden
1929 8 223 223 V.F.C. Maronier De drinkwatervoorziening van Batavia
1929 8 239 239 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (3)
1929 9 257 257 C.P. Mom Over de keuze van een filtersysteem bij de zuivering van drinkwater
1929 9 262 262 W.H. Steenaart Formules voor sluisopeningen en overlaten
1929 9 264 264 A.A. Meyers De aanpassing van eenige onzer openbare werken aan de in Ned. Indië aanwzige naturlijke omstandigheden
1929 10 285 285 A.L. Verwoerd Venturimeters voor secundaire aftapsluizen(1)
1929 11 335 335 P.W. de Vos Eenige beschouwingen ontrent de verweekingslijn in aarden dammen
1929 11 354 353 A.L. Verwoerd Venturimeters voor secundaire aftapsluizen(2)
1929 12 363 363 J.H. Frijling Bouw van een aanlegsteiger op pijlerpalen van 40 m lang
1930 1 2 2 H.G.C. Cohen Stuart De vaarwaters naar Soerabaja
1930 1 20 20 C.P. Mom De zuivering van het stedelijk afvalwater te Singapore
1930 2 29 29 R. Baumgartner Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Bartavia
1930 2 32 32 P.W. de Gruyter Over den aanleg van permanente duikers
1930 3 56 56 H.C.P. de Vos Onderzoekingen ter bepaling van den vorm van verweekingslijn in aanden dammen
1930 3 70 70 De door het proefstation voor waterzuivering Manggaria in 1929 verrichte werkzaamheden
1930 4 102 102 A.L. Verwoerd Ontwerp van een module venturimeter inlaatsluis met groot meetbereik
1930 4 108 108 J.J. Bellingwout Onderzoek naar de oorzaken van het veelvuldig scheuren van gebouwen in de residenties Koedoes en Blora
1930 5 127 127 A.A. Meyers Lessen te trekken uit de aardbevingen die Japan op 1 september 1925 getroffen heeft
1930 6 161 161 S.H.A. Holzenspiesz Eerste aarden reservoirdam op Java, gemaakt volgens de hydraulic-fill werkwijze
1930 6 165 165 N.D.R. Schaafsma Graviteits of tegendrukfilters
1930 7 180 180 F.H.J. Janssen Het werk tot suppletie van de Tjiloseh uit de Tjitandoek
1930 7 186 186 L.A. Schmid Elektriciteit op op bouwwerken - eisen van uit een veiligheids technisch oogpunt
1930 8 208 208 H. Vlugter Het provinciaal Waterbouwkundig laboratorium in Semarang
1930 8 212 212 J.J. Jonker Verkeerstellingen van Provinciale wegen van West-Java
1930 8 217 217 H. Vlugter Beschouwingen over afvoerco&eum;fficiënten
1930 9 241 241 S.A. Blok Gespoede dammen (hydraulic fill dams)
1930 10 271 271 G.E. Bekkering Het bepalen van de afmetingen van rivierbeddingen en uiterwaarden bij normalisatieplannen van rivieren
1930 10 284 284 R.Th. Hees Een nieuwe vorm slibzak
1930 10 287 287 H. Vlugter Nieuw type aftap- tevens meetinrichting
1930 11 311 311 G.E. Meesters Eenige beschouwingen over den kritischen afvoer in enkelvoudige en samengestelde profielen
1930 11 323 321 L.A. Schmid Toepassing van den electrischen stroom voor de verlichting en bij werkzaamheden op ijzerconstructies, stoomketels, tanks en dergelijke metalen vaten
1930 12 341 341 A.J. van Staalen Rendementsmeting met volumetrische debietmeting bij het waterkrachtwerk Kratjak (west Java)
1930 12 344 344 A.A. Meyers Eenige beschouwingen over de havens van Honkong, Canton, Macao en Shanghai
1931 1 2 2 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen
1931 2 55 55 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen (2)
1931 3 103 103 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen (3)
1931 3 121 121 De door het proefstation voor waterzuivering Manggarai in 1930 verrichte onderzoekingen
1931 4 159 159 A.L. van der Sluys Veer De berekening op knik volgens de zg. omega methode
1931 5 189 189 P.W. Godefroy De invloed van geïnundeerde sawas op den maximum afvoer van een sgtroomgebied
1931 5 194 194 R. Baumgartner Overheid en bouwbedrijf in Nederlandsch-Indië
1931 5 197 197 H. Gerber Het bekleden van aarden leidingen me beton
1931 6 211 211 F.M. van Veen Verlag betreffende het chloor-onderzoek in de vlakte van Kedoeng-Semat (regentschap Japara)
1931 7 247 247 C.G.J. Vreedenburgh Berekeningen der spanningen in den wand van vlak belaste buisleidingen
1931 8 275 275 F.C. van Haaften Korte beschrijving van de uitbreidingswerken der haven Tanjong-Priok
1931 8 282 282 L.A. Schmidt Electrische licht- en krachtinstallaties in vochtige ruimten
1931 9 305 305 G.A.L. Statius Muller Irrigatie ter oostkust van Sumatra
1931 9 313 313 A.L. Verwoerd Een eenvoudig berekenigswijze voor leidingen en waterlopen
1931 10 335 335 J. Haringhuizen De nachtwadoeks
1931 10 358 358 R. Baumgartner Aanbesteding van bouwwerken bij overheid en particulieren in Ned.-Indië
1931 11 367 367 B. Lieneman Grondverbetering door cement-injectie bij den Wadoekdam Patjal
1931 11 378 378 W.K. Steyn Bouw van een hangbrug over de Kroeng Geumpang
1931 12 393 393 W.K. Lemei jr. De nieuwe HBS - Algmeene Middelbare School te Malang
1931 12 395 395 G.A.L. Meesters Berekening van hellende goten en storthellingen met inachtneming van den continu veranderlijken straal
1932 1 1 1 P.L.E. Happé Het loogvormingsproces bij de zoutwinning uit zeewater
1932 2 40 40 De door het proefstation voor waterzuivering Manggarai in 1931 verrichte onderzoekingen
1932 2 65 65 J. Meertens De aanwijzing voorafgaande aan de aanbesteding van werken
1932 3 79 79 J. van Gendt Het post- en telegraafkantoor in Meester Cornelis
1932 3 81 81 A.J. van Staalen Over den Miximum Afvoer
1932 3 93 93 J.M. de Lange Zuiverheid in de administratie
1932 4 107 107 H. Vlugter De onvolkomen overlaat
1932 4 122 122 J.F. Graath van Roggen Het instituut van den Oeloe-Oelo-Pembagian in de irrigatieafdeling Pemali-Tjomal
1932 5 139 139 A. de Heer De zware herstelling aan de Van der Wyck-leiding na de uitbarsting van de Merapi in december 1920
1932 5 146 146 P.L.E. Happé Wegbreeedte in verband met de tegenwoordige verkeerscheisen
1932 5 155 155 L.A. Schmidt Overzicht wettelijke voorschriften m.b.t. de veiligheid en gezondheid der werknermers in de fabrieksbedrijven van N.I.
1932 6 169 169 A. Segond van Banchet Beschouwing over verbeteringswerken in rivieren (1)
1932 7 209 209 A. Segond van Banchet Beschouwing over verbeteringswerken in rivieren (2)
1932 7 217 217 J.Ph. van Exter De viermomentenstelling voor de berekening van statisch onbepaalde constructies
1932 8 243 243 W.H. Lemei jr. Het nieuwe gouverneurskantoor te Soerabaia
1932 8 245 245 D.H. Arends Over de berekening van het afschuivingsgevaar bij aarden reservoirdammen
1932 9 277 277 J.Tj. Rietveld De Sempeanstuw honderd jaar
1932 9 287 287 D.G. Romijn Een regelbare meetoverlaat als tertiare aftapsluis
1932 10 304 304 A.G. Beckering van Loenen Berekening van tertiaire leidingen
1932 10 305 305 W.F. Eysvoogel Het ontwerpen van een bandjirscherm
1932 10 308 308 H. Wirix Het wegenvraagstuk in Ned-Indië en de wegen van de provincie midden Java
1932 11 327 327 H. Vlugter Verbeteringen aan den inlaat der Manggishoofdleiding
1932 12 347 347 B.L. Anthonys Feher Enige onderzoekingen op het gebied van uitkolking achter stuwdammen
1932 12 364 364 N.D.R. Schaafsma De sterilisatie van drinkwater met chlooramine te Tangerang
1933 1 1 1 P.W. de Gruyter Plant- en waterregelingen
1933 2 29 20 J. van Gendt De kinderkliniek bij de C.B.Z.
1933 3 55 55 De door het proefstation voor waterzuivering Manggarai in 1932 verrichte onderzoekingen
1933 4 68 68 P.W. de Gruyter Het waterverbruik bij de padi-cultuur
1933 5 84 84 W.H. Brandenburg Een ontwerp voor een aautomatischen filterregulateur
1933 6 103 103 A.A. Kraëff Practische beoordeling van verven door blootstelling aan weer en wind
1933 6 127 127 D.H. Arends De berekening van de overlaatlengte bij reservoirs (1)
1933 7 148 148 H.A. Breuning De verzorging van de gouvernementsgebouwen in Ned.-Indië
1933 7 155 155 D.H. Arends De berekening van de overlaatlengte bij reservoirs (2)
1933 7 164 164 W.H. Swaan Waterverdeling in het tertiaire vak
1933 8 181 181 C.G.J. Vreedenburgh Opmerking over de breukhypothesen met den specifieken vormveranderingsarbeid als criterium
1933 8 185 185 H.W. van der Voort Economie van de Ned.-Indische havens
1933 9 217 217 J. van Gendt Het koningin Wilhelmina instituut voor Hygiëne en bacteriologie
1933 9 223 221 P.W. Godefroy Een nieuwe manier tot het vermeerderen van oostmoessondebieen van rivieren
1933 9 226 226 A.A. Meyers Schets, waarin zich op Java voordoende irrigatie-vragstuken op economisch, sociaal, landbouwkundig, technisch, financieel en beheers-gebied vergeleken worden met de omstandigheden elders
1933 10 251 251 H.C.P. de Vos Het stroomen van water door aanden dammen en de bodem daaronder
1933 10 266 266 E.E. Hens De behandeling van subsidieaanvragen voor schoolgebouwen
1933 11 279 279 O. Stevens Grapho-analystische methodde ter berekening van statisch onbepaalde portaalconstructies met verschuifbare knooppunten
1933 11 288 288 A.A. Kraëff Ervaringen met verschillende verfsoorten
1933 12 314 314 L.J. Polderman De landbouwkundig-economische beteekenis van het reservoir Pendjalin
1933 12 317 317 H. Vlugter De bandjiroverlaat van het reservoir Pendjalin
1933 12 321 321 P.W. de Gruyter De teelt van oostmoessonpadi met intermitterende bevloeiing
1933 12 325 325 A.J.N. Nijman Beplaing van den maximum afvoer van rivieren volgens de metode Melchior