Woordenboek waterbouwkundige termen voor het vak CIE5314


achterland Hinterland
afschuiving slide
aquifer Aquifer
aquitard Aquitard
betrouwbaarheid Reliability
betrouwbaarheidsfunctie Limit state function
Bezwijkkans Failure probability
bodembescherming Blanket
boorkern Core
bres Breach
breuksteen, stortsteen riprap
consolidatie Consolidation
correlatie Correlation
damwand sheet pile
debiet Discharge
demping Damping
deterministisch Deterministic
dichtheidsfunctie Probability density function
dijk dike (dyke)
dijk Levee
dijk, kade Embankment
dijkring dike circle
doorlatend permeable
doorlatendheid Hydraulic conductivity
doorlatendheid Transmissivity
Doorlatendheid Permeability
effectieve korrelspanning Effective stress
entrance point Intredepunt
externe veiligheid External safety
extreme waarde Extreme value
Faalkans Failure probability
faalmechanisme Failure mode
faalmechanisme Failure mechanism
foutenboom Fault tree
freatisch niveau Phreatic level
glijcirkel slip circle
glijvlak slip surface
golfopzet Wave setup
greppel Ditch
groepsrisico Societal risk
groepsrisico-curve Risk curve
Grondvernageling Soil nailing
heave heave
herhalingstijd Return period
Hindcast Hindcast
hoek van het natuurlijke talud Angle of repose
hydraulische weerstand Hydraulic roughness
individueel risico Individual risk
indringingslengte Intrusion length
Iribarrengetal Breaker parameter
Iribarrengetal Surf Similarity parameter
Iribarrengetal Iribarren number
kansverdeling Probability distribution
karakteristieke waarde Characteristic value
Keermuur Flood wall
keren Retain
kinematische viscositeit Kinematic viscosity
krib (rivierkrib) groyne (river groyne)
kritisch stijghoogteverschil Critical head difference
kruin crest
kruin Crown
kruip Creep
kwel Seepage
kwelder saltmarsh
kwellengte Seepange length
kwelscherm Seepage screen
kwelsloot Toe ditch
kwetsbaarheidscurve Fragility curve
lekfactor Leakage factor
leklengte Leakage length
lekvlak Seepage surface
macroinstabiliteit Macro instability
meerlaagsveiligheid Multi-layered safety
microinstabiliteit Micro instability
niet poreus, ondoorlatend impermeable
ondergrond Subsoil
ontgronding, uitschuring scour
Ontwerpstorm Design storm
ontwerpwaterstand design water level
opdrijven heave
Opwaartse druk Uplift
overbelasting Overload
overloop Overflow
overschrijdingskans Probability of exceedance
Overslag Overtopping
Overslag Overwash
overstroming (inundatie) Inundation
overstromingsrisico Flood risk
piping (pijpvorming) piping
potentiaal Potential
potentiaallijn Equi-potential line
randvoorwaarde Boundary condition
restrisico Residual risk
reststerkte Residual strength
retentiebekken Retention basin
schadefunctie Damage function
schanskorf Gabion
schuifspanning shear stress
schuin Oblique
slepen - trekken - stromingsweerstand drag
sloot Ditch
snelle daling waterniveau Drawdown
sondering CPT (cone penetration test)
stabiliteit Stability
steenzetting, bekleding revetment
stijghoogte Head
stijghoogte Phreatic level
stijghoogteverschil Head difference
stochast Stochastic variable
stormvloed storm surge
Strandhoofd Groyne (beach groyne)
Strijklengte Fetch
stroomgebied Catchment
stroomlijn Stream line
teen Toe
toetsing Safety assessment
Toplaag Cover layer
totaalspanning Total stress
trapsgewijs falen van opeenvolgende dijken Cascading dike failures
Uitlogingserosie Suffusion
uittreegradient Exit gradient
uittreepunt Exit point
veen peat
veiligheidsfactor Factor of safety
veiligheidsnorm Safety standard
verdelingsfunctie Cumulative distribution function
verdelingsfunctie Probability distribution function
verdichten Compacting
verlichtingswel Relief well
verwachte jaarlijkse schade Expected annual damage
verzadigd saturated
vierkantennet Flow net
volumegewicht Volumetric weight
vooroever foreshore
waakhoogte freeboard
waterkering Flood defence
waterschap Water board
waterspanning Pore water pressure
watervoerende laag Aquifer
wel well
wel Sand boil
wet op de waterkering Flood defence act
windopzet (opwaaing) wind set up (storm surge)
wrijvingshoek Friction angle
zeearm Estuary
zetten (plaveien) pitch
zetten (van grond) settlement
zettingsvloeiing liquefaction