Verklarende woordenlijst voor het vak vD


afsluitdam in een zeegat estuary dam
baksteen brick
bestek en voorwaarden tender documents
bol hard point korte, verdedigde dam haaks op de stroom
breuksteen quarry stone Alle vormen van natuursteen afkomstig uit een groeve
cattebol boulder kei, rolsteen
derrie veengrond
dijkgraaf dike reeve benoemde ambtenaar verantwoordelijk voor dijkonderhoud, legt verantwoording af aan de ingelanden (in het verleden vaak een erebaan)
dijkhorde hurdle Gevlochten scherm van ongeveer 13 staken (ca 2,30 m lang en 0,7 m hoog). Wordt gebruikt om een dijk in noodgevallen te beschermen.
dijkskop dike head
dijkspecie dike fill basismateriaal voor de opbouw van een dijk
dood tij neap tide tweewekelijks voorkomende getijsituatie waarbij het verschil tussen eb- en vloed minimaal is
doodeman Dikke bos rijshout waarvan de kern is gevuld met aarde, puin of afgekeurde stukken baksteen. Hij wordt staande gebruikt bij een afsluiting of horizontaal met een groot aantal ander doodemans op kabels gelegd tussen twee schepen waarna de kabels worden gevierd
dosering, talud, helling slope
getijamplitude tidal amplitude de heft van het getijverschil
gezette steenglooiing stone pitching Glooiong van natuursteen of betonblokken die in een laag ingepast op het talud geplaats zijn
grondafschuiving slip
hoofd, krib wingdam (USA), spur
inlaagdijk secondary sea defence Dijk die achter een bestaande dijk gelegd wordt om bij het optreden van een dijkval inundatie van de achterliggende polder te voorkomen
inpoldering reclamation scheme
jalon range pole, ranging rod rood-witte stok om een te maken werk in het veld uit te zetten
kade, lage dijk (ca. 1 m hoog) bund kade in de betekenis van waterkering, niet als aanlegplaats voor schepen
kei (volgens NEN5104:blok)- rolsteen [cattebol] boulder Steen tussen 20 en 63 dm (kei) of groter dan 63 cm (blok)
keileem boulder clay leem afgezet in de ijstijd, waarin zwerfkeien voorkomen, is zeer erosiebestendig
kentering slack water moment van omkering van de getijstroom
kistdam cofferdam dam met aan beide zijden een harde wand (bijv. een stalen of houten damwand)
kleikist clay core verticale laag klei om een waterkering waterdicht te maken
kloeteling, kloet clod kubusvormige, aan een zijde met dicht gras begroeide spit klei, gestoken van een rijpe schor
kraagstuk mattress (shore onnected) zinkwerk dat zowel de oever als een deel van de bodem beschermt
krammat cramp matting dunne laag van samengebonden rietstengels, met beugels van stro aan de grond vastgehecht
krib (rivierkrib) groyne (river groyne) dwarsdam in een rivier met doel om de stroom te concentreren in het midden van de rivier
krib, scherm, hoofd spur (-dike), wingdam (USA) in getijwateren en rivieren
kwelder saltmarsh intergetijdegebied dat alleen bij springvloed nog onderloopt (term uit het waddengebied, in Zeeland Schorren, in Zuid Holland Gorzen)
oever bank
onvolkomen overlaat submerged weir, imperfect weir, submerged overfall
overlaat weir gedeelte van een waterkering, opzettelijk lager gemaakt om bij hoog water te kunnen overstromen
overstroming flooding Een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staa
paalworm naval shipworm Weekdier dat hout in zout water aantast (teredo navalis)
prop bollard bolder van houten staken op een rijshouten zinkstuk
regiewerk (uitvoering in..) day works (construction in..) Werkzaamheden waarbij geen vaste prijs is afgesproken, maar een tarief per eenheid.
rijshoutconstructie fascine verdedigingswerk gemaakt van rijshout, zoals een zinkstuk, baardwerk, etc.
rijzendam osier dam dam, gemaakt van rijshout, meestal opgebouwd door opzinken van wiepen of zinkstukken.
slik, schor tidal flat opgeslibd gebied, tussen laag en hoog water, intergetijdengebied
slikken mud flat intergetijdegebied bestaand uit fijn materiaal
sluitgat closure gap
sluitkade closure bund kade doot het sluitgat bij geulsluiting
spier slightly silty clay weke vette klei (in Zeeland) met blauw-grijze kleur
springtij spring tide tweewekelijks voorkomende getijsituatie waarbij het verschil tussen eb- en vloed maximaal is
steenzetting, bekleding revetment Bekleding van een oever (met steenachtig materiaal) om erosie ervan door stroming en golven tegen te gaan
stormopzet surge de waterstandsverhoging op zee ten gevolge van de door de storm op de watermassa van de zee uitgeoefende kracht
stormvloed storm surge Extreme verhoging van de waterstand (boven het astronomisch getij) door de wind (hoger dan het peil dat 1x per twee jaar bereikt wordt)
stortebed, bodembescherming (lett. beschermlap, Apron
stroomgat flow gap
stroomgat sluiting tidal gully closure, tidal closure een zeegat sluiten door het sluiten van het strommgat
talud, helling, dosering slope
tonrondte camber iets gebogen vorm van een talud
tuin, vlechttuin wattle work eigenlijk 'vlechttuin', opstaande rij palen op een zinkstuk met daardoorheen gevlochten rijshout, ter voorkoming van het afrollen van ballaststeen
turf turf gedroogd veen, te gebruiken als brandstof
uiterwaard, winterbed floodplain deel van de rivierbedding tussen zomerdijk en bandijk (winterbed)- opm: uiterwaard en floodplain zijn niet echt sysnomiemen. Floodplane is een natuurlijke gebied en een uiterwaard is kunstmatig.
veen peat grond van organische oorspronk, ook wel derrie genaamd
vingerling perimeter closure bund omringdijk om een funderingsput of dijkdoorbraak
vlechttuin wattle work opstaande rij palen op een zinkstuk met daardoorheen gevlochten rijshout, ter voorkoming van het afrollen van ballaststeen
volkomen overlaat clear weir, perfect weir, clear overfall
volzee MHW gemiddeld hoog water
vooroever foreshore In het Engels wordt met Foreshore (vooroever) het gebied tussen hoog- en laag water bedoeld. In het Nederlands betekend Vooroever meestal de onderwateroever.
wantij tidal divide, tidal meeting point plek waar het getij van tweee kanten komt, de waterstand wel varieert, maar de stroomshelheid nul is.
watersprong hydraulic jump
wiel, kolkgat scour hole uitschuringsgat ontstaan door een dijkdoorbraak
wiep faggot bundel van rijshout, met omtrek van ca. 50 cm
wier, zeewier seaweed grote algen (macroalgen)
winterbed floodplain uiterwaard
zate wharf ondergrond waarop een dijk gebouwd wordt, of het terrein wat gebruikt wordt voor de constructie van een zinkstuk
zeewering sea defence
zettingsvloeiing flow slide Zettingsvloeiing is een verschijnsel waarbij por&eump;nwateroverspanningen ontstaan in een losgepakt zandpakket, waardoor het zijn draagvermogen verliest en als drijfzand kan wegstromen
zettingsvloeiing liquefaction het verschijnsel dat een verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning
zikstrop sink line lijn bedoeld om een zinkstuk tijdens het afzinken in de juiste positie te houden
zolderbak flat deck barge eenvoudige doosvormige bak, gebruikt als ponton voor diverse werkzaamheden