Dictionary for the subject CIE5314


Angle of repose hoek van het natuurlijke talud
Aquifer aquifer
Aquifer watervoerende laag
Aquitard aquitard
Blanket bodembescherming
Boundary condition randvoorwaarde
Breach bres
Breaker parameter Iribarrengetal
Cascading dike failures trapsgewijs falen van opeenvolgende dijken
Catchment stroomgebied
Characteristic value karakteristieke waarde
Compacting verdichten
Consolidation consolidatie
Core boorkern
Correlation correlatie
Cover layer Toplaag
CPT (cone penetration test) sondering
Creep kruip
crest kruin
Critical head difference kritisch stijghoogteverschil
Crown kruin
Cumulative distribution function verdelingsfunctie
Damage function schadefunctie
Damping demping
Design storm Ontwerpstorm
design water level ontwerpwaterstand
Deterministic deterministisch
dike (dyke) dijk
dike circle dijkring
Discharge debiet
Ditch sloot
Ditch greppel
drag slepen - trekken - stromingsweerstand
Drawdown snelle daling waterniveau
Effective stress effectieve korrelspanning
Embankment dijk, kade
Equi-potential line potentiaallijn
Estuary zeearm
Exit gradient uittreegradient
Exit point uittreepunt
Expected annual damage verwachte jaarlijkse schade
External safety externe veiligheid
Extreme value extreme waarde
Factor of safety veiligheidsfactor
Failure mechanism faalmechanisme
Failure mode faalmechanisme
Failure probability Faalkans
Failure probability Bezwijkkans
Fault tree foutenboom
Fetch Strijklengte
Flood defence waterkering
Flood defence act wet op de waterkering
Flood risk overstromingsrisico
Flood wall Keermuur
Flow net vierkantennet
foreshore vooroever
Fragility curve kwetsbaarheidscurve
freeboard waakhoogte
Friction angle wrijvingshoek
Gabion schanskorf
Groyne (beach groyne) Strandhoofd
groyne (river groyne) krib (rivierkrib)
Head stijghoogte
Head difference stijghoogteverschil
heave opdrijven
heave heave
Hindcast Hindcast
Hinterland achterland
Hydraulic conductivity doorlatendheid
Hydraulic roughness hydraulische weerstand
impermeable niet poreus, ondoorlatend
Individual risk individueel risico
Intredepunt entrance point
Intrusion length indringingslengte
Inundation overstroming (inundatie)
Iribarren number Iribarrengetal
Kinematic viscosity kinematische viscositeit
Leakage factor lekfactor
Leakage length leklengte
Levee dijk
Limit state function betrouwbaarheidsfunctie
liquefaction zettingsvloeiing
Macro instability macroinstabiliteit
Micro instability microinstabiliteit
Multi-layered safety meerlaagsveiligheid
Oblique schuin
Overflow overloop
Overload overbelasting
Overtopping Overslag
Overwash Overslag
peat veen
Permeability Doorlatendheid
permeable doorlatend
Phreatic level freatisch niveau
Phreatic level stijghoogte
piping piping (pijpvorming)
pitch zetten (plaveien)
Pore water pressure waterspanning
Potential potentiaal
Probability density function dichtheidsfunctie
Probability distribution kansverdeling
Probability distribution function verdelingsfunctie
Probability of exceedance overschrijdingskans
Reliability betrouwbaarheid
Relief well verlichtingswel
Residual risk restrisico
Residual strength reststerkte
Retain keren
Retention basin retentiebekken
Return period herhalingstijd
revetment steenzetting, bekleding
riprap breuksteen, stortsteen
Risk curve groepsrisico-curve
Safety assessment toetsing
Safety standard veiligheidsnorm
saltmarsh kwelder
Sand boil wel
saturated verzadigd
scour ontgronding, uitschuring
Seepage kwel
Seepage screen kwelscherm
Seepage surface lekvlak
Seepange length kwellengte
settlement zetten (van grond)
shear stress schuifspanning
sheet pile damwand
slide afschuiving
slip circle glijcirkel
slip surface glijvlak
Societal risk groepsrisico
Soil nailing Grondvernageling
Stability stabiliteit
Stochastic variable stochast
storm surge stormvloed
Stream line stroomlijn
Subsoil ondergrond
Suffusion Uitlogingserosie
Surf Similarity parameter Iribarrengetal
Toe teen
Toe ditch kwelsloot
Total stress totaalspanning
Transmissivity doorlatendheid
Uplift Opwaartse druk
Volumetric weight volumegewicht
Water board waterschap
Wave setup golfopzet
well wel
wind set up (storm surge) windopzet (opwaaing)