Terug naar index   

De Ingenieur in IndonesiëIn 1942 is het tijdschrift "de Ingenieur in Nederlandsch-Indië" in verband met de oorlogsomstandigheden gestopt met verschijnen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië lag een herstart niet in de rede. Maar omdat er toch veel Nederlandse en Nederlandstalige ingenieurs in Indonesië werkzaam bleven, is in 1948 besloten om te starten met de "de Ingenieur in Indonesië". In het eerste nummer van 1948 staat: Indien de ervaring van voor de oorlog dit al niet had geleerd, de omstandigheden van nu spreken in dit opzicht voor zichzelf. Want wanneer er ooit een tijd is geweest, waarin aan dit orgaan voor ons, ingenieurs hier te lande, behoefte bestaat, dan is het wel deze na-oorlogse. Onze dagtaak eist ons onder de huidige omstandigheden dusdanig op, dat we vaak nauwelijks weten, wat onze collega's terzelfder plaatse verrichten; a fortiori is dit het geval ten aanzien van de collega's elders, in kleiner of groter concentraties, vaak als enkelingen, verspreid over een uitgestrekt gebied. En toch werken wij allen aan hetzelfde doel: het herstel van dit land, van zijn welvaart. Uitwisseling van gedachten, van ervaringen kan voor het bereiken van dit doel slechts bevordelijk zijn, ja, is daarvoor onontbeerlijk. Daarvoor is in de eerste plaats nodig, dat wij van elkaar weten wat wij deden, wat wij doen, wat wij voornemens zijn te gaan doen; dat wij niet alleen binnen eigen nauwe verblijfskring kennis ervan dragen, hoe het korte tijd geleden nog was, hoe het nu is, hoe het (weer) gaat worden.
Dit tijdschrift is tot 1958 blijven bestaan en verscheen om de twee maanden.

Dit periodiek bevat, naast veel informatie over werken van net na de tweede wereldoorlog. Ook de resultaten van lokaal onderzoek zijn opgenomen. Alle exemplaren zijn in het kader van het project "Colonial Architecture" gedigitaliseerd en zijn hier te downloaden.
Om deze artikelen beter toegankelijk te maken is onderstaand overzicht gemaakt. Door op het blauwe nummer van het tijdschrift (Nr) te klikken kunt u direct dit exemplaar downloaden.
In onderstaande tabel is Blz1 de bladzijde-nummering zoals die in de gedrukte versie is gebruikt, en is Blz2 de bladzijde-nummering van de pdf.

Jaar Nr Blz1 Blz2 Auteur Titel
1946 1 II-4 14 H. Vlugter Onderzoekingen van het departement van Waterstaat en Wederopbouw
1948 1 II-1 13 Jac. P. Thijsse Jr. Stadsplanwerk 1941-1948
1948 2 II-6 11 G.E. Bekkering Artesische putten, speciaal die ter oostkust van Sumatra
1949 3 I-27 7 W.J. Betz Capaciteitsvermindering van de toevoerleiding van het waterkrachtwerk Kratjak, tengevolge van biologische aangroeiing
1949 3 II-15 17 Jac. P. Thijsse Jr. Gewijzigde Grondslagen voor net Stadsplanwerk in Indonesië
1949 4 I-50 14 W.J. van Blommestein Een federaal welvaartspslan voor het westelijk gedeelte van Java (1)
1949 5 I-61 1 W.J. van Blommestein Een federaal welvaartspslan voor het westelijk gedeelte van Java (2)
1949 5 II-27 23 H.K.S.Ph. Begemann Enkele nieuwe toepassingsmogelijkheden bij de behandeling van gronden met gelijkstroom (electrosmose)
1949 6 II-29 13 H.K.S.Ph. Begemann Laboratorium voor Grondmechanica en WegentechnieK
1949 7 II-35 13 S.J. vn Kregten Openlegging van moerasgebieden m Zuid-Borneo
1950 1 II-15 1 R.M. Sedijatma Een nieuw bufferschacht-systeem
1950 2 II-7 7 M.G. Fabius De brug over de Kali Seraju
1950 2 II-11 5 J.H. de Haas De organisatie der bodembescherming in Amerika
1950 3 II-13 3 E.W.H. Clason Ontstaan en groei van Kebjoran
1950 4 II-25 11 Jac. P. Thijsse Jr. Stedeibouwkundige beschouwingen over het te bouwen huisvestingcentrum bij Kebajoran
1950 4 II-32 18 V.R. van Romondt De toekomstige Javaanse Stad naar aanleiding van het stadsplan voor Kebajoran
1950 4 II-25 21 R.M. Soesilo Kebarojan, naschrift
1950 5 II-37 9 H.K.S.Ph. Begemann Het laboratorium voor grondmechanica en we gentechmek te Bandung gedurende het ]aar 1949
1950 6 II-45 19 C.L. Begemann Gedachtenwisseling over Een nieuw bufferschachtsysteem
1951 1 I-13 13 J.L. Unger Enkele gedachten over landaanwinning door middel van gecontroleerde aanslibbing
1951 2 II-1 15 J.A. Ringers Twee wereldkanalen, Suez en Panama
1951 3 II4 7 J.H. Harpers De bandjiraanzweltijd als karakteristieke terreinfactor van het stroomgebied
1951 4 I-47 10 J.J.A. Geluk Een eeuw Waterstaatswerk in Oost-Java
1951 4 I-59 23 J.A. Meter Geschiedenis van de haven van Surabaia
1951 5 II-14 1 L.P. de Stoppelaar De betonnen smalspoordwarsligger der Handelsvereniging Amsterdam
1951 5 ii-22 6 J.H. Haspers Berekening van de grootste gemiddelde relatieve regenval
1951 6 II-25 7 R. Roosseno De methode Cross toegepast op liggers en raamwerken met rechte vouten
1952 1 II-1 19 A.C. de Gaaij Over funderingsdruk
1952 1 II-5 23 H.K.S. Ph. Begemann Gebruik en ontwikkeling van het Celapparaat hier te lande
1952 1 II-8 26 Een nieuwe machine voor het onderzoek van wegconstructies.
1954 1 III-1 15 G.S. Goemans Waterkrachtwerk Sengguruh
1954 2 I-107 11 R.M. Sediatmo Water and its power
1955 1 II-1 3 C.G.J. Vreedenburgh Over de krachtsverdeling in de wand van een cylindervormig waterreservoir met constante wanddikte,
1955 3 II-11 7 F.L.H.N. Perié Enige mededelingen betreffende het Vliegvelcl Kemajoran
1956 2 50 12 G.S. Goemans Reconstructie energie-opwekkingsbedrijf van de waterkracht expoloitatiemaantschappij in Indonesië NV
1957 1 9 9 N.W.M. Vermeulen Bouw nieuwe oliesteiger te Pladju
1957 1 I-16 16 J.M.H. van Engelshoven Watervoorziening Zuid Palembang Complex
1957 3 I-62 14 Th.L.J. von Wiederhold Verbetering der bandjir-afvoeren van het Meratus-gebergte in Z.O. Kalimantan
1957 4 I-87 9 W.J. Suurmond De havenuitbreiding van Tandjok Priok (met Ong Ping Liang)
1957 4 I-91 13 Lie Tjiong Hiang Waterzuivering Pedjompongang
1957 4 I-94 16 J.V. Joekes Ervaringen met matrassendammen