Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat Deltadienst


Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht

Dit overzicht bevat alleen die rapporten die ook digitaal beschikbaar zijn via de repository van de TUDelft. Voor andere rapporten zie bijv http://publicaties.minienm.nl of het papieren archief van de Deltadienst bij het Zeeuws archief (let op, zoeken in dit papieren archief is niet eenvoudig).

DD-7201
Burgh, P. van der Ontwikkelen van een methode voor het voorspellen van zoutverdelingen in estuaria, kanalen en zeen - tekst - figuren

1979 Blankwaardt, B. Van de Burg, J.C. Devilee, B.J. Keesmaat, M. Verspuy, C. Wissenburg, A.P. Elektrisch Netwerkanalogon voor Grondwaterproblemen (ELNAG)
DDWT-82.015
Dronkers, J., Zimmerman, J.T.F. Principles of mixing in tidal basins in the Netherlands
DDWT-83.012
Voogt, L. Verslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het Parachique-estuarium

1986 Ferguson, H.A. Een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest-Nederland
BCZ-88-20.002
Van Rossum, H. Struik, P. Lodder, H. Boeters, R. Mulder, J. Zandsluitingen, state of the art 1988
ONW-R-85089; 31  1985-10-01 Van den Hoek, K.A. Spreiding van steen bij storten in water
ONW-V-79143 1979-12-18 Voorberg, A. Inventarisatie oeverbekledingen t.b.v. proefnemingen: Verslag en fotoreportage
W74-141 - W74H901X 1975-03-01
Pilarczyk, K.W.
Stabiliteit, vervorming en evenwichtsprofielen voor grind- en stortsteentaluds: literatuuroverzicht

2003-01-01 Visser, T. Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
DDMI 72.xx 1972-07-01 Saeijs, H.; Klomp, R. Consequenties voor het milieu door de bochtafsnijding bij het Nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor de waterkwaliteitsbewaking

1990-03-01  
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen

1982-01-01 Hamer, F.C.; Uwland, J.  Nieuwe stabiliteitsrelaties voor stortsteen achter uitstroomconstructies
W-75.060 1975-10-01 Kooman, D. Getijcentrale Oosterschelde
K377 1972-10-26 Nijhof, D.; Terwindt, J.H.J. Zandsluiting Brielse gat: Controle van de zandverliezen bij de afsluiting van het Brielse Gat
DD.WWO 83-20-012 1983-12-30
Zandsluiting Krammer: Ontwerpnota

1976-05-01
Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Eindrapport

1991-01-01 Visser, T. Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 2: De waterbouwkundige werken

1989-01-01 Visser, T. Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
DDMI 77-40 1977-10-28 Buysrogge, R.A.; De Jong, G.J.; Siereveld, J.J.; Visser, J. Excursiegids, najaarsexcursie 1977: Thema: toegepaste geomorfologie
DDMI 84.16 1984-06-26 Pieters, J.P.F. Een verkenning ten aanzien van de waterkwaliteit van het toekomstige Markiezaatsmeer

1988-01-01
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 8: kostenschattingen en werkschema's
nota W-76.020 1976-06-18 Agema, J.F. Stroombestendigheid Silex 90-300

1974-02-01 Hoogendoorn, A.D. Kanalen in Nederland: niet-grondkerende oeververdedigingen

1929-01-01 Van Veen, J. Hellegat: Ontwerp 1929

1976-05-21
Analyse Oosterschelde alternatieven

1979-12-01
Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde Stormvloedkering. Deelrapport 7: afsluitmiddelen

1984-03-01
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde
met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 3: grondmechanische aspekten
DDW-BEN-1960-01B 1960-01-01
Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op Spuds
31DREO-N-78106 1978-01-01 Van der Does de Bye, M.R.; Swart, J.; Vrijling, J.W. Vervolg onderzoek filters

1967-01-01
Rapporten en nota's van de waterloopkundige hoofdafdeling van de Deltadienst
DDWT-77.224 1977-10-29
Pilarczyk, K.W.
Verloop van de waterstanden gedurende de sluiting van de compartimenteringsdammen

Nov 1963 Wiggerts, H.; Roelofsz, F.; van Maldegem, P.J. Eindverslag Veerse Gat
DDWT-79.031 1979 Van Marle, J.G.A. Brekercirteria voor de mond van de Oosterschelde
DED1452 Sep 1974
Vuijk, F; Boender, J.; Flikweert, M; Jumelet, A.; Versluis, A. Verslag ballastmatten Roompot
DED1750-60 1980
Raamovereenkomst voor het aanleggen van damaanzetten Roggenplaat Noord en Zuid, voor het aanbrengen van oeverbestortingen en het uitvoeren van bijkomende werken in de stroomgeulen Hammen en Schaar van Roggenplaat in de monding van de Oosterschelde
DREMBU-M-78.012
DREMBU-M-78.023
29-3-1978
Eindrapport en 2e interimrapport drempelontwerp
27VERD-N-83001


27VERD-M-83002
27VERD-N-83003
1981
Davis, P.G.J. Evaluatienota verdichten as - Samenvatting en conclusies (deelnota 2 en 3)
27VERD-M-81019 1981
Davis, P.G.J. Evaluatienota verdichten as - Samenvatting en conclusies (hfst 1 en 2)
2PROBU-M-82045 17-9-1982 J.C. Huis in t Veld Evaluatie damaaanzet Roggenplaat Zuid
2PROBU-M-81086 13-11-1981
Ontwerpnota damaanzetten landhoofden
12DALA-N-80047 17-10-1980 J.P. Schellekens 2e Nota stand van zaken betreffende het ontwerp van de damaanzetten en landhoofden voor de Oosterscheldekering
2ETRI-N-81003 1-4-1981
 Davis, P.
Trilnaaldennota: Oosterscheldekering trilnaalden Mytilus
1PROBU-N-79068 12-8-1978
 
Stand van zaken betreffende het voorontwerp van de damaanzetten en landhoofden
3PROBU-N-79020 21-10-1979
Nota funderingsbed
3PROBU-N-79071 15-5-1979

2e aanvullende fundatiebednota (Stormvloedkering Oosterschelde)
12DALA-N-80047 17-10-1980
Schellekens, J.P.
2e Nota stand van zaken betreffende het ontwerp van de damaanzetten en landhoofden voor de Oosterscheldekering
232ETR-N81007 23-11-1981 Davis, P. Evaluatie trilplaatverdichting filterconstructie Damaanzet  Schouwen
340AZA-N-81017 29-4-1981 Bliek, B.
Nota aanzandingsverwachting
2ETRI-N-81003 1-4-1981
 Davis, P.
Trilnaaldennota: Oosterscheldekering trilnaalden Mytilus
27VERD-N-83001
2PROBU-M-83045
1983
Evaluatie nota verdichten, deelnota 1
ONW-M-85086 Sep 1985 Engelaan, A. De toepassing en verwerking van zandworsten
Nota 2-1961 1961
Traceeonderzoek Brouwershavensche Gat
bestek DED1910 juni 1980

Bestek een Voorwaarden voor het maken van het zuidelijk damvak van de Oesterdam

1981 Davis, P. Evaluatienota damaanzet Schouwen
340-AZA-N-82028
21-05-1982
Uitspoelen van zandlagen
342FON-N-82013
24-09-1982
 
Funderingsbedontwerp
346KWA-N-83260
1-7-1983

Kwaliteitsbewaking en procesanalyse funderingsbedbedrijf in de Hammen, stand van zaken
7504-FOP-1977
April 1977
Bitumarin
Dichtheidsonderzoek zandasfalt en zeegrindasfalt
DD.WO.84-20.003
Oktober 1984

Compartimenteringsdammen  Zoommeer Markizaatskade Oesterdam
DDWT-79.003
Jan 1979
Kooman, D.
Eindrapport van de ad-hoc werkgroep drempelonderzoek
ONW-M-79152
November 1979
Nederlof, C.D.
Stroombestendigheid stortsteen 60-300 kg
ONW-M-82120
Augustus 1982
Crans, H.; Boom, L.; van Mazijk, AS; Mouw, K.A.G.
Samenvattingen en beoordeling van literatuur aanwezig bij ONW in relatie met de constructies zinkstuk met zool en zandworsten mat
ONW-V-79143
1979

Inventarisatie oeverbekledingen t.b.v. proefnemingen verslag en fotoreportage
ONW-V-79151 November 1979 Nederlof, C.D. Stroombestendigheid matig verdicht zandasfalt
Bestek DED 1968 23 december 1968
Bestek en voorwaarden voor de aanleg van de Westelijke Markiezaatskade, met detailtekeningen  en staat van hoeveelheden
23-DALA-M-81050 15-10-1985
Borjse, E.
Aanpassing vigerend ontwerp damaanzet Roggenplaat zuid
W68-240 11-6-1986
Venis, W.A.
Welke vorm van het dwarsprofiel en welk steengewicht zijn uit een oogpunt van golfaanval benodigd voor de havendam, gelegen aan de zeezijde van het op Goeree aansluitende deel van de afsluitdam door het Brouwerse Gat
W73.024
13-2-1973
Schiereck, G.J.
Wat is het verschil in stabiliteit tussen grind30/100 mm en fosforslakken d50=7-8 cm, bij gebruik als bouwmateriaal voor de wintersluitgatdrempels in de Oosterschelde.
W73.008
23-1-1974
Broeders, W.P.A.
Consequenties van golfslag over de zuiderdam (Blokkendam) van Europoort voor de hydraulische toestand in de daarachter liggende lagune

9-3-1976

Korrelverdeling fosforslakken
WBS-N-86350 MAA-R-86074 4-5-1987
van Westen, Schippers, Laan, Lievestro
Evaluatie van de kwaliteitszorg voor de breuksteen voor de stormvloedkering OosterscheldeNaast bovenstaande rapporten is ook veel info van de Deltadienst gepubliceerd in het "Driemaandelijks Bericht over de Deltawerken".