Woordenboek waterbouwkundige termen voor het vak CIE4310


achtersteven, hek Stern
afschuiving slide
bank (zandbank) bar
begin van beweging incipient motion
benedenwater tailwater
beschermen, pantseren armouring
beton concrete
bochterosie bend scour
bodem bed
bodembescherming Bed protection
bodemtransport Bed load
boeg bow
boorkern Core
borstwering Crown wall
botsen collide
bouw, uitvoering, constructie construction
branding Surf
breuksteen, stortsteen riprap
buigen inflection
buik (van trilling) Antinode
cohesief cohesive
damwand sheet pile
deinen surge
dichtslibben Clogging
drempel sill
drempel threshold
drijfzand quicksand
duiken plunge
duiker culvert
evenwicht equilibrium
gelijkrichter rectifier
gezette steenglooiing stone pitching
golfoploop run-up
golfterugloop run-down
grensvlak, overgang interface
Grind - kiezel Gravel
Impuls Momentum
in elkaar storten collapse
interferentie piek cusp
Iribarrengetal Surf Similarity parameter
Iribarrengetal Iribarren number
knoop (van trilling) Node
krib (rivierkrib) groyne (river groyne)
krib, scherm, hoofd spur (-dike), wingdam (USA)
kruin crest
kwel Seepage
landhoofd Abutment
lek leakage
morsen spill
neer, wervel vortex, eddy
niet poreus, ondoorlatend impermeable
oever bank
omhoog stromen in golfoploop Uprush
Ondiep water Shallow
ondoordringbaar impervious
ontgronding, uitschuring scour
ontmenging segregation
opdrijven heave
opening van de uitstroming orifice
Orbitaalbeweging Orbital movement
pijler, pier pier
poriën voids
rijshout brushwood
rommel, afval debris
romp (van schip) hull
samenhangend coherent
schanskorf Gabion
schroefstraal propeller race
schuifspanning shear stress
slakken slags
sleepboot tug
slepen - trekken - stromingsweerstand drag
splijtbak split-barge
steengroeve quarry
steenzetting, bekleding revetment
stortebed, bodembescherming (lett. beschermlap, Apron
straal jet
Strandhoofd Groyne (beach groyne)
terugstromen (in golfoploop) downrush
terugstroming (in golfoploop) Backwash
Toplaag Cover layer
treffen, botsen impinge
tuit nozzle
uitlogen leach
uitsteken protrude
vanaf het water (lett. door het water gedragen) water-borne
vernauwing constriction
verzadigd saturated
waakhoogte freeboard
Wervel, neer Eddy
wiep faggot
zandbank bar
zetten (plaveien) pitch
zetten (van grond) settlement
zetting Settlement
zettingsvloeiing flow slide
zettingsvloeiing liquefaction
zinkstuk fascine mattress
zinkstuk mattress, fascine mattress
zog (van schip) wake