vVeen

Lijst van publicaties van Johan van Veen

(1893 - 1959)


Hij studeerde in 1913 af aan de TH in Delft (civiele techniek) en ging bij het ontwateringsburau van de provinciale waterstaat Drenthe werken. In 1926 vertrok hij naar Suriname, waar hij tot 1928 bij de Surinaamse Bauxiet maatschappij werkte. In 1929 trad hij in dienst bij Rijkswaterstaat, bij de studiedienst van Zeearmen, Benedenrivieren en Kusten. Vanaf 1937 waarschuwde Van Veen in publicaties voor zijn werk, en in publicaties onder het pseudoniem ‘'dr. Cassandra'’ voor de te lage dijken in Zuidwest-Nederland. Vooral onder dit pseudoniem kon hij allerlei gedachten lanceren die politiek gezien nogal gevoelig lagen, zonder zelf in de problemen te komen. Omdat studies in de jaren dertig aantoonden dat de dijken inderdaad veel te laag waren, werd in 1939 door Johan Ringers de Stormvloedcommissie ingesteld. In een voorlopig rapport uit 1940 rapporteerde deze commissie dat de dijken inderdaad te laag waren. Omdat dijkverhoging op veel plaatsen niet mogelijk was, werd door Van Veen en de Studiedienst gewerkt aan plannen om enkele Zuid-Hollandse eilanden door dammen met elkaar te verbinden. In 1946 concludeerde de Stormvloedcommissie – waarin Van Veen inmiddels als secretaris zat – dat alle dijken in Zuidwest-Nederland te laag waren. Met dit plan werd tot 1953 niets gedaan. Na de stormramp van 1953 werd hij secretatis van de Deltacommissie en werd zijn plan uitgevoerd
meer info: wikilink

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Van publicaties gemerkt met * is via dit systeem nog geen scan of samenvatting beschikbaar
link naar catalogus TU Delft voor gedrukt exemplaar
link naar catalogus elders voor gedrukt exemplaar
link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum org titel project onderwerp bron
0 * Determination du debit solide des courants artikel in archief NA nr 68
0 * The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries artikel, archief NA nr. 310
1929 RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde door Nijhoff, vVeen: bijlage j, boringen Westerschelde estuaria BER001 (samenvatting)
1929 RWS-BER Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting)
1930 De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5
1931 RWS-BER Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting)
1932 RWS-BER Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting)
1932 RWS-BER Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting)
1932 RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 Hellegat getijberekening BER012 (samenvatting)
1933 RWS-BER Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 rivierafvoer BER013 (samenvatting)
1933 RWS-BER Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) echoloding Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933
1933 Onderzoek naar het zandtransport van rivieren riviermorfologie De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933
1934 RWS-BER Diepgang van schepen De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934; ook:BER017 (samenvatting)
1934 RWS-BER De haven van Liverpool Havens BER019 (samenvatting)
1934 Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel bodemvormen De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting)
1934 RWS-BER Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren
1935 RWS-BER Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 RWS-BER * Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934
1935 RWS-BER Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting)
1935 RWS-BER Sandwaves in the North Sea morfologie Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting)
1935 RWS-BER Bodemstromen en stroomverticalen in verband gebracht met de formule voor eenparige beweging vloeistofmechanica BER023 (samenvatting)
1935 RWS-BER Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) verzilting BER024 (samenvatting)
1935 Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water meetinstrumenten De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage]
1935 International Hydrographic Bureau Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935)
1935 De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1936 Utrecht Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1936 RWS-BER Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal vloeistofmechanica BER023a (samenvatting)
1936 RWS-BER Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters getijberekening BER027 (samenvatting)
1936 RWS-BER Onderzoek Peteroleumhaven te Pernis Havens BER031 (samenvatting)
1936 Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1937 RWS-BER Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap morfologie Tijschrift KNAG, (samenvatting)
1937 RWS-BER Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhoff; Critiek op bovenstaande getijberekening BER035 (samenvatting)
1937 RWS-BER Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekeningen BER036 (samenvatting)
1937 RWS-BER The analogy between tides and electrical currents getijberekening BER037 (samenvatting)
1937 RWS-BER Nota betreffende de afwatering van westelijk Noord Brabant afwatering BER039 (samenvatting)
1937 Een registrerende stroommeter Meetinstrumenten De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937
1937 Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1937 Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff getijberekening De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937
1937 RWS Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrografische metingen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29
1937 RWS-BER Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingswerken BER040 (samenvatting)
1938 RWS-BER Die unterseische Sandwüste in der Nordsee Geologie der Meere und Binnengewässer (samenvatting)
1938 RWS-BER Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht Dordrecht BER046 (samenvatting)
1938 RWS-BER De mislukte aanhechting van Ameland aan de Friese wal omstreeks 1875-1883 Waddenzee morfologie BER047 (samenvatting)
1938 RWS-BER Baggeren in de Westerschelde Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting)
1938 RWS-BER Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting)
1938 RWS-BER Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren verzilting BER050 (samenvatting)
1938 Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff „Oceaan“ morfologie Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3–5, pp 274–286
1938 RWS-BER Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas afsluitingswerken BER040a (samenvatting)
1939 RWS-BER Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamsche Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielse Maas afsluitingswerken BER053 (samenvatting)
1939 Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewässer, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1939 RWS-BER Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee getijberekening BER036 (samenvatting)
1939 RWS-BER Beschrijving Rotterdamse Waterweg Nieuwe Waterweg BER055 (samenvatting)
1939 RWS-BER Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 ijsgang BER057(samenvatting)
1939 De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage]
1939 Verbetering van den Hollandschen IJssel Rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1939 Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) ijsgang De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939
1939 Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland polders De Ingenieur, jg 54, nr 22, 2-6-1939
1939 RWS-BER Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas afsluitingswerken BER040a (samenvatting)
1939 RWS-BER Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering waterstanden BER054 (samenvatting)
1940 RWS-BER * Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (amen met Stoband)
1940 RWS-BER * Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 RWS-BER Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting)
1940 RWS-BER Toekomstige stormvloedhoogte te Bergen op Zoom Bergen op Zoom dijken BER060 (samenvatti60ng)
1940 RWS-BER De haven van Moerdijk Moerdijk havens BER062 (samenvatting)
1940 RWS-BER Is de heersende windrichting te Amsterdam seder 1700 gekrompen? wind BER068 (samenvatting)
1940 ingenieur De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5
1941 RWS-BER * Voorlopige nota betreffende de Waterhuishouding van zuidwestelijk Nederland Archiefnr 34 bij NA
1941 RWS-BER De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting tijdschrift KNAG, jan 1941, ook: BER069 (samenvatting)
1941 RWS-BER Afsluiting Oude Maasje afsluitingswerken BER075 (samenvatting)
1941 RWS-BER Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting)
1941 RWS-BER Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting)
1941 RWS-BER Havenverbetering en indijking te Bergen op Zoom Bergen op Zoom BER083 (samenvatting)
1941 RWS-BER Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C BER079 (samenvatting)
1941 RWS-BER Normalisatie Hollands Diep Hollands Diep BER080 (samenvatting)
1941 RWS-BER * Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land rivierafvoer nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen
1941 RWS-BER Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat rivierwerken BER071 (samenvatting)
1941 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van de Donge afsluitingswerken BER074 (samenvatting)
1941 RWS-BER Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden Rivierwerken Nota directie Benederivieren
1942 RWS-BER Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan Hellegat conceptnota BER
1942 RWS-BER Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting)
1942 RWS-BER Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt rivierwerken BER090 (samenvatting)
1942 RWS-BER Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden stormvloeden BER092 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verzwaring dijken van de Volkerakpolders Volkerak dijken BER093 (samenvatting)
1942 RWS-BER Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep BER095 (samenvatting)
1942 RWS-BER Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 stormvloeden BER096 (samenvatting)
1942 RWS-BER Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Bouwmaterialen BER100 (samenvatting)
1942 RWS-BER Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden landaanwinning BER102 (samenvatting)
1942 RWS-BER Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting)
1942 RWS-BER Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1942 RWS-BER Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingswerken BER099 (samenvatting)
1943 RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting)
1943 RWS-BER * Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1943 RWS Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting)
1943 RWS-BER Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting)
1943 RWS-BER Exposé landwinningswerken 1942 landaanwinning BER101 (samenvatting)
1943 RWS-BER Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1943 RWS-BER Exposé landdwinningswerken in 1943 landaanwinning BER107 (samenvatting)
1943 RWS-BER Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 ber Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 dijken BER113 (samenvatting)
1943 RWS-BER Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen meetinstrumenten BER1148 (samenvatting)
1943 RWS-BER Enige boringen in de zuidelijke Noordzee morfologie BER122 (samenvatting)
1943 RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen landaanwinning BER126 (samenvatting)
1943 RWS-BER Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting)
1943 RWS-BER Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet afsluitingswerken BER105 (samenvatting)
1943 RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde morfologie BER119 (samenvatting)
1943 RWS-BER Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting)
1944 RWS-BER Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 bodemdaling BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1944 RWS-BER De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek getijberekening BER146 (samenvatting)
1944 RWS-BER Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland stormvloeden BER134 (samenvatting)
1945 RWS-BER Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingswerken BER151 (samenvatting)
1945 RWS-BER Groot Verlandingsplan (samenvatting) landaanwinning BER150 (samenvatting)
1945 RWS-BER De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting)
1945 RWS-BER Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1945 RWS-BER Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? bodemdaling BER157 (samenvatting)
1945 RWS-BER * Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten
1945 RWS-BER Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1946 RWS-BER Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat afsluitingswerken BER155 (samenvatting)
1946 Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 RWS-BER De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting)
1946 RWS-BER Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56
1946 RWS-BER Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee archief NA nr 57, BER168a (samenvatting)
1946 Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1946 Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1946 RWS-BER De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1946 RWS-BER Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden landaanwinning BER190 (samenvatting)
1946 KNAG * Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493
1947 Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1947 * Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1947 RWS-BER Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting)
1947 Analogie entre marées et courants alternatifs getijberekening La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416
1947 The calculation of tides in new channels Transactions American Geophysical Union Volume 28, Issue 6
1948 Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff
1948 RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? bodemdaling Nota no. (DDWT-BER-1948.)
1949 RWS-BER De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting)
1949 RWS-BER * Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393
1949 Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1949 RWS-BER Indijking Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER215 (samenvatting)
1949 RWS-BER Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren getijberekening BER213 (samenvatting)
1950 RWS-BER Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting)
1950 RWS-BER Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting)
1950 RWS-BER Nota betreffende plaats en lengten van toekomstige bruggen bij Tiengemeten Haringvliet BER238 (samenvatting)
1950 RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518
1950 RWS-BER * Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep M. Schilhorn
1951 RWS-BER Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht afsluitingswerken BER263 (samenvatting)
1951 Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1951 * Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1951 RWS-BER * Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting in archief NA nr 253
1951 RWS-BER * Uitkomsten chloor-gehalte metingen verzilting in archief NA nr 254
1951 RWS-BER * Uitkomsten chloor-gehalte metingen benedenrivieren (1949) verzilting in archief NA nr 255
1951 coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79)
1951 De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4,
1951 * Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1951 De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd estuaria Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275
1952 RWS-BER Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Frank betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting)
1952 RWS-BER Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28, A28; ook:BER310 (samenvatting)
1952 English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522)
1953 discussion on: "Application to an hydraulic problem" (by Glover, Herbert & Daum) transactions ASCE,vol 118, pp1010-1028
1953 RWS-BER Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingswerken in archief NA nr 76
1953 Vereniging voor Landaanwinning Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3
1953 RWS Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag
1953 RWS * Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag
1953 RWS-BER * Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674
1954 Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands bodemdaling Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands)
1954 RWS * Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden in archief NA nr 87
1954 RWS * Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje in archief NA nr. 106
1954 Deltacommissie Afdamming Zeearmen, 3e inerimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie
1956 Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1956 * Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet landaanwinning Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320
1956 De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5
1956 RWS Het deltaplan en zijn verschillende facetten Deltaplan afsluitingswerken De Ingenieur
1957 Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111)
1957 * Necessity of subsidence-gauges bodemdaling Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1957 Vereniging voor Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6
1958 The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28
1961 RWS Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) Deltawerken bodemdaling Rapport Deltacommissie
1961 Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507