Dictionary for the subject CIE4310


Abutment landhoofd
Antinode buik (van trilling)
Apron stortebed, bodembescherming (lett. beschermlap,
armouring beschermen, pantseren
Backwash terugstroming (in golfoploop)
bank oever
bar bank (zandbank)
bar zandbank
bed bodem
Bed load bodemtransport
Bed protection bodembescherming
bend scour bochterosie
bow boeg
brushwood rijshout
Clogging dichtslibben
coherent samenhangend
cohesive cohesief
collapse in elkaar storten
collide botsen
concrete beton
constriction vernauwing
construction bouw, uitvoering, constructie
Core boorkern
Cover layer Toplaag
crest kruin
Crown wall borstwering
culvert duiker
cusp interferentie piek
debris rommel, afval
downrush terugstromen (in golfoploop)
drag slepen - trekken - stromingsweerstand
Eddy Wervel, neer
equilibrium evenwicht
faggot wiep
fascine mattress zinkstuk
flow slide zettingsvloeiing
freeboard waakhoogte
Gabion schanskorf
Gravel Grind - kiezel
Groyne (beach groyne) Strandhoofd
groyne (river groyne) krib (rivierkrib)
heave opdrijven
hull romp (van schip)
impermeable niet poreus, ondoorlatend
impervious ondoordringbaar
impinge treffen, botsen
incipient motion begin van beweging
inflection buigen
interface grensvlak, overgang
Iribarren number Iribarrengetal
jet straal
leach uitlogen
leakage lek
liquefaction zettingsvloeiing
mattress, fascine mattress zinkstuk
Momentum Impuls
Node knoop (van trilling)
nozzle tuit
Orbital movement Orbitaalbeweging
orifice opening van de uitstroming
pier pijler, pier
pitch zetten (plaveien)
plunge duiken
propeller race schroefstraal
protrude uitsteken
quarry steengroeve
quicksand drijfzand
rectifier gelijkrichter
revetment steenzetting, bekleding
riprap breuksteen, stortsteen
run-down golfterugloop
run-up golfoploop
saturated verzadigd
scour ontgronding, uitschuring
Seepage kwel
segregation ontmenging
settlement zetten (van grond)
Settlement zetting
Shallow Ondiep water
shear stress schuifspanning
sheet pile damwand
sill drempel
slags slakken
slide afschuiving
spill morsen
split-barge splijtbak
spur (-dike), wingdam (USA) krib, scherm, hoofd
Stern achtersteven, hek
stone pitching gezette steenglooiing
Surf branding
Surf Similarity parameter Iribarrengetal
surge deinen
tailwater benedenwater
threshold drempel
tug sleepboot
Uprush omhoog stromen in golfoploop
voids poriën
vortex, eddy neer, wervel
wake zog (van schip)
water-borne vanaf het water (lett. door het water gedragen)