Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat RIKZ


Rijksdienst voor Kust en Zee

HomeAboutDisclaimerTerug naar RWS overzicht


RIKZ heeft van 1993 tot 2007 onderzoek gedaan en advies gegeven binnen de waterstaat op het gebied van kust en zee. Er zijn rapporten beschikbaar uit de volgende jaren:
1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Rapporten zonder link kunt u proberen te vinden via https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/


1994

afdelingsrapporten
rikz OS94.101x
Extreme windsnelheden langs de kust en estuaria
rikz OS94.140x
A numerical wave model for the refraction and diffraction of irregular waves, part II - numerical experiments of the wave model Creon
RIKZ GWAO-93.113x
Bepaling van het maximum van de gemeten golfhoogte Hm0 tijdens storm

1995

RIKZ 95.005 De kust in breder perspectief - basisrapport kustnota 1995
RIKZ 95.019
Drie-dimensionale modellering van het transport van zwevend stof in de Nederlandse kustwateren
RIKZ 95.025
Golfrandvoorwaarden langs de Nederlandse kust op relatief diep water
1995
Morfodynamiek van de Nederlandse kust op verschillende tijd- en ruimteschalen; Een samenvatting in 3 rapporten van de kennis verkregen in het project Kustgenese

afdelingsrapporten
rikz OS 95.112x
Verification set Haringvliet (Andorka Gal)
rikz OS95.136
Verwerking van Egmond 1982 meting EG2320 ten behoeve van de validatie van golfmodellen in zeer ondiep water1996

rikz 96.001 Randvoorwaarden voor golfperioden langs de Nederlandse kust
rikz 96.028
Evaluatie van zandsuppleties aan de Nederlandse kust

Afdelingsrapporten
rikz OS96.109x
Onderzoek en strategie Fysica, Getijden en Golven: Bodem

1997
1998

juni 1998
Analyse grootschalig gedrag op diepe vooroever - zandverlies op dieper water (DHV rapport)

1999

Afdelingsrapporten:
rikz AO1991015a Zandgolven langs de noordwestkust van Walcheren
rikz AO1991015b Zandgolven in Zeeland
rikz GWWS-89.408 Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy
rikz os-99.114x Saw-tooth bars defined: a case study of the Ameland Inlet


2000

Nummer Titel
RIKZ/2000.001 Het zwarte gat : sorptie-onderzoek aan compost-kool mengsels
RIKZ/2000.002 Kustlijnkaarten
RIKZ/2000.003 Watervogels in de zoute Delta 1998/99
RIKZ/2000.004 Evaluatie nutriŽntenmonitoring in de winter in de Nederlandse kustzone  trend, normtoetsing en monitoringstrategie
RIKZ/2000.005 Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie : gegevensanalyse periode 1986-1997
RIKZ/2000.006 Effecten van systeemingrepen op de water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde
RIKZ/2000.007 Vergelijkend onderzoek troebelheidsmeters 
RIKZ/2000.008 1999 Waddenzee quality status rapport
RIKZ/2000.010 Toxaphene : an analyses of possible problems in the aquatic environment
RIKZ/2000.013 Natural background concentrations of phosphorus and nitrogen in the Dutch Wadden Sea 
RIKZ/2000.016 Watercactussen en zee-egels : een verkenning van de toekomstige opgave voor waterbeheer en waterbeleid
RIKZ/2000.017 Chemical study on brominated flameretardants
RIKZ/2000.018 Bebouwingscontouren in de kustzone : inzet van Rijkswaterstaat bij het vaststellen van contouren
RIKZ/2000.019 Butyltin - verbindingen in sediment van de Noordzee, Delta en Waddenzee (1996) : verspreiding en normtoetsing
RIKZ/2000.021 Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied : een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
RIKZ/2000.022 Graadmeters voor de Noordzee : eindrapport van het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ III)
RIKZ/2000.023 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999
RIKZ/2000.025 Ecologisch herstel Rijn-Maas-monding : mogelijkheden voor natuurontwikkeling op tien locaties in het Rotterdams havengebied
RIKZ/2000.026 Nieuw beleid, andere informatiebehoefte? : een studie naar de nieuwe informatiebehoefte die voortvloeit uit het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding
RIKZ/2000.030 Westerscheldemond 1970 - 2020 : een morfologische blik op de toekomst
RIKZ/2000.034 Selectie potentiŽle probleemstoffen voor de Noordzee : stand van zaken en analyse
RIKZ/2000.036 Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem : advies voor dynamische handhaven in de 21e eeuw
RIKZ/2000.038 Het macrozoobenthos op vijf permanente quadraten op het Groninger wad in 1998
RIKZ/2000.039 Het macrozoobenthos op vijf permanente quadraten op het Groninger wad in 1999
RIKZ/2000.041 Radioactieve stoffen in de zoute wateren : evaluatie monitoring 1985-1997 : aanbeveling meetprogramma 1999-2005
RIKZ/2000.042 Korte termijn advies voedselreservering Oosterschelde : samenvatting rapportage in het kader van EVAII
RIKZ/2000.045 De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen : blijven er problemen?: de resultaten van een vervolgonderzoek in 2000
RIKZ/2000.046 Met het tij mee : over de ontwikkelingen in het Sieperdaschor
RIKZ/2000.047 Delta 2000 : inventarisatie huidige situatie Deltawateren
RIKZ/2000.053 De visstand in het Rotterdamse havengebied en mogelijke effecten van koelwaterlozingen
RIKZ/2000.054 Visie kwelderontwikkeling in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee
RIKZ/2000.057 Kusterosie van noordwest Ameland : ontwikkelingen op verschillende tijdschalen

Afdelingsrapporten
rikz AB2000824x
Evaluatie zandsuppleties na 1990, deel 1 en deel 2


2001

Nummer Titel
RIKZ/2001.003 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 1999
RIKZ/2001.007 Waterkwaliteit en eidereenden in de Waddenzee : is er een relatie tussen de waterkwaliteit en de eidereendsterfte in de winter 1999-2000?
RIKZ/2001.008 Noordzee 2050 : beleidstypen voor sturing van ruimtedruk
RIKZ/2001.010 Informatiebronnen voor slib : een inventarisatie anno 2000
RIKZ/2001.011 Omgevingsanalyse beleidsvelden op de Noordzee : Analyse van de beheers-en beleidsdoelstellingen en de toepasbaarheid van ecologische graadmeters
RIKZ/2001.014 Kustlijnkaarten
RIKZ/2001.018 Balanceren tussen zoet en zout : ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta
RIKZ/2001.022 Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde
RIKZ/2001.023 Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000 : rapport 5
RIKZ/2001.024 Ruimtelijke analyses van zeevogels : verspreiding van de Noordse Stormvogel op het Nederlands Continentaal Plat
RIKZ/2001.025 Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43' : samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000) : rapport 6
RIKZ/2001.026 Ballast water : an investigation into the presence of plankton organisms in the ballast water of ships arriving in Dutch ports, and the survival of these organisms in Dutch surface and port waters
RIKZ/2001.027 Chemical study on Bisphenol A
RIKZ/2001.028 Chemical study on estrogens
RIKZ/2001.029 Chemical study on alkylphenols
RIKZ/2001.030 Baggerspecie in zee; hoe regelen we dat verantwoord? : een nieuw effectgericht beoordelingssysteem
RIKZ/2001.031 Zand voor zuidwest Texel : technisch advies RIKZ over vier mogelijke ingrepen in het Zeegat van Texel
RIKZ/2001.033 Suggesties voor de waterbeleidsagenda uit de waterverkenningen : aanknopingspunten voor de toekomstige opgaven en kansen voor waterbeheer en waterbeleid
RIKZ/2001.034 Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2000
RIKZ/2001.035 Meten met MEDUSA : een leidraad voor gebruik bij Rijkswaterstaat
RIKZ/2001.036 De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar : kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek
RIKZ/2001.037 Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor
RIKZ/2001.038 Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde : voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken
RIKZ/2001.041 Bodemdieptegegevens van het Nederlandse kustsysteem : beschikbare digitale data en een overzicht van aanvullende analoge data
RIKZ/2001.042 Aanbevelingen voor integraal kustbeheer op Aruba
RIKZ/2001.045 De kust verkend
RIKZ/2001.046 Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels : balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen
RIKZ/2001.049 Vis intrek in het Deltagebied : een inventarisatie van migratieknelpunten
RIKZ/2001.050 Fysische effecten van zeezandwinning


Afdelingsrapporten:
rikz AB2001830 Troebelheid SchaarSpijkerplaat
rikz OS2001136 Zandbalans zeegat Texel


2002

Nummer Titel
RIKZ/2002.001 Estrogens and xeno-estrogens in the aquatic environment of the Netherlands : occurrence, potency and biological effects
RIKZ/2002.002 Watervogels in de zoute Delta 2000/2001
RIKZ/2002.003 Water en zand in balans : evaluatie zandsuppleties na 1990; een morfologische beschouwing
RIKZ/2002.004 Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2000-2001
RIKZ/2002.005 Management and maintenance of hydraulic infrastructure - Dutch experiences
RIKZ/2002.006 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2000
RIKZ/2002.009 Kustlijnkaarten
RIKZ/2002.010 Recreatie tussen wal en schip? : de rol van water en Rijkswaterstaat bij waterrecreatie
RIKZ/2002.011 Kennis en advies over eutrofiŽring en productiviteit : WONS waterbeheren : kerninformatieformulier 2002-2007
RIKZ/2002.013 Tradities, trends en toekomst : het vervolg : eerste voortgangsrapportage over de actiepunten uit de 3e kustnota
RIKZ/2002.014 De betekenis van water voor recreatie en toerisme in Nederland
RIKZ/2002.018 Basiskustlijn 2001 : evaluatie ligging basiskustlijn
RIKZ/2002.020 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001
RIKZ/2002.021 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001
RIKZ/2002.022 Relaties tussen recreatieve activiteiten en de natuurwaarden aan de kust
RIKZ/2002.023 EutrofiŽring zoute wateren: effecten, trends, en prognose : analyse ten behoeve van de Evaluatie Mestbeleid
RIKZ/2002.025 Het storten van baggerspecie in de verdiepte loswal : verslag van de praktijkproef, een tussenstand
RIKZ/2002.026 Vogel- en habitatrichtlijn : consequenties voor Rijkswaterstaat
RIKZ/2002.027 Getijafhankelijk storten van baggerspecie : resultaten van numeriek modelonderzoek
RIKZ/2002.028 Haringvlietmonding : reconstructie van een afsluiting : beschrijving, verklaring en modelaanpak van de effecten van de sluiting van de Haringvlietmonding 1979-2000
RIKZ/2002.031 Streefbeelden van de Zuid-Hollandse kust : voor de functies waterkeren, transport en ecologie & waterkwaliteit
RIKZ/2002.032 Leve(n)de Noordrand : pragmatische toekomstvisie voor het ecologische herstel van het estuarium van het Rotterdams havengebied
RIKZ/2002.033 Grevelingenmeer : van kwetsbaar naar weerbaar? : Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toesing aan het beleid
RIKZ/2002.034 Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
RIKZ/2002.038 Brakwater zones rond de Afsluitdijk : 3D modelberekeningen naar water- en zoutbeweging in diverse ontwerpvarianten
RIKZ/2002.039 Ruimtelijke analyses van zeevogels : verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat
RIKZ/2002.041 Ecologische effecten van peilbeheer : een kennisoverzicht
RIKZ/2002.042 Scholeksters en voedselreservering : berekeningen naar aanleiding van de voedselreservering in de vorm van kokkels in Waddenzee en Oosterschelde gedurende de periode 1993-1998
RIKZ/2002.043 Perfluoroalkylated substances : aquatic environmental assessment
RIKZ/2002.044 Consolidatie of zeewaarts? : een afweging tussen twee alternatieven om de kans op afslag in kustplaatsen in de toekomst niet te laten toenemen
RIKZ/2002.045 Jaarrapport Monisnel 2001
RIKZ/2002.046 Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels : balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen
RIKZ/2002.047 Van Noord tot Noordwest : een studie naar de berging van baggerspecie op loswallen
RIKZ/2002.051 Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2001-2002
RIKZ/2002.052 Evaluatie van de effecten van het verspreiden van Boomse Klei in de Westerschelde : eindrapportage monitoring boorspecie
RIKZ/2002.053 Waardering voor de Westerschelde : voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden
RIKZ/2002.054 Monitoring HCB-gehalten in het sediment en zwevend materiaal van het Zeehavenkanaal te Delfzijl (1996-2001)
RIKZ/2002.055 Een natuurlijke opwaardering : beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde
RIKZ/2002.056 Effecten van spuilocaties op hydraulica, morfologie en ecologie : effecten van alternatieve spuilocaties langs de Afsluitdijk op hydraulica, morfologie en ecologie van Waddenzee en IJsselmeer
RIKZ/2002.057 Opslag van koolzuur (CO2) in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee
RIKZ/2002.058 Sequestration of carbon dioxide (CO2) in the Dutch part of the North Sea
RIKZ/2002.059 Atlas of near-surface total suspended matter concentrations in the Dutch coastal zone of the North Sea
RIKZ/2002.060 Het diadrome visbestand in het Eems-Dollard estuarium in de periode 1999 tot 2001


Afdelingsrapporten:
rikz AB2002816 Oeverontwikkelingen
rikz AB2002834 Ecologie monitoring verruiming Westerschelde
rikz AB2002840 Baggeren en storten in de Westerschelde, een nieuwe kijk op het onderhoud
rikz IT2002671 ringoderzoek TBT in sediment


2003

Nummer Titel
RIKZ/2003.001 Watervogels in de zoute Delta 2001/2002
RIKZ/2003.001a Traditie, trends en toekomst het vervolg : tweede voortgangsrapportage over de uitvoering en ontwikkeling van het kustbeleid
RIKZ/2003.002 Het ontwikkelen van chronische in vivo bioassays voor brakke en mariene sediment
RIKZ/2003.004 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2001
RIKZ/2003.005 Waterbewustzijn in Nederland : leren van risico-bewustwordingsprocessen in het buitenland
RIKZ/2003.007 Normstelling voor bioassays : uitwerking voor oppervlaktewater en waterbodem
RIKZ/2003.008 Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2003
RIKZ/2003.009 Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003
RIKZ/2003.010 Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland : een beschrijving van 18 projecten
RIKZ/2003.011 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002
RIKZ/2003.012 Flowcytometrie fytoplankton monitoring 2001a : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2001
RIKZ/2003.013 Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001b : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2001
RIKZ/2003.014 Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002a : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m/juni 2002
RIKZ/2003.015 Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002b : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2002
RIKZ/2003.018 Effecten van spuilocaties 1A en 2A op hydraulica, morfologie en ecologie van de Waddenzee
RIKZ/2003.019 Marine litter monitoring by Northern fulmars : progress report 2002
RIKZ/2003.020 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002
RIKZ/2003.021 Kustlijnkaarten
RIKZ/2003.022 Stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis : rapportage generiek 2002
RIKZ/2003.023 Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied
RIKZ/2003.024 Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water
RIKZ/2003.026 Evaluatieonderzoek schelpdiervisserij 2e fase (EVA II), deelonderzoek E : heeft mechanische kokkelvisserij invloed gehad op de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee?
RIKZ/2003.027 Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen : move evaluatierapport 2003
RIKZ/2003.028 Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren : een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000
RIKZ/2003.029 Visie visintrek Noord-Nederland
RIKZ/2003.031 Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters : evaluatie aan de hand van een testmeting
RIKZ/2003.033 Ruimtelijke analyses van zeevogels : verspreiding van Drieteenmeeuw op het Nederlands Continentaal Plat
RIKZ/2003.034 Rapportage veldmetingen Pettemer Zeewering stormseizoen 2002-2003
RIKZ/2003.035 Grain-size correction for the contents of butyltin compounds in sediment
RIKZ/2003.036 De weg naar implementatie van de chemie-toxiciteit-toets
RIKZ/2003.037 Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen : stand van zaken en aanbevelingen 
RIKZ/2003.040 Morfologische analyse van de ontwikkeling van het Nieuwe Schulpengat en de aangrenzende kust
RIKZ/2003.041 Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen
RIKZ/2003.042 Cumulatieve effecten van kustingrepen : quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn
RIKZ/2003.043 Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels : rapportage van thema's 2 en 3 uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlandse Schelpdiervisserijbeleid (EVA II)
RIKZ/2003.044 Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde : een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 200
RIKZ/2003.045 Preliminary study into bird research methods for the MEP-NSW
RIKZ/2003.046 Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003
RIKZ/2003.047 Kustbroedvogels in 'De Slufter' : knelpunten en mogelijkheden
RIKZ/2003.048 Voorkomen is beter dan genezen : een beleidsanalyse over geneermiddelen en watermilieu
RIKZ/2003.049 Verkenning draagkracht Oosterschelde : Onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000
RIKZ/2003.050 Oerbos en savanne in de Grevelingen : de twee gezichten van de Slikken van Flakkee : 30 jaar vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee (Grevelingenmeer) 1972-2001
RIKZ/2003.051 Op weg naar de Noordzee atlas : kernatlas 2003
RIKZ/2003.052 Rapportage veldmetingen Westerschelde september 1997 tot december 2002
RIKZ/2003.053 Weten wat te meten : evaluatie landelijke fysische monitoring
RIKZ/2003.054 Evenwichtsligging Kennemerstrand en aanzanding havenmond IJmuiden : een analyse van de morfologische ontwikkelingen in het kustgebied rondom IJmuiden


afdelingsrapporten:
rikz AB2003802 Toetsing van water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde
rikz AB2003806   Move bodemdieren
rikz AB2003809   Move microbenthos, effecten van de verruiming van de Westerschelde op biomassa
rikz AB2003810   Westerschelde als kraamkamer
rikz AB2003823 zanddam zwin
rikz AB2003826 Opwassen of verdrinken, sedimentaanvoer naar schorren in de Oosterschelde
rikz OS2001136 zandbalans zeegat Texel


2004

Nummer Titel
RIKZ/2004.001 Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
RIKZ/2004.002 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003
RIKZ/2004.003 Zieke vis en spuisluizen : onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) vůůr en achter de Afsluitdijk : eindrapport over de onderzoeksjaren 1988-2001
RIKZ/2004.004 Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling door gaswinning : locatie Zuidwal TotalFinaElf
RIKZ/2004.005 De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden : de effecten van biologische activiteiten en materialen in de ecologie van de zandige kust 
RIKZ/2004.006 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2002
RIKZ/2004.009 Het ruimtegebruik van de Noordzee in de toekomst : verwachtingsbeelden vanuit de verschillende beleidsvelden
RIKZ/2004.007 Veerse Meer aan de Oosterschelde : toestand ecosysteem Veerse Meer vůůr ingebruikname doorlaatmiddel
RIKZ/2004.012 Kustlijnkaarten 2004
RIKZ/2004.013 Dioxine-achtige toxiciteit in baggerslib van het zeehavenkanaal, Delfzijl : Toxiciteit Identificatie en Evaluatie (TIE) met DR-CALUX
RIKZ/2004.015 (samenvatting) Combikering Den Helder? : een verkenning van zeeweringen in de toekomst
RIKZ/2004.016 Risicoanalyse van 63 vaten met CCA-houtverduurzamer in zee : milieugevaarlijkheid van 63 vaten CCA van het vrachtschip Andinet
RIKZ/2004.017 Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden : de dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer
RIKZ/2004.020 Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding
RIKZ/2004.021 Autonome morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee : een doorkijk naar de toekomst
RIKZ/2004.022 Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee : rapportage fase 3 van het onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie
RIKZ/2004.023 Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een kennis systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003
RIKZ/2004.025 Bodemdalingstudie Waddenzee 2004 : vragen en onzekerheden opnieuw beschouwd
RIKZ/2004.026 Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats : verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde 
RIKZ/2004.027 Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde : aantalsveranderingen van watervogels  
RIKZ/2004.028 Verlopend tij : Oosterschelde, een veranderend natuurmonument 
RIKZ/2004.031 The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II) 
RIKZ/2004.032 Rapportage veldmetingen Pettemeer Zeewering : stormseizoen 2003-2004
RIKZ/2004.033 De ecologie van de zandige kust van Nederland : inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone
RIKZ/2004.035 Configuratie meetnet Noordzee : fase 1: waar te meten? Wat deskundigen ervan vinden
RIKZ/2004.036 Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied
RIKZ/2004.037 Geperfluoreerde verbindingen in Nederlands oppervlaktewater : een screening in 2003 van PFOS en PFOA 
RIKZ/2004.039 Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risicoís voor het mariene milieu 
RIKZ/2004.040 Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse kustzone in 2003 : ftalaten, vlamvertragers, organotin- en geperfluoreerde verbindingen en effectgerichte metingen
RIKZ/2004.043 Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu
RIKZ/2004.044 Risicobeheersing in kustgebieden : Voorbeelden uit de VS


Afdelingsrapporten:
rikz OS2004112 Evaluatie onderwatersuppleties Egmond en Bergen, januari 2004
rikz OS2004121 A Comparison of Four Particle Models: A Comparison of DemWaq, DREAM, GNOME and SIMPAR
rikz OS2004123 De invloed van stomcondities op het bankengedrag bij Egmond en Bergen vůůr en na een onderwatersuppletie
rikz OS2004129 measuring programme Amelander Zeegat storms 2003-2004


2005

Nummer Titel
RIKZ/2005.001 Effects of a deep sand extraction pit : final report of the PUTMOR measurements at the lowered dump site
RIKZ/2005.002 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
RIKZ/2005.003 Morfologische effecten van de Eijerlandse dam : een evaluatie 
RIKZ/2005.007 Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust
RIKZ/2005.008 Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat
RIKZ/2005.008 (english) Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf
RIKZ/2005.009 Kustlijnkaarten 2005
RIKZ/2005.010 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2003
RIKZ/2005.011 Watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta 2003/2004
RIKZ/2005.012 Kustbeheer in de Verenigde Staten van Amerika : verslag van een studiereis
RIKZ/2005.013 Kansenkaart zeegras Waddenzee : potentiŽle groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee
RIKZ/2005.015 Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat
RIKZ/2005.016 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 : met een samenvatting van 2003
RIKZ/2005.018 Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde : wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
RIKZ/2005.019 Ecoassayverkenning : de mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW)
RIKZ/2005.020 Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water : ontwikkeling van potentiŽle referenties en van potentiŽle goede ecologische toestanden
RIKZ/2005.020 Salt marshes in the water framework directive : development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses
RIKZ/2005.021 Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen : beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied
RIKZ/2005.022 Risicobeheersing in kustplaatsen : beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied : document basisinformatie
RIKZ/2005.023 Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005
RIKZ/2005.024 Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) : Voor het in kaart brengen van het potentiŽle voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren
RIKZ/2005.024 A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1) : to map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters
RIKZ/2005.025 Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg : risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat
RIKZ/2005.026 Drempelverwijdering vaarweg Harlingen-Noordzee : baggerwerk en morfologische en ecologische gevolgen
RIKZ/2005.028 Bodemfauna en beleid : een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee
RIKZ/2005.029 De westkust van Ameland : resultaten van 10 jaar morfologisch onderzoek in het kader van de Rijkswaterstaat programma's KUST2000 en KUST2005
RIKZ/2005.030 De polder Breebaart : de ontwikkelingen in de porlder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002 : work package 5 'pilot project'
RIKZ/2005.032 Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005 : verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis


Afdelingsrapporten:
rikz ZD2005001 Verweringseigenschappen van top-20 ruwe olies vervoerd van en naar Rotterdam in 2000: Implicaties voor opruimvolume
rikz ZD2005002 Ontwikkelingen in Transport (Volume en Herkomst) Ruwe Olie 2000-2003
rikz ZD2005011 Comparison of 5 oil-weathering models
rikz ZD2005023 De mogelijke effecten van antropogeen geluid op zeezoogdieren in de Noordzee


2006

Nummer Titel
RIKZ/2006.002 National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2004
RIKZ/2006.004 Visiedocument zoute bagger
RIKZ/2006.009 Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006
RIKZ/2006.011 Dioxine onderzoek Westerschelde
RIKZ/2006.029 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland (Den Heijer, Vos, Diermanse,Groeneweg, TŲnis)

Overige raporten 2006:
rapportnr/bedrijf Auteur Titel
Witteveen+Bos/RW1472-3 Van der Biezen, Nieboer De ontwikkeling van de onderwatersuppleties Ter Heijde, Noordwijk en Katwijk
Witteveen+Bos Pwa, Nieboer Evaluatie onderwatersuppleties Noord- en Zuid-Holland2007

Nummer Titel
RIKZ/2007.001 Strandlopers, inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving
RIKZ/2007.012 Richtlijnen onderwatersuppleties