Virtual Knowledge Centre - Water


     TAW - ENW reports

HomeAboutDisclaimer

TAW en ENW publicaties in full text beschikbaar via de repostiory:

Voor achtergrondinformatie zie de website van ENW:  www.enwinfo.nl


Recente documenten zonder nummer


Leidraden

Let op: Sommige Leidraden zijn later Technisch Rapport genoemd, en staan daardoor in de lijst van TR's

nummer jaar titel
L1 1985 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken; deel 1- bovenrivierengebied
L2 1989 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken deel 2 - benedenrivierengebied (incl. appendices)
  1988 Handboek zandsuppleties
L3 1999 Leidraad Zee- en Meerdijken  (addendum 1, 2009)
L3a 1999 Basisrapport bij Leidraad Zee- en Meerdijken
L5 1996 Leidraad toetsen op veiligheid
L5 2006 Voorschrift toetsen op veiligheid incl. Addendum C-keringen  - randvoorwaarden c-keringen
L7 1998 Grondslagen voor Waterkeren
L8 1994 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
L9 1994 Handreiking Constructief Ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking (met bijlagen)
L10 1994 Handreiking inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving en betekenistoekenning van de LNC-aspecten in de planvorming van de dijkversterking
L11 1994 Handreiking ruimtelijke ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
L12 1994 Handreiking visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking.
L13 1997  Leidraad waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies    (+ basisrapport)
L14 1995 Leidraad Zandige Kust   (+basisrapport)
L14 2003 Leidraad Zandige Kust  
L15 2003 Leidraad Kunstwerken
L16 2007 Leidraad Rivieren  +  addendum I

2016 Grondslagen voor Hoogwaterbescherming

Technische rapporten

nummer jaar titel

1972 Richtlijn voor de berekening van duinafslag ten gevolge van een stormvloed
TR1 1984 Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw
TR2 1984 Leidraad Cementbetonnen dijkbekledingen   (incl. achtergronden)
TR4 1984 Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering
TR5 1988 Leidraad bij bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
TR6 1988 Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen I
TR6a 1988 Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen II

1988 Leidraad cel- en triaxiaalproeven
TR9 1976 Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen
TR 10 1973 Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen
TR 12 1999 Technisch Rapport Erosiebestendigheid van Grasland als dijkbekleding
TR 13 1999 Grasmat als dijkbekleding
TR 15 1978 Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen
TR 16 1996 Technisch Rapport Geotechnische classificatie van veen
TR 17 1996 Technisch Rapport Klei voor dijken
TR 18 1993 Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden

1994 Technisch Rapport voor controle op het mechanisme piping
TR 19 2001 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies
TR 19a 2007 Technisch rapport  Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies 
TR 21 1971 Leidraad voor contructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen
TR 22 2004 Technisch Rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
TR 23 2002 Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij dijken  -  link naar zipfile met software
TR 23a 2002 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag. Bijlage bij het Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij dijken
TR 24 2003 Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren
TR 25a 2004 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing
TR 25b 2004 Technisch Rapport Steenzettingen: ontwerp
TR 25c 2004 Technisch Rapport Steenzettingen: Achtergronden 
TR 26 2004 Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken
TR 27 1996 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
TR 28 2007 Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
TR 29 2007 Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit
TR30 2007 Technisch rapport Duinafslag
TRAS 2010 Technisch rapport actuele sterkte van dijken
  2010 Criteria voor het toepassen van bekledingen op waterkeringen: hulpmiddel voor ontwikkeling van innovatieve dijkbekledingen

2011 Technisch rapport duinwaterkeringen en hybride keringen

Publications

nummer jaar titel
P 80.01 1980 Methoden voor golfvoorspelling (L.H. Holthuijsen) 
P 85.01 1985 Een probabilistisch dijkontwerp; voorbeeldberekening
P 85.02 1985 Open steenasfalt
P 85.04 1985 Het probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
P 85.05 1986 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
P 86.01 1986 Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland
P 86.02 1984 Probabilistische methoden bij het duinontwerp (J. v.d. Graaff)
P 87.01 1987 Waterbouwasfaltbeton ontwerp en eigenschappen
P 98.01 1998 Onafhankelijk Onderzoek Markermeer
P 00.03 2000 Schade na overstroming; een eerste verkenning
P 00.04 2000 Van Overschrijdingskans naar Overstromingskans (Hoofdrapport + Achtergrondrapport)
 H4357 2007 Technisch Rapport Duinafslag
     

Publication without a number

 

English translations of TAW or ENW reports

Report nr year Title
  1984 Wave  Run-up and overtopping (Battjes)
TR1 1985 The use of asphalt in hydraulic engineering
TR4 1984 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence (cur report 140, 1989)
  1987 Manual on artificial beach nourishment (cur report 130)
P85.04 1990 Probabilistic design of flood defences (cur report 141)
L1 1991 Guide for the design of river dikes, 1, upper river area (cur report 142)
L3 1999 Guide for the design of sea and lake dikes

1995 Wave forces and structural response of placed block revetments on inclined slopes 
TR17 1996 Clay for dikes
TR13 1997 Erosion resistance of grassland as dike cover
TR15 1999 Technical report on sand boils (piping)
TR19 1998 Technical report soil structures
TR23 2002 Technical report wave run-up and wave overtopping (Van der Meer)

Other English reports:

 

Achtergronddocumenten

A1 69.01 1969

Onderzoek naar de huidige veiligheid van verschillende zeewaterkeringen

A1 72.05  1972 Golfoploop en golfoverslag (Battjes)
A1 87.01  1987 Golfoverslag bij dijken 
A1 89.13  1989 Erosie door open taludbekledingen (snelheden op talud door brekende golven) 
A1 90.04  1990 Golfoploop, literatuurstudie en kleinschalig modelonderzoek 
A1 90.15   1990 Invloed van scheve inval en richtingspreiding op golfoploop en overslag  
A1 91.05  1991 Verificatie van het computerprogramma IBREAK 
A1 91.22  1991 IJking en verificatie van het computerprogramma IBREAK voor golfoverslag 
A1 92.14  1992 TAW-publicatie Hydraulische Belastingen 
A1 92.26  1992 Invloed van de wind op golfoverslag 
A1 93.06    Waterbeweging op taluds: Invloed van berm, ruwheid, ondiep voorland en scheve lang- en kortkammige golfaanval
A1 94.34    SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures: Gebruikershandleiding 
A1 97.06  1997 Golfoploop en golfoverslag bij dijken 
A2 81.14  1981 Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval (Invloed van de doorlatendheid van de fundering (verslag modelonderzoek)) 
A2 82.06b  1982 Taludbekleding van gezette steen (Grootschalig onderzoek voor Oesterdam (band B)) 
A2 84.01  1984 Taludbekleding van gezette steen (Diverse proeven voor Oesterdamonderzoek) 
A2 84.02   1984 Taludbekleding van gezette steen (Grootschalig gidsonderzoek)  
A2 84.03  1984 Taludbekleding van gezette steen (Evaluatie Oesterdamonderzoek, grondmechanische aspecten) 
A2 84.04  1984 Taludbekleding van gezette steen (Overzicht onderzoek 1980-1984) 
A2 85.01a  1985 Taludbekleding van gezette steen (EvTaludbekleding van gezette steen; Evaluatie Oesterdamonderzoek, hydraulische aspecten (verslag bureaustudie) 
A2 85.01b     Taludbekleding van gezette steen; Evaluatie Oesterdamonderzoek, hydraulische aspecten (bijlagen)  
A2 85.02  1985 Taludbekleding van gezette steen (Bezwijken van zettingen, overzicht en bundeling van bestaande kennis) 
A2 85.03  1985 Klei onder steenzettingen, literatuurstudie 
A2 85.04  1985 Taludbekleding van gezette steen (Stabiliteit van enkele taludbekledingen bij diverse golfomstandigheden (band A)) 
A2 85.26   1985 Taludbekledingen van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken 
A2 88.26  1988 Taluds van losgestorte materialen (Meerdere peilingen) 
A2 88.27  1988 Taluds van losgestorte materialen (Profielen dynamische stabiliteit) 
A2 88.28    Taludbekleding van gezette steen (Steenzettingen op zand (verzamelverslag)) 
A2 88.29
Taludbekleding van gezette steen; Eindverificatie onderzoek Deltagoot
A2 89.15   1989 Taluds van losgestorte materialen (Schaaleffekten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval Deltagoot onderzoek)
A2 89.16  1989 Taluds van losgestorte materialen (Golfoploop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval (deel III)) 
A2 90.03    Taludbekleding van gezette steen (Doorlatendheid van toplaag en filter en berekening van leklengte) 
A2 90.08  1990 Taludbekleding van gezette steen (Waterbeweging en golfbelasting op een glad talud (band I)) 
A2 90.10    Handleiding Beoordeling Grondmechanische Stabilteit taludbekledingen onder golfaanval 
A2 90.11  1990 Grondmechanische stabiliteit taludbekledingen - oriŽnterende berekeningen 
A2 90.12  1990 Detectiegeulen onder steenzetting met grondradar (eindrapport). Vergelijking radarinterpretatie met waargenomen geulenpatroon 
A2 90.21  1990 Taluds van losgestorte materialen (Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval) 
A2 91.01  1991 Taludbekleding van gezette steen (Veroudering van steenzettingen) 
A2 91.03b    Taludbekleding van gezette steen; Grondmechnische stabiliteit in de golfzone (Band B) 
A2 91.03c  1991 Taludbekleding van gezette steen ( Taludbekleding van gezette steen; Grondmechnische stabiliteit in de golfzone (Band C) 
A2 91.04   1991 Taludbekleding van gezette steen (Eindverificatie onderzoek Deltagoot)  
A2 91.08  1991 Taludbekleding van gezette steen (Orienterende bureaustudie reststerkte) 
A2 91.10  1991 Taludbekledingen van gezette steen (Veiligheidsbeschouwing)
A2 91.18  1991 Taludbekleding van gezette steen (Veiligheidsfilosofie) 
A2 91.29    Taludbekledingen van gezette steen: Aanalytische en numerieke berekening van de stijghoogte onder de toplaag 
A2 92.01  1992 Studie Fluidisatiemodel reststerkte klei 
A2 92.02  1992 Taludbekledingen van gezette steen (Toepassing kennis op andere systemen) 
A2 92.04  1992 Cementbetonnen plaatbekledingen op oevers en dijken. (bundeling artikelen uit de vakpers over de periode 1990 - 1991) 
A2 92.07  1992 Reststerkte van dijkbekledingen; granulaire filters (verslag van modelonderzoek in Scheldebak II) 
A2 92.11  1992 Reststerkte van dijkbekledingen deel I (orienterende bureaustudie) 
A2 92.12  1992 Overgangsconstructie in dijkbekledingen (bundeling van huidige kennis) 
A2 92.19   1992 Taludbekleding van gezette steen (bijzonder belastingen)  
A2 92.27  1992 Taludbekleding van gezette steen (Golfdruk op het talud; Deel A: Analyse van meetgegevens , N649 (verslag modelonderzoek)) 
A2 92.28    Taludbekledingen van gezette steen: Ontwerpregels voor het filter 
A2 92.29a    Taludbekledingen van gezette steen: Stabiliteit van de toplaag
A2 93.11  1993 Infiltratiemeting Open taludbekleding, bundeling van huidige kennis (november 1993) 
A2 93.13  1993 Meting van getij en freatische lijn. Open taludbekleding (oktober 1993) 
A2 93.15  1993 Reststerkte van dijkbekledingen (december 1993) Sterkte van klei onder golfbelasting (deel IV) 
A2 93.27  1993 Reststerkte van dijkbekledingen; stabiliteit van steenzetting en klei-onderlaag (deel III, meetverslag Deltagootonderzoek) 
A2 93.47  1993 Natuurmeting; Gedrag taludbekleding bij storm (Bundeling van kennis) 
A2 93.49  1993 Open Taludbekledingen; orientatie onregelmatige golven 
A2 94.11  1994 Evaluatie van veldmetingen Open taludbekleding (mei 1994) 
A2 94.12  1994 Toepassing theorie afschuiven bekledingen: Open taludbekleding 
A2 94.16   1994 Open taludbekledingen. Ruwheidselementen op dijkbekledingen  
A2 94.17  1994 Mechanische sterkte toplaag 
A2 94.80  1994 Taludbekleding van gezette steen (Golfdruk op het talud (Deel B: Verbetering van het analytisch model STEENZET)) 
A2 95.04  1995 Reststerkte van 11 locaties in Zeeland 
A2 95.07  1995 Open Taludbekledingen (Invloedsfactor van minimale klemkracht) 
A2 95.08  1995 Inklemeffecten bij steenzettingen op dijken 
A2 95.09  1995 Reststerkte van dijkbekledingen (Sterkte van klei onder golfbelasting, februari 1995) 
A2 95.12  1995 Modelleren van verouderen van steenzettingen 
A2 95.15  1995 Open Taludbekledingen; Stabiliteit van blokken op klei 
A2 95.16  1995 Taludbekleding van gezette steen (Golfdruk op het talud, (Deel C, Belasting op constructies met een berm)) 
A2 95.17   1995 Taludbekleding van gezette steen (Grondmechanische stabiliteit in de golfzone, verweking van zand door golfaanval)  <file damaged>
A2 95.18  1995 Bodems in klei/reststerkte onder steenzetting op Nederlandse dijken 
A2 96.04  1996 Numerieke modellering van steenzettingen (effecten in langsrichting van de dijk, met variatiestudies) 
A2 98.01  1998 Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting; Berekeningen met Delft3D 
A2 98.04    Open taludbekledingen: Uitspoeling van spleetvulling 
A3 82.13  1982 Aanleg, beheer en onderhoud van de grasmat op rivierdijken 
A3 84.05  1984 Erosiebestendigheid van gras op klei taluds
A3 84.16  1984 Sterkte van het buitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een stormvloed
A3 87.04  1987 Onderzoek erosie op grasmat 
A3 87.05  1987 Natuurtechnische en civieltechnische aspekten van rivierdijkvegetaties 
A3 87.22  1987 In-situ erosieproeven op grasbekleding 
A3 90.03   1990 Vegetatie van Nederlandse zeedijken  
A3 92.15  1992 Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties 
A4 89.07  1989 Ontwerp en meting van overvulde waterbouwkundige asfaltmengsels voor bodembescherming en breuksteenpenetratie 
A4 84.12   1984 Onderzoek golfklappen bij regelmatige golven t.b.v. de dimensionering van asfaltbekledingen
B1 78.04  1978 Zandmeevoerende wellen. Enkele beschouwingen bij een lab.-onderzoek naar het verschijnsel van zandmeevoerende wellen 
B1 84.08  1984 Onderzoek zandmeevoerende wellen 
B5 85.18  1985 Proefafschuiving Auvergne-polder 
B5 85.20  1985 Dijkversterking Alblasserwaard, traject Streefkerk-Midden; Onderzoek naar oorzaken afschuiving nabij dd 11 oktober 1984 
B5 85.21a  1985 Studie-onderzoek afschuiving Streefkerk-Midden (deel IV) 
B5 85.21b  1985 Studie-onderzoek afschuiving Streefkerk-Midden (deel II) 
B5 85.22  1985 Studie-onderzoek afschuiving Streefkerk-Midden (deel I + III) 
B5 86.05   1986 Stabiliteit taluds op slappe ondergrond  
B5 86.06  1986 Vergelijking van enige benaderingen van het glijvakprobleem 
B6 78.10  1978 Erosiegevoeligheid van kleibekledingen van dijken 
B6 79.05  1979 Resultaten van de samendrukkingsproeven welke uitgevoerd zijn op klei van lokatie: 13-2 uit Empel en Gewande 
B6 85.24  1985 Kleigrond voor de bekleding van dijken: Opmerkingen over het zweilen en krimpen het ontwikkelen van structuur 
B6 86.02  1986 Onderzoek kleibekleding van dijken tbv keuringseisen klei (IJssel, Pann.kanaal) 
B6 87.06  1987 Onderzoek kleibekleding van dijken tbv keuringseisen klei (Getijdewateren) 
B6 88.20  1988 Onderzoek naar het beoordelen van de geschiktheid van kleigrond voor bekleding van dijken met grasbedekking 
B6 97.02  1997 Erosieproeven op klei beinvloed door weer en wind 
BB 78.05  1978 Vergelijkend Onderzoek Cel- en Triaxiaalproeven 
BB 84.07   1984 Acoustic Emission gedrag van verschillende grondsoorten (samenvattend rapport)  
BB 84.09  1984 Probabilistische Stabiliteitsanalyse 
BB 85.06  1985 Visco-plastische berekeningen tbv een proeftalud te Schelphoek 
BB 85.07  1985 Verslag bijeenkomsten LGM-DWW 1985; tijdsafhankelijke grondwaterstroming onder dijken tbv een peilbuizennet langs Ned. rivieren 
BB 85.08  1985 Samenvatting grondradaronderzoek aan de filterconstructie Spijkse Dijk 
BB 85.22  1985 Statistische analyse zettingsvloeiingen 
BB 86.03  1986 Twee watervoerende lagen met semi-doorlatende scheidings- en afdeklaag 
BB 87.07  1987 Resultaten van bepalingen van volumeverandering door verandering van zuigspanning in onverzadigde kleigrond 
BB 87.09  1987 Ruimtelijke autocorrelatiestructuur bij grondeigenschappen (analyse veldmetingen) 
BB 88.27  1988 Golfoverslag bij dijken en de mogelijke gevolgen bij overslagdebieten tot 10 l/s/m' 
BB 91.25     Verificatie Piping model  
C1 78.02   1978 Duinafslag tgv de stormvloed van 3 jan 73
C1 81.06  1981 Onderzoek naar duinafslag tijdens superstormvloed; Toetsing vd resultaten vh 2dim. modelonderzoek dmv onderzoek in 3dim. model 
C1 81.06b    Onderzoek naar duinafslag tijdens superstormvloed; Toetsing vd resultaten vh 2dim. modelonderzoek dmv onderzoek in 3dim. Model, figuren en foto's 
C1 82.10  1982 Systematisch onderzoek naar kenmerkende factoren voor duinafslag 
C1 82.15  1982 Grondmechanische aspecten bij duinafslag 
C1 83.01  1983 Golfoploop en -overslag bij duinen tijdens superstormvloed 
C1 83.02  1983 Orienterend onderzoek naar de werking van een duinvoetverdediging 
C1 84.10  1984 Schaalserie Duinafslag, proeven op grote schaal
C1 84.11  1984 Toetsing van het Durostamodel aan de stormvloed van februari 1983 
C1 84.13  1984 Rekenmodel voor extra afslag tgv een langsgradient in het transport 
C1 85.09  1985 Dwarstransport tijdens duinafslag 
C1 85.25  1985 Een eerste analyse van relevante processen op basis van reeds uitgevoerd modelonderzoek 
C1 87.15  1987 Modelonderzoek duinvoetverdedigingen 
C1 88.06  1988 Ontgrondingskuilen; analyse van de voor de kuilvorm bepalende factoren op basis van uitgevoerde modelonderzoek en beschikbare literatuurgegevens (verslag onderzoek) 
C1 88.17  1988 Bezwijkmechanisme duinen de ontwikkeling van het duinprofiel tijdens de grensconditie; de wijze van doorbraak en de gevolgen 
C1 90.01  1990 Bresgroei in een zanddijk feitenverslag van een proef 
C1 90.06  1990 Effect langstransportgradiŽnten op de mate van duinafslag 
C1 90.07  1990 Tijdsafhankelijk dwarstransportmodel voor extreme condities 
C1 92.16 1992 Bresgroei deel II, 2DV ontwikkeling initiŽle bres
C1 92.17  1992 Verificatie Durosta deel I, verslag onderzoek 
C1 92.18   1992 Vergelijking Duros/Durosta deel II, verslag onderzoek  
C1 94.13  1994 Nadere verfijning DUROSTA-model. Toetsing H/Tw-parameter en aanpassing tbv porositeitsverschillen en strandtransporten 
C1 95.20  1995 Toetsing aansluitingsconstructies; Advies formulering toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen de verschillende waterkeringsconstructies 
C1 96.07  1996 Het Zwin successen en lessen (bresgroeiexperimenten 6 en 7 oktober 1994, "het totale experiment geslaagd" 
C2 88.23  1988 De aanleg van helmbegroeiing op zeewerende duinen 
C2 92.16  1992 Bresgroei, Deel II: 2DV-ontwikkeling initiele bres. Band A: Verslag onderzoek Scheldegoot: Band B: Analytisch model 
C2 93.14  1993 Onderzoek ten behoeve van het onderhoud van de begroeiing van zeewerende duinen 
C2 93.16  1993 Bresgroei: deel IV: pragmatische modellering breedtegroei (verslag bureaustudie 
C2 93.18  1993 Effect bebouwing op de mate van duinafslag: Een eerste verkenning inzake bebouwingseisen voor de zeereep (deel I: Een 1ste verkenning inzake bebouwingseisen voor de zeereep + deel II: Nadere kwantificering effecten) 
C2 94.19  1994 Bresgroei: Mathematisch model. Sedimenttransportformuleringen 
C2 94.24a   1994 Rapport Tussenklappenpolder: Overzicht van de eerste fase van het onderzoek naar bresgroei en inundatieschade in het geval van de Tussenklappenpolder  
C2 94.24b  1994 Tweede rapport Tussenklappenpolder 
C2 94.24c  1994 Rapport rampenteam: Eindconclusie inzake het nut van het opzetten van een rampenteam 
C3 80.12  1980 Dijkdoorbraak Tholen december 1894 
D2 78.09  1978 Inventarisatie van methoden voor de berekening van de kruinhoogten van zeedijken 
D3 85.19  1985 Ontwerpwaarden voor de windsnelheid bij het ontwerp van rivierdijken 
D4 73.02  1973 Seismisch onderzoek in boezemkaden 1973 
D4 73.03  1973 Systematisch onderzoek boezemkaden 1973 
D4 74.01  1974 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1972 
D4 75.01  1975 Beschouwing van de resultaten van de celproeven van het systematisch kade onderzoek 1975 
D4 75.02  1975 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1973 
D4 76.05   1976 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1974  
D4 77.07  1977 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1975 
D4 78.06  1978 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1976 
D4 79.04  1979 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1977 
D4 80.08  1980 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1978 
D4 84.18  1984 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1979 
D4 84.19  1984 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1980 
D4 85.14  1985 Samenvatting systematisch kadeonderzoek 1981 
D4 86.04  1986 Samenvatting boezemkadeonderzoek 82/86 
D4 90.14  1990 Samenvatting 1987/1988 van het systematisch boezemkade-onderzoek 
D4 93.01   1993 Samenvatting van het systematisch boezemkade-onderzoek 1989/ 1992  
D4 93.16  1993 Systematisch kade-onderzoek: de resultaten 
D6 92.20  1992 Menselijke en organisatorische factoren bij het beheer van beweegbare waterkeringen 
D7 72.02  1972 Werkwijze voor de geo-electrische opname van dijken 
D7 73.01  1973 Seismisch onderzoek in rivierdijken 1973 
D7 84.17  1984 Acoustic Emission gedrag van verschillende grondsoorten 
D7 88.07  1988 Verkenning beheersproblematiek bij rivierdijken, zeedijken en oeverbeschermingsconstructies langs vaarwegen 
D7 88.08  1988 Inventarisatie normen en gedragsmodellen mbt onderhoud van waterkeringen en oeverbeschermingsconstructies 
D7 88.09  1988 Inventarisatie constructietypen zee en rivierdijken t.b.v. onderhouds problematiek 
D7 88.10  1988 Onderzoek naar de systematiek tbv het bepalen van onderhoud van infrastructuele voorzieningen 
D7 89.03   1989 Beheer en onderhoud van waterkeringen en oevers. Gedrag onder gebruiksbelasting  
D9 85.16  1985 Statische verwerking cel- en triaxiaalproeven 
DD 91.13  1991 Ontgronding bij persleidingbreuk 
DD 92.10  1992 Milieu, natuur- en landschapaspecten van waterkeringszorg 
E1 84.20  1984 Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd 
EE 82.11  1982 Verkennend onderzoek naar de bepaling van inundatieschade bij dijkdoorbraak 
EE 87.16  1987 Afsluitdijk; probabilistische berekening van oploop en overslag 
EE 87.17  1987 Hydraulische randvoorwaarden voor de probabilistische berekening van de belasting op de sluizen in de Afsluitdijk
EE 89.18  1989 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie; Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Deel I: Situatie zonder stormvloedkering nieuwe waterweg 
EE 90.22  1990 Inundatieberekeningen met behulp van 2DH-stromingsmodellen 
EE 91.26   1991 Taludbekledingen van gezette steen. Bijzondere belastingen  
EE 92.22  1992 Methoden voor de bepaling van het aantal doden als gevolg van inundatie 
EE 92.24  1992 Nieuwe inzichten bij golfoploop en golfoverslag 
EE 94.23  1994 Kan rampenbestrijding een rol spelen in het dijkverbeteringsprogramma 
X1 81.09  1981 Invloed van de graverij van muskusratten op waterkeringen 1981 
X1 84.21  1984 Onderzoek muskusratten inundatieschade en preventieve maatregelen 
X1 84.22  1984 Muskusrattenschade aan waterkeringen in 1983 
X1 85.11  1985 Onderzoek muskusratten TAW; Telemetrie en Muskusratonderzoek 
X2 88.15  1988 Water tegen de dijk, de toestand van de rivierdijken tijdens de hoge Rijnafvoer van maart 1988 
X3 86.10  1986 Veiligheidsnormen dijken IJsselmeer 
X4 89.09   1989 Lezingen TAW-dag  
X4 94.04  1994 Water tegen de dijk 1993 
X4 95.13  1995 Druk op de dijken 1995 
X4 96.05  1996 Veiligheid van waterkeringen (de nieuwe visie volgens het onderzoeksprogramma TAW Marsroute)