Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat Directie Benedenrivieren


Home · About · Terug naar RWS overzicht

    Overzicht van alle nota's van de Directie Benedenrivieren (1929-1953)
    over de periode 1929-1953, inclusief samenvatting + samenvattende tekening.


    Titels met (blauwe) link zijn beschikbaar in de repository.
    Van rapporten zonder link (en van voor 1953) is er een samenvatting in het samenvattend rapport

1a 1929 Schönfeld, J.F. Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering
1B 1930 Schönfeld, J.F. Organisatie van de studiedienst
1C 1930
Nijhoff, G.P.
Nota betreffende de vraag op welke wijze de in 1930 aangevangen studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren behoort te worden voortgezet
1D 1930
Nijhoff, G.P.
Voorlopige studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren in Nederland, speciaal met het oog op de Westerschelde
1E 1931
Schönfeld, J.F.
Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkelinge van de Schelde" door Ir. G.P. Nijhoff
1F
1933
Kleinjan, I.L.
Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde
1G
1934
Kleinjan, I.L.
Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte metingen en waarnemingen
1H
1933
Kleinjan, I.L.
Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten
1I
1931
Van Berestein, M.H.
Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen
1J
1936
Van Veen, J.
Nota betreffende de boringen in de Scheldemond
1K
1936
Kleinjan, I.L.
Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen, alsmede verslag over de in de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichte dwarsprofiellodingen
2
1929
Van Veen, J.
Leidam Hellegat
3 1930 Van Veen, J. Boringen, peilingen en metingen in het Hellegat
3A 1930 Van Veen, J. Verhoging van stormvloeden
4 1930 Aangenendt, J.J.M. Nota betreffende de beweging der banken voor de buitenhaven van Scheveningen
37 1937-09-02 Van Veen, J.
Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant (1936)
66 1940
Voorlopig rapport stormvloedcommissie
67 1940 Van Veen, J. Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940
68 1940 Van Veen, J. Is de heersende windrichting te Amsterdam sedert 1700 gekrompen?

1944-07-28 Scharp, J.C. Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren

1950-07-01 Stroband, H.J. Superstormvloedberekening voor het rivier vak Mond der Donge-Lith

1942-09-21 Van Veen, J. Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan

1942-06-01
Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren

1944-07-14 Schönfeld, J.F. Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren

1943-02-24 Van Veen, J. Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan

1942-01-01 Van Veen, J. Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota

1941-02-01
Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der benedenrivieren
xx