Terug naar index   

Verhandelingen van de afdeling Nederlandsch-Indië van het KIvIIn 1916 heeft de afdeling Nederlandsch-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs besloten om in Batavia een eigen tijdschrift te gaan uitgeven. Dit tijdschrift bevatte vooral notulen van vergaderingen, aankondigen en personalia, maar er zijn ook zeer frequent excursieverslagen en inhoudelijke artikelen gepubliceerd.

Alle exemplaren zijn in het kader van het project "Colonial Architecture" gedigitaliseerd en zijn hier te downloaden.
Om deze artikelen beter toegankelijk te maken is onderstaand overzicht gemaakt. Door op het blauwe nummer van het tijdschrift (Nr) te klikken kunt u direct dit exemplaar downloaden.
In onderstaande tabel is Blz1 de bladzijde-nummering zoals die in de gedrukte versie is gebruikt, en is Blz2 de bladzijde-nummering van de pdf.
Bij de met ** gemerkte artiklen wordt bij downloaden alleen de eerst blz gedownload. Voor het volledige artikel moet u gaan naar deze bladzijde, het juiste jaar kiezen en de view-optie gebruiken (view==> view pages, het te gebruiken page nr is Blz2).

Jaar Nr Blz1 Blz2 Auteur Titel
1875 1 1 17 H. de Bruijn Overzicht van de waterwetgeving in Noord-Italië
1875 1 78 94 P. van Dijk Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de inhoudsmeting van zee-schepen in Nederlandsch-Indië
1875 1 88 104 E.B. Kielstra De invloed van den natten rijstbouw op den plaatselijken gezondheidstoestand en de maatregelen an beveiliging darategen voor de garnizoenen in Nederlandsch-Indië te nemen
1876 1 1 51 M.J. Schram ** Opnamen en onderzoekingen voor een zeehaven te Batavia
1876 1 78 128 J.E. de Meijer ** Een Indische Benedenrivier
1876 1 86 136 C.S. van Geuns ** De golvende beweging der zee en hare stromen
1877 1 1 17 M.J. Schram ** Bijdrage tot de hydrografie van Batavia
1877 1 25 44 J.G.B. Bouricius ** Berekening van draaibruggen
1877 1 36 52 A.J. Krieger ** De tachometer van Ertel
1877 1 40 56 J.E. de Meijer ** Grondtransport
1877 1 65 81 J. van Velzen ** De ijzeren brug over de Kediri-rivier
1877 1 73 89 J.K.E. Triebart ** Torpedo stuurtoestel
1878 1 1 17 K.G. Triebart Ontwerp van eene Normaal-Contractie voor Stalen bruggen, van 12 m
1878 1 14 30 J.Ph. Ermeling De Genie-uitrusting van de tweede Expeditie tegen Atjeh en de bijzondere gebouwtypen aldaar voor logies toegepast
1878 1 36 52 IJ. Vrendenberg Verhandeling over waterwegen
1879 1 1 15 J. van Bosse Beschrijving van de fundeering voor een Loskraan van het Havenhoofd te Samarang
1879 1 5 19 IJ. Vrendenberg Verhandeling over Waterwegen en waterleidingen
1879 1 21 35 H. Cretier Bijdrage tot de kennis van bouwsteenen meer in het bizonder den Bataviaschen baksteen
1880 1 1 11 J.E. de Meijer Beproeving van Portlandcement
1880 1 14 21 P. van Dijk Roerende pompen, blazers (ventilators) en krachtwerktuigen (moteurs)
1880 1 19 28 J.Ph. Ermeling Nota betreffende de inrichting van nieuw te bouwen permanente kazerzes
1880 1 26 35 J.Ph. Ermeling Nota betreffende de algemene distributie van het voor magelang ontworpen permanente militaire kampement
1881 1 32 36 J.W.C. van Steeden Een electrisch verlichtingstoestel voor gebruik te velde
1881 1 33 37 J.W.C. Schalij Overzicht van eenige proefnemingen omtrent belasting op eene zandmassa
1881 1 36 40 M. Hofland Borneo-timmerhout
1881 1 38 42 IJ. Vrendenberg Kanaalsleepboot langs een kabel bewogen
1881 1 39 43 A.G. Lamminga Kracht van bandjirs
1881 1 42 46 J. S. De nieuwe Missigit Raija in Groot Atjeh
1881 1 44 48 H.R. de Vries IJsfabricatie
1881 1 49 53 J.Ph. Ermeling Constructie van gebouwen in streken onderhevig aan aardbevingen
1881 1 55 59 S.L. Huizer Nieuw distilleertoestel aan boord van kleine schepen
1881 1 63 67 J. Staal Een en ander over bliksemafleiders
1881 1 66 70 P.E.J.M. Justin Theunisssen De Indische stoomtramwegen
1882 1 23 29 H.R. de Vries Iets over Japansche steenen
1882 1 26 32 H.R. de Vries Gandy's Katoenen drijfriemen
1882 1 29 35 S.W. Becking Herstellingen aan de sluis Melirip in 1881
1882 1 43 49 A.P. Melchior Waterloopkundige beschouwingen over het Goenoeng-Sahari kanaal te Batavia
1882 1 73 79 Verdrijving van witte mieren
1882 1 75 81 H.R. de Vries McAdam en het maken van wegen
1882 1 79 85 R.A. van Sandick Bijdrage tot de Hydrografie van Indramayou
1883 1 14 20 A.P. Melchior De gang van eb en vloed te Batavia
1883 1 63 69 J. de Booij Iets over de Lieselguhr dynamieten en hun gebruik bij den dienst der Bataviaschen Havenwerken
1883 1 123 127 W.F. Batenburg Eenige gegevens omtrent het bouwsysteem Tollet
1883 1 144 127 J. Verdam Cementoven te Menado
1884 1 41 47 E. de Meijer Sluisdeuren bij de waterwerken van Lough Erne
1884 1 43 49 L.H. Slinkers De vernieuwing van den Bhim Tal-Dam in Kumaon
1884 1 47 53 W.B. van Goor Bouw van de scheeve boogbrug Woenoet-Lor in den weg van Kasrie naar Gempol
1884 1 52 58 J.P. Kruimel Beitel-Toestel tot het afkappen van palen onder water, bij de Havenwerken te Tandjong Priok gebruikt
1885 1 36 33 H.R. IJpes Eene studie over de getijen te Soerabaia
1885 1 55 52 A.G. Klamminga Irrigatie uit de Rivier Pekalen
1885 1 77 74 P.J.A. Renaud Waarneming van aardbevingen
1885 1 88 85 Zelfregistrerende regenmeter uit de fabriek van Hottinger en Co.
1886 1 11 17 Wegwals van beton, vervaardigd bij de geniewerken te Gombong
1886 1 13 19 Het Cavour kanaal in Italië
1886 1 33 39 E. Mohr De Stuwwerken in de Spree bij Charlottenburg in den loop der gekanaliseerde beneden-Spree
1886 1 42 48 De Menenteng waterleiding in het district Losarie residentie Cheribon
1886 1 49 55 Verbetering en uitbreiding van de bevloeiing uit de kali Amprong in de districten Malang enGondanglege der afdeling Malang, residentie Pasoeroean, in de jaren 1875 en 1877
1886 1 52 58 Eenige aanteekeningen over het vervaardigen van Cementvoorwerpen
1887 1 10 14 Vervaardiging van Portland Cement tegels
1887 1 24 28 J.G.H. de Voogt Proeven met eene bijzondere inrichting van een overwulfden panoven
1887 1 28 32 J.G.H. de Voogt Proeven met zink tot wering van ketelsteen
1887 1 30 34 H. IJpes Eenige beschouwingen over het Marine-etablissement te Soerabaia
1887 1 42 46 W.B. van Goor Het leggen van een steenen drempel in de rivier Pategoewan
1888 1 1 13 Bevloeiing uit de Kali Kening in de districten Djatirogo en Singahan van de afdeeling Toeban der Residentie Rembang
1888 1 17 29 J.M. Sweep Tunnel nabij Gombong op de grens der Residenties Bagelen en Banjoemas
1888 1 22 34 W. de Iongh De overbrugging van het Tjisaat-ravijn in den Staatsspoorweg Tjitjalengka-Garoet
1888 1 31 43 W. de Iongh Overgang der kleine bergstroomen en waterloopen in het baangedcelte Nagrek-Leles in den Staatsspoorweg Tjitjalengka-Garoet
1888 1 34 46 C.J. van Vaasen De hervorming van het reizigerstarief op de Hongaarsche Staatsspoorwegen
1888 1 38 50 W.C. Koomans Iets betrekkelijk de luchtverversching van gebouwen op de hoofdplaatsen van Java
1889 1 0 bevat geen inhoudelijke artikelen
1890 1 52 61 J.P. van der Stok De Harmonische analyse der getyden toegepast op waarnemingen in Tjilatjap verricht (1)
1890 1 82 91 G. Lamminga Rapport betreffende eenige proeven ter bepaling der vastheid van verschillende mortelsoorten
1890 1 90 99 J. Radersma Rapport omtrent de proeven over den invloed van de soort en de constructie der dakbedekking op de temperatuur binnen veldbarakken
1891 1 1 19 J.E. de Meijer De Waterwerken in de afdeeling Demak
1891 1 22 40 J. Alsdorf Het Verlengen van de Brug over de Porrongrivier bij Tjepiples in den Staatsspoorweg Sidhoardjo- Soerakarta,
1891 1 35 53 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (2)
1892 1 1 14 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (3 en 4)
1892 1 27 41 J.G.H. de Voogt Toepassing van de Monier-constructie voor een gewelf te Malang
1892 1 93 107 Natuurlijke bekapte steen op West-Java
1893 1 1 29 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (5-6-7-8-9-10-11)
1893 1 85 113 J.K.E. Triebart Toestel voor het automatisch opnemen en in teekening brengen van terreinen
1893 1 89 117 J. Nuhout van Veen Bevloeiing uit de Waloeh, afdeling Pemalang, residentie Tegal
1894 1 1 37 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (12-)
1894 1 14 50 J.C.H. Fischer Spoelriolen van portland cement (met L.J.R Geene)
1894 1 30 66 L.J.R. Greene Drukhoogteverliezen en snelheiden
1895 1 1 25 J.P. van der Stok Studiën over getijden in de indischen Archipel(13)
1895 1 15 39 A.P. Melchior De toepassing van de formules van Lauterburg voor de bepaling van den grootsten afvoer van de rivieren op Java
1895 1 59 83 W.H.M Schadee Watervoorziening door toepassing van waterrammen te Poeloe Weh
1896 1 0 deze jaargang is niet gescand
1897 1 1 43 J.H. Pierson Verslag omtrent het bakken van steen (waalformaat) voor den bouw der steenovens der machinale tichelkerken in de Solo-vallei
1897 1 5 47 J.C.H. Fischer De hronwatervooraicning van het militair etablissement te Tjitnahi
1897 1 30 72 I. Wouters Over de aanleg van hellende goten in irrigatieleidingen
1898 1 2 6 Berekening van de stuwkromme
1898 1 1 37 J.C.H. Fischer Het militaire etablissement te Tjimahi
1898 1 15 51 Wijze van bouwen in streken die van aardbevingen te lijden hebben
1898 1 26 62 B.M. Blijdenstein De stuw Padi in de Kali Pikatan
1899 1 1 23 J.C.H. Voorduin Over den vorm en de afmetingen van plaatijzeren aquaducten
1899 1 12 34 De leidingen in ophooging van het Singomerto Complex
1900 1 9 13 J.E. de Meijer De getijden in den Indischen Archipel
1900 1 1 45 Perelaer Zijcellingsche contractie bij overlaten
1900 1 4 48 E.A.C.F. von Essen Het gebruik van de teletbon-meetbrug tot onderzoek van bliksemafleiders
1901 1 1 45 L.H.F. Wackers Proef eener methodische berekening van drukwaterleidingen voor militaire etablissementen
1902 1 1 31 L.H.F. Slinkers De bescherming tegen inwatering van steenen kunstwerken
1903 1 7 12 E.H. Karsten De stormdammen
1903 1 13 33 J.F.H. Koopmans IJsmachines
1903 1 30 54 F.H. van Kooten Vorm en afmetingen van plaatijzeren aquaducten
1904 1 5 9 J.C. Voorduin Bepaling van de coefficienten in de Manning formule
1904 1 28 32 W.G.C. Geijl Aantekeningen betreffende de vroegere Kabohkanaal plannen
1904 1 13 53 E.H. Karsten Gemetselde goten in de Tjiheawerken
1904 1 31 63 F.H. van Kooten Formules voor den afvoer van overlaten en sluizen
1904 1 23 63 J.F.H. Haarsman Verzwakte liggers
1904 1 46 86 F.H. van Kooten Bepaling van de lengte van overlaten, ter voorkoming van het overloopen van reservoirs
1905 1 1 23 J.H.A. Haarman De knik van den bovenrand bij vakwerk- wandbrnggen met ondergelegen rij vlak zonder boyenkoppeling
1905 1 9 31 J.H.A. Haarman voorzieningen aan de spoorwegbrug over de Brantas rivier te Noedjang in verband met de verzakking van een der pijlers
1905 1 18 48 F.H. van Kooten de formule van Dubuat
1906 1 0 deze jaargang is opgenomen in 1905
1907 1 2 8 J.D. Tours Het Kabelschip Telegraaf.
1907 1 8 12 W.G.I. Vogelpoel Het Drijvend Droogdok en de Sleephelling van de Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok
1907 1 10 14 W.G.I. Vogelpoel Sleephelling der Droogdok-Maatschappij te Tandjong
1907 1 18 24 M.J. Rotteveel Berekening van de kleinste afmetingen van Stuwpijlers
1907 1 21 27 M.G. van Heel Een en ander over Spoorstaafberekening volgens de berekeningswijze van Dr. H. Zimmermann
1908 1 1 1 J.H.A. Haarman Beschouwingen over den bovenbouw van het Spoor met wijdte 1,067
1908 2 8 15 W.J. Tjassens-Keijser Historisch overzicht van de uitbreiding der Algemeene Werkplaatsen te Bandoeng
1908 2 11 28 J.Ph. Ermerling De toekomst van Soerabaia als Handels- en Oorlogshaven in gevaar
1908 2 19 39 H. van Tongeren Berekening der wapening, aan te brengen in de omwanding van tot opbewaring van vloeistoffen dienende cement-ijzeren reservoirs met cirkelvormige doorsnede
1909 1 1 3 P.J. Ott de Vris Het irrigatiewezen in het Westen der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
1909 2 8 16 J.H.A. Thal Larsen Opmerking over den contractie-coëfficiënt voor sluisopeningen en syphons
1910 2 1 7 C.J. de Groot Draadlooze telegrafie en telefonie
1911 1 1 15 J.W.F.C. Proper Bepaling van de Overlaatlengte van Reservoirs
1912 1 1 5 W.J. van Gorkum Ongezond Batavia, vroeger en nu
1912 2 1 7 A.A. Meijers Algemeen overzicht van de toepassing elders van eenige op Java weinig gebruikelijke middelen om irrigatiewater beschikbaar te krijgen
1912 3 1 9 A.A. Meijers De slibkwestie bij dalafsluitingen
1913 1 1 17 H. van Breen Assaineering van Batavia
1914 1 1 5 J.H.A. Haarman Raillasschen I en II, eene aanvulling der berekeningswijze van Dr. H. Zimmermann en een pleidooi voor de lasch met uitkragende steunlaschplaten
1914 2 1 5 Ch.P. Schoemaker Nieuwe fundeeringsmethode tegen grondverzet in de tropen
1914 2 5 21 L. Houwink Artesische boringen in het bekken van Batavia
1914 2 17 55 W. de Graaf De recente ontwikkeling van het locomotiefpark der W/L