Virtual Knowledge Centre - Water


Rapporten Rijkswaterstaat DWW

Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Home · About · Disclaimer · Terug naar RWS overzicht


De Dienst Weg- en Waterbouwkunde is de opvolger van enkele afdelingen van de Deltadienst, de Directie Waterbeweging en Waterhuishouding en de Wegbouwkundige dienst. De dienst is in 2007 opgeven, de taken zijn overgenomen door Deltares en de Waterdienst.
Binnen de DWW is nog enige tijd het COW opgenomen. Verder werkte de DWW als werkorgaan van de TAW.

Beschikbare DWW rapporten:

1987-03-01
Korteweg, A.L.; Verkade, J.; Steketee, A.; Polderman, W. Kwaliteit en kosten van rijksvaarwegen
1987-04-01 WB-NO-87110 Pilarczyk, K.W. Sea Defences
1987-11-02 WBA-M-87.018 Johanson, J.C.P. Erosieschade aan glooiing betonblokken op klei van de Perkpolder (Hulster Ambacht)
1988-02-01 WBA-N-88.013 Ebbens, E.H.; Johanson, J.C.P. Deterministische randvoorwaarden Afsluitdijk
1988-03-10 WBA-M-88.031 Dekker, H.R.E. Dijkhoogte langs voorhaven Den Oever
1988-04-20 WBA-N-88.053 Hernandez, J.A.; Johanson, J.C.P.; Burg, J.C. Zuidwal (Maasvlakte). Analyse schade en ontwerp taludbekleding
1988-04-29 WBA-N-88.028 Johanson, J.C.P. Strandhuisjes op de taludbekleding bij het waterschap Walcheren
1988-09-01 WBA-N-88102 Johanson, J.C.P.; Van den Hoek, K. Verbetering taludbekleding Houtribdijk, Markermeerzijde
1988-10-24 WBA-M-88139 Struik, P.; Van Ooijen, D.C. Hoogwaterkering Kampen t.p.v. "IJsselfront"
1988-12-28 WBA-M-88.164 Dekker, H.R.E. Dijkkruising Waardenburg
1989-01-01
Verhagen, H.J. Zandgolven en strandhoofden
1989-03-01 WBA-N-99.168 Hernandez, J.A. Nadere invulling van het voorgestelde ontwerp voor de nieuwe teenconstructie bij Ter Heijde
1989-06-22 WBA-R-89.078 Jonker, A. Koppenwaardse dam
1989-09-12 WBA-R-89.101 Vries, M. Bekleding binnentalud Afsluitdijk
1989-10-10 WBA-N-89.090 Johanson, J.C.P. Beschouwing tav de veiligheid van de Postbootkade
1989-11-20 WBA-N-89.145 Verhagen, H.J. Veiligheid duinenkust Ameland-West (raai 4840 - 4928)
1989-11-21 WBA-R-89.096 Jonker, A. Grondmechanische stabiliteit oostelijke hoogwaterkering buitenhaven Vlissingen
1990-02-07 WBA-R-90.029 Johanson. J.C.P. Stormschade Houtribdijk
1990-02-23 WBA-M-90.048 Verhagen, H.J. Ligging van de kustlijn, voorbeeldberekeningen
1990-03-15 WBA-N-89.125(7) Verhagen, H.J. Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"
1990-03-15 WBA-N-90.058 Verhagen, H.J. Breedte-hoogte verhouding lage grensprofielen
1990-06-01 WBA-N-90.008 Koster, M.J. Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
1990-07-01 WBA-R-90134 Buitenrust Hettema, A.M.H. Ontwerp strandhoofden Texel
1990-07-02 WBA-N-89157 Johanson, J.C.P. Voor- en nadelen van een dijkverbetering met behulp van een tuimelkade
1990-07-24 WBA-N-90.137 Wortelboer, J.H.L.; Van Ooijen, D.C. Dijkvak Heusden-Oost; kwelscherm
1990-09-28 WBA-R-90.151 Niemeijer, J. Toelaatbare golfoverslag bij rivierdijken
1991-01-22 WBA-N-91001 Niemeijer, J. Ontwerphoogte Waterkering Buitenhaven Vlissingen: fase 2
1991-02-01 WBA-N-900136
Schermen in waterkeringen
1991-02-26 WBA-R-91.031 Vonk, B.F. Veerhaven Kruiningen: dimensionering havendijk
1991-03-01 WBA-N-90171 Boeters, R.E.A.M.; Buitenrust Hettema, A.M.H. Kwelderrandverdediging Ameland
1991-04-12 MIO-91-32 Van Bohemen, H.D. Beheer en ontwikkeling van de zeewerende duinen, nu en in de toekomst: zeereepbeheer en sluftervorming
1991-05-01 WBA-N-91.046 Vonk, B.F. Amertak: Toetsing waterkeringen langs de Amer en de Amertak
1991-09-01 WBA-R-91.099 Vonk, B.F. Waterkering Medemblik: Stabiliteitsonderzoek dijkgedeelte Nesbos
1992-01-20 WBA-N-91130 Niemeijer, J. Kruinhoogten havengebied Vlissingen-Oost
1992-01-31 WBA-R-92.01 Van de Paverd, M. Definitielijst waterbouwkundige begrippen
1992-03-03 WBA-N-92019 Johanson, J.C.P. Harlingen, het gedeelte tussen de keersluis en de Veerbootkade
1992-04-01 WBA-N-92.032 - WBA-N-92.042 Koster, M.J. Overslagberekeningen Zeewering te Harlingen
1992-04-01 WBA-N-92.032 Koster, M.J. Overslagberekeningen zeewering te Harlingen
1992-12-03 WBA-N-92 073 Johanson, J.C.P. Oostvaardersdijk: Toetsing bekleding
1993-01-01 WBA-N-92.076 Van de Paverd, M. Het ontwerpen van een bekleding voor een zeedijk
1993-02-15 WBA-N-93024 Van Ooijen, D.C. Binnentalud tuimeldijk Afsluitdijk
1993-03-07 W-DWW-93.251 Hoffmans, G.J.C.M. A study concerning the influence of the relative local turbulence on local-scour holes
1993-07-01 W-DWW-93.255 Hoffmans, G.J.C.M. A hydraulic and morphologic criterion for upstream slopes in local-scour holes
1993-07-01 W-DWW93.262 Löffler, M.A.M.; Kraak, A.W. Natuurlijk zeereepbeheer: strijdig met of in dienst van het waterkeringsbelang?
1993-10-10 W-DWW-93.268 Koster, M.J. Kruinhoogteberekening en versterkingsalternatieven voor de dijk te Terschelling
1994-02-01 W-DWW-94-281 Cappendijk-de Bok, A.M. Validatie van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg
1994-08-01 WBA-R-94053 Koster, M.J. Toepassing van Beach Management System in Nederland (strand drainage, beach drainage)
1994-12-01 W-DWW-94-294 Cappendijk-de Bok, A.M. Modelbeschrijving en gebruikershandleiding van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg, versie 1.0
1994-12-01 W-DWW-94.302 Hoffmans, G.J.C.M. Ontrondingen door vallende stralen
1995-02-01 W-DWW-94.303 Hoffmans, G.J.C.M. Ontgrondingen door ondergedompelde stralen
1995-03-01 DWW-95.309 Reitsma, J.M. Doorgroeibaarheid van geotextielen, eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet
1995-06-01 W-DWW-94.312 Hoffmans, G.J.C.M. Ontgrondingen rondom brugpijlers en aan de kop van kribben
1995-03-01 W-DWW-95.309 Reitsma, J.M. (Waardenburg) Doorgroeibaarheid van geotextielen: eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet
1996-01-23 W-DWW-96-082 Den Heijer, F. Buitenhaven Vlissingen: Tijdelijke voorziening waterkering
1996-02-12 W-DWW-96-014 Den Heijer, F. Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden
1996-06-01 P-DWW-96-069 Laan, G.J. De relatie tussen eisen aan loskorrelige steenmaterialen en ontwerpparameters: Informatie ten behoeve van waterbouwkundige constructies
1996-12-20 DWW-96.124 Niemeijer, J. Dijkbeoordeling bij hoogwater
1996 PDB.PIMK-4-96001 Laboyrie, H.P. · V/d Wollenberg, N.A.M. Interpretatie monitoring baggerproeven Ketelmeer
1997-02-01 DWW-96.126 Holtrop, A.; Jorissen, R.E.; Venema, J.E.; Van der Berg, P.; Van Hijum, E. Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
1997-06-10 DWW-97-003 Van der Maas, P.; Muijs, J.; Sprangers, J.T.C.M.; Visser, C.A. Groene zeedijken in Noord-Duitsland en Denemarken: verslag van een studiereis 3-7 juni 1991
1998-03-20 W-DWW-92-025 Broers, J.W.; Weima, M.J.A. Verkenningen secundaire grondstoffen: 1996-2015
1999-02-10 W-DWW-99-012 Van den Burg, A.; Everaars, J.C. Proefvak ecologische dijkbekledingen Dijktuin II: Evaluatie van het ontwerp en de uitvoering
1999-09-01 DWW-99.041 Löffler, M.; Veer, M.A.C. Grasduinen in de waterkering?  Evaluatie van dynamisch kustbeheer
2000-10-16 W-DWW-2000-060
Schade na overstroming: een eerste verkenning
2000-12-03 W-DWW-2000-085
Kwelsloten langs de Twenthekanalen
2001-01-01 DWW-94-294 Besteman, B.; Soesbergen, M.; Verhees, C. Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat?
2001-01-19 DWW-2000-xxx Van Zuilen, P.; Belgraver, P. Referentiedocument oevers en bodems: Handreiking voor het opstellen van instandhoudingsplannen
2001-04-12 W-DWW-2001-017 Wondergem, P.J.M. RIVERSandLAND: Dikes for eternity, an ace up our sleeve
2001-12-01 DWW-2002-103 Van Ruiten, L.H.A.M. Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
2002-09-01 DWW-2002-112 Van der Meer, J. Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
2002-12-01 DWW-2003-046 Den Heijer, F. Leidraad Zandige Kust
2003-05-01 DWW-2003-059 Veendorp, M.; Niemijer, J. Leidraad Kunstwerken
2003-12-01 DWW-2003-123 Wolters, A. Nieuwe inzichten in golfbelastingen langs de kust: Samenvatting aanvullende beheerderoordelen
2004-05-01 DWW-2004-042 Jonkman, S.N. Methode voor de bepaling van het aantal slachtoffers ten gevolge van een grootschalige overstroming
2004-09-01 DWW-2004-057 Van der Meer, M.T.; Niemeijer, J.; Post, W.J.; Heemstra, J. Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
2005-01-31 DWW-2005-011 Wichman, B.G.H.M. Onderhogen: van idee tot uitvoering
2005-11-01 DWW-2005-081 Van Westen, J.C. Veiligheid Nederland in Kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's
2005-11-01 DWW-2005-074 Anonymus, A. Veiligheid Nederland in Kaart: Tussenstand onderzoek overstromingsrisico's
2005-11-01 DWW-2006-014 Van Westen, C.J. Flood Risks and Safety in the Netherlands (Floris): Floris study - Full report
2006-03-01 DWW-2006-087 Van Etten, R.J.G. Verkenning van veenkaden: Veranderingen in de tijd en karakteristieke profielen
2006-10-23 DWW-2006-085 Hoffmans, G.J.C.M. Stability of stones under non-uniform flow