Verklarende woordenlijst voor het vak CIE4310


achtersteven, hek Stern
afschuiving slide het verplaatsen van een deel van een grondlichaam door overschrijding van het de schuifspanningssterkte
bank (zandbank) bar
begin van beweging incipient motion Het ogengblik dat zand of stenen gaan bewegen onder invloed van de stroming
benedenwater tailwater
beschermen, pantseren armouring
beton concrete
bochterosie bend scour
bodem bed
bodembescherming Bed protection
bodemtransport Bed load
boeg bow Voorkant van een schip
boorkern Core Een ongeroerd grondmonster door boring verkregen dat de gelaagdheid van de bodem laat zien.
borstwering Crown wall
botsen collide
bouw, uitvoering, constructie construction
branding Surf
breuksteen, stortsteen riprap Losse steen, los gestort zonder regelmatig patroon.
buigen inflection
buik (van trilling) Antinode
cohesief cohesive Bodemmmateriaal van fine deeltjes die aan elkaar kleven (in tegenstelling tot los zand) zoals klei
damwand sheet pile
deinen surge
dichtslibben Clogging
drempel sill
drempel threshold
drijfzand quicksand Losgepakt zand verzdigd met water; situatie waarbij de korrelspanning naar nul kan naderen en het zand dus geen draagvermogen meer heeft
duiken plunge
duiker culvert ondergrondse waterdoorlaat van beperkte afmetingen
evenwicht equilibrium
gelijkrichter rectifier
gezette steenglooiing stone pitching Glooiong van natuursteen of betonblokken die in een laag ingepast op het talud geplaats zijn
golfoploop run-up
golfterugloop run-down
grensvlak, overgang interface
Grind - kiezel Gravel
Impuls Momentum product van massa en snelheid
in elkaar storten collapse
interferentie piek cusp
Iribarrengetal Surf Similarity parameter dimensieloze parameter om het effect van golven op een kustconstructie te beschrijven, het quotient van de taludhelling en golfsteilheid
Iribarrengetal Iribarren number dimensieloze parameter om het effect van golven op een kustconstructie te beschrijven, het quotient van de taludhelling en golfsteilheid
knoop (van trilling) Node
krib (rivierkrib) groyne (river groyne) dwarsdam in een rivier met doel om de stroom te concentreren in het midden van de rivier
krib, scherm, hoofd spur (-dike), wingdam (USA) in getijwateren en rivieren
kruin crest Bovenkant van een constructie, bijv. de kruin van een dijk of havendam
kwel Seepage uittredend grondwater
landhoofd Abutment
lek leakage
morsen spill
neer, wervel vortex, eddy
niet poreus, ondoorlatend impermeable
oever bank
omhoog stromen in golfoploop Uprush
Ondiep water Shallow
ondoordringbaar impervious
ontgronding, uitschuring scour Het wegstromen van zand en slib onder water (bijv. bij een constructie) door een te hoge stroomsnelheid (tgv stroom en/of golven)
ontmenging segregation
opdrijven heave het opdrukken van het afdekkend (grond)pakket door het bereiken van de grenspotentiaal
opening van de uitstroming orifice
Orbitaalbeweging Orbital movement
pijler, pier pier
poriën voids
rijshout brushwood wilgenhout (uitlopers van de stam), dunne takken, meestal zo'n vier jaar oud
rommel, afval debris
romp (van schip) hull
samenhangend coherent
schanskorf Gabion draadmand gevuld met steen als oeverbescherming of taludbescherming
schroefstraal propeller race
schuifspanning shear stress
slakken slags
sleepboot tug
slepen - trekken - stromingsweerstand drag
splijtbak split-barge
steengroeve quarry
steenzetting, bekleding revetment Bekleding van een oever (met steenachtig materiaal) om erosie ervan door stroming en golven tegen te gaan
stortebed, bodembescherming (lett. beschermlap, Apron
straal jet
Strandhoofd Groyne (beach groyne) dwarsdam langs de kust met doel om langtransport te verminderen of te stoppen
terugstromen (in golfoploop) downrush
terugstroming (in golfoploop) Backwash
Toplaag Cover layer Bovenstre laag van een (breuksteen) bescherming van een constructie ter bescherming tegen de hydraulische belasting
treffen, botsen impinge
tuit nozzle
uitlogen leach
uitsteken protrude
vanaf het water (lett. door het water gedragen) water-borne
vernauwing constriction
verzadigd saturated
waakhoogte freeboard De benodigde extra hoogte tussen het ontwerppeil en de daadwerkelijke hoogte van de waterkering ter voorkoming van overslag door golven en voor extra zekerheid tegen overstromen. Bij schepen het verschil tussen de waterlijn en het dek.
Wervel, neer Eddy
wiep faggot bundel van rijshout, met omtrek van ca. 50 cm
zandbank bar
zandmeevoerende wel erosieverschijnsel waarbij uittredend kwelwater zand uitspoelt; een wel die zand meevoert uit de ondergrond en die zo onbeheersbaar kan worden dat dit leidt tot piping
zetten (plaveien) pitch Plaatsen van steen in een geordend patroon op een glooiing
zetten (van grond) settlement
zetting Settlement de verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk ten gevolge van bovenbelasting
zettingsvloeiing flow slide Zettingsvloeiing is een verschijnsel waarbij por&eump;nwateroverspanningen ontstaan in een losgepakt zandpakket, waardoor het zijn draagvermogen verliest en als drijfzand kan wegstromen
zettingsvloeiing liquefaction het verschijnsel dat een verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning
zinkstuk fascine mattress vlechtwerk van wiepen op een filterlaag (tegenwoordig meestal een geotextiel, vroeger ook van riet of pakwerk gemaakt) dat wordt afgezonken als bescherming van de bodem tegen erosie
zinkstuk mattress, fascine mattress vlechtwerk van wiepen op een filterlaag (tegenwoordig meestal een geotextiel, vroeger ook van riet of pakwerk gemaakt) dat wordt afgezonken als bescherming van de bodem tegen erosie
zog (van schip) wake