Terug naar index   

De Ingenieur in Nederlandsch IndiëIn 1934 besloot de groep Nederlands-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een eigen periodiek uit te geven met de titel "De Ingenieur in Nederlandsch Indië". Dit maandblad is uitgegeven van 1934 tot januari 1942, en bevatte 6 katernen. Katern I bevatte algemene zaken betrefende de Vereniging, alsmede algmene artikelen (bijv. over wiskunde). De overige katernen hadden ieder een eigen vakthema. Tot en met 1936 ging katern VI ging over de waterbouwkunde, vanaf 1937 was dit katern II (Katern VI gaat vanaf 1937 over gezondheidstechniek).
Dit tijdschrift is de voortzetting van "de Waterstaats-Ingenieur" (1914-1933) en is later voorgezet als "de Ingenieur in Indonesië"(1948-195&).

Dit periodiek bevat, naast veel informatie over werken in het toenmalige Nederlands-Indië ook de resultaten van lokaal onderzoek zoals het werk van Der Weduwen over de afvoer van rivieren en de publicaties van prof. Vreedenburgh. Alle exemplaren zijn in het kader van het project "Colonial Architecture" gedigitaliseerd en zijn hier te downloaden.
Om deze artikelen beter toegankelijk te maken is onderstaand overzicht gemaakt. Door op het blauwe nummer van het tijdschrift (Nr) te klikken kunt u direct dit exemplaar downloaden.
In onderstaande tabel is Blz1 de bladzijde-nummering zoals die in de gedrukte versie is gebruikt, en is Blz2 de bladzijde-nummering van de pdf.

Jaar Nr Blz1 Blz2 Auteur Titel
1934 1 VI-1 63 R. Agoes Prawiranata Een vergelijking tusschen de gemeten en de uit de theorie van den hydraulischen gradiënt afgeleide drukken en snelheden tegen en langs den onderkant van fundeeringen en bodembekleedingen
1934 2 VI-17 41 A.R.H. Brouwer Aarden dammen aan het stuwmeervan den Dienst voor Waterkracht en Electriciteit: de Sitoe Tjileuntja
1934 2 VI-23 51 W.A. Janssen De herstelling van de syphon Djabon in de Porrongrivier
1934 3 VI-30 41 N.D.R. Schaafsma De door het Proefstation voor Waterzuivering Manggarai in 1933 verrichte onderzoekingen
1934 4 VI-56 28 A.M. Verschoor De herstellingen van de stuw Kaliwadas
1934 4 VI-53 51 G Meesters De snelheidscoëfficiënt in de formules van Bazin, Strickler en Ganguillet & Kutter voor de berekening van open leidingen
1934 4 VI-48 56 J.H. Thai Larsen Over den indirecten invloed van atmosferischen neerslag op den grondwaterstand in sommige gevallen
1934 5 VI-58 62 G.E. Bekkering Bouw van een laagreservoir te Pangkalan Brandan (Oostkust van Sumatra)
1934 6 VI-70 47 P.W. de Gruyter Vischteelt en -kweek met behulp van bevloeiingswater
1934 7 VI-79 61 F.H.J. Janssen Het herstellen van een verzakten pijler onder het betonaquaduct Pakoembahan over de Tjimanoek
1934 8 VI-88 47 A.M. Verschoor Intensiveering van den landbouw, en irrigatietaak
1934 10 VI-98 35 J.J.I. Sprenger De kaaimuur van het Deensche type
1934 11 VI-116 41 K. von Terzaghi De nieuwste onderzoekingen van Prof. K. von Terzaghi over gronddruk (I)
1934 12 VI-130 29 E.E. Hens De aanwijsinrichting van den regelbaren meetoverlaat
1935 1 I-1 1 J.W.F.C. Proper let experimenteel onderzoek van hydraulische problemen op waterbouwkundig gebied
1935 1 VI-1 25 S. Snuyf De levering van water aan den kleinen man naar aanleiding van den verbruiksbegrenzer Nieuwkamp
1935 2 VI-8 63 F.M. van Veen De reservoirdam Gembong
1935 3 VI-27 31 C.P. Mom Het Proefstation voor Waterzuivering van den Dienst der Volksgezondheid en het Laboratorium voor Hygiëne en Assaineering der Technische Hoogeschool
1935 3 VI-29 33 P.J.A. Wijn De economie der Tanggoel-Bondojoedowerken
1935 3 VI-39 43 Jac. P. Thijsse jr. De Bandoengsche waterleiding in het algemeen en de ontkoolzuringsinstallaties in het bijzonder
1935 4 VI-47 19 J.F. Graadt van Roggen Plant- en Waterregelingen in de Provinciale Waterstaatsafdeeling Pemali-Tjornal
1935 5 VI-61 63 C.P. Mom De door het Proefstation voor Waterzuivering Manggarai in 1934 verrichte onderzoekingen
1935 6 VI-81 50 P.Ph. Steneker Overzicht van met verschillende meetinrichtingen verkregen uitkomsten
1935 6 VI-86 55 A.E.J. Ungerer De herstelling van liet aquaduct Moeroeng
1935 7 VI-91 49 L.J. Polderman Voorloopige gegevens betreffende de exploitatie van het reservoir Pendjalin
1935 8 VI-105 35 M.M.C. Posno Het sluizencomplex Sewan nabij Tangerang
1935 9 VI-119 29 W.F. Eijsvoogel Zetting van rock-fill dammen
1935 10 VI-123 91 J. Verlinden Drukverlies in duikers
1935 11 VI-135 59 P.L.E. Happé Waterbeheer en Waterschappen
1935 11 VI-140 64 C.G.J. Vreedenburgh Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid
1935 12 VI-149 35 L.J. Polderman Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid
1935 12 VI-159 54 D.H. Arends Het Provinciaal Waterbouwkundig Laboratorium te Semarang
1936 1 VI-1 37 E.W.H. Clason Economische beschouwingen over de irrigatie op Java en Madoera
1936 2 VI-17 47 J.H. van Weitzenburg Waterbeheer en Waterschappen: Statistische gegevens en eenige kritische beschouwingen omtrent invoering van bevloeiingscorporaties op Java
1936 2 VI-33 53 L.J. Polderman Waterbeheer en waterschappen: Is invoering op Java van waterschappen in den geest van de Balineesche soebaks gewenscht?
1936 3 VI-43 51 Ch.E.J. Meyll Het nieuwe Presidium bij de Vorstenlandsche waterschappen
1936 3 VI-55 63 P.L.E. Happé Translatie-afschuivingen van damtaluds
1936 4 VI-61 45 W.H. Brandenburg Een methode om met de thans bestaande watermeters volkomen nauwkeurige watermeting mogelijk te maken
1936 6 VI-81 41 C.G.J. Vreedenburgh Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode
1936 6 VI-95 55 D.H. Arends Reservoirdammen in de Vereenigde Staten
1936 7 I-81 2 De opening van het waterloopkundig laboratorium van het departement van Verkeer en Waterstaat.
1936 7 VI-107 53 H.G.A. Bakhhoven De bevloeiing van de vlakte van Noord-Krawang uit de Tjitaroem
1936 8 VI-137 61 J.E.V.A Slors Waterbeheer op Java
1936 9 VI-153 43 L.G. van der Hoek Ingebruikstelling der Tangerangwerken
1936 9 VI-158 48 C.G.J. Vreedenburgh De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm
1936 10 VI-167 51 C.G.J. Vreedenburgh Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen
1936 11 VI-183 35 J.P. der Weduwen Beschouwingen over een 9-tal formules van den vorm U = f ( eta, R, i) voor de berekening van kunstmatige en natuurlijke waterloopen (1)
1936 12 VI-211 25 J.P. der Weduwen Beschouwingen over een 9-tal formules van den vorm U = f ( eta, R, i) voor de berekening van kunstmatige en natuurlijke waterloopen (2)
1937 1 I-2 2 C.G.J. Vreedenburgh Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming
1937 1 II-1 11 J.H. Hilgen Berekening van hellende goten, uitgaande van de formule van Gauckler-Manning
1937 1 VI-1 51 S. Snuyt Hebben de centrale drinkwatervoorzieningen h.t.l. reeds bewezen den algemeenen gezondheidstoestand ten goede te komen?
1937 1 VI-5 55 C.O. Schaeffer Rivierverontreiniging en Afvalwaterzuivering
1937 1 VI-8 58 N.D.R. Schaafsma De watervoorziening van zwembaden
1937 2 II-26 9 C.G.J. Vreedenburgh Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen
1937 2 II-39 23 J.F. Bish Ontwerp van een waterreservoir
1937 3 II-45 17 F. Garot De toepassing van blokversperringen op de stortvloeren van stuwdammen
1937 3 II-52 24 J.H. Elze De oeveraantastingen van de Martapoerarivier in de Gemeente Bandjermasin
1937 3 II-57 29 W Swaan Vullingscoëfficiënt en verdamping bij reservoirs
1937 4 I-36 2 Het 25-jarig jubileum van de Vereeniging van Waterstaatsingenieurs in Nederlandsch-Indië, 1912 -1937.
1937 4 II-65 15 C.G.J. Vreedenburgh Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging
1937 4 II-68 18 J.A. Seesink Clee Berekening van hellende goten met continu verloopende vormen bij verwaarloozing van de luchtabsorbtie
1937 5 II-80 21 F. Garot Onderzoek naar den gunstigsten vorm eener vrije aftapping, ontworpen in de Aer Klingi op Sumatra
1937 6 II-90 27 A.L. Verwoerd Overzicht van de totstandkoming van het Algemeen plan Oost-Semarang
1937 8 II-111 52 C.G.J. Vreedenburgh De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid
1937 9 II-121 29 W.H. Steenaart Verplaatsbaar afleesinstrurnent
1937 9 II-122 30 L Schetsontwerp van het Stationsgebouw voor het vliegveld Kemajoran te Batavia
1937 9 II125 33 F. Garot Resultaten van modelproeven betreffende kolkvorming achter stuwen
1937 10 II-135 47 J.P. der Weduwen Het berekenen van den maximum afvoer van stroomgebieden met een oppervlak van 0-100 km2
1937 12 II-159 31 J.H. Hilgen Over de dimensioneering van zijdelingsche overlaten
1937 12 II-163 35 C.G.J. Vreedenburgh De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen.
1938 1 II-1 35 Het Koningsplein in 1938
1938 3 II-29 25 L.A.A. M. Bijzondere vorm van stokdrijver voor watermetingen
1938 3 II-30 26 P.J. Willekes-Macdonald Commentaar op het koningpleinplan
1938 3 II-31 27 J.M. Beckman Commentaar op het koningpleinplan
1938 4 II-33 27 A.M. Verschoor Kolkvorming achter stuwdammen (met J. Verlinden)
1938 4 II-48 42 W.J. van der Eb De nieuwe vliegtuigloodsen voor de vliegvelden Andir en Kalidjati
1938 5 II-59 33 Ch.E.J. Meyll Een bedenkelijk uitwas aan het nieuwe Voorzitterschap van de Raden der Vorstenlandsche Waterschappen
1938 5 II-65 39 G.S. Goemans Overbrugging in gewapend beton van de Mempawahrivier ter Westkust van Borneo
1938 6 II-74 29 R. Roosseno De toepassing van gewapend beton bruggen in verstijfde staafboog-constructie
1938 6 II-77 33 W.H. Steenaart Meetkundige constructie van een diagram voor formules met den factor a wortel (a)
1938 6 II-79 35 W.L. van der Vegt De constructie van de aardebaan en de fundeering voor wegen
1938 7 I-50 11 C.G.J. Vreedenburgh Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk
1938 8 I-74 14 C.G.J. Vreedenburgh Het phreatisch randwaardeprobleem
1938 8 I-76 16 O. Bax Stevens Electrische bepaling van de phreatische lijn en het stroomingsbeeld van een grondwaterstroom door aaneensluitende gebieden met onderling verschillende anisotropie
1938 8 I-205 18 O. Bax Stevens Electrical determination of the line of seepage and the flow net of a ground water flow through joint regions with different anisotropy
1938 8 II-91 35 R. Roosseno Een boogaquaduct tevens rijbrug over de Kali Baroe
1938 8 II-96 40 J.H. Elze De oeveraantastingen der Martapoerarivier in de Gemeente Bandjermasin
1938 10 II-105 39 A.M. Haas Hoogwaardig beton
1939 1 I-205 2 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem
1939 1 II-1 17 P.P. Bijlaard Over de zijdelingsche stabiliteit van de eindportalen van vakwerkbruggen
1939 1 II-15 29 P.L.E. Happé Eenige beschouwingen over de bevloeiingswerken op Java en Madoera
1939 1 II-27 43 W. Swaan Oude en nieuwe inzichten in de Irrigatieafdeeling Serajoe
1939 2 I-17 8 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem (2)
1939 2 II-33 19 P.L.E. Happé Eenige beschouwingen over de bevloeiingswerken op Java en Madoera
1939 2 II-43 29 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java
1939 3 I-47 13 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem (3)
1939 3 II-51 29 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java (2)
1939 4 II-64 23 P.J.A. Wijn De Serajoe-bevloeiingswerken (met W.J. van Blommestein)
1939 4 II-91 53 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java (3)
1939 4 II-99 61 H.M. Verweij Het berekenen van den maximum-afvoer van stroomgebieden met een oppervlak van 0 - 100 km2
1939 6 II-105 39 R.M. Seijatmo Een economischer doorsnedevorm voor gewapend beton aquaducten
1939 7 II-15 25 P Garrot De watervang met liggend rooster
1939 8 II-33 33 A.M Verschool Enkele toepassingen van het gebruik van asfalt bij waterbouwkundige werken
1939 9 II-49 43 J.W.F.C. Proper Water-, zand- en grindbewegingen bij watervangen
1939 11 II-159 23 H. Johannes Berekening van den kritischen stroomtoestand
1939 11 1-174 38 R. Roosseno Versterking van een gewapend beton liggerbrug over de Tjimanoek bij Leuwidaoen (Garoet
1940 1 II-1 23 E.P.H. Joon Eenige bijzonderheden aangaande de Vorstenlandsche waterschappen
1940 1 II-29 51 R. Roosseno Balkligger met biunenwaarts gerichte oplegreacties
1940 3 II-33 29 H. Tarenskeen Uitstrooming onder een schuif
1940 4 II-40 23 R.M. Sedijatmo Ontwerp van een gewapend beton aquaduct met een theoretische overspanning van 20 m volgens een nieuw besparend systeem
1940 4 II-46 32 C.R. Kras Het berekenen van den maximum afvoer van stroomgebieden met een oppervlakte van 0
1940 4 II-50 36 H.M. Verweij De waterrechten op bronnen en waterloopen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera
1940 5 II-57 24 H. Veer De admiraal Ferwerdabrug (met D.J. Schaap en Tj. Schotema)
1940 6 II-75 15 F.M. van Veen Automatische stuwkleppen
1940 6 II-84 24 H. Vlugter Over zelfwerkende peilregelaars bij den Waterstaat in Nederlandsch-Indië
1940 7 II-95 15 H. Vlugter Waterstaatswerken in de vlakte van Zuid-Toeloengagoeng
1940 7 II-104 24 B.W.P. Roessel Maximum afvoer en hydrologische empirie
1940 8 II-131 31 H.I. Privé Opening van de Sadang-werken in de Residentie Celebes en Onderhoorigheden
1940 8 II-132 32 H. Vlugter Waterstaatswerken in de vlakte van Zuid-Toeloengagoeng
1940 9 II-134 29 G.S. Goemans Het waterkrachtwerk Ketenger der N. V. Algemeene Nederlandsen-Indische Electriciteit Maatschappij in de residentie Banjoemas (Java)
1940 12 II-165 15 H. Vlugter Over proeven met hevels zoowel bij modellen als in de practijk
1941 1 I-8 8 R.M. Sedijtmo Beschouwingen over de hydraulische eigenschappen en de toepassing van vulkanisch zand uit Tawangmangoe
1941 1 II-1 17 W.J.G. Paardekooper Houten bruggen in Zuidwest-Celebes
1941 2 II-5 21 B.L. Anthonijs Feher Een belangwekkend bevloeiings- en suppletiestelsel op het eiland Lombok
1941 3 I-39 3 H. Vlugter Het transport van vaste stoffen door stroomend water
1941 3 II-19 15 E.W.H. Clason Evenwichtsslibdracht in irrigatiekanalen (met R.W. Trense)
1941 3 II-23 19 R.W. Trense Eenige theoretische beschouwingen betreffende het slibvervoer in stroomend water
1941 4 I-52 2 J.A. Manusama Eenige theoretische beschouwingen betreffende het slibvervoer in stroomend water
1941 5 II-27 11 W.F. Eysvoogel De Sadang-bevloeiingswerken (1)
1941 6 II-43 13 W.F. Eysvoogel De Sadang-bevloeiingswerken (2)
1941 6 II-51 21 R.Th. Hees De bouw van de stuw in de Sadangrivier
1941 7 II-65 13 A.L. Verwoerd Capaciteitsbepaling van volkomen en onvolkomen overlaten met afgeronde kruinen
1941 9 II-79 17 H.M. Verweij De grootte der eindvakken van bevloeiing in verband met de opvoering van de landbouwproductie
1941 9 II-82 20 H. Vlugter 12,5 jaar hydrodynamisch onderzoek aan watrloopkundige modellen in Ned.-Indië en hydraulisch research-werk in het algemeen
1941 10 II-95 13 G.E. Bekkering Drie stuwen